Додаткові відомості

Освіта

 Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність: «музичне мистецтво», кваліфікація: «артист-вокаліст, викладач» (2003 р.)Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність:  «менеджмент організацій»,
кваліфікація: – «ПР, зв’язки з громадськістю» (2008 р.)

Перелік місць роботи

Київський національний університет культури і мистецтв, заступник начальника відділу координації і контролю навчальним
процесом, старший викладач кафедри естрадного співу (2003-2006 р.р.);Київський національний університет культури і мистецтв, заступник директора інституту Готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, доцент викладач кафедри естрадного
співу (2006-2017 р.р.);

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, заступник завідувача кафедри педагогічної творчості,  доцент кафедри педагогічної творчості (2017-2018 р.р.);

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи (2019 р.)

Теми дисертацій (захищених)

Дисертацію
захистила  на тему: «Педагогічні умови формування музичного мислення підлітків у
позашкільних навчальних закладах» та здобула науковий ступінь кандидата
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного
навчання.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 104 4 2 21 2023.12.03 12:17:44 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 68 4 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
404 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 5.6 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Tadeush

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9329 «Innovating Education: взаємодія держави та ІТ-бізнесу» Як освітянам та бізнесу створити нові можливості для формування підприємницької компетентності магістрантів педагогічних спеіальностей МОН document.pdf
9266 Вебінар спільного проєкту StarterNetwork від YEP та Тартуського університету (Estonian Center for International Development та Міністерства освіти і науки України) «Експерес курс для університетських стартапів» Формування підприємницької компетентності магістрантів педагогічних спеціальностей як умова розвитку інновацій та стартап-проєктів у закладах вищої освіти Міністерство освіти і науки України document.pdf
9147 Міжнародному науково-практичному онлайн - форумі «ПЕДАГОГ XXI СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ» Трансформація змісту професійної компетентності педагога в умовах соціальних, економічних та освітніх глобальних викликів Інститут підслядипломної освіти document.pdf
8970 Міжнародний науково-практичний онлайн-форум «ПЕДАГОГ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ» ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ТА ОСВІТНІХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
8943 «University and enterprise coollabratin – challes and best practice» Партнерство підприємницької галузі з університетською освітою в умовах сучасних економічних, соціальних та освітніх змін Вебінар спільного проєкту StarterNetwork від YEP та Тартуського університету (Estonian Center for International Development та Міністерства освіти і науки України) document.pdf
8420 ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ФЕНОМЕН ІННОВАЦІЙНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Особливості здійснення інноваційної діяльності викладача вищої школи в реаліях сучасних суспільних трансформацій КУБГ document.pdf
8195 Uni Biz Bridge Camp Стратегія win-win-win: cтуденти – роботодавці – університети UGEN document.pdf
7995 І Міжнародний науковий форум «Адаптивні процеси в освіті», Адаптація студентів до впровадження інноваційних технологій в сучасному університеті Харків document.pdf
7996 Міжнародний форум “Трансформації в освіті: і виклики та перспективи” Роль інновацій у трансформації університетської освіти НАПНУ document.pdf
6567 Open Education Forum "Партнерство бізнесу та університетів" КНУ імені Тараса Шевченка document.pdf
6566 VI-та всеукраїнська он-лайн конференція "Uni-Biz bridge» «Вплив онлайн-навчання на освіту: чи буде університет таким самим, як був до карантину». 9.02-13.03.21 document.pdf
5832 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Актуалізація використання конструктивних ідей європейського досвіду для становлення корпоративної освіти в Україні КУБГ document.pdf
5830 ІІІ Міжнародній науковій онлайн-конференції «ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ» Сучасні тенденції корпоративного навчання в контексті освітніх парадигм КУБГ document.pdf
5833 Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення якості вищої освіти у країнах європейського союзу " Корпоративна освіта як імператив якості підготовки та конкурентоспроможності майбутніх фахівців: європейський досвід для України. КУБГ document.pdf
5289 Міжнародна науково-практична онлайн-конференції «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» За підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» ПАРТНЕРСТВО ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ: В ПОШУКАХ НОВИХ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5836 Modernization of the education system: world trends and national peculiarities Технології самопрезентації як інструмент особистісно-професійного самовираження фахівців галузі педагогіки дозвілля Vytautas Magnus University document.pdf
5837 III Міжнародна наукова конференція «Сучасний освітній простір: трансформація національних моделей в умовах інтеграції» Коучинг як сучасна технологія партнерської взаємодії в освітньому середовищі вищої школи Лейпциг, Німеччина document.pdf
5834 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Особистісно-професійний розвиток учителя нової української школи: світові освітні практики, український контекст» ( Досвід реалізації компетентнісного підходу до підготовки педагога-організатора культурно-дозвіллєвої діяльності і рекреації Мілітополь document.pdf
5835 VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» Сутність, зміст і структура мистецької компетентності педагогів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності та рекреації НПУ імені П,М. Драгоманова document.pdf
4509 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти» Сучасні технології оптимізації професійної зорієнтованості майбутніх фахівців педагогічного профілю в освітньому просторі ЗВО м.Кропивницький document.pdf
4507 ІІ Міжнародній науковій конференції «Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості» Технології самопрезентації як інструмент особистісно-професійного самовираження фахівців галузі педагогіки дозвілля м. Каунас, Литва document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
45019 Methodological Foundations of Psychological and Pedagogical Counseling
45016 Scientist and teacher – two facets of being a lecturer of high school in a postmodern world

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
46479 Формування підприємницької компетентності магістрантів педагогічних спеціальностей як вагомий чинник підвищення їх конкурентоспроможності в умовах непередбачуваних змін
45021 Освітологічний вимір інноваційної освіти в контексті соціально-економічних глобальних викликів
41850 Наукове наставництво як вид партнерської взаємодії у сучасному університеті
41851 Принципи інноваційної освіти крізь призму системного підходу
33451 Теорія і методологія неперервної професійної освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
46479 Формування підприємницької компетентності магістрантів педагогічних спеціальностей як вагомий чинник підвищення їх конкурентоспроможності в умовах непередбачуваних змін
45021 Освітологічний вимір інноваційної освіти в контексті соціально-економічних глобальних викликів
41850 Наукове наставництво як вид партнерської взаємодії у сучасному університеті
41851 Принципи інноваційної освіти крізь призму системного підходу
33087 Освітнє партнерство у просторі вищої школи: вітчизняний та зарубіжний досвід
33451 Теорія і методологія неперервної професійної освіти
33082 Досвід проєктування дуальної системи підготовки фахівців культурно-дозвіллєвої сфери і рекреації: організаційно-методичні аспекти
28787 Сутність, зміст і структура мистецької компетентності педагогів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності та рекреації
28828 Сучасні технології оптимізації професійної зорієнтованості майбутніх фахівців педагогічного профілю в освітньому просторі ЗВО

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
28819 Технології самопрезентації як інструмент особистісно-професійного самовираження фахівців галузі педагогіки дозвілля

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
61 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2219 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3921 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
3969 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4985 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5398 інше Інший модуль document 09.06.2021
5439 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
6073 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 30.pdf 15.12.2021
6434 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6940 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.12.2022
7057 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022

Викладацька діяльність

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
6 Педагогічний інститут Корпоративна освіта та розвиток персоналу Не міжгалузева Створення програми 27.02.2020 nakaz_2020_153.pdf
7 Педагогічний інститут Корпоративна освіта та розвиток персоналу Не міжгалузева Набір на програму 27.02.2020 nakaz_2020_794_s.pdf

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
698 Музична педагогіка (2 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 198 19.03.2020
746 Методологія і методи науково-педагогічних досліджень (5 курс, ПВШ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 251 12.05.2020
1048 Менеджмент персоналу (5 курс, КОРП, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2021 385 04.06.2021 22/23 н.р.
1221 Освітній контент: технології створення і використання (5 курс, КОРП, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2022 212 02.05.2022 22/23 н.р.
1372 Методологія та методи науково-педагогічних досліджень (5 курс, ОДК, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 756 29.12.2022

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6799 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи: Педагогіка (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8530 Педагогічний інститут Методологія і методи науково-педагогічних досліджень (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2020
8547 Інститут мистецтв Музична педагогіка (2 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 6 5 10 31.12.2020
8645 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
9317 Педагогічний інститут Методологія і методи науково-педагогічних досліджень (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9349 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ХОР) Магістр Денна 8 5 не враховується 30.11.2021
10427 Інститут людини Педагогіка та психологія вищої школи (5 курс, ЕКП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10764 Педагогічний інститут Менеджмент персоналу (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 10 30.11.2021
11003 Педагогічний інститут Освітній контент: технології створення і використання (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11068 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11167 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11175 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (5-6 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12591 Факультет педагогічної освіти Менеджмент персоналу (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 3 31.12.2022
12652 Факультет педагогічної освіти Освітній контент: технології створення і використання (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 31.12.2022
12788 Факультет педагогічної освіти Методологія та методи науково-педагогічних досліджень (5 курс, ОДК, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1464 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,79 12.01.2017
2306 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,00 27.12.2018
3173 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,16 28.12.2019
4085 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,41 28.12.2020
4918 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,33 28.12.2021
5711 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,91 30.12.2022