Додаткові відомості

Освіта

2010-2014 рр. - Київський університет імені Бориса Грінченка.
Спеціальність «Дошкільна освіта», спеціалізація - англійська мова. Здобула
кваліфікацію бакалавра дошкільної освіти, вихователя дітей дошкільного віку,
вчителя англійської мови у ДНЗ.

2014-2016 рр. - З відзнакою закінчила Київський університет
імені Бориса Грінченка, спеціальність «Педагогіка вищої школи». Здобула
кваліфікацію магістра педагогіки вищої школи, викладача університетів та вищих
навчальних закладів.

2016-2020 рр. - Аспірант кафедри теорії та історії педагогіки,
Педагогічного інституту Київського університету імені    Бориса Грінченка
(спеціальність 13.00.07 теорія та методика виховання). Тема дисертаційного
дослідження: «Формування корпоративної культури студентів у освітньому
середовищі університету».


Перелік місць роботи

2016 р. - МАУП, фахівець
кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом
Інституту міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса

2017 р. - МАУП, викладач учбово-виробничого центру «ІТА», фахівець кафедри
професійної освіти та управління навчальним закладом Навчально-наукового
інституту міжнародних відносин та соціальних наук

2018-2020 р. -  викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

2021 р. - старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчанняТеми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Член ВГО "Асоціації працівників дошкільної освіти"
Голова молодіжного відділення ВГО "Українська Академія Акмеології", член-кореспондент

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
65 3 2 2022.11.29 01:44:43 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 0 0 2022.12.03 23:38:26 Перейти до Scopus link

Конференції (28)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8459 Всеукраїнський методичний хаб для вчителів іноземних мов у початковій школі "Онлайн навчання іноземних мов у початковій школі: сучасні практики, інноваційні технології, ресурси" Digital Drawing & Sketching as an effective means of learning a foreign language Київський університет імені Бориса Грічненка, м. Київ document.pdf
8416 XXVI Міжнародна науково-практична конференція «Problems of science and practice, tasks and ways to solve them» Методика навчання іноземної мови учнів 4-х класів із застосуванням технології Web 3.0. Гельсінкі, Фінляндія document
8179 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» Серія заходів спрямованих на зменшення випадків порушень академічної доброчесності «FIFTY SHADES OF COPYCAT» Київський університет ім. Бориса Грінченка, м. Київ document.pdf
7427 Навчально-методичний онлайн-семінар для вчителів іноземних мов початкової школи «Інноваційні технології дистанційного навчання іноземних мов у початковій школі» Інтерактивні онлайн-платформи: MUST HAVE сучасного вчителя іноземної мови м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5482 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Відеопрезентація діяльності кафедри дошкільної освіти Київ document
5500 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Світовий досвід формування корпоративної культури студентів та можливості його адаптації в освітній процес ЗВО України Київ document.pdf
5501 ХVIII Міжнародна науково-практична конференція «MODERN SCIENCE, PRACTICE, SOCIETY» Корпоративний компонент викладача університету Бостон, США document
7538 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - Brussel document.pdf
5499 Международная научно-практическая конференция «Perspectives of world science and education», Секция 13. Педагогические науки Внеаудиторная деятельность как составляющая системы формирования корпоративной культуры студентов университета Осака (Япония) document
4188 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Особливості формування корпоративної культури студентів університету в умовах Євроінтеграції Київ document
4140 Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: I Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція Роль спецкурсу в формуванні корпоративної культури студентів Інститут педагогіки НАПН України. м. Київ document.pdf
4158 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи: Всеукраїнська науково-практична конференція Формування лідерських якостей майбутніх фахівців дошкільної освіти Біла Церква document.pdf
4139 ІV-а Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» Роль емоційного інтелекту в формуванні корпоративної культури студентів ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород document
4138 Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології» Створення виховного середовища у студентській групі як ефективна умова формування корпоративної культури студентської молоді Інститут педагогіки НАПН України. Київ document
4137 VI Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» Формування корпоративної культури на засадах компетентнісного підходу Національний авіаційний університет. Київ document
4135 V International Scientific and Practical Conference «The goals of the World Science 2018» Вплив куратора академічної групи на формування корпоративної культури студентів Dubai, UAE document
4136 II Міжнародна науково-практичнаконференція «Становлення і розвиток педагогіки» Філософські аспекти формування корпоративної культури особистості Харків document
4134 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи: Міжнародна науково-практична конференція Акмеологічні аспекти формування корпоративної культури студентської молоді Київський ун-т імені Бориса Грінченка. м. Київ document
4133 II Міжнародна наук.-практ. конференція «Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи» Освітнє середовище університету як чинник формування корпоративної культури студентської молоді м. Кременчуг, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського document
4130 Міжнародна наук.-практ. конференція «Topical issues of contemporary science» Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти Valencia, Venezuela document
4129 Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» Роль лідера у формуванні корпоративної культури університету м. Умань, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини document
4132 Круглий стіл «Роль наукової молоді в розвитку національної освіти й науки» Досвід формування корпоративної культури в університетах Європи м. Київ, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4131 Наукова конференція «Освітологія - 2017» Основні трансформаційні зрушення вищої освіти України м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4128 V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» Компетентнісний підхід у формуванні корпоративної культури студентів м. Київ, НАУ document
4127 V Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» Позааудиторна діяльність університету як регулятор соціального розвитку студентської молоді м. Київ, КУ ім. Тараса Шевченка document
4126 V Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія: наука XXI століття» Суб`єкт - суб`єктні відносини у процесі виховання толерантності в сучасному освітньому середовищі м. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка document
4125 Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформація національної системи вищої освіти України в умовах зовнішніх викликів» Сутнісні характеристики феномену корпоративна культура особистості Старобільськ, ЛНУ ім. Тараса Шевченка document
4159 Матеріали Українсько-польської міжнародної наукової конференції «Класичний університет у контексті викликів епохи» Особливості формування толерантності студентів університетів м. Київ, КНУ ім. Тараса Шевченка document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
15454 Acmeological tolerance approach to interpersonal relations subobjects of the educational process of high school

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
38563 The Use of ICT for Training Future Teachers: An Example of the Course on «Art Education of Preschool Children»
31643 Diagnostics and Features of Forming Corporate Culture of Students in University Educational Environment
36637 Research of motives for formation of corporate culture of students in the context of the paradigm of cognitive psychology

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
41707 Organizational and methodological aspects of teaching a foreign language to 4th class students using technology Web 3.0
41501 Development of students' cognitive interest in media tools in the process of learning a foreign language in a professional direction: a scientific and ethical approach
42722 A diagnosis of the levels of development of higher education students' cognitive activity in the process of learning a foreign language using ICT during practical classes
41710 Media didactic support for the development of students' cognitive interest and creativity in the process of foreign language training
31151 Formation of the reflexive component of corporate culture of university students: empirical aspect of the research
27290 The Technology for Forming Students’ Corporate Culture in an Educational Environment of the University
24424 E-environment as a component of corporate culture at the universities of the French Republic
24419 The influence of the academic group curator on the forming of students corporate culture
22820 Corporate culture of personality: psychological aspects
24423 Features of the functioning of the corporate culture of higher educational institutions
24426 Modeling of process of corporate culture students of higher education institutions
15454 Acmeological tolerance approach to interpersonal relations subobjects of the educational process of high school

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
41707 Organizational and methodological aspects of teaching a foreign language to 4th class students using technology Web 3.0
41501 Development of students' cognitive interest in media tools in the process of learning a foreign language in a professional direction: a scientific and ethical approach
41508 Ethical and behavioral aspects of the influence of social networks on the development of students’ cognitive interest in studying a foreign language for professional purposes
41710 Media didactic support for the development of students' cognitive interest and creativity in the process of foreign language training
41346 Modern approaches to the use of social networks to increase students' cognitive interest in learning a foreign language
41184 The influence of internet slang on the development of cognitive activity of student youth in learning a foreign language
39396 Formation of foreign-language activities of 6-7-year-old children using the Web-service LearningApps.org
32212 Contents characteristics of the university students 'corporate culture
27291 Diagnostics state of forming corporate culture of university students
24424 E-environment as a component of corporate culture at the universities of the French Republic
24422 Educational environment of the university as a factor of forming corporate culture of student youth
24423 Features of the functioning of the corporate culture of higher educational institutions
24426 Modeling of process of corporate culture students of higher education institutions
24425 The phenomen of corporate culture of personality in the context of educology knowledges
24420 The characteristics of the phenomenon of corporative culture is the essence of the personality

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
36718 Development of critical thinking future preschool education specialists in the process of studying a foreign language
27292 The role of courses of forming corporate cultures of students
24429 The role of emotional intelligence in shaping the corporate culture of students
24248 Creation of an educational environment in a student group as an effective condition for the formation of the corporate culture of student youth
24431 Formation of the corporate culture of students on the basis of a competent approach
24418 Philosophical aspects forming corporate culture of personality
24433 Corporate culture of the modern university
24427 Organizational and pedagogical conditions forming corporate culture of student youth
24430 Competent approach in formation of corporate culture of students
24432 Non-academic activity of the university as a regulator of social development of student youth
24428 Features of formation of tolerance of students of universities

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
84 Research of motives for formation of corporate culture of students in the context of the paradigm of cognitive psychology https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36637/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
137 Кафедра дошкільної освіти 57218517075 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218517075&eid=2-s2.0-85089390448

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
152 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 2.6 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Katya_Brovko

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
75

Тернопільська
Валентина Іванівна, доктор
педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та технології  соціальної роботи  Національного педагогічного університету
імені   М. П. Драгоманова

Формування корпоративної культури студентів у освітньому середовищі університету/ 011 Науки про освіту (Освітні, педагогічні науки) Аспірантура 2016-2020 р. Київський університет імені Бориса Грінченка Бровко.pdf 2021

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4492 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
5089 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5327 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
6373 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6536 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1260 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ(СС), денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6321 Педагогічний інститут Здоров`язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6323 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6325 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8620 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8632 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9001 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 5 не враховується 30.11.2021
9856 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10109 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10112 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10187 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (6 курс, ММ, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10538 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10664 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10990 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11051 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11864 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1838 Кафедра дошкільної освіти 4,42 26.12.2018
3066 Кафедра дошкільної освіти 4,85 28.12.2019
3512 Кафедра дошкільної освіти 4,73 28.12.2020
4461 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,82 28.12.2021