Додаткові відомості

Освіта
1987 рік - Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького, "педагогіка і методика початкового навчання", "вчитель початкових класів", спеціаліст
2010 рік - Київський університет імені Бориса Грінченка, "початкове навчання", "викладач педагогіки і методики початкової освіти", магістр
Перелік місць роботи
1987-1996-cередня школа 258 м.Києва, вчитель початкових класів
з 1996 - ст. викладач Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім. Б.Д.Грінченка, Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності - 13.00.07 - теорія і методика виховання
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
458 Кафедра початкової освіти ABD-7453-2021 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2418777

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 73 5 2 2024.05.22 10:04:00 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 68 4 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
138 Факультет педагогічної освіти Кафедра початкової освіти 34.5 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Sukhopara

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9166 Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «ФРЕБЕЛІВСЬКА ПЕДАГОГІКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИМОГИ, ТРЕНДИ, ПЕРСПЕКТИВИ» Емоційно-ціннісний аспект підготовки майбутніх учителів початкових класів за моделлю трисуб’єктної дидактики. Херсон-Івано-Франківськ document.pdf
9165 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції «Нова українська школа»» Емоційно-ціннісний вимір підготовки сучасного вчителя початкових класівя початкової м. Київ document.pdf
7249 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова освіта в умовах її реформування:проблеми та перспективи" Потенціал уроків літературного читання в розвитку емоційного інтелекту молодших школярів м. Дрогобич document
6264 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" Педагогічні умови формування компетентності вчителів початкової школи з організації проєктної діяльності м. Переяслав, Україна document
5983 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Емоційний аспект підготовки вчителя початкової школи М. Київ, Україна document
6123 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Критерії сформованості вчителів початкової школи з організації формувального оцінювання м. Переяслав, Україна document
5784 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" Педагогічні умови формування компетентності вчителів початкової школи з організації освітнього середовища м. Переяслав, Україна document
5620 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Емоційний компонент підготовки майбутніх учителів початкової школи: досвід Фінляндії й України Київ document.pdf
4900 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" " Організація проектної діяльності в Новій українській школі м. Переяслав-Хмельницький document
4705 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" " Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках літературного читання засобами театралізації" м. Переяслав-Хмельницький document
4704 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки та освіти в умовах глобалізації" " Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання засобом гри м. Переяслав-Хмельницький document
4703 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу : погляди науковців і практиків- 15 травня 2019 року, м. Київ Підготовка майбутнього вчителя початкової школи в університетах Фінляндії м. Київ document
3938 Всеукраїнська науково-практична конференція «Василь Сухомлинський – від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи» Співтворчість вчителя і учня в системі поглядів В. Сухомлинського і сучасній школі м. Миколаїв, Україна document
3937 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературної освіти (пам’яті О. Р. Мазуркевича та П. К. Волинського)» - 11 жовтня 2018 року, м. Умань Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання м. Умань Україна document
2544 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах евроінтеграції: проблеми та перспективи" Професійно-педагогічна підготовка вчителів початкової школи в університетах Фінляндії м. Київ, Україна document
2401 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна початкова школа: проблеми, теорія та практика " Потенціал позакласного читання у формуванні толерантності молодших школярів м. Дрогобич, Україна document
2400 Міжнародна наукова конференція "Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти" Технологія формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності м. Рівне, Україна document
2402 Всеукраїнська науково-практична конференція "Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку " Виховне середовище як складова освітнього простору початкової школи м. Київ, Україна document.pdf
1407 Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової початкової школи Формування педагогічної толерантності вчителів початкової школи м. Київ document
750 Психолінгвістика в сучасному світі : VII Міжнародна науково-практична конференція Психолого-лінгвістичні основи формування толерантності у молодших школярів м. Переяслав-Хмельницький, Україна document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
39084 Формування читацьких умінь молодших школярів засобом графічного організатора
33812 Формування емоційної компетентності майбутніх учителів початкової освіти з використанням е-навчання: досвід фінляндії й україни
21971 Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
44472 E-learning in the conditions of the information economy as a factor in the development of future teachers for the sustainable development of society
41666 The influence of natural objects on the emergence and overcoming of the child's anxiety during interaction with others at the beginning of children's teaching at school
35199 Зміна цінностей людини упродовж життя як індикатор формування духовної істоти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (19)

ID Назва Рік
48564 Factors influencing the process of organizing distance learning of students in the conditions of military operations on the territory of Ukraine
44472 E-learning in the conditions of the information economy as a factor in the development of future teachers for the sustainable development of society
45418 Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення громадянської та історичної освітньої галузі
43718 Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення інтегрованого курсу ""Мистецтво"
38054 Графічні організатори читання в контексті вимог нової української школи
39014 Особливості застосування технології едьютейнмент на уроках «Я досліджую світ»
39061 Потенціал гри в розвитку емоційного інтелекту молодших школярів на уроках читання
39012 Формування вмінь молодших школярів співпрацювати з іншими на уроках «Я досліджую світ»
31747 Вікові особливості молодших школярів у контексті розвитку емоційного інтелекту
31757 Емоційна компетентність вчителя в контексті нової української школи
33916 Зміст і структура емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи
32700 Критерії та рівні сформованості емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи
19171 Організація виховного середовища як умова формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності
15223 Педагогічні умови виховання толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
9862 Особливості формування основ толерантності в учнів початкової школи в позаурочній діяльності
3504 Створення виховного середовища як чинника формування толерантності у молодших школярів
2706 Формування у молодших школярів толерантності як соціально-ціннісної якості особистості: теоретичний аспект
9184 Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування у молодших школярів моральних знань і поведінки
9178 Тематичне планування уроків читання у малокомплектних класах (2 і 3) трирічної початкової школи, IV чверть

Фахові видання, що затверджені МОН (21)

ID Назва Рік
47839 Ігрові технології проведення дистанційних уроків інтегрованого курсу «я досліджую світ»
47081 Історія розвитку дослідницького навчання: від історії до сучасності
47297 Дистанційний інструментарій уроків літературного читання в початковій школі
45418 Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення громадянської та історичної освітньої галузі
41463 Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів на уроках літературного читання
43718 Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення інтегрованого курсу ""Мистецтво"
39061 Потенціал гри в розвитку емоційного інтелекту молодших школярів на уроках читання
39877 Формування емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів у контексті вимог нової української школи
31747 Вікові особливості молодших школярів у контексті розвитку емоційного інтелекту
31757 Емоційна компетентність вчителя в контексті нової української школи
33916 Зміст і структура емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи
32700 Критерії та рівні сформованості емоційної компетентності майбутніх учителів початкової школи
27808 Чинники розвитку емоційного інтелекту молодших школярів у контексті нової української школи
15222 Підготовка вчителя початкової школи до формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
15223 Педагогічні умови виховання толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
9173 Групова робота як чинник формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності
2706 Формування у молодших школярів толерантності як соціально-ціннісної якості особистості: теоретичний аспект
9184 Комунікативно-ситуативні завдання як засіб формування у молодших школярів моральних знань і поведінки
5984 Середовище для особистісно орієнтованого навчання
5985 Ранкова зустріч як прийом адаптації першокласника до навчальної діяльності
9178 Тематичне планування уроків читання у малокомплектних класах (2 і 3) трирічної початкової школи, IV чверть

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
34141 Педагогічні умови формування компетентності вчителів початкової школи з організації проєктної діяльності
33164 Педагогічні умови формування компетентності вчителів початкової школи з організації освітнього середовища
29191 Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів на уроках літературного читання засобами гри
29283 Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках літературного читання засобами театралізації
25279 Співтворчість вчителя й учня в системі поглядів Василя Сухомлинського в сучасній школі
19420 Формування педагогічної толерантності вчителів початкової школи
12276 Виховне середовище в початковій школі
10263 Темперамент моєї дитини Батьківські збори, 2-3 клас
12283 Темперамент моєї дитини. Батьківські збори, 2-3 клас
12275 Вікторини та конкурси для молодших школярів у період літнього відпочинку
3504 Створення виховного середовища як чинника формування толерантності у молодших школярів
9173 Групова робота як чинник формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності
3333 Роль вчителя як чинника формування толерантності у дітей молодшого шкільного віку
2705 Готовність майбутнього вчителя початкових класів до виховання толерантності в учнів початкових класів
2706 Формування у молодших школярів толерантності як соціально-ціннісної якості особистості: теоретичний аспект
5988 Формування толерантності як цінності у дітей молодшого шкільного віку

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
379 Збагачення емоційно-чуттєвого досвіду молодших школярів під час вивчення інтегрованого курсу ""Мистецтво" фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43718/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
340 Університет природничо-гуманітарних наук (Польща) Міжнародне стажування 01.12.2021-15.02.2022

Директор Інституту педагогіки

професор Анна Клім-Клімашевська

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
182 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
25 Канішевська Любов Вікторівна,  Національний університет біоресурсів і
природокористування України, професор кафедри педагогіки, доктор педагогічних
наук, професор

Формування толерантності у молодших школярів у позаурочній діяльності / 13.00.07 - теорія і методика виховання - Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document 2017

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
92 Фаховий модуль (стажування) - document 17.03.2016
289 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
350 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
406 Лідерський модуль - document 07.05.2015
445 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1551 Інше - document 27.04.2017
3235 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4242 інше Інший модуль document 29.05.2020
4567 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5102 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5311 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5929 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.11.2021
5988 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6662 інше Інший модуль document 15.08.2022
7238 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_599_15.11.2022.pdf 15.11.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (5)

ID Назва Рік
34048 Вікно у світ
33918 Веселкова читанка
34045 Чарівне слово
25590 Читанка. Перші кроки. 1 клас
8413 Перші кроки. Читанка

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
9862 Особливості формування основ толерантності в учнів початкової школи в позаурочній діяльності
5988 Формування толерантності як цінності у дітей молодшого шкільного віку

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
198 Виховання толерантності в початкових класах (4 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
493 Методика виховання в початковій школі (3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
817 Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (1 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
831 Університетські студії (1 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1010 Ігрове навчання (3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021
1304 Лідерствослужіння (1 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 599 15.11.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (27)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6194 Педагогічний інститут Громадянська та історична освіта з методикою навчання (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6552 Педагогічний інститут Лідерствослужіння (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7524 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8031 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 10.12.2020
8525 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 10 31.12.2020
9006 Педагогічний інститут Ігрове навчання (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 30.11.2021
9304 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9967 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10578 Педагогічний інститут Основи природознавства і суспільствознавства з методикою навчання (2-3 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11114 Педагогічний інститут Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11179 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11180 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11184 Педагогічний інститут Практика виробнича (навчально-методична) (4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11185 Педагогічний інститут Практика виробнича (навчально-методична/без відриву) (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11195 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (3-4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11718 Педагогічний інститут Університетські студії (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 30.11.2021
11841 Педагогічний інститут Лідерствослужіння (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
11992 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12241 Факультет педагогічної освіти Університетські студії (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12322 Факультет педагогічної освіти Лідерствослужіння (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022
12343 Факультет педагогічної освіти Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12551 Факультет педагогічної освіти Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022
13047 Факультет педагогічної освіти Університетські студії (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13139 Факультет педагогічної освіти Лідерствослужіння (1 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13156 Факультет педагогічної освіти Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13161 Факультет педагогічної освіти Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (3-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13359 Факультет педагогічної освіти Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
182 Кафедра початкової освіти 4.2 20.05.2016
1463 Кафедра початкової освіти 4,35 12.01.2017
2304 Кафедра початкової освіти 3,67 27.12.2018
3162 Кафедра початкової освіти 4,38 28.12.2019
4083 Кафедра початкової освіти 4,44 28.12.2020
4914 Кафедра початкової освіти 4,52 28.12.2021
5720 Кафедра початкової освіти 4,28 30.12.2022
6593 Кафедра початкової освіти 4,03 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
15 Литвин Альона Олегівна Педагогічний інститут III Початкова освіта II document 2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
49 Міщенко Ольга Олександрівна Педагогічний інститут IV Початкова освіта II document 2018