Додаткові відомості

Освіта
Львівська державна консерваторія імені М.В. Лисенка (1973 р.)
Перелік місць роботи
завідувач кафедри теорії музики і музичного виховання Київського національного університету культури і мистецтв
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертаціа на тему: «Формування морально-естетичного досвіду студентів вузів культури в художньо-творчих колективах».
Докторська дисертація на тему: «Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
914 11 11 2022.11.30 17:15:25 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 1 1 2022.12.03 23:38:54 Перейти до Scopus link

Конференції (59)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8525 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ» Феномен покликання в мистецькій освіті м. Київ document
8605 ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «МИСТЕЦЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ» Аксіологічний простір університетської освіти: зовнішні виклики та внутрішні резерви м. Кропивницький document
8604 V Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» Аксіологія постнекласичної педагогіки в мистецькій освіті м. Умань document
7905 Всеукраїнська науково-практична конференція "Шамаєвські читання: митці, освіта, час" Наукові школи у музичній освіті кінця ХХ - початку ХХІ століття м. Київ document
7380 VII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів "Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства" Онтологічні основи сучасної мистецької педагогіки м. Одеса document
7430 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО, КУЛЬТУРА, ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Інноватизація професійної мистецької освіти в контексті нової української ментальності» м. Івано-Франківськ document
6910 VII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Професійна мистецька освіта та художня культура: виклики ХХІ століття" Міфи і реальність сучасної мистецької освіти м. Київ document
6865 CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ "ÎNVĂȚĂMÂNTUL ARTISTIC – DIMENSIUNI CULTURALE" ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНОГО ОПЫТА ЛИЧНОСТИ Chişinău document
6765 2 майстер-класи (4 години) у рамках IV Міжнародної науково-практичної конференції "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття" "Астор П'яцола - творець жанру Nuevo Tango"; "Робота над вокально-технічними труднощами в процесі підготовки репертуару" м. Мукачево document
6764 IV Міжнародна науково-практична конференція "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття" Фасетний підхід у вищій мистецькій освіті м. Мукачево document
6909 VI Міжнародна науково-практичні конференція "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін" Кластерне моделювання в системі неперервної мистецької освіти: результати лонгетюдного дослідження м. Умань document
6174 ХІІІ Грінченківські читання — Всеукраїнська наукова конференція «ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВО: ПРОБЛЕМАТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ» ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА БОРИСА ГРІНЧЕНКА У РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: МИСТЕЦЬКИЙ БРІКОЛАЖ м. Київ document
6532 VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Молодь, освіта, наука та мистецтво" "Міждисциплінарність як форма фундаменталізації вищої мистецької освіти" м. Умань document
5826 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція "ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ" МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК ФОРМА ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ м. Київ document
6119 VII Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи Інтеграція мистецьких дисциплін у розвитку духовного потенціалу особистості м. Умань document
5643 ХІ Міжнародна науково-практична конференція "Культура в ідеалотворенні особистості" в рамках міжнародного проєкту Пола Д.Шафера "Епоха культури" Концепт нелінійності у розвитку духовного потенціалу студентів мистецьких закладів освіти м. Київ - м.Сєвєродонецьк document
5644 VI Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Концепт нелінійності в сучасному музично-педагогічному дискурсі м. Київ document
5392 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін" "Естетичне споглядання у розвитку духовного потенціалу особисті: сфера музичного мистецтва" м. Умань document
5011 Всеукраїнська наукова конференція – ХІІ Грінченківські читання «Борис Грінченко: людина на тлі епохи» Грінченкознавчі практики у вимірах вищої мистецької освіти м. Київ document
4586 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" "Художня нелінійність як ресурс розвитку мистецької освіти в сучасному міжкультурному просторі" м. Київ document
4409 VI Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи" Метод кластерного керування якістю навчального процесу в закладах вищої мистецької освіти м. Умань document
4244 VIII Міжнародна науково-практична конференція "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти" Методологічні вимоги до міждисциплінарних досліджень у сфері мистецької освіти м. Київ document
4193 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін" Теорія музичної освіти: ресурси формувального впливу м. Умань document
4100 ІІІ Міжнародна наукова-практична конференція "Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти" Інтегративний підхід до організації комунікативного кластера в мистецькій освіті м. Кропивницький document
4589 V Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Духовність особистості в системі сенсожиттєвих цінностей: результати лонгитюдного дослідження м. Київ document
3819 Всеукраїнська науково-практична конференція (ХІ щорічні Грінченківські читання) "Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України" Музикальність поезії Бориса Грінченка у розвитку духовного потенціалу студентської молоді м. Київ document
3482 ІІ Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Модель самокоучингу студентів мистецьких спеціальностей у контексті реалізації положень нової Концепції педагогічної освіти м. Київ document
3383 Міжнародна науково-практична конференція "Мистецтво у нелінійному просторі" "Трансцендентальні умови розвитку духовного потенціалу майбутнього вчителя музичного мистецтва в постнекласичному освітньому просторі" м. Тернопіль document
3422 V Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи" Модернізація і розвиток мистецької освіти: соціокультурна альтернатива м. Умань document
3306 IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів "Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства" Концепція "порогів" в інструментально-виконавській підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва м. Одеса document
3441 International conference "The Challenges of Academia in the Modern Digital World" Phenomenological-Hermeneutic Analysis Of Musical Composition As An Interdisciplinary Innovation In The Traning Of The Future Music Art Teacher м. Одеса document
3189 "Музичне мистецтво України: історія, реалії та перспективи розвитку" Подяка за підготовку учасника м.Бердичів document
3616 Міжнародна науково-практична конференція "Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення" Педагогічний наратив у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва м. Кропивницький document
3188 IV Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Стратегічні орієнтири розвитку мистецької освіти в міждисциплінарному дискурсі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2743 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти" Концепція наративної педагогіки в духовному вихованні студентської молоді м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка document
2201 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Гуманістична спрямованість стратегії розвитку постнекласичної мистецької освіти м. Київ document
2023 І Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії підвищення якості мистецької освіти в контексті змін сучасного соціокультурного простору" Інтеграція мистецтв в парадигмі компетентнісного підходу м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського document
2109 IV Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми, перспективи" Інтеграція духовного потенціалу природничої та мистецької освіти м. Умань document
1687 VII Міжнародна науково-практична конференція "Гуманістичні орієнтири мистецької освіти" Принцип фрактальної гармонії у духовному розвитку особистості засобами мистецтва м. Київ, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document
1680 ІІІ Міжнародний конгрес \ МОДЕРНІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ПОСТНЕКЛАСИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА м. Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського document
1712 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін"" «Антропологічний вимір сучасної освітньої реальності в педагогіці музичного мистецтва» м. Умань document
1711 ІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю "Проблеми інструментального виконавстка в умовах сучасної мистецької освіти" Ціннісні переваги студентської молоді: порівняльний аналіз результатів експерименту м. Умань document
1682 IV Міжнародна науково-практична конференція «Герменевтичний підхід у вивченні курсу «Музична педагогіка» студентами мистецьких спеціальностей» м. Кропивницький, ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА document
1762 І Міжнародна науково-практична конференція "Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття" "Мистецька освіта у герменевтичному колі" м. Мукачєво, Мукачівський державний університет document
1698 І Міжнародна науково-практична конференція "Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього" Наукова спадщина Івана Зязюна в інноваційному просторі мистецької освіти м. Київ document
1573 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція \ Мистецька освіта в контексті нової педагогічної парадигми Київський університет імені Бориса Грінченка document
1531 ІІ Грінченківська зимова наукова школа для аспірантів і докторантів у галузі знань \ тьютор програми Київський університет імені Бориса Грінченка document
1036 Міжнародна наукова конференція 'Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій' Міждисциплінанірність як принцип фрактальної педагогіки мистецтва м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
1035 Modern tendencies in pedagogigal education and science of Ukraine and Israel: the way to integration. The VII international scientific forum MUSIC AS THE QUINTESSENCE OF TRANSCENDENTAL SPIRITUAL VALUES Odessa, Ukraine document
1034 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи' Духовний розвиток особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в антропоцентристській парадигмі Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
1033 European Applied Sciences: challenges and solutions Functions of dialogue in art education research area Stuttgart, Germany document
1031 Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення Герменевтичний підхід до визначення змісту музичної освіти Кіровоградській державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка document
1032 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХІХ століття Концептуальні засади реалізації духовного потенціалу особистості в системі неперервної мистецькі освіти Київський універстите імені Бориса Грінченка document
1030 Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи Інноваційний потенціал еволюційного підходу в контексті розвитку постнекласичної мистецької освіти Мелітополь, Україна document
1027 Who has participated successfully in the VI international scientific forum Modern tendencies in pedagogigal education and science of Ukraine and Israel: the way to integration Odessa, Ukraine document
1028 Teoria i praktyka badan miedzykulturowych. Dylematy metodologiczne Межкультурная компетентность студентов в координатах духовности: реалии и перспективы Cieszyn document
1029 Художня освіта на межі тисячоліть: здобутки, проблеми, перспективи Концептуальні основи постнекласичної педагогіки мистецтва Ніжин document
1025 Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи Естетизація педагогічного процесу у вищих мистецьких навчальних закладах: європейський досвід м. Умань, Україна document
1026 Мистецька освіта: від спадкоємності епох до новітніх технологій Інноваційні кластери професійної компетентності майбутнього вчителя музики м. Мелітополь, Україна document

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
29712 Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті
22081 Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті

Монографії (колективні) (12)

ID Назва Рік
42926 Heuristik der kategorien der ästhetik in den inhalten der höheren musikausbildung.
41606 Феномен духовного потенціалу особистості в ціннісному вимірі музичного мистецтва
40345 Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до розвитку художньо-творчої синестезії в молодших школярів
31607 Hermeneutic analysis of a music piece as a factor for development of methodological culture of a future music teacher
29414 The Transformation of Communicative Practices in the Development of Organizational and Methodological Support for Contemporary Arts Education
27517 Modernization and Development of Arts Education: Spiritual and Worldview Alternative
30487 MOBILE RESOURCES AS A MEANS OF FORMING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE POLICE OFFICERS
27947 Музична виразність як трансцендентна умова духовного виховання людини
23997 The Conceptual Basis For The Realization Of Individual Spiritual Potential In Continuing Education
18809 Трансцендентальный смысл духовного воспитания личности в сфере музыкального искусства
19747 Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва
7672 Development of spiritual experience of the subject in professional art education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
41563 Postnonclassical Practices іn the Content of Higher Art Education
42007 Impressionism in the context of procedural nature of existence of European culture
37957 Sociocultural dominants of developing students’ value intentions: context of civilization challenges
32103 Value Intentions in Future Art Teachers’ Professional Training
27979 Dramatic Hermeneutics as a Perspective Technology in the Artistic Education
30830 Formation of Readiness of Higher Education Institutions’ Students to the Introduction of Musical-Pedagogical Technologies
27942 Innovative Model of Communicative Practices
24106 Conceptual Ideas of Narrative Pedagogy in Professional Formation of a Music Art Teacher
27518 Decomposition of Educational Objectives in the Context of Hermeneutic Experience of Future Music Teachers
15263 Congeniality in hermeneutical sense of art education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (21)

ID Назва Рік
37449 Actualization of the professional self-concept in the future orchestra conductors training
37143 Innovative forms of developing the spiritual potential of students of creative specialties in understanding the poetic heritage of B. Grinchenko
37957 Sociocultural dominants of developing students’ value intentions: context of civilization challenges
37366 Value-Based Orientations as a Normative-Regulatory Mechanism for the Formation of Professional Worldview of Future Music Teachers
38248 Метафоризація духовного розвитку особистості у вищій мистецькій освіті
32570 Cluster model of personality’s spiritual potential development in lifelong arts education
36328 Interdisciplinarity as form of fundamentalisation of higher art education: faceted approach
31022 Empirical experience of studying problems of developing spiritual potential of higher artistic institutions’ students
31608 Interdisciplinarity in the development of post-classical art education
31509 Optimizing students’ cooperation within an intercultural environment: competency discourse
24878 Artistic education in interdisciplinary dimension: theoretical aspect of an issue
24167 Edutainmemt in professional training of future masters of music art
24874 Interdisciplinarity as a mechanism of implementation of the spiritual potential of personality in higher music education
27720 Strategic orienters of development of musical education in the inter-dispersion discussion
21783 The principle of fractal harmony in the spiritual musician-teacher’s self-development
20540 Transdisciplinarity in the realization of art's spiritual potential
21217 Мистецька освіта в контексті нової педагогічної парадигми
15453 MUSIC AS THE QUINTESSENCE OF TRANSCENDENTAL SPIRITUAL VALUES
18809 Трансцендентальный смысл духовного воспитания личности в сфере музыкального искусства
10428 Modern trends in higher art education: value-based and semantic aspect
10052 Межкультурная компетентность студентов в координатах духовности

Фахові видання, що затверджені МОН (24)

ID Назва Рік
37715 Модель технології тайм-менеджменту в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
32570 Cluster model of personality’s spiritual potential development in lifelong arts education
36328 Interdisciplinarity as form of fundamentalisation of higher art education: faceted approach
32096 The concept of nonlinearity in modern music and pedagogical discourse
31022 Empirical experience of studying problems of developing spiritual potential of higher artistic institutions’ students
27719 Integrated approach to organization of educational cluster in musical education
24874 Interdisciplinarity as a mechanism of implementation of the spiritual potential of personality in higher music education
23995 Pedagogical narative in professional formation of a music art teacher
21840 Hermeneutic principles of musical education: interpretation discussion
19568 The national idea in the content of professional training’s future teachers of musical art
19425 Воспитательный потенциал трансцендентных духовных ценностей в сфере музыкального искусства
18933 Феноменологический диалог/полилог в организации учебной деятельности магистров музыкального искусства
19834 Цілісність особистості в контексті міждисциплінарної інтеграції у вищій мистецькій освіті
15373 Anthropological turn in artistic pedagogy - "Gold" section centuries
14667 Continuing art education in shaping the spiritual potential of the individual
14876 Dynamics of scientific rationality types in evolution of art pedagogy
15011 ANNA KARAS: UKRAINIAN MUSICAL CULTURE OF THE WESTERN DIASPORA WERE ABLE TO TAKE PLACE IN THE XX CENTURY DUE TO THE DEEP EMBEDDEDNESS IN NATIONAL CULTURE
9831 Synthesis tone as a vehicle of meaning comprehension aesthetic categories: the pedagogical aspect of the problem
9830 The phenomenon of scientific school at higher art education
7606 Congeniality hermeneutic senses in art education
7603 Music and pedagogical research in the context of new social and historical realities
7605 Phenomenon of understanding how mechanisms of harmonization personal sphere subjects music-pedagogical process in higher education
9229 The research activities of the department in the higher art edukational institution: the European experience
999 Competence based art education: the search for innovative models

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
41607 Metaphorization of the communicative process in the content of higher artistic education
37143 Innovative forms of developing the spiritual potential of students of creative specialties in understanding the poetic heritage of B. Grinchenko
38999 Інноватизація вищої мистецької освіти в контексті нової української ментальності
23958 Интеграция духовного потенциала художественной и естественнонаучного образования в контексте постнеклассической парадигмы
20272 Hermeneutic senses in artistic education
21276 Pedagogy understanding of spiritual development through arts
22086 Наукова спадщина Івана Зязюна в інноваційному просторі мистецької освіти
14843 Функції діалогу в дослідницькому просторі художньої освіти
14515 Концептуальні засади реалізації духовного потенціалу особистості в системі неперервної мистецької освіти
16990 Dynamics of Scientific Rationality Types in Development of Pedagogy of Art
14115 Prolegomena innovative space art education in classical university
18810 Антропологічний синтез методологічних підходів у музичній педагогіці
12977 Value-semantic orientations of scientific pedagogical school's higher arts education
5324 Competence paradigm in higher art education
4858 Зарубіжний досвід неперервної фахової підготовки вчителів музики
4866 Методологічний контур інтеграційних процесів у мистецькій освіті
5322 Konpeptual вasics postnonklassical art pedagogy
10736 Компетентнісно орієнтований освітній простір як основа модернізації вищої мистецької освіти
10732 Форми і методи організації музично-педагогічного процесу у вищій школі
1834 Competence-oriented educational space as a base for the modernization of higher artistic education
1862 The Forms And Methods Of The Organization Music-Pedagogic Process In The Higher School
2251 Досвід рефлексії ціннісних компонентів міжсуб’єктної мистецької освіти
1003 Situation and prospects competence oriented school education: from Ukraine

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
10 Decomposition of Educational Objectives in the Context of Hermeneutic Experience of Future Music Teachers службова 2018
27 Formation of Readiness of Higher Education Institutions’ Students to the Introduction of Musical-Pedagogical Technologies http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30830/ 2020
206 Impressionism in the context of procedural nature of existence of European culture https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42007/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
87 Кафедра музикознавства та музичної освіти 57216317254 3 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57194398338&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
8 Кафедра музикознавства та музичної освіти S-6188-2018 6 1 0 https://publons.com/researcher/1852405/olga-oleksiuk/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
192 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра музикознавства та музичної освіти 17.5 3 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Oleksiuk2

Реєстр наукових публікацій (5)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
84 Стратегічні орієнтири розвитку мистецької освіти в міждисциплінарному дискурсі наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27720/ 2019
125 Емпіричний досвід вивчення проблем розвитку духовного потенціалу студентів закладів вищої мистецької освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31022/ 2020
165 Optimizing students’ cooperation within an intercultural environment: competency discourse наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31509/ 2020
187 Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31608/ 2020
249 Міждисциплінарність як форма фундаменталізації вищої мистецької освіти: фасетний підхід фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36328/ 2021

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (5)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
10 Соболь Наталія Віталіївна «Методика формування художньо - творчої толерантності майбутнього вчителя музики у процесі фортепіанної підготовки» Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document 2017
25 Теряєва Лариса Анатоліївна «Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування» / спеціальність 13.00.02  теорія та методика музичного навчання Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ. document 2019
26 Кифенко Анна Миколаївна Методика формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва в навчальному хоровому колективі Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка document 2019
27 Рахманова Оксана Кахрамонівна «Розвиток художньо-творчої синестезійності молодших школярів на інтегрованих уроках музичного мистецтва»/ 13.00.02 – теорія та методика навчання музики Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка document 2019
37 Малахова Маргарита Олександрівна "Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно-інструментальному ансамблі"/ спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка Малахова 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
102 Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті Етап дослідження 04.2021 https://drive.google.com/file/d/1inWhNtkmJwIIYn0VYGckywhptxwbnZso/view 75

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
231 заходи протягом семестру 2017 5

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
962 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
1484 Фаховий модуль (стажування) - document 06.04.2017
2504 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3741 ІКТ Інший модуль nakaz_768_11.11.2019.pdf 11.11.2019
3920 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
6859 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.11.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (5)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
318 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Міжнародна конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 14.04.2016 15
463 Від класичної до постнекласичної мистецької освіти Круглий стіл спільно з Університетським коледжем в межах Наукового тижня кафедри Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 22.04.2016 2
465 Від класичної до постнекласичної мистецької освіти Науковий семінар Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 27.05.2016 2
466 Антропологічний вимір сучасної мистецької освіти Науково-методичний семінар Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 07.12.2016 2
468 Ділова гра за участі студентів науково-дослідницької студії ""Школа молодих вчених: Прес-конференція: виконавські принципи видат Ділова гра Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 25.11.2016 15

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
42 Інститут мистецтв Сценарист Авторський науково-творчий проєкт «Мистецький бріколаж Київ 2020 document
85 Інститут мистецтв Кафедра музикознавства та музичної освіти Режисер Авторський науково-творчий проєкт #GRINCHENKO_ARTMENTOR за твором Бориса Грінченка «Вітер» Київ 2021 document

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
26 Школа молодих науковців Упродовж 2016 року ( 1 раз на місяць) 16 Не зазначено 10.04.2016
128 Школа молодих науковців упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 16 Не зазначено 12.11.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
32679 Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та музичної педагогіки
26246 Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі
7674 Instrumental ensemble
12899 Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб
2634 Musical-pedagogical process in the higher school

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
34166 Навчально-методичний посібник "Практикум з методології наукових досліджень"
7330 Professional portrait

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
157 Методологія наукових музично-педагогічних досліджень Інститут мистецтв Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
384 Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки (5 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2018 549 04.09.2018
589 Теорія музичної освіти (5-6 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2019 768 11.11.2019 21/22 н.р.
698 Музична педагогіка (2 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 198 19.03.2020

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
426 Інститут мистецтв Теорія музичної освіти (5 курс, ММ, з.ф.н.) (НОВИЙ) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
5355 Інститут мистецтв Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
7214 Інститут мистецтв Теорія музичної освіти (5-6 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7539 Інститут мистецтв Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7559 Інститут мистецтв Музична педагогіка (2 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
10421 Інститут мистецтв Теорія музичної освіти (5-6 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 5 5 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
687 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,60 30.12.2016
1322 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,87 12.01.2017
2153 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,82 27.12.2018
2834 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,80 28.12.2019
3938 Кафедра музикознавства та музичної освіти 5,00 28.12.2020
4425 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,81 28.12.2021

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7 Ділова гра «Музика, народжена поезією Бориса Грінченка»link особиста участь Інститут мистецтв Dilova_gra-17 (1).docx 30.11.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (7)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
17 Вишневецька Марина Вікторівна Кафедра музикознавства та музичної освіти V Мистецтвознавство I document 2017
40 Лимаренко Валерій Ігорович Інститут мистецтв VI Професійна освіта II document 2018
62 Даценко Марія Сергіївна Інститут мистецтв V Професійна освіта III document 2019
80 Шпильова Лілія Анатоліївна Інститут мистецтв V Професійна освіта II - 2020
98 Мусіна Софія Олександрівна Інститут мистецтв IV Музичне мистецтво II document 2021
99 Мирошниченко Ганна Сергіївна Інститут мистецтв V Професійна освіта III document 2021
104 Науменко Яна Володимирівна Інститут мистецтв I Музичне мистецтво I - 2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
7 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенстьких наукових робіт з мистецтвознавства Харківська державна академія дизайну та мистецтв 11.04.2017