Додаткові відомості

Освіта
Закінчила з відзнакою Сімферопольський державний університет (1978-1983 рр.); навчалася в аспірантурі Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (1985-1989 рр.).
Перелік місць роботи

1983 – 1985 рр.– вчитель української мови та літератури в середній школі (м. Мелітополь),

1991 – 2000 рр. – старший науковий співробітник лабораторії шкільної психодіагностики Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (м. Київ),

2000 – 2010 рр. – доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету,

2000 – 2011 рр. – доцент кафедри зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки Києво-Могилянської академії (за сумісництвом),

2010 – 2013 рр. – завідувач кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

з 2013 р. по теперішній час  –  професор кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічний аналіз реномінативних процесів у мовленнєвому мисленні (на матеріалі професійного мовлення вчителя)» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). У 2008 р. – докторську дисертацію на тему: «Психосемантична структура етнічної свідомості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
Громадська активність
академік Національної академії наук вищої освіти України

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 0 0 2023.12.05 06:04:04 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
108 Кафедра практичної психології - 4 1 2021 -
293 Кафедра практичної психології DDQ-4546-2022 5 0 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/11064953

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 374 10 10 30 2023.11.30 08:33:22 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 166 7 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
63 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології 6.5 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Lozova

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6851 ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ Психосемантичні аспекти самоусвідомлення кризових станів Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми document.pdf
6850 МОЛОДЬ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ: ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ Коеволюція етнічного та соціального у свідомості українців: діахронічний аспект Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м.Суми document.pdf
5873 ІV Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» Член організаційного комітету. Доповідь "ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ" НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ document.pdf
5935 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Член організаційного комітету Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5874 "Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті" "Особистісний міф викладача як умова та механізм формування історичної пам’яті студентів" м. Київ, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України document.pdf
5368 VІ Міжнародна науково-практична конференція ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ Етно-національна свідомість у кризові періоди суспільного розвитку: шляхами наукової школи Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document.pdf
4713 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2019 Член організаційного комітету Національний авіаційний університет document.pdf
2555 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції . Психологія буденної свідомості як нова дисципліна викладання у вищій школі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» document.pdf
2556 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень Психосемантичний простір емоційного розвитку здорових та розумово відсталих дорослих ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» document.pdf
2557 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень Психологічний зміст образу світу наркозалежних осіб ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». document.pdf
2559 Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін Психологічні проблеми особистості в часи суспільних трансформацій м. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка document
2558 Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки Досвід дидактичного аналізу рудиментів історичних типів буденної свідомості Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова document
412 Всеукраїнська олімпіада 'Теоретична та прикладна психологія' Участь в якості члена журі Київський національний університет ім. Тараса Шевченка document
414 ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та фахівців в галузі психології МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТУР СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
411 Особливості впровадження дистанційного навчання в Україні Дистанційне навчання у підготовці практичних психологів ВНЗ Університет економіки та права 'Крок' document
413 ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ Динаміка змін змістових елементів буденної свідомості особистості в умовах суспільних трансформацій Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
415 Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства Контекстний аналіз категорії «розвиток» у наукових кваліфікаційних працях Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
43245 Психосемантика смислових трансформацій у метафоричному мовленні

Монографії (колективні) (7)

ID Назва Рік
39320 Стереотипи краси як чинник тривожності самотніх жінок
30285 Психосемантика страху в читацькій рецепції текстів жанру «хоррор»
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4345 Психосемантичний зміст картини світу професій абітурієнтів психологічних спеціальностей
4346 Синергійність наукових досліджень професіогенезу психологів: компетентнісний підхід
7463 Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність
5355 Синергетична єдність етногенетичних та соціогенетичних елементів змісту свідомості українців

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
43344 Psycholinguistic Structure of Stigmatic Statements about Persons with Intellectual Disabilities
39763 Semantic Indicators of Personal Orientation in the Narratives of Adolescents with Deprivation of Verbal Development
36447 Семантична репрезентація властивостей їжі у свідомості осіб з орторексією
33426 Формування діалогічних інтеракцій у дітей з розладами аутистичного спектра
30284 Наративні індикатори дисфункційних когнітивних схем підлітків

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (20)

ID Назва Рік
43074 Методологічні підстави підготовки практичних психологів у мінливих умовах суспільного буття
43344 Psycholinguistic Structure of Stigmatic Statements about Persons with Intellectual Disabilities
39763 Semantic Indicators of Personal Orientation in the Narratives of Adolescents with Deprivation of Verbal Development
34091 Methodological Aspects of the Research of the Pandemic Image of the World
33188 Effectiveness evaluation of the postgraduate program in mental health counseling in Ukraine
33191 Навчання практичих психологів на методологічній базі европейского сертифіката з психології
29178 Реализация требований Европейского сертификата по психологии в подготовке практического психолога в Украине
26016 Атрибуція компетентним читачем персонажів європейських національних літератур
26017 Когнітивно-особистісні особливості переживань дорослих з приводу здоров’я
22205 Методика исследования иносказательной децентрированности говорящего при вторичной номинации объекта
22203 Парадокси потребово-мотиваційної сфери осіб з нервовою орторексією
22909 ПСИХОСЕМАНТИКА ЛІДЕРСТВА У БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ
16148 Підготовка практичного психолога на компетентнісній основі: освітні інновації
16142 Психологія vs практична психологія? Освітянський відгомін наукової дискусії
10660 Контекстний аналіз вживання категорії «розвиток» у наукових кваліфікаційних працях
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4345 Психосемантичний зміст картини світу професій абітурієнтів психологічних спеціальностей
4346 Синергійність наукових досліджень професіогенезу психологів: компетентнісний підхід
7463 Етнопсихологічний вимір України: семіозис, міфотворчість, ідентичність
5355 Синергетична єдність етногенетичних та соціогенетичних елементів змісту свідомості українців

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
43074 Методологічні підстави підготовки практичних психологів у мінливих умовах суспільного буття
36447 Семантична репрезентація властивостей їжі у свідомості осіб з орторексією
29202 Абревіація як мнемотехнічний прийом запам’ятовування інформації студентами
30284 Наративні індикатори дисфункційних когнітивних схем підлітків
26017 Когнітивно-особистісні особливості переживань дорослих з приводу здоров’я
26018 Компаративний психологічний аналіз авторської та психотерапевтичної казки
22909 ПСИХОСЕМАНТИКА ЛІДЕРСТВА У БУДЕННІЙ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ
16142 Психологія vs практична психологія? Освітянський відгомін наукової дискусії
16144 Форми і методи розвитку професійного мислення майбутніх практичних психологів
11265 Образ дому і сім’ї у внутрішніх мігрантів України
2878 Специфіка міжмодального переносу в перцепції носіїв близькоспоріднених мов
5073 Специфіка різномодальної семантики в етнічній свідомості українців
5074 Семантика провідних екзистенційних цінностей у сучасній свідомості

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (34)

ID Назва Рік
43743 Міждисциплінарні методологічні зв’язки психосемантики та психолінгвістики
40379 Окремі аспекти комунікативної функції метафоричної номінації
34091 Methodological Aspects of the Research of the Pandemic Image of the World
36612 Методологічні аспекти дослідження пандемічного образу світу
33184 Вибір професії до душі
29379 Концепція психосемантичної структури етнічної свідомості: деякі підсумки
29388 Концепція психосемантичної структури етнічної свідомості: деякі підсумки
29385 Професійні компетенції психолога-практика у кризовому суспільстві
22210 Досвід дидактичного аналізу рудиментів історичних типів буденної свідомості
22208 Психологічні проблеми особистості в часи суспільних трансформацій
22207 Психологія буденної свідомості як нова дисципліна викладання у вищій школі
16045 Інтеграційний потенціал професійного, свідомісного та особистісного становлення людини в умовах суспільних трансформацій
16136 Методологічний контур сучасних досліджень етнічної свідомості
12940 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
11002 Методологічні аспекти дослідження дискурсу трансформаційної свідомості у кризових умовах розвитку суспільства
10657 Міжпрофесійна диференціація психосемантичного змісту категорії «справедливість»
12979 Контекстуальна семантика концепту «Батьківщина» в діахронічному плані
8521 Семантическая дифференциация содержания образа профессионала у будущих психологов
2880 Специфіка ідентифікації псевдослів носіями близькоспоріднених мов
5064 Прояв ентокультурної толерантності у кроскультурному дослідженні перцепції
2248
1162 Психосемантика етнічної свідомості: акмеологічний підхід
5005 ЕТНІЧНИЙ ГЕШТАЛЬТ-КОНТЕКСТ ЯК УМОВА СВІТОСПРИЙМАННЯ ЕТНОСУ
5008 Міф як первина метамова суспільної свідомості: огляд проблематики
5070 Психосемантичний аспект регіональних ментальностей в Україні
974 Теоретичні підстави та практика застосування техніки ініціювання смислоутворення
5066 Психосеміотичні компоненти етнічної свідомості східних слов’ян (Діахронічний підхід)
5068 Психосемантика публіцистичного тексту: етнічне і соціокультурне
5071 Сознательное проявления языковой доминантности в Украине-российском билингвизме
5006 ЗМІСТОВА МОДЕЛЬ ПСИХОСЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН
5072 Семантика поняття «земля» в етнічній свідомості українців
5067 Психосемантика ентнічної свідомості: проблеми й тендеції розвитку
5069 Психосемантика тексту: кроскультурний підхід
6998 Суб’єктивна семантика вчинку: віковий аспект

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
98 Координатор проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/проект_Ріджент.pdf 01.09.2016-30.06.2020
138 Координатор проекту Ріджент Університет (США) Характеристики і перспективи індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/Наказ.PDF 01.04.2021-31.12.2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
49 Наративні індикатори дисфункційних когнітивних схем підлітків http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30284/ 2020
248 Psycholinguistic Structure of Stigmatic Statements about Persons with Intellectual Disabilities https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43344/ 2023

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
113 Психосемантика страху в читацькій рецепції текстів жанру «хоррор» монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30285/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
195 Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща) Організація освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС 17.02.-20.03.2020

доктор
хаб. Аркадіуш Береза, проф. надзвичайний, проректор з загальних питань UMCS
(Польща) .https://cuesc.org.ua

Учасник програми document

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (4)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
16 Гафіатуліна Анна Вікторівна Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України/ 19.00.07 Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018
40 Литвиненко Олена Олександрівна Онтогенез і дизонтогенез особистісного становлення підлітків/19.00.01 – загальна психологія, історія психології Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України document 2022
41 Нікольська Анна Дмитрівна Соціально-психологічні чинники впливу рекламних текстів на купівельні наміри споживачів/053 Психологія Київський університет імені Бориса Грінченка document 2022
42 Фатєєва Марина Сергіївна Психологічні особливості самоусвідомлення осіб з орторексією/053 «Психологія» Київський університет імені Бориса Грінченка document 2022

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
205 Проекти Жана Моне «Інтеграція в Європейський науковий простір (IESS)» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
33 Наукове дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та Повноцінне дослідження 12.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6278-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-efektyvnosti-postdyplomnoi-kroskulturnoi-superviziinoi-prohramy-v-haluzi-psykholohichnoho-konsultuvannia-ta-travmoterapii-v-umovakh-sotsialno-ekonomichnoi-i-politychnoi
123 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
108 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології Аналітик-дослідник 27.04.2023

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
713 Фаховий модуль (стажування) - document 06.12.2017
1000 Модуль з ІКТ - sert_kurs_27_06_13_new.pdf 27.06.2013
1811 Лідерський модуль - document 01.12.2017
1853 Дослідницький модуль - document 28.11.2017
2486 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3990 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) certificate_1-4.pdf 28.02.2020
4018 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
5931 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 07.12.2021
7443 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
7857 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.05.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
359 "Теоретико-методологічні засади досліджень особистості та групи в етнічній і крос-культурній психології" Робота в якості члена організаційного комітету. Вітальне слово від Київського університету імені Бориса Грінченка. Керівництво Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 30.03.2016 2
1147 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
43246 Вимоги та методичні рекомендації до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра психології: методичні рекомендації
35164 Вимоги до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра з психології: методичні рекомендації
33187 Вимоги та методичні рекомендації до написання і захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра з психології
33275 Психосемантика та психосеміотику дискурсу моди
5468 Психологічні аспекти засвоєння іноземної мови

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
22 Психологія ментальності клієнта (5 курс) Інститут людини Магістр Денна 2013 345 27.06.2013
367 Психологія ментальності клієнта: Модуль 1. Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, денна) - Магістр Денна 2018 264 16.04.2018 -
1331 Психологія ментальності клієнта (5 курс, ПП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2022 749 27.12.2022

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
203 Інститут людини Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, ПС) Магістр Денна 9 5 не враховується 25.11.2016
212 Інститут людини Психологія ментальності клієнта (5 курс) Магістр Денна 9 5 не враховується 25.11.2016
258 Інститут людини Теоретико-методологічні проблеми психології (5 курс, ПС) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 26.11.2016
393 Інститут людини Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.12.2016
405 Інститут людини Психологія ментальності клієнта (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
427 Інститут людини Теоретико-методологічні проблеми психології (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.12.2016
3891 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія буденної свідомості (5 курс) Магістр Денна 15 10 25 28.12.2018
3892 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія ментальності клієнта (5 курс) Магістр Заочна 12 9 25 28.12.2018
5609 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5610 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 27.12.2019
7843 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія ментальності клієнта (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
8741 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
10211 Інститут людини Психосемантика і психосеміотика дискурсу моди (5 курс, ПМ, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11658 Інститут людини Психологія ментальності клієнта (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11661 Інститут людини Психологія ментальності клієнта (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12844 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологія ментальності клієнта (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
108 Кафедра практичної психології 4.4 20.05.2016
1236 Кафедра практичної психології 4,89 12.01.2017
2080 Кафедра практичної психології 4,50 26.12.2018
3039 Кафедра практичної психології 4,88 28.12.2019
3849 Кафедра практичної психології 4,78 28.12.2020
5036 Кафедра практичної психології 4,86 28.12.2021
5764 Кафедра практичної психології 4,90 30.12.2022