Додаткові відомості

Освіта

У 2007 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки та психології.

У 2012 році закінчила аспірантуру Київського університету імені Бориса Грінченка за напрямом 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Перелік місць роботи

З 1996 року - лаборант методичного кабінету Київського педагогічного коледжу ім. К.Д. Ушинського;

з 2005 року - методист методичного кабінету Київського педагогічного коледжу ім. К.Д. Ушинського, секретар тендерного комітету коледжу.

З 2006 року - викладач Київського педагогічного коледжу імені К.Д. Ушинського.

З 2007 року - викладач Київського  університету імені Бориса Грінченка.

З 2022 року - заступник декана Факультету педагогічної освіти з науково-методичної та навчальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент кафедри освітології та психолого-педагогічних наук

Теми дисертацій (захищених)
Підготовка майбутніх вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками
Громадська активність
Експерт НАЗЯВО за спеціальністю 012 Дошкільна освіта

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
55 4 1 2022.11.22 10:06:21 Перейти на сторінку link

Конференції (24)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8375 The I International Scientific and Practical Conference «Current trends in the development of modern scientific thought» Характеристика засобів дистанційної освіти для формування компетентності навчання протягом життя в учнів початкової школи Haifa, Israel document
7994 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології в дошкільній освіті" Сучасні педагогічні технології формування наскрізних умінь майбутніх фахівців дошкільного профілю у контексті реалізації освітніх стандартів м. Переяслав document.pdf
7183 у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики» Реалізація міждисциплінарних проєктів особистісно-професійного саморозвитку в центрі компетентностей Україна, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7075 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Освітній процес у закладах дошкільної освіти: сутність та інноваційний потенціал" особливості формування соціально-громадянської компетентності в дітей старшого дошкільного віку Україна, м. Київ document
6937 VI International Scientific and Practical Conference “EUROPEAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS” Формування наскрізних навичок в контексті особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів м. Рим, Італія document
6000 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" без доповіді Україна, Київський університет імені Бориса Грінченка document
5739 ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція "ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ" ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОЄКТІВ Україна, Київський університет імені Бориса Грінченка document
5567 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" Формування критичного мислення в учнів початкової школи засобами сучасних педагогічних технологій м. Переяслав, Україна document
5370 Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Навички ХХІ століття в контексті забезпечення якості професійної підготовки педагога Київський університет імені Бориса Грінченка document
5511 VI Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри" Інноваційні технології професійної підготовки вчителя НУШ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка" document
4576 Мііжнародна науково-практична конференція "Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи" Використання інноваційних технологій для формування навичок ХХІ століття в пайбутніх педагогів Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка" document
4580 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" "Практичні аспекти особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів у центрі компетентностей" Київський університет імені Бориса Грінченка document
4406 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім'ї для забезпечення соціально-емоційного розвитку дитини Переяслав-Хмельницький, Україна document
3593 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Змістово-технологічне забезпечення особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів у центрі компетентностей Київський університет імені Бориса Грінченка document
3299 І Міжнародні педагогічні читання пам'яті професора Т.І. Поніманської "Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти" Сучасні аспекти професійної підготовки вихователів до виховання гуманітично спрямованої особистості м. Рівне document
2040 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Стратегія формування у майбутніх педагогів навичок ХХІ століття Київський університет імені Бориса Грінченка document
2012 Міжнародна науково-практична конференція "Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи" Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей м. Чернівці document
2039 Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого - погляд у майбутнє Світові тенденції у формуванні навичок ХХІ століття у майбутніх педагогів Ніжинський державний університет імені М. Гоголя document
2038 Професійна підготовка педагогів в уімовах євроінтеграції: проблеми та перспективи Технологічний аспект формування навичок ХХІ століття у майбутніх педагогів Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document
2231 Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону Реалізація індивідулаьного підходу до особистісного розвитку молодшого школяра за умов гірського регіону Івано-Франківськ document
1746 І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи Сучасні виклики вищої педагогічної освіти м. Умань document
1536 Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences Формування соціальної активності майбутніх педагогів у процесі позанавчальної діяльності Holy cross university Humanitarian pedagogical faculty document
321 Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю 'Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей в культурно-освітньому просторі Потенціал комп'ютерних картинок у стимулюванні дітей до творчої активності м. Мелітополь, Україна document
322 Науково-практична конференція 'Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра' Особистісно-зорієнтований підхід до формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкової школи Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25503 Сучасні аспекти особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
32413 Training program "Designing a multimedia environment of general secondary education and preschool education institutions" as an instrument for future educators’ digital skills formation

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
41756 The use of digital tools in interdisciplinary projects of students’ personal and professional self-development
30922 Content-methodical implementation of development skills of students safe behavior by multimedia technologies
27732 Using internet resources in future teachers’ personal and professional development
22676 Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей
19682 The problem of formation of critical thinking and problem-solving ability of future teaching staff
14454 USING WEB-QUESTS IN THE DESIGN OF FUTURE EDUCATORS INDEPENDENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
10475 Pedagogical conditions of preparation of the future educators for designing computer educational games for preschoolers
9883 Досвід застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки педагогів

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
40935 Preparation of future educators for quality measurement of the educational process in preschool education institution
40939 Webquest using in formation cross-cutting skills of students in the conditions of implementation of New Ukrainian School reform
38446 Experience of formation of readyness for partnership interaction in future elementary school teachers
37409 Experience of tolerance formation in future teachers of preschool children
32413 Training program "Designing a multimedia environment of general secondary education and preschool education institutions" as an instrument for future educators’ digital skills formation
31939 Formation of the teacher image as a component of his personal and professional development
34984 Skills of XXI century in context of quality assurance of teacher professional training
27732 Using internet resources in future teachers’ personal and professional development
23924 Сучасні аспекти професійної підготовки вихователів до виховання гуманістично спрямованої особистості в дошкільному віці
24364 Технології розвитку в педагогів здатностей до самопізнання і самовдосконалення
20682 Student formation of pedagogical specialty and skills of ХХІ th century in process of implementation individual work
14240 Інформаційна культура вихователя ДНЗ як запорука його ефективної професійної діяльності
12187 Problems and prospects in preparation future teachers under conditions of information society
9792 Сontent, forms and methods of forming technological competence students of teaching professions
6629 ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ
6088 Questions of quality of professional preparation of educators to realization of individual approach with the children
6092 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ
6095 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
6098 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
36721 Formation of critical thinking in students of pedagogical specialties: theory and practice
36698 Educate socially competent citizen in the game
36697 Formation of cross-cutting skills in the context of personal and professional development of future teachers
28128 Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї для забезпечення соціально-емоційного розвитку дитини
20678 -
19581 Сучасні виклики вищої педагогічної освіти
18896 Формування соціальної активності майбутніх педагогів у процесі позанавчальної діяльності
21261 -
14941 Особливості реалізації диференційованого підходу до виховання хлопчиків і дівчаток
12187 Problems and prospects in preparation future teachers under conditions of information society
9883 Досвід застосування інформаційних технологій у процесі професійної підготовки педагогів
7272 Підготовка вчителя початкової школи до реалізації індивідуального підходу
2888 Індивідуальний підхід у вихованні дітей дошкільного віку: методичний аспект
2808 Формування готовності майбутніх вихователів до індивідуалізованої роботи з дітьми дошкільного віку
2288 Сучасний стан підготовки вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками
5677 СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ
2809 Сутність індивідуального підходу у вихованні дітей дошкільного віку

Статті у науково-методичних та методичних виданнях (1)

ID Назва Рік
36698 Educate socially competent citizen in the game

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
26 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні

-

Брит.Рада.pdf 20.01.2016-31.05.2017
88 Учасник проекту Європейський центр імені Вергеланда Розвиток компетентностей для демократичного громадянства у системі підготовки вчителів

Керівник проекту: Ірина Сабор, Європейський центр ім. Вергеланда- 01.09.2017-31.12.2020 р.

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
152 Кафедра педагогіки та психології - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
118 Педагогічний інститут Кафедра педагогіки та психології 20.1 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Lesya_Kuzemko

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
264 Навички ХХІ століття в контексті забезпечення якості професійної підготовки педагога фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34984/ 2021

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
469 Розвиток громадсько-активної школи освітніх реформ Konrad-Adenauer-Stiftung Коллективний - 2020
532 Сучасні стратегії педагогічної освіти: відповіді на глобальні виклики GlobalLogic Education Коллективний - 2021
667 Критичне мислення в дії Академія української преси Коллективний - 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
193 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 80

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
147 Модератор соціального проекту 2016 5

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
89 Фаховий модуль (стажування) - document 06.06.2016
487 Лідерський модуль - document 22.01.2016
914 Модуль з ІКТ - sert_kurs_317_08_07_15.pdf 08.07.2015
1578 Інше - document 01.03.2017
3060 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3090 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3773 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
3880 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
4150 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4652 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5161 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.05.2021
5289 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5506 інше Інший модуль document 24.09.2021
5669 інше Інший модуль document 21.05.2021
6935 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 5.docx.pdf 14.03.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
653 Аукціон студентських наукових проектів Науковий проект Педагогічний інститут 27.05.2016 2
1235 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1267 «Класно-урочна система навчання в контексті розбудови нової української школи» Київський освітній форум Київський університет імені Бориса Грінченка 22.08.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
38014 Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження. Навчально-методичний посібник

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
38014 Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження. Навчально-методичний посібник
16026 Методичні рекомендації з виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
209 Основи наукових досліджень (1 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 317 08.07.2015
642 Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 902 28.12.2019
674 Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 176 04.03.2020 21/22 н.р.
729 Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020 -
750 Інклюзивна освіта (3 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
985 Педагогіка (1-2 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 21/22 н.р.
1226 Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
152 Педагогічний інститут Основи наукових досліджень (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
363 Педагогічний інститут Основи наукових досліджень (1 курс, ДО, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
3821 Педагогічний інститут Педагогіка (4 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
5431 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
5447 Педагогічний інститут Педагогіка (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5456 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5569 Педагогічний інститут Проектування мультимедійного середовища навчального закладу (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6969 Педагогічний інститут Проектування мультимедійного середовища навчального закладу (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7615 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
7617 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7620 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7626 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
8197 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8597 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8661 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8988 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 10 30.11.2021
10414 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 5 5 не враховується 30.11.2021
10432 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10438 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 4 3 30.11.2021
10827 Педагогічний інститут Проектування мультимедійного середовища навчального закладу (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
98 Кафедра педагогіки та психології 4,7 20.05.2016
1196 Кафедра педагогіки та психології 4,89 12.01.2017
2047 Кафедра педагогіки та психології 4,81 26.12.2018
2808 Кафедра педагогіки та психології 4,89 28.12.2019
3805 Кафедра педагогіки та психології 4,84 28.12.2020
4938 Кафедра педагогіки та психології 4,91 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
359 ПОб-1-17-4.0д I 5 5 2017

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
2 Ященко Ганна Анатоліївна Педагогічний інститут VI Дошкільна освіта I document 2016

Заходи мистецького спрямування (2)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
509 Шоу-програма "Ось ми які" Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Київський університет імені Бориса Грінченка - 16.11.2017
519 Майстер-клас "Професійне selfi" особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
73 Поруцька Марина Ігорівна, Чуба Дарина Андріївна Педагогічний інститут III Освітні, педагогічні науки I - 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
184 Чуба Дарина Андріївна V Освітні, педагогічні науки I 2022