Додаткові відомості

Освіта
Херсонський державний університет
Перелік місць роботи

Херсонський державний університет

Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи
Громадська активність
голова профспілки факультету

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 205 5 3 2024.05.23 10:10:11 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 97 4 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
512 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 1.3 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Rayisa_Druzhenenko

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8664 46. Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями філологічних, лінгводидактичних і соціально-комунікаційних досліджень» Відеоконтент як ефективний засіб мовної підготовки майбутнього фахівця Херсон document.pdf
8687 45. XVIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи» Використання професійно орієнтованих текстів задля формування культури мовлення майбутнього правника. Київ document.docx
8665 Кримський міжнародний форум:філологія та журналістика Сучасний публіцистичний дискурс: культуромовний аспект Київ document
7702 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника» Комунікативно-прагматична парадигма фахової підготовки студентів-філологів. Суми document.pdf
7700 Х Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» Використання методу демонстрації під час вивчення української мови у дистанційному режимі. Ужгород document
7701 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» Реалізація системи вправ з комунікативно-прагматичного аналізу тексту у програмі підготовки майбутнього вчителя-філолога Чернігів document.pdf
7698 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути» Прагматизація методів лінгвістичного аналізу функційного простого речення як ефективний шлях формування мовленнєвої і комунікативної компетентності успішного мовця Дніпро document.pdf
3384 Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій Урахування онтологічного, гносеологічного, методологічного, праксеологічного вчення в осмисленні педагогічних системних явищ Дніпро document.pdf
3385 Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, песпективи розвитку. "Методична система навчання мови" і "технологія навчання мови" чи "технологізована метолична систма навчання мови": модернізація системного педагогічного підходу. Переяслав-Хмельницький document.pdf
3259 Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи Ознаки і властивості методичної системи навчання мови Конін –Ужгород –Дрогобич document.pdf
2215 Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні ауково-практичні рішення та підходи Проблема знання як системи у наукових вченнях І.Канта: на перетині методики і філософії м. Ужгород document.pdf
2479 Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції Система знань як результат функціонування метоличної системи навчання: Мукачево document.pdf
1901 Українська та англійська мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання Теоретичне обгрунтування комунікативно-прагматичного аналізу простого речення як прийому навчання синтаксису студентів вищих педагогічних закладів освіти Кам`янець-Подільський document
1551 27. III International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science" Linguistic and didactic basis of communicative and pragmatic learning system of simple sentences syntax of the future teachers of Ukrainian language and literature Dubai document.pdf
1552 ІХ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» Деякі рекомендації майбутньому вчителеві української мови і літератури у підготовці до уроку із синтаксису простого речення: функційно-прагматичний підхід Переяслав-Хмельницький document
1553 25. ХХІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні наукові дослідження в сучасному світі» Осмислення прагматичної функції простого речення майбутніми вчителями української мови і літератури під час вивчення курсу «Культура усного і писемного мовлення» Переяслав-Хмельницький document
1522 19. Всеукраїнська науково-практична конференція «Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи» Трансформація простого речення як прийом формування прагматичного мовлення студентів педагогічних вишів Львів document.pdf
1521 Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical resalts Комунікативно-прагматична компетентність вчителя мови і літератури як наукове поняття Bratislava document
1519 10. Міжнародна науково-практична конференція з нагоди 15-річчя заснування кафедри українознавства «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» Формування комунікативно-прагматичної компетентності майбутнього вчителя української мови на синтаксичній основі Львів document.pdf
1902 Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи Філософські передумови розвитку метоличного поняття "система" Київ document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
39945 Перспективи залучення інтернетного дискурсу в програму формування предметної професійної компетентності майбутніх учителів-філологів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
47468 Принцип міждисциплінарних зв’язків у процесі формування культури професійного мовлення майбутніх телеведучих: теоретичний і практичний аспекти
47473 Формування культури усного мовлення студентів спеціальності «Ведучий телевізійних програм»: стан і перспективи
19134 Осмислення прагматичної функції простого речення майбутніми вчителями української мови і літератури під час вивчення курсу «Культура усного і писемного мовлення

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
47468 Принцип міждисциплінарних зв’язків у процесі формування культури професійного мовлення майбутніх телеведучих: теоретичний і практичний аспекти
47473 Формування культури усного мовлення студентів спеціальності «Ведучий телевізійних програм»: стан і перспективи
39951 Практика комунікативно-прагматичного аналізу тексту в курсі магістерської підготовки майбутніх учителів-філологів
24624 "Методична система навчання мови" і "технологія навчання мови" чи "технологізована система навчання мови"?
24207 Роль педагогічного системного підходу в оформленні поняття «методична система навчання мови"
20513 Теоретичне обгрунтування комунікативно-прагматичного аналізу простого речення як прийому навчання синтаксису студентів вищих педагогічних закладів освіти
18109 Дидактические основы формирования коммуникативно-прагматической компетентности будущего учителя украинского языка и литературы
18110 Дифференциация сегментов коммуникативно-прагматической компетентности учителя словесности
2125 Eлементи етнолінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови
24834 Навчання рідної мови як етнопедагогічна проблема

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
40135 Використання методу демонстрації під час вивчення української мови у дистанційному режимі.
40137 Комунікативно-прагматична парадигма фахової підготовки студентів-філологів
40134 Прагматизація методів лінгвістичного аналізу функційного простого речення як ефективний шлях формування мовленнєвої і комунікативної компетентності успішного мовця
40136 Реалізація системи вправ з комунікативно-прагматичного аналізу тексту у програмі підготовки майбутнього вчителя-філолога
24209 Ознаки і властивості методичної системи навчання мови
24623 Урахування онтологічного, гносеологічного, методологічного, праксеологічного вчення в осмисленні педагогічних системних понять.
21319 Проблема знання як системи у наукових вченнях І.Канта: на перетині методики і філософії
19135 Деякі рекомендації майбутньому вчителеві української мови і літератури у підготовці до уроку із синтаксису простого речення: функційно-прагматичний підхід
19739 Ситуативні завданняяк прийом формування комунікативної компетентності учнів 8 класу на уроках із синтаксису
18105 Интеграция функционально-прагматического и этнопедагогического подходов к формированию коммуникативно-прагматической компетентности будущих учителей словесности
18112 Коммуникативно-прагматическая компетентность учителя языка и литератры как научное понятие
18106 Трансформация простого предложения как прием формирования прагматической речи студентов педагогических вузов
6630 Перспективи актуалізації комунікативно-прагматичної основи навчання української мови
2124 Використання навчальних диктантів з елементами лінгвістичного аналізу тексту у формуванні мовних та мовленнєвих умінь і навичок учнів

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1138 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1847 Фаховий модуль (стажування) - document 20.11.2017
2131 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2230 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2588 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
3018 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
6389 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6821 інше Інший модуль document 23.05.2022
6822 інше Інший модуль document 26.04.2022
7099 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 09.12.2022
8241 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
9590 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК Дослідницький модуль document 01.04.2024

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
30 Сучасні підходи в шкільній мовній освіті Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 9 Не зазначено 16.03.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
11959 Українська мова за професійним спрямуванням
17094 Українська мова за професійним спрямуванням

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1540 Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, МЖ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.
1651 Методика викладання філологічних дисциплін (3 курс, УМЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7525 Інститут філології Методика викладання філологічних дисциплін (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
10985 Інститут філології Методика викладання філологічних дисциплін (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
13459 Факультет української філології, культури і мистецтва Методика викладання філологічних дисциплін (3 курс, УМЛ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13503 Факультет української філології, культури і мистецтва Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, МЖ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
360 Кафедра української мови 4,36 29.12.2016
1086 Кафедра української мови 4,37 12.01.2017
1940 Кафедра української мови 4,03 26.12.2018
2727 Кафедра української мови 4,21 28.12.2019
3679 Кафедра української мови 4,33 28.12.2020
4821 Кафедра української мови 4,11 28.12.2021
6039 Кафедра української мови 4,60 30.12.2022
6913 Кафедра української мови 4,39 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
84 Шекетера Ольга Віталіївна Інститут філології III Українська мова, література (з методикою їх викладання) III Шекетера.pdf 2020

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
10 Д 26.133.05 13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова) 2019