Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет
1993
Перелік місць роботи
Донецький національний університет
Теми дисертацій (захищених)
Комунікативна структура речення і тексту в сучасній українській мові
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
141 Кафедра української мови - 1 0 2021 -
522 Кафедра української мови ACV-6885-2022 4 0 2024 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3018413

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 225 6 5 2024.07.16 11:27:59 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 139 5 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
548 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 18.5 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Mykhailo_Vintoniv

Конференції (30)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10027 «ЕПОХА ГРІНЧЕНКА: ПРОСВІТА, НАЦІЯ, ІДЕНТИЧНІСТЬ» (XVI щорічні Грінченківські читання) Синтаксичні засоби авторизації в ідіостилі Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
10030 Мова і війна МОВНА СИТУАЦІЯ В МІСТІ КИЄВІ: СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ВИМІР Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького document.pdf
10028 СТРАТЕГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МОВНІЙ ОСВІТІ СУЧАСНИХУНІВЕРСИТЕТІВ ДИНАМІКА ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТІВ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА document.pdf
10026 ОГНЕВ’ЮКІВСЬКІ ЧИТАННЯ «ОСВІТА — СУТНІСТЬ ЧАСУ» Мовна ситуація в місті Києві: соціолінгвістичний вимір Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
10029 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ Українська мова в освітньому просторі м. Києва Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка document.pdf
8802 БІОГРАФІЧНИЙ НАРАТИВ: ТЕКСТ І ДИСКУРС Українська правописна традиція крізь призму творчості Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8801 І Міжнародний експертний форум «Польща–Україна: нові освітні та культурні виклики». Українська мова в освітньому просторі Донецької області Краківський педагогічний університет document.pdf
8799 ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ ФУНКЦІЙНІ ВИЯВИ ІДЕОЛОГЕМ У СУЧАСНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького document.pdf
8797 СТРАТЕГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МОВНІЙ ОСВІТІ СУЧАСНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ СОЦІОЛІНГВАЛЬНІ ВИЯВИ ПСЕВДОНІМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА document.pdf
7729 УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Функційні вияви часток в ідіостилі Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7724 СЛОВНИК МОВИ ТВОРІВ БОРИСА ГРІНЧЕНКА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ Мова творів Бориса Грінченка крізь призму комп’ютерної лексикографії: стан і перспективи Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7769 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА І МОВОЗНАВСТВА CИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВІЗАЦІЇ В ЛІНГВОУКРАЇНІСТИЦІ: СТАТУС, ДИНАМІКА Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7770 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ Стилістичні фігури з повтором у художніх текстах Б. Грінченка Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка document.pdf
7768 XIX Мiжнародної наукової конференцiї з актуальних проблем філологічних дослiджень (пам’яті доктора філологічних наук, професора Анатолiя Тихоновича Гулака) Синтаксис сучасної української реклами ХАРКIВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ імені Г.С.СКОВОРОДИ document.pdf
7723 Україністика Черкащини: здобутки і перспективи КОМУНІКАТИВНІ ВИЯВИ ТЕКСТОВОЇ КАТЕГОРІЇ «ЗВ’ЯЗНІСТЬ» У ЛІНГВОУКРАЇНІСТИЦІ Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького document.pdf
6346 Українська мова в сучаснному науковому вимірі Новітні технології у вивченні синтаксису: стан і перспективи м.Луцьк document
6347 Лінгвалізація світу Динаміка пояснювальних конструкцій у лінгвоукраїністиці м.Черкаси document.pdf
4939 Мова як світ. Граматика і поетика текстових структур Типологія напівпредикативних конструкцій у сучасній українській мові Київ document.pdf
4946 Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Міждисциплінарні перспективи. Просте ускладнене речення всистемі синтаксичних одиниць Баку document
4947 Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів Імперативні висловлення публіцистичних текстів в аспекті актуального членування Київ document.pdf
3672 Сучасні проблеми дослідження української мови й методики її навчання в загальноосвітній та вищій школі Лексико-граматичні актуалізатори категорічності в українському політичному дискурсі Полтава document.pdf
3670 Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов'янських мов Просодичний аналіз однокомпонентних висловлень в українському політичному дискурсі Умань document.pdf
3669 Лінгвалізація світу Комунікативні вияви інфінітивних спонукальних висловлень у сучасній українській мові Черкаси document.pdf
3671 Сучасна лінгвістична освіта Конотація імператива в українському політичному дискурсі Кропивницький document.pdf
2886 ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ДИСКУРСНИЙ ПРОСТІР: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові Київ document.pdf
1591 Лексико-граматичні інновації в слов’янських та неслов’янських мовах: типологія, функції Типологія прислівних синтаксичних зв'язків Маріуполь document.pdf
1586 Науково-методичні параметри лінгвістичної освіти Прагматичний потенціал нечленованих структур в українській публіцистиці Кіровоград document.pdf
1587 Поетика художнього тексту Тенденції сучасної української літератури: синтаксична проекція Херсон document.pdf
1584 Лексико-граматичні інновації в слов’янських та неслов’янських мовах: типологія, функції 1. Синтаксичні новації в українській публіцистиці початку XXI ст.: типологійні та функційні вияви Маріуполь document
1585 Українська мова і культура: здобутки і перспективи Динаміка синтаксичних новацій літератури постмодернізму Київ document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
33820 Структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у публіцистичному й офіційно-діловому стилях
30452 Феномен синкретизму в українській лінгвістиці
25556 The ways of expressive syntax in Ukrainian political discourse

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
45835 Language situation in Kyiv at the beginning of the 21st century: the material of a mass survey in the mobile application ”Kyiv Digital”
42655 The Functional-Semantic Field of the Imperative Category in Journalistic Discourse: Problems of Structure Definition and Description
39317 Language Situation of Higher Education in the Donetsk Region at the Beginning of the Twenty-First Century
42654 Onymian and Appeallativian Names in the Ukrainian Ergonimicon
33803 Прислівникові часові вказівники корелятивності події з дійсним моментом: структура, семантика, функції

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
48504 Фемінітиви в сучасному українськомовному середовищі (за результатами соціолінгвістичного дослідження)
48014 Функційні вияви парцелятів в ідіостилі Івана Франка
42655 The Functional-Semantic Field of the Imperative Category in Journalistic Discourse: Problems of Structure Definition and Description
40001 Cинтаксичні засоби експресивізації в лінгвоукраїністиці: статус, динаміка
29242 Просте ускладнене речення в системі синтаксичних одиниць
29243 Інтеграція інтернет-комунікацій у систему загальноосвітнього простору як один із методів поліпшення рівня освіти України
25564 Semantic-pragmatic occurences of prescription in official discourse
25565 Functional and semantic load of particles in expression of negative emotions in political discourse
25566 Typological Expressions of Syntactic Specifiers in Modern Ukrainian Language.
19329 Частки в ідіостилі Бориса Грінченка: функційно-семантичне вираження

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
48504 Фемінітиви в сучасному українськомовному середовищі (за результатами соціолінгвістичного дослідження)
48014 Функційні вияви парцелятів в ідіостилі Івана Франка
45340 Лінгквокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної (на прикладі вивчення постаті Бориса Грінченка)
40001 Cинтаксичні засоби експресивізації в лінгвоукраїністиці: статус, динаміка
39312 Частки як виразники емоцій здивування в українському політичному дискурсі
39310 Темпоральні детермінанти в сучасній українській мові: структура, функції
33823 Динаміка методів та напрямів синтаксичного аналізу речення
33830 Функційні вияви фонових локальних детермінантів у сучасній українській мові
29235 Проблема білінгвізму у вищих навчальних закладах Центральної та Східної України
29240 Повтор як засіб експресивізації в політичному дискурсі
23543 Функційні вияви слабкого синтаксичного зв’язку на рівні словосполучення в сучасній українській мові

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
23053 Керування як різновид прислівного синтаксичного зв’язку

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
226 Onymian and Appeallativian Names in the Ukrainian Ergonimicon https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42654/ 2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
461 Лінгквокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної (на прикладі вивчення постаті Бориса Грінченка) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45340/ 2023
502 Фемінітиви в сучасному українськомовному середовищі (за результатами соціолінгвістичного дослідження) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48504/ 2024

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
45 Бойко Марія Іванівна «Функціонування української мови в освітньому просторі Донеччини на початку ХХІ століття»/ 035 Філологія Київський університет імені Бориса Грінченка document 2023

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
364 Minority Languages Legal Protection: European Traditions (MILAGRO) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
300 Ранні етапи розвитку білінгвізму українських дітей у польських дитячих садках NAWA Виграно Документ відсутній 2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
170 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови Аналітик-дослідник 25.04.2023

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1573 Модуль з ІКТ - наказ № 741 - ЕНК.pdf 14.11.2017
1650 Фаховий модуль (стажування) - document 03.04.2015
2582 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
4365 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020
6033 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6998 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 01.02.2022
7919 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8461 Українська мовно-літературна освіта Інший модуль document 21.11.2023
8777 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_04.12.2023-1-8.pdf 04.12.2023
8838 Інший Інший модуль document 08.12.2023
9247 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9460 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
10064 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 233_compressed.pdf 13.03.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
26918 Історія української літературної мови

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
48071 Український синтаксис: навчально-практичний комплекс
17534 Синтаксис української мови: навчальний посібник

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
319 Сучасна українська мова (4 курс, ФУб, VII-IX семестр, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2017 392 12.06.2017
339 Сучасна українська літературна мова (4 курс, ФУ, денна) - Бакалавр Денна 2017 741 14.11.2017 -
1128 Лінгвістика комп'ютерного аналізу і обробки інформації (2-4 курс, УМЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1173 Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, УМЛ, заочна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Заочна 2022 63 01.02.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1389 Сучасні технології в галузі філології (1 курс, УМЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.
1626 Сучасна українська літературна мова (3-4 курс, УМЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023
1717 Комунікативні стратегії української мови (5 курс, ПФ, заочна) Факультет української філології, культури і мистецтва Магістр Заочна 2024 233 13.03.2024

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
677 Інститут філології Сучасна українська мова (4 курс, ФУб, VIII семестр) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
3962 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (4 курс) Бакалавр Денна 6 9 25 28.12.2018
5746 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Синтаксис. Пунктуація. (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
8794 Інститут філології Сучасна українська літературна мова: Синтаксис. Пунктуація. (3-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
9084 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (3-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10482 Інститут філології Лінгвістика комп'ютерного аналізу і обробки інформації (2-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
12440 Факультет української філології, культури і мистецтва Сучасні технології в галузі філології (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 31.12.2022
12616 Факультет української філології, культури і мистецтва Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Денна 8 4 10 31.12.2022
12859 Факультет української філології, культури і мистецтва Сучасна українська літературна мова (3-4 курс, УМЛ, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13250 Факультет української філології, культури і мистецтва Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
356 Кафедра української мови 4,21 29.12.2016
1009 Кафедра української мови 4,72 12.01.2017
1871 Кафедра української мови 4,28 26.12.2018
3227 Кафедра української мови 4,40 28.12.2019
3596 Кафедра української мови 4,30 28.12.2020
4585 Кафедра української мови 4,80 28.12.2021
6049 Кафедра української мови 4,89 30.12.2022
6929 Кафедра української мови 4,97 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
21 Ковальська Тетяна Андріївна Факультет права та міжнародних відносин I Українська мова (за професійним спрямуванням) II document 2019

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
60 Бойко Марія Іванівна Інститут філології VI Соціолінгвістика III document 2019