Додаткові відомості

Освіта

1975 р. – 1980 р. –  факультет німецької мови Київського
педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний
лінгвістичний університет), денне відділення; за спеціальністю «учитель
німецької та англійської мов».

Перелік місць роботи

1980 р.- 1983р. –  учитель німецької та англійської мов , середня школа № 14 м. Києва;

вересень 1981 р. - вересень 1893 р. – викладач (погодинно);

жовтень 1983 р. (за конкурсом) - березень 1991 р.  – викладач,

квітень 1991 р. - березень 1993 р. – старший викладач,

квітень 1993 р. - жовтень 2011 р. – доцент,

листопад 2011 р. - вересень 2016 р. – професор кафедри методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету;

жовтень 2016 р. - донині – професор кафедри германської філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

У період із 1986 по 1990 рік, до захисту дисертації, було написано 8 (вісім) наукових та
навчально-методичних робіт. 

У період із 1992 по 2016 рік, після захисту дисертації, було написано 64 (шістдесят чотири)
наукових та навчально-методичних роботи. 

Усього за період із 1986 по 2016 рік було написано більше 70 наукових та
навчально-методичних робіт. З них: 3 (три) підручники з грифом МОН України (у
співавторстві); 23 (двадцять три) навчальні посібники, у співавторстві та одноосібно, 8 (вісім) посібників із грифом МОН України; одна колективна монографія за загальною редакцією Сажко Л.А.; 31 (тридцять одна) стаття у фахових виданнях. 

У період із 2004 по 2015 рік, було здійснено керівництво 8 (вісьма) захищеними дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня (спеціальність 13.00.02). 

Теми дисертацій (захищених)

«Обучение устному иноязычному общению  с применением ролевой  игры в пятом классе средней школы (на  материале немецкого языка)»

 Специальность 13. 00. 02 – методика
преподавания иностранных языков 

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
98 Кафедра германської філології - 1 0 2021 -
326 Кафедра германської філології DST-4330-2022 2 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/14674733
421 Кафедра германської філології DST-4330-2022 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/14674733

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
936 Факультет романо-германської філології Кафедра германської філології 5.7 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Lilia-Sazhko

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10294 Методичний семінар-практикум "Стратегічні пріоритети формування трансверсальних компетентностей майбутнього педагога в контексті європейської інтеграції" Формування трансверсальних компетентностей майбутніх вчителів іноземної мови Український державний університет імені Михайла Драгоманова document
10113 VІ International scientific and practical conference «The aspects of contemporary scientific research that encompass both theoretical and practical components» Когнітивні стратегії в навчання другої іноземної мови Venice, Italy document.pdf
10074 Сучасні тенденції іншомовної підготовки педагога: глобальні виклики та перспективи Використання новітніх технологій в процесі формування німецькомовної комунікативної компетентності студентів мовних спеціальностей Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
10076 VII Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів" Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей в умовах дистанційного навчання Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана document.pdf
10075 VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасний рух науки" Інноваційні технології у навчанні другої іноземної мови майбутніх філологів Україна, м. Дніпро document.pdf
1651 Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ Професійно орієнтоване навчання іноземних мов майбутніх економістів у старшій профільній та вищій школі Київ, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана document.pdf
1629 Україна і світ : діалог мов та культур (міжнародна) Використання сучасних технологій навчання в процесі оволодіння учнями другою іноземною мовою Київ, КНЛУ document.pdf
1628 Україна і світ : діалог мов та культур (міжнародна) Особливості навчання другої іноземної мови у профільній школі Київ, КНЛУ document.pdf
1630 Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах : мова, література, історія (ІV Міжнародна наукова конференція) Передумови формування полікультурної багатомовної особистості у загальноосвітніх навчальних закладах Горлівка, ГІІМ document.pdf
1627 Україна і світ : діалог мов та культур (міжнародна) Психологічний аспект оволодіння другою іноземною мовою учнями загальноосвітніх навчальних закладів Київ, КНЛУ document.pdf
1632 Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии (XIV международная заочная научно-практическая конференция) Обучение второму иностранному языку в старшей школе Москва document
1636 Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія (міжнародна) Реалізація контрастивного принципу в навчанні другої іноземної мови учнів профільної школи Горлівка, ГІІМ document.docx
1634 Україна і світ : діалог мов та культур (міжнародна) Формування стратегічної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів в процесі оволодіння другою іноземною мовою Київ, КНЛУ document.docx
1633 Мови у відкритому суспільстві (міжнародна) Передумови формування полі культурної багатомовної особистості в аспекті навчання другої іноземної мови у середній школі Чернігів, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка document
1631 Мови у відкритому суспільстві (міжнародна) Принципи навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах Чернігів, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка document
1635 Україна і світ : діалог мов та культур (міжнародна) Навчання другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах Київ, КНЛУ document.docx

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
40403 Global Issues in ESP Classroom: Challenges and Opportunities in Higher Education

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
40407 Forming communicative competence in foreign language for professional purposes under distance learning
40415 Formation of goreign language communicative competence of non-languistic students in the conditions of distance learning

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2187 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.05.2018
3080 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
7844 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.05.2023
8721 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023
9448 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9697 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
418 Кафедра германської філології 4,19 29.12.2016
1405 Кафедра германської філології 3,65 12.01.2017
2239 Кафедра германської філології 4,13 27.12.2018
2800 Кафедра германської філології 4,15 28.12.2019
4024 Кафедра германської філології 2,84 28.12.2020
4899 Кафедра германської філології 4.06 28.12.2021
5833 Кафедра германської філології 4,35 30.12.2022
6713 Кафедра германської філології 4,68 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
281 Міський тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2018» СШ № 53 20.01.2018