Додаткові відомості

Освіта

2010-2014 рр. - Київський університет імені Бориса Грінченка.
Спеціальність «Дошкільна освіта», спеціалізація - англійська мова. Здобула
кваліфікацію бакалавра дошкільної освіти, вихователя дітей дошкільного віку,
вчителя англійської мови у ДНЗ.

2014-2016 рр. - З відзнакою закінчила Київський університет
імені Бориса Грінченка, спеціальність «Педагогіка вищої школи». Здобула
кваліфікацію магістра педагогіки вищої школи, викладача університетів та вищих
навчальних закладів.

2016-2020 рр. - Аспірант кафедри теорії та історії педагогіки,
Педагогічного інституту Київського університету імені    Бориса Грінченка
(спеціальність 13.00.07 теорія та методика виховання). Тема дисертаційного
дослідження: «Формування корпоративної культури студентів у освітньому
середовищі університету».


Перелік місць роботи

2016 р. - МАУП, фахівець
кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом
Інституту міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса

2017 р. - МАУП, викладач учбово-виробничого центру «ІТА», фахівець кафедри
професійної освіти та управління навчальним закладом Навчально-наукового
інституту міжнародних відносин та соціальних наук

2018-2020 р. -  викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

2020 р. - старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняТеми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Член ВГО "Асоціації працівників дошкільної освіти"
Голова молодіжного відділення ВГО "Українська Академія Акмеології", член-кореспондент

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 3 1 2024.05.18 06:07:43 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 112 5 4 2024.05.13 11:43:58 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 101 5 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
152 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 3 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Katya_Brovko

Конференції (39)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10314 IV Міжнародна науково-практична конференція «European Congress of Scientific Achievements» Лайфхаки іншомовного інформаційно-освітнього простору як запорука ефективності формування пізнавальної спрямованості студентів університету Barselona, Spain document
10313 Методичний семнар-практикум "Стратегічні пріоритети формування трансверсальних компетентностей майбутнього педагога в контексті європейської інтеграції" - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна document
10315 INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATIONV ІКТ як каталізатор формування пізнавальної спрямованості студентів університету до вивчення ІМ Vancouver, Canada document
10316 Cambridge Day Online for teachers in UKIEEMETA - United Kingdom, Cambridge document
10062 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Сучасні тенденції іншомовної підготовки педагога: глобальні виклики та перспективи» Теоретико-методичні засади формування пізнавальної спрямованості студентів педагогічних спеціальностей в процесі вивчення іноземної мови м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9959 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми утвердження в учнівської і студентської молоді української національної і громадянської ідентичності» Теоретико-методичні аспекти формування пізнавальної спрямованості студентів університету м. Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document.pdf
9856 Міжнародна наукова конференція «Культурологічний вимір сучасної гуманіристики» Лінгвістичні особливості вживання англійського сленгу в соціальних мережах м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document.pdf
9637 «АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ Й ТЕЧІЇ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: НОВЕ ТА ТРАДИЦІЙНЕ» Кількісні дані розподілу лексичних одиниць англійського мережевого сленгу за функціональним спрямуванням (у %) Полтава document.pdf
9481 Enhancing foreign language learning in Ukraine: immersive technologies as catalysts for cognitive interest and achievement Digital technologies as a means of forming subject-methodical competence future primary school teachers Kryvyi Rih, Ukraine document.pdf
9309 АРВАТІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2023, присвяченої 95-річчю від дня народження академіка Ф. С. Арвата ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ АНГЛОМОВНОГО МЕРЕЖЕВОГО СЛЕНГУ м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document.pdf
9065 CMIS-2023 (The Sixth International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems) The certificates of reviewers of CMIS-2023 papers Zaporizhzhia, Ukraine document.pdf
8459 Всеукраїнський методичний хаб для вчителів іноземних мов у початковій школі "Онлайн навчання іноземних мов у початковій школі: сучасні практики, інноваційні технології, ресурси" Digital Drawing & Sketching as an effective means of learning a foreign language Київський університет імені Бориса Грічненка, м. Київ document.pdf
8416 XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them» Методика навчання іноземної мови учнів 4-х класів із застосуванням технології Web 3.0. Гельсінкі, Фінляндія document
8179 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» Серія заходів спрямованих на зменшення випадків порушень академічної доброчесності «FIFTY SHADES OF COPYCAT» Київський університет ім. Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
7427 Навчально-методичний онлайн-семінар для вчителів іноземних мов початкової школи «Інноваційні технології дистанційного навчання іноземних мов у початковій школі» Інтерактивні онлайн-платформи: MUST HAVE сучасного вчителя іноземної мови м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5482 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Відеопрезентація діяльності кафедри дошкільної освіти Київ document
5500 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Світовий досвід формування корпоративної культури студентів та можливості його адаптації в освітній процес ЗВО України Київ document.pdf
5501 ХVIII Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENCE, PRACTICE, SOCIETY» Корпоративний компонент викладача університету Бостон, США document
7538 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - Brussel document.pdf
5499 Международная научно-практическая конференция «Perspectives of world science and education», Секция 13. Педагогические науки Внеаудиторная деятельность как составляющая системы формирования корпоративной культуры студентов университета Осака (Япония) document
4188 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Особливості формування корпоративної культури студентів університету в умовах Євроінтеграції Київ document
4140 Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція Роль спецкурсу в формуванні корпоративної культури студентів Інститут педагогіки НАПН України. м. Київ document.pdf
4158 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи: Всеукраїнська науково-практична конференція Формування лідерських якостей майбутніх фахівців дошкільної освіти Біла Церква document.pdf
4139 ІV-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» Роль емоційного інтелекту в формуванні корпоративної культури студентів ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород document
4138 Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології» Створення виховного середовища у студентській групі як ефективна умова формування корпоративної культури студентської молоді Інститут педагогіки НАПН України. Київ document
4137 VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» Формування корпоративної культури на засадах компетентнісного підходу Національний авіаційний університет. Київ document
4135 V International Scientific and Practical Conference «The goals of the World Science 2018» Вплив куратора академічної групи на формування корпоративної культури студентів Dubai, UAE document
4136 II Міжнародна науково-практичнаконференція «Становлення і розвиток педагогіки» Філософські аспекти формування корпоративної культури особистості Харків document
4134 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи: Міжнародна науково-практична конференція Акмеологічні аспекти формування корпоративної культури студентської молоді Київський ун-т імені Бориса Грінченка. м. Київ document
4133 II Міжнародна наук.-практ. конференція «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи» Освітнє середовище університету як чинник формування корпоративної культури студентської молоді м. Кременчуг, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського document
4130 Міжнародна наук.-практ. конференція «Topical issues of contemporary science» Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти Valencia, Venezuela document
4129 Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» Роль лідера у формуванні корпоративної культури університету м. Умань, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини document
4132 Круглий стіл «Роль наукової молоді в розвитку національної освіти й науки» Досвід формування корпоративної культури в університетах Європи м. Київ, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4131 Наукова конференція «Освітологія - 2017» Основні трансформаційні зрушення вищої освіти України м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4128 V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» Компетентнісний підхід у формуванні корпоративної культури студентів м. Київ, НАУ document
4127 V Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» Позааудиторна діяльність університету як регулятор соціального розвитку студентської молоді м. Київ, КУ ім. Тараса Шевченка document
4126 V Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія: наука XXI століття» Суб`єкт - суб`єктні відносини у процесі виховання толерантності в сучасному освітньому середовищі м. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка document
4125 Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної системи вищої освіти України в умовах зовнішніх викликів» Сутнісні характеристики феномену корпоративна культура особистості Старобільськ, ЛНУ ім. Тараса Шевченка document
4159 Матеріали Українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи» Особливості формування толерантності студентів університетів м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
15454 Акмеологічний підхід виховання толерантності в міжособистісних відносинах суб"єктів освітнього процесу вищої школи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
47865 Digital Technologies as a Means of Forming Subject-Methodical Competence Future Primary School Teachers
48602 Enhancing Foreign Language Learning in Ukraine: Immersive Technologies as Catalysts for Cognitive Interest and Achievement
38563 The Use of ICT for Training Future Teachers: An Example of the Course on «Art Education of Preschool Children»
31643 Diagnostics and Features of Forming Corporate Culture of Students in University Educational Environment
36637 Research of motives for formation of corporate culture of students in the context of the paradigm of cognitive psychology

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
48922 Способи творення англійського мережевого сленгу
46344 Вивчення ідіоматики англійської мови засобом ІКТ як детермінанта розвитку креативності та пізнавального інтересу студентів
46342 Етичні домінанти англійських мережевих сленгових неологізмів в розвитку креативності майбутніх соціальних педагогів на заняттях з іноземної мови
47399 Теоретико-практичні засади утворення англійського мережевого сленгу
41707 Організаційно-методичні аспекти навчання іноземної мови учнів 4-х класів із застосуванням технології Web 3.0
41501 Розвиток пізнавального інтересу студентів медіазасобами у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: науково-етичний підхід
42722 A diagnosis of the levels of development of higher education students' cognitive activity in the process of learning a foreign language using ICT during practical classes
41710 Медіа дидактичний супровід розвитку пізнавального інтересу та креативності студентів у процесі іншомовної підготовки
31151 Сформованість рефлексивного компоненту корпоративної культури студентів університету: емпіричний аспект дослідження
27290 The Technology for Forming Students’ Corporate Culture in an Educational Environment of the University
24419 Вплив куратора академічної групи на формування корпоративної культури студентів
24424 Е–середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
24426 Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів
24423 Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу
22820 Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти
15454 Акмеологічний підхід виховання толерантності в міжособистісних відносинах суб"єктів освітнього процесу вищої школи

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
48922 Способи творення англійського мережевого сленгу
46344 Вивчення ідіоматики англійської мови засобом ІКТ як детермінанта розвитку креативності та пізнавального інтересу студентів
46342 Етичні домінанти англійських мережевих сленгових неологізмів в розвитку креативності майбутніх соціальних педагогів на заняттях з іноземної мови
47399 Теоретико-практичні засади утворення англійського мережевого сленгу
41707 Організаційно-методичні аспекти навчання іноземної мови учнів 4-х класів із застосуванням технології Web 3.0
41501 Розвиток пізнавального інтересу студентів медіазасобами у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: науково-етичний підхід
41184 Вплив інтернет-сленгу на розвиток пізнавальної активності студентської молоді до вивчення іноземної мови
41508 Етико-поведінкові аспекти впливу соціальних мереж на розвиток пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням
41710 Медіа дидактичний супровід розвитку пізнавального інтересу та креативності студентів у процесі іншомовної підготовки
41346 Сучасні підходи використання соціальних мереж у підвищенні пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови
39396 Формування іншомовної мовленнєвої діяльності дітей 6-7 років засобом Web-сервісу LearningApps.org
32212 Змістові характеристики корпоративної культури студентів університету
27291 Діагностика стану сформованості корпоративної культури студентів університету
24424 Е–середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки
24426 Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів
24422 Освітнє середовище університету як чинник формування корпоративної культури студентської молоді
24423 Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу
24425 Феномен корпоративної культури особистості в контексті освітологічних знань
24420 Сутнісні характеристики феномену корпоративна культура особистості

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
48904 The Value Aspect of Student Youth Perception of Space and Time Categories
36718 Розвиток критичного мислення майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі вивчення іноземної мови
27292 Роль спецкурсів у формуванні корпоративної культури студентів
24429 Роль емоційного інтелекту в формуванні корпоративної культури студентів
24248 Створення виховного середовища у студентській групі як ефективна умова формування корпоративної культури студентської молоді
24431 Формування корпоративної культури студентів на засадах компетентнісного підходу
24418 Філософські аспекти формування корпоративної культури особистості
24433 Корпоративна культура сучасного університету
24427 Організаційно-педагогічні умови формування корпоративної культури студентської молоді
24430 Компетентнісний підхід у формуванні корпоративної культури студентів
24432 Позааудиторна діяльність університету як регулятор соціального розвитку студентської молоді
24428 Особливості формування толерантності студентів університетів

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
84 Research of motives for formation of corporate culture of students in the context of the paradigm of cognitive psychology https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36637/ 2021
318 Enhancing Foreign Language Learning in Ukraine: Immersive Technologies as Catalysts for Cognitive Interest and Achievement https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48602/ 2024

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
821 EU triad Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
9 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Аналітик-дослідник 19.10.2022

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
75

Тернопільська
Валентина Іванівна, доктор
педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та технології  соціальної роботи  Національного педагогічного університету
імені   М. П. Драгоманова

Формування корпоративної культури студентів у освітньому середовищі університету/ 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки) Аспірантура 2016-2020 р. Київський університет імені Бориса Грінченка Бровко.pdf 2021

Підвищення кваліфікації (20)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4492 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
5089 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5327 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
6373 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6536 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
7194 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7644 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
8151 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8352 Англійська для медіаграмотності Інший модуль document 16.02.2023
8354 Інтернет-медіа Інший модуль Бровко К.А.2.pdf 17.09.2023
8360 Початок роботи з ChatGPT Інший модуль document 16.09.2023
9403 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9622 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК Дослідницький модуль document 01.04.2024
9650 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024
9668 Застосування травма-інформованого підходу в навчанні здобувачів освіти Дидактичний модуль document 01.04.2024
9760 Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях Інший модуль document 26.01.2024
9761 Медіаграмотність для освітян Інший модуль document 02.04.2024
9762 Освітні інструменти критичного мислення Інший модуль document 02.04.2024
9763 Медіаграмотність: практичні навички Інший модуль document 03.04.2024
9764 Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів Інший модуль document 03.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1260 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс,СС, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1499 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, ДО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.
1576 Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (30)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6321 Педагогічний інститут Здоров`язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6323 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6325 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8620 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8632 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
9001 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 30.11.2021
9856 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10109 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10112 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10187 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (6 курс, ММ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10538 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10664 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10990 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11051 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11864 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
12256 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ОМ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022
12270 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12392 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022
12403 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 9 5 10 31.12.2022
12502 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, МОСП, ПП, ЕКП, ЛОГ, ВА, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12515 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022
12566 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12690 Факультет педагогічної освіти Лінгвокраїнознавство (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
13069 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13199 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, ДО, спп) Бакалавр Денна 10 4 15 31.12.2023
13202 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2023
13306 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, МОСП, ЕКП, ЛОГ, ВА) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13324 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13369 Факультет педагогічної освіти Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2023
13377 Факультет педагогічної освіти Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1838 Кафедра дошкільної освіти 4,42 26.12.2018
3066 Кафедра дошкільної освіти 4,85 28.12.2019
3512 Кафедра дошкільної освіти 4,73 28.12.2020
4461 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,82 28.12.2021
5686 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,63 30.12.2022
6569 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,79 30.12.2023