Додаткові відомості

Освіта

Закінчила Київський університет
імені Бориса Грінченка за спеціальностями:

2008 - 2012 н.р "Філологія (мова і література
англійська, китайська)" перший освітній рівень;

2012 - 2014 н.р. "Педагогіка
вищої школи" другий освітній рівень;

2013 - 2014 н.р. "Філологія (мова і література англійська) другий освітній рівень";

Перелік місць роботи

2012 - 2015 н.р. Лаборант кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;

2015 - 2018 н.р. Аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;

2017 н. р. Викладач кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;

2020 н. р. Викладач кафедри англійської філології та пекладу Київського університету імені Бориса Грінченка;

Теми дисертацій (захищених)
Формування професійної мобільності майбутніх учителів іноземних мов в освітньому середовищі університету
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
44 3 1 2021.09.15 12:09:51 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6156 ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН Педагогічна діяльність у умовах сучасних змін Київ document
5794 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Професійна мобільність як показник неперервності освіти Київ document.pdf
5369 НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ XXI СТОРІЧЧЯ FOREIGN LANGUAGE AS A SCIENTIFIC SUPPORT OF THE TECHNOLOGICAL ADVANCES OF THE MODERN WORLD Чернівці document.pdf
5156 Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження:світовий досвід Професійна мобільність фахівців як відкриття нового часу Полтава document
5157 Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук Формування професійної мобільності фахівців як шлях реформування професійної освіти Миколаїв document
5158 Вітчизняна наука на зламі епох:проблеми та перспективи розвитку Професійна мобільність фахівців як сучасна необхідність Переявлів-Хмельницький document
3496 Вітчизняна наука на зламі епох: варіативність моделей непервної педагогічної освіти Мобільність педагога- шлях до реалізації освітніх реформ м. Київ document
3490 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ ЯК СУЧАСНОЇ НАУКИ м. Переяслав-Хмельницький document
3486 Забезпечення якості вищої освіти:Європейські й національні стандарти та індикатори Професійна мобільність як індикатор якості освіти. 4 м. Старобільськ document.pdf
5155 Теорія і практика інноваційних технологій в контексті глобальних проблем сучасності Професійна мобільність як сегмент успішної професійної самореалізації фахівців Київ document
3493 Педагогіка у міждисциплінарному вимирі: від традицій до інновацій Міждисциплінарність як пріоритетний вектор професійної педагогіки м. Київ document
3487 ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ВИКЛИКІВ Формування професійно мобільного фахівця як базис модернізації вищої освіти м. Старобільськ document.pdf
3495 Дослідження молодих учених у контекстьі розвитку сучасної науки Мобільність як необхідність сучасної професійної освіти м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
32982 Practical-Oriented Concept as a Principle of Professional Education of the Future Professionals
29551 Мобільність вчителя іноземної мови як необхідність в професійній освіті
30640 Вектори впливу освітнього середовища університету на формування професійної мобільності майбутніх фахівців
19607 Вектори професійної мобільності фахівця з іноземної мови

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
29557 Історія становлення професійної мобільності як наукового поняття
29560 Мобільність педагога як шлях реалізації положень нової концепції педагогічної освіти
32980 Професійна мобільність як показник неперервності педагогічної освіти
29553 Формування професійної мобільності майбутніх учителів іноземних мов в освітньому середовищі університету
20112 Міждисциплінарність як пріоритетний вектор професійної підготовки
26363 Формування професійно мобільного фахівця як базис модернізації вищої освіти
26361 Формування професійної мобільність як спосіб забезпечення якісної освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
32981 Foreign Language As A Scientific Support Of The Technological Advances Of The Modern World
26717 Професійна мобільність фахівців як сучасна необхідність
19607 Вектори професійної мобільності фахівця з іноземної мови
26367 Проблеми та перспективи розвитку педагогіки як сучасної науки
4702 Навчання в університеті як один з пріоритетів формування успішної соціальної мобільності студентів

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
128 Кафедра теорії та історії педагогіки 57218306639 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218306639&eid=2-s2.0-85087317138

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
176 Педагогічний інститут Кафедра теорії та історії педагогіки 0 0.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Dacok_Nadezda

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
201 Професійна мобільність як показник неперервності педагогічної освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32980/ 2020

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
518 Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme British Council Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
67

Чернуха Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

"Формування професійної мобільності майбутніх учителів іноземних мов в освітньому середовищі університету"/13.00.04 - теорія і методика професійної освіти 2015 - 2018 р.р. навчання в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка спеціалізована вчена рада Д.26.133.06, Київський університет імені Бориса Грінченка document 2020

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1919 Інше - document 06.12.2017
2061 Лідерський модуль Інший модуль document 15.02.2018
4271 інше Інший модуль document 28.04.2020
4272 інше Інший модуль document 10.10.2020
4273 інше Інший модуль document 11.10.2020
4771 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.01.2020
5230 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6796 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8698 Інститут філології Практична фонетика (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1945 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,47 26.12.2018
2764 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,33 28.12.2019
3684 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,65 28.12.2020