Додаткові відомості

Освіта
Закінчила з відзнакою Сімферопольський державний університет (1978-1983 рр.); навчалася в аспірантурі Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (1985-1989 рр.).
Перелік місць роботи

1983 – 1985 рр.– вчитель української мови та літератури в середній школі (м. Мелітополь),

1991 – 2000 рр. – старший науковий співробітник лабораторії шкільної психодіагностики Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (м. Київ),

2000 – 2010 рр. – доцент кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету,

2000 – 2011 рр. – доцент кафедри зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки Києво-Могилянської академії (за сумісництвом),

з 2010 р. по теперішній час – завідувач кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психологічний аналіз реномінативних процесів у мовленнєвому мисленні (на матеріалі професійного мовлення вчителя)» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології). У 2008 р. – докторську дисертацію на тему: «Психосемантична структура етнічної свідомості» (19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
Громадська активність
академік Національної академії наук вищої освіти України

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
324 8 7 2021.05.06 15:29:04 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 0 0 2022.12.03 23:38:45 Перейти до Scopus link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6851 ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ Психосемантичні аспекти самоусвідомлення кризових станів Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м. Суми document.pdf
6850 МОЛОДЬ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ: ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ Коеволюція етнічного та соціального у свідомості українців: діахронічний аспект Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, м.Суми document.pdf
5873 ІV Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» Член організаційного комітету. Доповідь "ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТИНА СВІТУ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ" НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ document.pdf
5935 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Член організаційного комітету Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5874 "Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті" "Особистісний міф викладача як умова та механізм формування історичної пам’яті студентів" м. Київ, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України document.pdf
5368 VІ Міжнародна науково-практична конференція ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ Етно-національна свідомість у кризові періоди суспільного розвитку: шляхами наукової школи Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document.pdf
4713 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень – 2019 Член організаційного комітету Національний авіаційний університет document.pdf
2555 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень : Тези І Міжнародної науково-практичної конференції . Психологія буденної свідомості як нова дисципліна викладання у вищій школі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» document.pdf
2556 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень Психосемантичний простір емоційного розвитку здорових та розумово відсталих дорослих ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» document.pdf
2557 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень Психологічний зміст образу світу наркозалежних осіб ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». document.pdf
2559 Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін Психологічні проблеми особистості в часи суспільних трансформацій м. Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка document
2558 Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки Досвід дидактичного аналізу рудиментів історичних типів буденної свідомості Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова document
412 Всеукраїнська олімпіада 'Теоретична та прикладна психологія' Участь в якості члена журі Київський національний університет ім. Тараса Шевченка document
414 ЕТНІЧНА САМОСВІДОМІСТЬ ТА МІЖЕТНІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. VІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та фахівців в галузі психології МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНТУР СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
411 Особливості впровадження дистанційного навчання в Україні Дистанційне навчання у підготовці практичних психологів ВНЗ Університет економіки та права 'Крок' document
413 ОСОБИСТІСТЬ У КРИЗОВИХ УМОВАХ ТА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЯХ ЖИТТЯ Динаміка змін змістових елементів буденної свідомості особистості в умовах суспільних трансформацій Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
415 Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства Контекстний аналіз категорії «розвиток» у наукових кваліфікаційних працях Київ document

Монографії (колективні) (7)

ID Назва Рік
39320 Beauty stereotypes as a factor of anxiety in lonely women
30285 Psychosemantics of fear in the reader's reception of texts of the genre "horror"
4345 Psychosemantical contents picture of the world professions specialties applicants psychological
4346 Synergy of scientific research of profession's genesis of psychologists: competence approach
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
7463 Ethno-psychological dimension of Ukraine: semiozys, myth, identity
5355 Синергетична єдність етногенетичних та соціогенетичних елементів змісту свідомості українців

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
36447 Semantic Differentiation of Food Attributes in Consciousness of People with Orthorexia
39763 Semantic Indicators of Personal Orientation in the Narratives of Adolescents with Deprivation of Verbal Development
33426 Formation of dialogic interactions in children with autism spectrum disorders
30284 Narrative Indicators of Adolescents’ Maladaptive Cognitive Schemas

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (19)

ID Назва Рік
43074 Methodological basis of practical psychologists training in social existence changing conditions
39763 Semantic Indicators of Personal Orientation in the Narratives of Adolescents with Deprivation of Verbal Development
34091 Methodological Aspects of the Research of the Pandemic Image of the World
33188 Effectiveness evaluation of the postgraduate program in mental health counseling in Ukraine
33191 Навчання практичих психологів на методологічній базі европейского сертифіката з психології
29178 Realization Of The Requirements Of European Certificate In Psychology In Preparing Practical Psychologists In Ukraine
26016 Attribution of competent reading for characters european national literature
26017 Cognitive-personal characteristics of worrys adults about health
22909 LEADERSHIP PSYCHOSEMANTICS IN THE EVERYDAY CONSCIOUSNESS OF STUDENTS
22205 Research methodology of allegorical decentration of the speaker in secondary nominations of the object
22203 The paradox of the need-motivational sphere of people suffering from orthorexia nervosa
16148 Preparing practical psychologists on the basis of competence: educational innovations
16142 PSYCHOLOGY VS. APPLIED PSYCHOLOGY? EDUCATIONAL ECHO OF A SCIENTIFIC DISCUSSION
10660 Contextual analysis of the application of the category "development" in the scientific qualifying work
4345 Psychosemantical contents picture of the world professions specialties applicants psychological
4346 Synergy of scientific research of profession's genesis of psychologists: competence approach
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
7463 Ethno-psychological dimension of Ukraine: semiozys, myth, identity
5355 Синергетична єдність етногенетичних та соціогенетичних елементів змісту свідомості українців

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
43074 Methodological basis of practical psychologists training in social existence changing conditions
36447 Semantic Differentiation of Food Attributes in Consciousness of People with Orthorexia
29202 Abbreviation as a Mnemotechnical Tool for Memorizing Information by Students
30284 Narrative Indicators of Adolescents’ Maladaptive Cognitive Schemas
26017 Cognitive-personal characteristics of worrys adults about health
26018 Comparative psychological analysis of author's and psychotherapeutic fairy tale
22909 LEADERSHIP PSYCHOSEMANTICS IN THE EVERYDAY CONSCIOUSNESS OF STUDENTS
16144 Forms and methods of development of professional thinking of the future psychologists.
16142 PSYCHOLOGY VS. APPLIED PSYCHOLOGY? EDUCATIONAL ECHO OF A SCIENTIFIC DISCUSSION
11265 The image of the house and family of internal migrants in Ukraine
2878 Specificity of cross-modal transfer in perception of closely related languages
5073 Specificity of Multi-modality Semantics in Ukrainian Ethnic Consciousness
5074 Semantics of Key Existential Values in Modern Consciousness

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (33)

ID Назва Рік
40379 Some aspects of the communicative function of metaphorical nomination
34091 Methodological Aspects of the Research of the Pandemic Image of the World
36612 Методологічні аспекти дослідження пандемічного образу світу
33184 Choosing a profession to your liking
29379 The concept of the psychosemantic structure of ethnic consciousness: some results
29388 Концепція психосемантичної структури етнічної свідомості: деякі підсумки
29385 Professional competencies of a psychologist-practitioner in a crisis society
22210 Досвід дидактичного аналізу рудиментів історичних типів буденної свідомості
22208 Психологічні проблеми особистості в часи суспільних трансформацій
22207 Психологія буденної свідомості як нова дисципліна викладання у вищій школі
16045 The integration capacity of professional, personal and conscious human formation in the conditions of social transformation
16136 METHODOLOGICAL HEATING CURRENT RESEARCH ethnic consciousness
12940 Competence approach in the training of would-be psychologists
11002 Methodological aspect of research discourse transformation of consciousness in crisis society development
10657 Interprofessional Differentiation of Psychosemantical Content of the Category of "Justice"
12979 Contextual semantics of concept "homeland" in diachronic terms
8521 The semantic content of the image of the professional differentiation of future psychologists
2880 Specifics of identification of pseudo-words by carriers of closely related languages
5064 Ethno-cultural Manifestations of Tolerance in Cross-Cultural Studies of Perception
2248
1162 Psychosemantics ethnic consciousness: acmeological approach
5005 ETHNIC GESTALT-CONTEXT AS CONDITION TO ETHNOS’ PERCEPTION OF THE WORLD
5070 Psychosemantical aspects of regional mentalities in Ukaraine
5008 The myth as primary metalanguage of social consciousness
974 Theoretic Bases and Practical Application of Meaning-Generating Technique
5071 Consciousness Manifestation of Language Dominance under Ukrainian-Russian Bilingualism
5068 Psychosemantics of Journalistic Texts: Ethnic and Socio-cultural Aspects
5066 Psychosemiotical components of ethnic consiousnes componenrs of east slavonic people (Diachronic approach)
5006 CONTENT MODEL OF PSYCHOSEMANTIC STRUCTURE OF ETHNIC CONSCIOUSNESS OF ORIENTAL SLAVIC PEOPLE
5072 Semantics of the Concept of "the Land" in the Ethnic Consciousness of the Ukrainians
5067 Psychosemantics of Ethnic Consciousness: Issues and Trends
5069 Psychosemantics of Text: Cross-cultural Approach
6998 Subjective semantics of action: age aspect

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
98 Координатор проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/проект_Ріджент.pdf 01.09.2016-30.06.2020
138 Координатор проекту Ріджент Університет (США) Характеристики і перспективи індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/Наказ.PDF 01.04.2021-31.12.2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
49 Наративні індикатори дисфункційних когнітивних схем підлітків http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30284/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
105 Кафедра практичної психології 57215607321 3 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57215607321&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
108 Кафедра практичної психології - 4 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
63 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології 6.4 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Lozova

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
113 Психосемантика страху в читацькій рецепції текстів жанру «хоррор» монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30285/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
195 Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща) Організація освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС 17.02.-20.03.2020

доктор
хаб. Аркадіуш Береза, проф. надзвичайний, проректор з загальних питань UMCS
(Польща) .https://cuesc.org.ua

Учасник програми document

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
16 Гафіатуліна Анна Вікторівна Психологічні особливості формування національної самосвідомості студентської молоді України/ 19.00.07 Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
205 Проекти Жана Моне «Інтеграція в Європейський науковий простір (IESS)» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
33 Наукове дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та Повноцінне дослідження 12.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6278-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-efektyvnosti-postdyplomnoi-kroskulturnoi-superviziinoi-prohramy-v-haluzi-psykholohichnoho-konsultuvannia-ta-travmoterapii-v-umovakh-sotsialno-ekonomichnoi-i-politychnoi 75
123 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 85

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
713 Фаховий модуль (стажування) - document 06.12.2017
1000 Модуль з ІКТ - sert_kurs_27_06_13_new.pdf 27.06.2013
1811 Лідерський модуль - document 01.12.2017
1853 Дослідницький модуль - document 28.11.2017
2486 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3990 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) certificate_1-4.pdf 28.02.2020
4018 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
5931 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 07.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
359 "Теоретико-методологічні засади досліджень особистості та групи в етнічній і крос-культурній психології" Робота в якості члена організаційного комітету. Вітальне слово від Київського університету імені Бориса Грінченка. Керівництво Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 30.03.2016 2
1147 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
35164 Вимоги до написання та захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра з психології: методичні рекомендації
33187 Вимоги та методичні рекомендації до написання і захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра з психології
33275 Психосемантика та психосеміотику дискурсу моди
5468 Psychological aspects learning a foreign language

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
22 Психологія ментальності клієнта (5 курс) Інститут людини Магістр Денна 2013 345 27.06.2013
367 Психологія ментальності клієнта: Модуль 1. Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 264 16.04.2018

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
203 Інститут людини Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, ПС) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
212 Інститут людини Психологія ментальності клієнта (5 курс) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
258 Інститут людини Теоретико-методологічні проблеми психології (5 курс, ПС) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 26.11.2016
393 Інститут людини Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
405 Інститут людини Психологія ментальності клієнта (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
427 Інститут людини Теоретико-методологічні проблеми психології (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
3891 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія буденної свідомості (5 курс) Магістр Денна 15 не враховується 10 25 28.12.2018
3892 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія ментальності клієнта (5 курс) Магістр Заочна 12 не враховується 9 25 28.12.2018
5609 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5610 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
7843 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія ментальності клієнта (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8741 Інститут людини Психологія ментальності клієнта: Психологія буденної свідомості (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
10211 Інститут людини Психосемантика і психосеміотика дискурсу моди (5 курс, ПМ, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11658 Інститут людини Психологія ментальності клієнта (5 курс, ПП, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11661 Інститут людини Психологія ментальності клієнта (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
108 Кафедра практичної психології 4.4 20.05.2016
1236 Кафедра практичної психології 4,89 12.01.2017
2080 Кафедра практичної психології 4,50 26.12.2018
3039 Кафедра практичної психології 4,88 28.12.2019
3849 Кафедра практичної психології 4,78 28.12.2020
5036 Кафедра практичної психології 4,86 28.12.2021