Додаткові відомості

Освіта

1989-1992 р.р. – Київський державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; (спеціальність «Педагогіка
та методика початкового навчання». Кваліфікація «Вчитель
початкових класів»).

2001 – 2004 р.р. Аспірантура Інституту педагогіки НАПН України.

2001 – 2006 р.р. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».

Перелік місць роботи

Вересень 1992 р. – вересень 1995 р. – Ірпінська школа-дитсадок №21, вчитель початкових класів;

Вересень 1995 р. – вересень 2001 р. – Київська гімназія східних мов №1, вчитель початкових класів;

Вересень 2001 р. – лютий 2015 р. – Інститут педагогіки НАПН України – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії літературної освіти;

З березеня 2015 р. – доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

З вересня 2015 р. – 2017 р. – доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

З вересня 2017 р. – доцент кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

З вересня 2015 р. – заступник декана з наукової роботи Факультету педагогічної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування умінь аналізу художньої деталі літературного твору в учнів 5-7 класів» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література).
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
27 56 4 2024.06.12 06:00:53 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
116 Кафедра початкової освіти - 1 0 2021 -
286 Кафедра початкової освіти AFX-6807-2022 2 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3720637
452 Кафедра початкової освіти AFX-6807-2022 2 2 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3720637

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 493 12 12 2024.06.14 10:47:59 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 466 12 12

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
102 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 222.3 5 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Palamar

Конференції (41)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10535 Початкова школа в новій освітній реальності: традиції й інновації, проблеми і перспективи Початкова школа: традиції й інновації Полтава document
10178 Штучний інтелект у науці та освіті (AISE 2024) Штучний інтелект в освіті: використання без порушення принципів академічної чесності Україна document.pdf
9995 ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ У СЕРЕДНІЙ І ВИЩІЙ ШКОЛАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ: ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ м. Тернопіль document.pdf
9819 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ФІЛОЛОГІЇ Й ЛІНГВОДИДАКТИКИ В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ" Особливості формування предметно-методичної компетентності вчителя початкової школи м. Полтава document
9594 Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток освіти в європейському просторі: національні виклики та транснаціональні перспективи» ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ КАТЕГОРІЙ ПРОСТОРУ Й ЧАСУ м. Ніжин document
9644 Сучасний заклад освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ м.Київ document
9793 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF LEARNING The value aspect of student youth perception of space and time categories Україна document
9792 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF LEARNING Transgressiveness and innovation: what should a modern teacher be like? Україна document
9495 18th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications Digital Technologies as a Means of Forming Subject-Methodical Competence Future Primary School Teachers м. Івано-Франківськ document.pdf
9420 Використання штучного інтелекту в освіті: CHATGPT і більше Використання штучного інтелекту в освіті м.Київ document.pdf
9430 Enhancing foreign language learning in Ukraine: immersive technologies as catalysts for cognitive interest and achievement The role of immersive technologies in fostering cognitive interest and achievement in foreign language learning м. Кривий Ріг document.pdf
9158 ХІV Всеукраїнська студентсько-викладацька науково-практична конференція "Мова й література у проєкції різних наукових парадигм" Підготовка вчителя початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літературного читання в умовах НУШ м. Полтава document
9028 ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» Формування у майбутніх учителів предметно-методичної компетентності засобами дистанційного навчання м.Київ document
4692 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Компетентнізація педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку Київський університет імені Бориса Грінченка document
4696 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Дидактико-методичні засади удосконалення когнітивного компоненту дисциплін гуманітарного циклу Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
4693 "Освітологічні дебати - 2019. Академічна доброчесність у забезпеченні якості освіти" Академічна доброчесність у забезпеченні якості освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
4697 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Проблема формування духовно-моральних цінностей студентів в умовах освітнього середовища сучасного закладу вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
3847 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Ґрунтовні ідеї сучасних нормативних документів у предметно-компетентнісному вимірі м. Київ document
2254 ХVII Міжнародна науково-практична конференція "Професійна підготовка фахівців в умовах неперервної освіти: креативний підхід" Науково-педагогічні підходи до розвитку креативності в педагогічній підготовці майбутніх учителів педагогічних спеціальностей м.Житомир document
2255 IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми практичної психології" Психолого-педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій у студентів педагогічних спеціальностей м.Глухів document
2050 Международная научно-практическая конференция "СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА" Технология формирование духовно-моральных ценностей студентов в условиях вуза Білорусь, м. Гродно document
2049 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Проблема формування духовно-моральних цінностей студентів в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу м. Київ document
2051 Всеукраїнський науково-методичний семінар (з міжнародною участю) «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА НАУКОМЕТРІЯ ЯК ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ» Зарубіжний підхід до системи виховання студентства м. Умань document
2047 Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого - погляд у майбутнє" Формування аксіологічної компетентності у студентів педагогічних університетів м.Ніжин document
2048 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Аксіологічний аспект фахової підготовки майбутніх учителів в умовах цивілізаційних змін м.Київ document
2046 Всеукраїнський науково-метгодичний семінар-тренінг "Психодидактика освітнього середовища: усунення перешкод особистісного освітнього розвитку" Психодидактичні умови формування духовно-моральних цінностей студентів м. Умань document
2045 Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Формування духовно-моральних цінностей студентів в умовах вищого навчального закладу м. Умань document
2044 Всеукраїнський науково-методичний семінар "Особливості створення освітнього середовища для формування творчої особистості молодшого школяра" Формування духовно-моральних цінностей молодших школярів м. Умань document
1692 Перша Міжнародна науково-практична онлайн Інтернет-конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Формування ціннісних орієнтацій старшокласників засобами міжпредметних зв'язків м. Умань, Украіна document
1578 І Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання" Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій м. Кам'янець-Подільський, Україна document
1560 III Международная научная конференция "Детство как антропологический, культурологический, психолого-педагогический феномен" Информационная среда как источник формирования системы ценностей и социализации ребенка м. Самара, Росія document
1559 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Реалізація виховного компонента освітнього середовища ВНЗ та закладів післядипломної освіти" Система ціннісних орієнтацій як необхідна умова виховання сучасної молоді м. Умань, Украіна document
1161 Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю "Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі" Формування у дітей молодшого шкільного віку творчої компетентності у процесі роботи з дитячою книгою м.Мелітополь, Україна document
1162 Одинадцята Всеукраїнська науково-практична конференція 'Україна - країни сходу в ХХІ столітті в діалозі мов, культур, педагогічних систем: ціннісні виміри особистості' Становлення та розвиток шкільної літературної освіти в Україні: ціннісні виміри м. Київ, Україна document
1159 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Дитяча книжка в сучасному освітньому просторі: реалії та перспективи" Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій м.Кам'янець-Подільський, Україна document
1160 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних процесів" Білінгвізм як наукова проблема, аспекти дослідження білінгвізму. м. Чернівці, Україна document
1163 Міжнародна науково-практична конференція "Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми" Поезія Оксани Забужко: спроба прочитання м. Миколаїв, Україна document
1714 ІІІ Всеукраїнські Волошинські читання "Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної" Особливості вивчення літератури як мистецтва слова в основній школі м. Черкаси, Україна document
1693 Міжнародна конференція "Розвиток науки на сучасному етапі" Формування читацької компетентності учнів основної школи у процесі вивчення художньої літератури: психолого-педагогічний аналіз м. Київ, Україна document
1713 II-nd regular conference "European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches" Формування системи ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі навчання української літератури Stuttgart, Germany document
1694 IX Mezinarodni vedecko-prakticka konference Літературна освіта учителів філологічних спеціальностей як чинник розвитку креативного складника предметних компетентностей учнів основної школи Praha document

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
31236 Formation of information competence in literature lessons by next-generation
33800 Літературна освіта майбутніх учителів початкових класів: європейські й вітчизняні теоретичні засади та прикладні аспекти в е-навчанні
30476 Formation of media competence as means of influence on emotional, cognitive, and volitional development of personality
12894 Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі: монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (27)

ID Назва Рік
47865 Digital Technologies as a Means of Forming Subject-Methodical Competence Future Primary School Teachers
45320 Psychoemotional problems of participants in the educational process under martial law: from emergence to overcoming
45893 Causes of anxiety during play as a factor of negative impact on the health of preschool and school children
47487 Characteristics of motoric activity and focus of attention of student athletes with different involvement in computer games
46265 Coping strategies and psychological adjustment to the covid-19 pandemic among the ukrainian students’ youth
48602 Enhancing Foreign Language Learning in Ukraine: Immersive Technologies as Catalysts for Cognitive Interest and Achievement
45648 Psychological factors of students’ vitality during the war in Ukraine
45516 Studying anxiety as a predictor in students to predict the development of burnout
41489 The influence of dynamic society on students’ health
43578 Study of neuroticism and extraversion as predictors of the syndrome of emotional burnout (EBS) in students
36639 Розвиток охорони здоров’я у професійній підготовці майбутніх учителів
36640 Трансформація навчального процесу у вищих навчальних закладах під впливом пандемії covid-19
36959 Formation of readiness of future teachers to use augmented reality in the educational process of preschool and primary education
40932 Clouds of words as a didactic tool in literary education of primary school children
38032 The Use of ICT Tools to Organize Distance Learning of Mathematics for Primary School Students under COVID-19 Pandemic Conditions
36199 Ціннісне ставлення до здоров'я як основа активної життєвою позиції людини
32858 Didactic Potential of New Generation ICT in Forming Information and Communication Competence of Upper Secondary School Pupils
32860 Perspectives on the use of augmented reality within the linguistic and literary field of primary education
34476 Психокультурна підготовка старшокласників до адекватного сприйняття викликів медіа простору
34161 Ризик формування синдрому емоційного вигорання у студентів з точки зору громадського здоров’я
34436 Формування навчально-пізнавальної компетентності молодших спеціалістів у процесі самоосвітньої діяльності: експеритентальний аспект
30516 Психолінгвістичні аспекти формування культури діалогічного спілкування
30588 Mastering your body and your health resources: from theoretical scientific developments to individual comprehension
30161 Нealth in the civic students’ value system: empirical analysis
24595 Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку
21597 Didactic aspects of cognition of human as a bio-psycho-socio-cultural personality
21900 Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (35)

ID Назва Рік
48460 Application of augmented reality in the linguistic andliterary education of primary school students
48609 Штучний інтелект в освіті: використання без порушення принципів академічної чесності
47487 Characteristics of motoric activity and focus of attention of student athletes with different involvement in computer games
46265 Coping strategies and psychological adjustment to the covid-19 pandemic among the ukrainian students’ youth
45891 Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літературного читання
41489 The influence of dynamic society on students’ health
43578 Study of neuroticism and extraversion as predictors of the syndrome of emotional burnout (EBS) in students
43278 Реалізація принципів академічної доброчесності як дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти
42490 Саморегуляція особистості як умова формування лідерських якостей майбутнього педагога
43574 Універсальний дизайн закладів освіти україни: доступність інформаційного простору
39545 Augmented Reality in the Literary Education of Primary School Children: Specifics, Creation, Application
37889 Впровадження медіазасобів в початковій школі на уроках гуманітарного циклу
36591 Організаційно-педагогічні аспекти розвитку громадського здоров’я у студентській спільноті гуманітарних зво
39402 Особливості застосування хмари слів у мовно-літературній галузі початкової освіти
36682 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування доповненої реальності на уроках навчання грамоти й літературного читання
35688 Ціннісні детермінанти у підготовці майбутніх вчителів
33437 Інноваційні технології в літературній освіті майбутніх учителів початкової школи
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
35232 Методична модель застосування доповненої реальності на уроках читання в початковій школі
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
30556 Leadership Qualities of a Modern University Student in the Reflexive Dimension
30042 Сторітелінг у професійній підготовці майбутніх педагогів: сучасні інструменти
29331 Formation of leadership qualities of future teachers of primary school in professional preparation
30516 Психолінгвістичні аспекти формування культури діалогічного спілкування
30161 Нealth in the civic students’ value system: empirical analysis
29327 Проблема формування літературної компетентності старшокласників у процесі аналізу художнього твору з використанням інноваційних засобів навчання
24523 Формування моральних цінностей в молодших школярів
23966 Світове мистецтво в житті і творчості Тараса Шевченка
24595 Психодидактичні детермінанти розвитку дітей дошкільного віку
22679 Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
22674 Вплив ціннісних орієнтацій на формування особистості сучасної молоді
21277 Системний підхід до формування навичок проведення науково-педагогічного дослідження
21902 Системний підхід до формування навичок проведення науково-педагогічного дослідження
21597 Didactic aspects of cognition of human as a bio-psycho-socio-cultural personality
21900 Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists

Фахові видання, що затверджені МОН (23)

ID Назва Рік
48609 Штучний інтелект в освіті: використання без порушення принципів академічної чесності
48458 Діалогічне спілкування в контексті формування предметно-методичної компетентності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти і вчителів початкової школи
45589 Застосування ІК-технологій у контексті формування предметно-методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів
43278 Реалізація принципів академічної доброчесності як дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти
42490 Саморегуляція особистості як умова формування лідерських якостей майбутнього педагога
43574 Універсальний дизайн закладів освіти україни: доступність інформаційного простору
36591 Організаційно-педагогічні аспекти розвитку громадського здоров’я у студентській спільноті гуманітарних зво
39402 Особливості застосування хмари слів у мовно-літературній галузі початкової освіти
36682 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування доповненої реальності на уроках навчання грамоти й літературного читання
33437 Інноваційні технології в літературній освіті майбутніх учителів початкової школи
35232 Методична модель застосування доповненої реальності на уроках читання в початковій школі
31547 Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх парадигм
34161 Ризик формування синдрому емоційного вигорання у студентів з точки зору громадського здоров’я
30832 Теоретичний аспект проблеми формування дослідницьких умінь молодших школярів засобом віртуальної екскурсії
29327 Проблема формування літературної компетентності старшокласників у процесі аналізу художнього твору з використанням інноваційних засобів навчання
24579 Цінність орієнтації майбутніх вчителів як передумова інтеграції до Європейського освітнього простору
24585 Вивчення літературного твору учнями основної школи засобами ІКТ: компетентнісний підхід
23965 Компетентнісний підхід до викладання літератури з використанням хмарних технологій
26687 Аналіз наукового тезаурусу компетентнісного підходу як стратегічного орієнтиру сучасної середньої освіти в Україні
23964 Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної освіти
22336 Проблема формування духовноморальних цінностей студентів в умовах освітнього середовища
21203 Особливості роботи над епітетами як виразниками образності мовлення на уроках читання в початковій школі
19683 Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
48904 The Value Aspect of Student Youth Perception of Space and Time Categories
48902 Transgressiveness, Innovation, and Readiness of the Modern Teacher for Change
48229 Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літературного читання: виклики та ризики
48230 Концептуальні засади формування предметно-методичної компетентності вчителя початкової школи
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
30478 Сучасна пізнавальна література як засіб мовленнєвого розвитку дошкільників
23967 Формування ключових компетентностей учнів як чинник соціалізації
19582 Формування ціннісних орієнтацій старшокласників засобами міжпредметних зв'язків
14942 Білінгвізм як наукова проблема, аспекти дослідження білінгвізму
12902 Поезія Оксани Забужко: спроба прочитання
15760 Формування предметних компетентностей учнів на предметах гуманітарного циклу

Індексування публікацій у Scopus, WoS (7)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
33 Нealth in the civic students’ value system: empirical analysis http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30161/ 2020
72 Psychocultural training of senior pupils to adequely perceive the media space challenges http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34476/ 2021
86 Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34436/ 2021
137 Clouds of words as a didactic tool in literary education of primary school children https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40932/ 2022
290 Risk of emotional burnout syndrome in students in terms of public health https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34161/ 2023
317 Studying anxiety as a predictor in students to predict the development of burnout https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45516/ 2024
318 Enhancing Foreign Language Learning in Ukraine: Immersive Technologies as Catalysts for Cognitive Interest and Achievement https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48602/ 2024

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (6)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
44 Педагогічний інститут Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Зміст Головний редактор № 35 (1) Дотримано 2021
55 Педагогічний інститут Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Зміст Головний редактор № 36 (2) Дотримано 2021
117 Факультет педагогічної освіти Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Зміст Головний редактор № 37 (1) Дотримано 2022
134 Факультет педагогічної освіти Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Зміст Головний редактор № 38 (2) Дотримано 2022
199 Факультет педагогічної освіти Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Зміст Головний редактор № 39 (1) Дотримано 2023
208 Факультет педагогічної освіти Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Зміст Головний редактор № 39 (2) Дотримано 2023

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (2)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
18 Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції "Нова українська школа" Факультет педагогічної освіти Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) Київський університет імені Бориса Грінченка Член оргкомітету 2023
22 Феномен раннього дитинства: витоки, виклики, виміри Факультет педагогічної освіти Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) Київський університет імені Бориса Грінченка Член оргкомітету 2023

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
107 Аналіз наукового тезаурусу компетентнісного підходу як стратегічного орієнтиру сучасної середньої освіти в Україні фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26687/ 2019
245 Методична модель застосування доповненої реальності на уроках читання в початковій школі фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35232/ 2021
496 Діалогічне спілкування в контексті формування предметно-методичної компетентності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти і вчителів початкової школи фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48458/ 2024

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
335 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
570 Development of professional potential of future primary school teachers using the experience of Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
734 Democracy-Tales Erasmus KA203 Коллективний - 2023
761 Civic-TALES Erasmus KA203 Коллективний - 2023
816 EU triad Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024
825 VITALITY Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
178 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
132 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти Аналітик-дослідник 24.05.2023

Підвищення кваліфікації (23)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
126 Фаховий модуль (стажування) - document 19.12.2015
190 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
191 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
192 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
193 Лідерський модуль - document 22.01.2016
1862 Інше - document 14.12.2017
3678 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3816 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4246 інше Інший модуль document 29.05.2020
4247 інше Інший модуль document 25.09.2020
4978 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5031 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.03.2021
5100 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
6753 інше Інший модуль document 08.08.2022
6754 інше Інший модуль document 22.08.2022
8173 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8614 Лідерський модуль Інший модуль наказ №751.pdf 29.11.2023
8860 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9484 Побудова індивідуальної траєкторії викладача в контексті інтернаціоналізації Дослідницький модуль document 01.04.2024
9563 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024
9717 Командна взаємодія як основа освітнього лідерства в Університеті Лідерський модуль document 15.04.2024
9772 Інший Інший модуль Palamar Svitlana.pdf 02.03.2024
9777 Лепбук професійного успіху 2024 Інший модуль document 20.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1243 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1255 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
16023 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»
12896 Сонет в історії української та світової літератури.

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
329 Педагогічна антропологія (5 курс, ПО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2017 392 12.06.2017
348 Тренінгові студії педагога-дослідника (2 курс, КВД, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017
349 Тренінгові студії педагога-дослідника (3 курс, КВД, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2017 846 28.12.2017
350 Педагогічна антропологія (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2017 846 28.12.2017
640 Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 23/24 н.р.; 21/22 н.р.
1510 Рідномовна освіта з методикою навчання (1 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
289 Педагогічний інститут Основи педагогічних досліджень (2 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 05.01.2017
3829 Педагогічний інститут Педагогічна антропологія (5 курс) Магістр Денна 14 9 25 28.12.2018
7877 Педагогічний інститут Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8759 Педагогічний інститут Рідномовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
10450 Педагогічний інститут Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 4 3 30.11.2021
12497 Факультет педагогічної освіти Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
13301 Факультет педагогічної освіти Рідномовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
136 Кафедра педагогіки та психології 4.4 20.05.2016
1596 Кафедра педагогіки та психології 4,81 12.01.2017
2165 Кафедра початкової освіти 4,50 27.12.2018
2951 Кафедра початкової освіти 4,62 28.12.2019
3952 Кафедра початкової освіти 4,74 28.12.2020
4471 Кафедра початкової освіти 4,46 28.12.2021
5727 Кафедра початкової освіти 4,86 30.12.2022
6598 Кафедра початкової освіти 4,80 30.12.2023