Додаткові відомості

Освіта
Черкаський державний педагогічний інститут імені 300 річчя воз'єднання України з Росією, 1983.
Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б. Д. Грінченка, 1996
Перелік місць роботи
ЗСШ с. Ульянівка Переяслав-Хмельницького району;
ЗСШ № 6 м. Бориспіль;
Інститут системних досліджень Міносвіти України;
Інститут змісту і методів навчання Міносвіти України;
НМЦ середньої освіти МОНУ;
НДІ професійної освіти АПН України
Теми дисертацій (захищених)
Використання фонових знань як засобу поглибленого вивчення художнього твору на уроках зарубіжної літератури
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 1 1 0 2023.03.21 09:12:02 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 1 1 0

Індекс цитування в Research Gate (4)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
313 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 3.3 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Safarian
697 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 7.3 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Safarian
860 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 12.7 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Safarian
1018 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 14 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Safarian

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9810 I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Progressive Opportunities and Solutions of Advanced Society» Розвиток творчої особистості вчителя у післядипломній освіті Дніпро document
7152 Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах Основні підходи до формування мовної особистості учня на уроках літератури в школі Київ document
7153 Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning Психолого-педагогічні особливості розвитку художньо-образного мислення учнів підліткового віку Wloclawek, Republic of Poland document
4105 Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту як цілісної словесно-естетичної реальності Київ document
4036 Дни науки – 2019 Деякі аспекти цілісного аналізу художнього тексту як лінгвопоетичної реальності Чехія, Прага document
3356 Fundamental and applied science - 2018 ДО ПРОБЛЕМ ЛІНГВОПОЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ Sheffield, Great Britain document
3355 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Індоєвропейські та праслав'янські космологічні мотиви у фольклорі Давньої Русі Київ document
1880 Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи Розвиток імпровізаційних навичок усного мовлення вчителя-словесника Київ document
1879 П'яті Волошинські читання "Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи" Шкільний компаративний аналіз художніх творів як засіб формування національних та загальнолюдських духовних цінностей учня Миколаїв - Очаків document
1640 Актуальні проблеми літературної освіти в середній та вищій школі Засоби формування культурологічної компетентності у процесі навчання літератури Київ document
1066 Всеукраїнська науково-методична конференція 'Проблеми післядипломної освіти педагогів: реалізація компетентнісної парадигми в освіті як основа суспільного розвитку' ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ м. Ужгород
1067 Міжнародна науково-практична конференція 'Педагогічні та психологічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень' УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ м. Одеса
1064 Міжнародна науково-практична конференція «Фактори розвитку педагогічних і психологічних наук в ХХІ столітті» КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД – ОСНОВА СУЧАСНОЇ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ м. Харків
1065 Міжнародна наукова конференція 'Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія' Технології аналізу художнього твору у процесі формування читацької компетенції учнів Горлівка

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
48875 Модель розвитку педагогічної комунікації у післядипломному навчанні
45645 Професійна компетентність учителя зарубіжної літератури: ретроспективний аналіз трансформацій, сучасні стандарти та виклики
44690 Розвиток художньо-образного мислення учнів на уроках літератури
41199 Розвиток вербального інтелекту педагога у післядипломному навчанні
42322 Технології розвитку комунікативної компетентності вчителів іноземної мови у системі післядипломної педагогічної освіти
37808 Розвиток мовної особистості учня на уроках зарубіжної літератури
39040 Формування читацької компетентності учнів з урахуванням основних принципів рецептивної естетики
34032 Розвиток мовної особистості вчителя-словесника шляхом удосконалення культури іншомовного читання
32365 Розвиток мовленнєвої імпровізації вчителя у післядипломній освіті
30288 Інтертекстуальний аналіз художнього твору як шлях формування інтерпретаційної компетентності учнів на уроках літератури
25594 Шкільний компаративний аналіз художніх творів як засіб усвідомлення культурно-національної ідентичності

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
37808 Розвиток мовної особистості учня на уроках зарубіжної літератури
32365 Розвиток мовленнєвої імпровізації вчителя у післядипломній освіті
28912 Лінгвопоетичний аналіз художнього тексту як цілісної словесно-естетичної реальності
22506 Компаративний аналіз творів української та зарубіжної класики як засіб формування національних і загальнолюдських духовних цінностей учнів
17883 Своєрідність німецького бароко
17880 Художня культура Німеччини епохи середньовіччя та Відродження
4188 Компетентнісний підхід – основа сучасної якісної освіти
2907 Київська палітра творчості Михайла Булгакова
2364 Психолого-педагогічні особливості формування творчих здібностей школярів
3419 Лінгвопоетичне тлумачення тексту: теорія і практика

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (37)

ID Назва Рік
47565 Розвиток творчої особистості вчителя у післядипломній освіті
37855 Психолого-педагогічні особливості розвитку художньо-образного мислення учнів підліткового віку
26983 Деякі аспекти цілісного аналізу художнього тексту як лінгвопоетичної реальності
24873 До проблем лінгвопоетичного аналізу художньої прози
18007 Літературні генії німецького Просвітництва
17884 Особливості розвитку художньої культури доби Просвітництва у Німеччині
12480 Визначаємо рівень розвитку здібностей учнів
12241 Роль фонових знань у шкільній літературній освіті
12399 Індивідуальні дистанційні форми роботи з обдарованими дітьми
12404 Основні властивості та складові педагогічної майстерності у процесі професійного саморозвитку вчителя
12402 Основні завдання на шляху реформування післядипломної педагогічної освіти
12400 Технології аналізу художнього твору у процесі формування читацької компетенції учнів
12978 Формуємо соціокультурну компетенцію: поняття «художня культура»
4923 Налагоджуємо ефективне педагогічне спілкування
4925 Оволодіваємо педагогічною технікою
4340 Удосконалення педагогічної майстерності вчителя у системі післядипломної освіти
4342 Театральна педагогіка – шлях формування педагогічної майстерності
3947 Педагогічна майстерність як ключ до успіху
3588 Розвиваємо мотивацію учнів
3897 Засоби театральної педагогіки у процесі формування педагогічної майстерності
3898 Організація мотивації навчальної діяльності учнів на уроках світової літератури
3949 Технології аналізу художнього твору у процесі формування читацької компетенції учнів
3896 Формування читацької компетенції школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання світової літератури
4926 Шляхи розвитку педагогічної техніки учителя іноземної мови
3384 Виховувати творчу особистість починаючи зі школи
2365 Особистісно орієнтовані технології навчання на уроках літератури
3429 Реалізація ідей професора Л.Ф. Мірошниченко в системі розвитку педагогічної творчості вчителя літератури
2670 Розвиток творчого потенціалу педагогів
2363 Теоретико-методологічні засади лінгвопоетичного тлумачення художнього тексту
2360 Вивчення ліричних творів на уроках світової літератури
2351 Використання фонових знань під час вивчення «Кримських сонетів» Адама Міцкевича
3264 Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання
3265 Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання (продовження 1)
3266 Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання (продовження 2)
3267 Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання (продовження 3)
3405 Проблеми формування читацької компетенції школярів у світлі сучасного змісту шкільної літературної освіти
3386 Підручник з літератури: яким йому бути?

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
617 Zustricz Foundation Міжнародне стажування 04.11-10.12.2023 Oleksandra Zapolska Учасник програми SZFL-003000 Safarian Svitlana .pdf

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
268 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Міжнародні, всеукраїнські, регіональні освітні проєкти, програми, педагогічні експерименти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Роль Рік
5 Кафедра мовно-літературної освіти Міжнародний рівень Тьютор, розробник змісту, вчитель-консультант 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (2)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
777 Фаховий модуль (стажування) - document 05.12.2014
3004 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.04.2019

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1295 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби» конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 30.05.2017 3

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
16 Інститут післядипломної освіти Літня Якість освіти в умовах воєнного стану Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
29335 Грінченківські етюди. "Україна! В цьому слові для мене все"

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
46225 Мовна особистість сучасного вчтеля в системі неперервної освіти
24006 Використання фонових знань на уроках літератури (у контексті формування загальнокультурної компетентності)
24005 Шлях до успіху. Дистанційна робота з обдарованими дітьми: теорія, методика, практика

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2469 Кафедра мовно-літературної освіти 4,7 25.11.2019
3334 Кафедра мовно-літературної освіти 4,8 30.11.2020
4249 Кафедра мовно-літературної освіти 4.9 06.12.2021
5137 Кафедра мовно-літературної освіти 4.8 29.11.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
291 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з зарубіжної літератури Київ, гімназія № 191 ім.П.Тичини 20.03.2018

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
13 Кафедра мовно-літературної освіти 10 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
26 Кафедра мовно-літературної освіти 47 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
14 Кафедра мовно-літературної освіти Укладач 2023