Додаткові відомості

Освіта
1987 рік - Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького, "педагогіка і методика початкового навчання", "вчитель початкових класів", спеціаліст
2010 рік - Київський університет імені Бориса Грінченка, "початкове навчання", "викладач педагогіки і методики початкової освіти", магістр
Перелік місць роботи
1987-1996-cередня школа 258 м.Києва, вчитель початкових класів
з 1996 - ст. викладач Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка, Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності - 13.00.07 - теорія і методика виховання
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
38 4 2 2022.11.19 10:42:25 Перейти на сторінку link

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7249 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта в умовах її реформування:проблеми та перспективи" Потенціал уроків літературного читання в розвитку емоційного інтелекту молодших школярів м. Дрогобич document
6264 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" Педагогічні умови формування компетентності вчителів початкової школи з організації проєктної діяльності м. Переяслав, Україна document
5983 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Емоційний аспект підготовки вчителя початкової школи М. Київ, Україна document
6123 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Критерії сформованості вчителів початкової школи з організації формувального оцінювання м. Переяслав, Україна document
5784 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" Педагогічні умови формування компетентності вчителів початкової школи з організації освітнього середовища м. Переяслав, Україна document
5620 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Емоційний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи: досвід Фінляндії й України Київ document.pdf
4900 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" " Організація проектної діяльності в Новій українській школі м. Переяслав-Хмельницький document
4704 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" " Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання засобом гри м. Переяслав-Хмельницький document
4705 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" " Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках літературного читання засобами театралізації" м. Переяслав-Хмельницький document
4703 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу : погляди науковців і практиків- 15 травня 2019 року, м. Київ Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в університетах Фінляндії м. Київ document
3938 Всеукраїнська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи» Співтворчість вчителя і учня в системі поглядів В. Сухомлинського і сучасній школі м. Миколаїв, Україна document
3937 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературної освіти (пам’яті О. Р. Мазуркевича та П. К. Волинського)» - 11 жовтня 2018 року, м. Умань Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання м. Умань Україна document
2544 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах евроінтеграції: проблеми та перспективи" Професійно-педагогічна підготовка вчителів початкової школи в університетах Фінляндії м. Київ, Україна document
2401 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова школа: проблеми, теорія та практика " Потенціал позакласного читання у формуванні толерантності молодших школярів м. Дрогобич, Україна document
2400 Міжнародна наукова конференція "Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти" Технологія формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності м. Рівне, Україна document
2402 Всеукраїнська науково-практична конференція "Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку " Виховне середовище як складова освітнього простору початкової школи м. Київ, Україна document.pdf
1407 Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової початкової школи Формування педагогічної толерантності вчителів початкової школи м. Київ document
750 Психолінгвістика в сучасному світі : VII Міжнародна науково-практична конференція Психолого-лінгвістичні основи формування толерантності у молодших школярів м. Переяслав-Хмельницький, Україна document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
39084 Formation of reading skills of junior schoolchildren by means of graphic organizer
33812 Formation of emotional competence of future primary school teachers in e-learning: the experience of Finland and Ukraine
21971 Formation of tolerance in junior pupils in extracurricular activities: theory and practice

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41666 The influence of natural objects on the emergence and overcoming of the child's anxiety during interaction with others at the beginning of children's teaching at school
35199 А change of human values during the life as an indicator of the formation of a spiritual being

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
39012 Forming skills of junior schoolchildren to cooperate with others in lessons «I explore the world»
38054 Graphic reading organizers in the context of the requirements of the new ukrainian school
39014 Peculiarity features of application of technology edutainment in lessons «І am explorе the world»
39061 Potential of game in the development of emotional intelligence of young schoolchildren in reading lessons
33916 Content and structure of future primary school teachers’ emotional competence
32700 Criteria and levels of emotional competence of prospective elementary school teachers
31757 Emotinal competence of the teacher in the context of the new ukraine school
31747 The age characteristics of primary school pupils in context of the development of evotional intelligence
15223 Teaching tolerance in terms of primary school children in after-hour activity
19171 The organization of the educational environment as a condition of tolerance in primary school children in after-hour activity
9862 Features laying the foundations of tolerance in elementary school students after school activities
3504 Creating an educational environment as a factor of tolerance in primary school children
2706 Formation of primary school children tolerance as social value as a person: theoretical aspects
9184 Communicative situational problem as a source of primary school children in moral knowledge and behavior
9178 Case planning lessons in reading ungraded classes (2 and 3) three years of primary school, IV quarter

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
41463 Enrichment of emotional and sensual experience of junior schoolchildren in literary reading lessons
39877 Formation of emotional and sensual experience of junior schoolchildren in the context of the requirements of the new ukrainian school
39061 Potential of game in the development of emotional intelligence of young schoolchildren in reading lessons
33916 Content and structure of future primary school teachers’ emotional competence
32700 Criteria and levels of emotional competence of prospective elementary school teachers
31757 Emotinal competence of the teacher in the context of the new ukraine school
31747 The age characteristics of primary school pupils in context of the development of evotional intelligence
27808 Officials in the development of young students intelligence in the context of a new ukrainian school
15222 Preparation of an elementary school teacher for tolerance in primary school children in after-hour activity
15223 Teaching tolerance in terms of primary school children in after-hour activity
9173 The group work as a factor formation of tolerance in junior schoolchildren in after-hour activities
2706 Formation of primary school children tolerance as social value as a person: theoretical aspects
9184 Communicative situational problem as a source of primary school children in moral knowledge and behavior
5984 The framework for learner centered teaching
5985 Morning meeting as a first grader reception adaptation to training activities
9178 Case planning lessons in reading ungraded classes (2 and 3) three years of primary school, IV quarter

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
34141 Pedagogical conditions for the formation of the competence of primary school teachers in the organization of project activities
33164 Pedagogical conditions for the formation of the competence of primary school teachers in the organization of the educational environment
29191 Developing the emotional intelligence of younger students in literary reading lessons by means of play
29283 Development of creative thinking of younger students in literary reading lessons by means of theatricalization
25279 The co-creation of a teacher and a student in the system of views of Vasily Sukhomlinsky in a modern school
19420 Formation of pedagogical tolerance of primary school teachers
12276 The educational environment in elementary school
10263 Temperament my child Parent Meeting, 2-3 сlass
12283 Temperament my child. Parent Meeting, 2-3 Class
12275 Quizzes and competitions for school children during the summer holidays
3504 Creating an educational environment as a factor of tolerance in primary school children
9173 The group work as a factor formation of tolerance in junior schoolchildren in after-hour activities
3333 The role of the teacher as a factor of tolerance in primary school children
2705 Willing future primary school teacher to tolerance in primary school
2706 Formation of primary school children tolerance as social value as a person: theoretical aspects
5988 Formation of tolerance values in primary school children

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
138 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 14 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Sukhopara

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
340 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
182 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 25

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
25 Канішевська Любов Вікторівна,  Національний університет біоресурсів і
природокористування України, професор кафедри педагогіки, доктор педагогічних
наук, професор

Формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності / 13.00.07 - теорія і методика виховання - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document 2017

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
92 Фаховий модуль (стажування) - document 17.03.2016
289 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
350 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
406 Лідерський модуль - document 07.05.2015
445 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1551 Інше - document 27.04.2017
3235 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4242 інше Інший модуль document 29.05.2020
4567 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5102 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5311 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5929 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.11.2021
5988 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6662 інше Інший модуль document 15.08.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
34048 A window to the world
33918 Rainbow reader
34045 The magic word
25590 Reader. The first steps. 1st grade
8413 First steps. Reader

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
9862 Features laying the foundations of tolerance in elementary school students after school activities
5988 Formation of tolerance values in primary school children

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
198 Виховання толерантності в початкових класах (4 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
493 Методика виховання в початковій школі (3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
817 Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (1 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
831 Університетські студії (1 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
1010 Ігрове навчання (3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6194 Педагогічний інститут Громадянська та історична освіта з методикою навчання (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6552 Педагогічний інститут Лідерствослужіння (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7524 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8031 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 10 10.12.2020
8525 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 31.12.2020
9006 Педагогічний інститут Ігрове навчання (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 10 30.11.2021
9304 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9967 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10578 Педагогічний інститут Основи природознавства і суспільствознавства з методикою навчання (2-3 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11114 Педагогічний інститут Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11179 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11180 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11184 Педагогічний інститут Практика виробнича (навчально-методична) (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11185 Педагогічний інститут Практика виробнича (навчально-методична/без відриву) (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11195 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (3-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11718 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 3 30.11.2021
11841 Педагогічний інститут Лідерствослужіння (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11992 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
182 Кафедра початкової освіти 4.2 20.05.2016
1463 Кафедра початкової освіти 4,35 12.01.2017
2304 Кафедра початкової освіти 3,67 27.12.2018
3162 Кафедра початкової освіти 4,38 28.12.2019
4083 Кафедра початкової освіти 4,44 28.12.2020
4914 Кафедра початкової освіти 4,52 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
26 ПОб-2-13-4.0д IV 1 - 2016
383 ПОм-1-16-2.0д VI 5 5 2017

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
15 Литвин Альона Олегівна Педагогічний інститут III Початкова освіта II document 2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
49 Міщенко Ольга Олександрівна Педагогічний інститут IV Початкова освіта II document 2018