Додаткові відомості

Освіта

Київський державний педагогічний інститут
ім. О.М. Горького, філологічний факультет за спеціальністю
«Російська мова і література» (рік завершення 1988). 


 
Аспірантура на кафедрі теорії та історії педагогіки
Українського державного університету ім. М.П. Драгоманова (рік завершення 1997).


 
Перелік місць роботи

1988-1994 рр. Глухівський педагогічний інститут, асистент, старший
викладач кафедри мов і літератури.1997-1999
рр.
СШ №323 м. Києва, учитель зарубіжної літератури.2001-2017 рр. Інститут вищої освіти НАПН
України, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший
науковий співробітник, заступник завідувача відділу соціальних проблем вищої
освіти.

Теми дисертацій (захищених)

Формування
дидактичних умінь у студентів педагогічних університетів України

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 2 1 2024.05.18 06:10:12 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
508 Бібліотека AFB-5503-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3608418

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 201 8 7 2024.05.21 11:13:08 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 127 6 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
46 Бібліотека 118.3 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Bulvinska

Конференції (25)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9550 «СУЧАСНА ОСВІТА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ, ФІЛОСОФСЬКИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС» пам’яті професорки, докторки соціологічних наук Світлани Щудло Вища освіта як простір формування цінностей Об'єднаної Європи Дрогобич document.pdf
9480 УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ: БАЛАНС МІЖ ДЕРЖАВНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЮ - Київ document.pdf
9551 СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ: ІННОВАЦІЇ, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Посилення взаємодії «університет – регіон» під час повоєнного відновлення України Житомир document.pdf
9479 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість, університет, суспільство: взаємодія в умовах змін» 12 квітня 2023 р. - Київ document.pdf
8186 VІ Всеукраїнські педагогічні читання «ОСОБИСТІСНИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДОРОСЛИХ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ Підготовка викладачів до викладання на основі дослідження як напрям професійного розвитку: європейський досвід Київ document
8185 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародної участі СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ: МІЖГАЛУЗЕВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД Київ document.pdf
8187 ОСВІТОЛОГІЯ – 2022. ЯКІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ДИСКУРС Підготовка викладачів університетів до викладання на основі дослідження Київ document.pdf
7609 X Міжнародна науково-практична конференція «ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ» - Київ document.pdf
7134 Ukrainian Education Axiology of the European Choice - Київ document.pdf
7096 Priming Governance For Global Political Dynamics Through Collaborative Governance and Public Policy” The Context of Global Problems towards Sustainable Development of Society and Higher Education and Science Makassar, Indonesia document.pdf
6980 The 8th TECHNIUM International Conference “International conference on sustainable future, technology development and social sciences” The Context of Global Problems towards Sustainable Development of Society (Higher Education and Science) Malaysia document
6981 I International Scientific and Practical Conference «Scientific Practice: Modern And Classical Research Methods» Соціальна відповідальність університетів: аксіологічні аспекти. Boston, USA document.pdf
5446 Освітологічні дебати "Дистанційне навчання в системі забезпечення якості вищої освіти: переваги та ризики" У рамках Фестивалю науки – 2020 Член суддівської команди Київ document.pdf
5444 Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті Участь студентів в експертному оцінюванні освітніх програм як засіб забезпечення якості вищої освіти Київ document.pdf
5445 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ За підсумками реалізації Модуля «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус +: Жан Моне» Підготовка експертів для акредитації освітніх програм: європейський досвід Київ document.pdf
4699 Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті Навчання, базоване на дослідженнях, як чинник розвитку особистості студента Київ document.pdf
4700 ОСВІТОЛОГІЯ – 2019. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ: РУХ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Професійний розвиток науково-педагогічних працівників як засіб забезпечення якості вищої освіти Київ document.pdf
3624 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Неперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників як фактор забезпечення якості вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3623 Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу запрошення м.Київ document.pdf
3369 V Морозівські читання \ Тьюторство і фасилітація в умовах студентоцентрованого навчання Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова document.pdf
3262 ХХХVІII Міжнародна наукова інтернет–конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Безперервний професійний розвиток науково–педагогічних працівників закладів вищої освіти: термінологічний аналіз Переяслав-Хмельницький document
3236 Особистість студента та соціокультурне середовище університету в суспільному контексті Викладач і студент: менторство чи фасилітація м. Київ, Інститут вищої освіти НАПН України document.pdf
3235 ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА 2018: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ У ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ СВІТІ Професійний розвиток науково-педагогічних працівників в Європі: досвід для України м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України document.pdf
3234 Освітологія 2018 "Якість освіти України: сучасні викликита пріоритети розвитку" Член робочої групи КиЇвський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
3433 Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів: основні напрями м.Дніпро, ДНУ імені Олеся Гончара document.pdf

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
40794 Quality of University Education: Educological Discourse
40429 Сучасні підходи до формування професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти в системі підвищення кваліфікації (на прикладі програми підвищення кваліфікації викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка)
36659 Освітнє лідерство: від теорії до практики

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
48478 Paradigmatic alternatives of global development, scientific and technological progress and prospects for the development of civilization in the institutional “physical social economy” models
46996 Development of an integration model of scientometric systems for effective knowledge management in Ukrainian universities
46998 Education and science in the information age
43159 Cultural economics: the role of higher education institution in shaping the value systems
42549 Informational Technologies as an Integrative Component of the Sustainable Development Goals and Global Cooperation Strategy in Research Activities of Education Systems
41515 Use of massive open online courses in the professional development of university teachers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (20)

ID Назва Рік
48477 Моделі університетської автономії в країнах ЄС: компаративний аналіз
45981 Higher Education as a Space for Forming the Values of United Europe
46995 Відкриті освітні платформи для професійного розвитку вчителів природничо-математичної освіти і технологій
45980 Механізми реалізації соціальної відповідальності університетів в умовах університетської автономії: європейський досвід
47820 Роль вищої освіти в розвитку цінностей об’єднаної Європи під час повоєнного відновлення України
42556 Мотивація професійного саморозвитку викладачів закладів вищої освіти
41514 Підготовка викладачів до навчання на основі дослідження: європейський досвід
41513 Професійний розвиток викладачів в умовах кадрової автономії університетів: європейський досвід
38639 Університетські цінності в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: погляд студентів
36715 Social and cultural determinants of university social responsibility
36283 Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів
36726 Соціальна відповідальність університетів: аксіологічні аспекти
32465 Students’ participation in quality assuarance at university
33968 Continuing professional development of academic staff: theoretical approaches and models
30705 Напрями досліджень в галузі освіти в сучасних університетах світу: аналітичний огляд
31569 Система наук про освіту: досвід європейських університетів
30443 INTERACTIVE METHODS IN COMMUNICATIVE EDUCATION
28831 Transformation of the roles of ukrainian universities teachers in student-centred learning and teaching
27925 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів
24401 Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (21)

ID Назва Рік
48477 Моделі університетської автономії в країнах ЄС: компаративний аналіз
46995 Відкриті освітні платформи для професійного розвитку вчителів природничо-математичної освіти і технологій
45980 Механізми реалізації соціальної відповідальності університетів в умовах університетської автономії: європейський досвід
47820 Роль вищої освіти в розвитку цінностей об’єднаної Європи під час повоєнного відновлення України
41515 Use of massive open online courses in the professional development of university teachers
42556 Мотивація професійного саморозвитку викладачів закладів вищої освіти
41514 Підготовка викладачів до навчання на основі дослідження: європейський досвід
41513 Професійний розвиток викладачів в умовах кадрової автономії університетів: європейський досвід
38639 Університетські цінності в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: погляд студентів
36715 Social and cultural determinants of university social responsibility
36283 Впровадження принципів академічної доброчесності в університеті: досвід проведення освітологічних дебатів
32465 Students’ participation in quality assuarance at university
33968 Continuing professional development of academic staff: theoretical approaches and models
31569 Система наук про освіту: досвід європейських університетів
40431 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті:актуальність тренінгів
27924 Cучасні методи навчання і викладання на основі дослідження: зарубіжний досвід
30443 INTERACTIVE METHODS IN COMMUNICATIVE EDUCATION
28831 Transformation of the roles of ukrainian universities teachers in student-centred learning and teaching
27925 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів
24402 Види і форми безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників (за результатами опитування)
24401 Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
24509 Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів: основні напрями
24510 Професійний розвиток науково–педагогічних працівників в Європі: досвід для України
24403 Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти: термінологічний аналіз

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (18)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
13 НДЛ Неперервна професійна освіта: теорія і практика Зміст Випусковий редактор № 1 Дотримано 2021
14 НДЛ Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 1 Дотримано 2021
31 НДЛ Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 2 Дотримано 2021
32 НДЛ Неперервна професійна освіта: теорія і практика Зміст Випусковий редактор № 2 Дотримано 2021
53 НДЛ Неперервна професійна освіта: теорія і практика Зміст Випусковий редактор № 3 Дотримано 2021
54 НДЛ Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 3 Дотримано 2021
79 НДЛ Неперервна професійна освіта: теорія і практика Зміст Випусковий редактор № 4 Дотримано 2021
80 НДЛ Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 4 Дотримано 2021
113 Бібліотека Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 1 Дотримано 2022
114 Бібліотека Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 2 Дотримано 2022
115 Бібліотека Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 3 Дотримано 2022
135 Бібліотека Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор № 4 Дотримано 2022
145 Бібліотека Освітологія Технічний супровід Випусковий редактор № 11 Дотримано 2022
146 Бібліотека Освітологія Технічний супровід Випусковий редактор Том 12 № 12 Дотримано 2023
163 Бібліотека Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор Том 74 № 1 Дотримано 2023
164 Бібліотека Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор Том 75 № 2 Дотримано 2023
165 Бібліотека Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор Том 76 № 3 Дотримано 2023
166 Бібліотека Неперервна професійна освіта: теорія і практика Технічний супровід Випусковий редактор Том 77 № 4 Дотримано 2023

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
110 Jean Monnet 101098702 — UADDVHE — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA Erasmus+ Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України 01.10.2022-30.09.2025 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
226 Експертна діяльність із забезпечення якості вищої освіти Спільний грант Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки та вищої освіти Республіки Польща для здійснення наукових досліджень у 2020-2021 рр. Коллективний - 2019
578 Digital learning and teaching in European Union Higher Education : experience for Ukraine Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
604 Академічні цінності вищої освіти Литовської Республіки та України в контексті цифрового викладання і навчання Спільний грант Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти, науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідної ради Литви для реалізації науково-дослідних проєктів у 2022‑2023 рр. Коллективний - 2021
620 Трансформація освітніх технологій в університеті в умовах глобальних кризових явищ Національний фонд досліджень України Коллективний - 2021
692 Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2022

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
93 Наукове дослідження Latvian state scholarship Подано Документ відсутній 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (25)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2108 Лідерський модуль Інший модуль document 30.03.2018
2558 Інше Інший модуль document 05.06.2018
2573 Інше Інший модуль open2study1.pdf 22.05.2018
2678 Інше Інший модуль document 04.04.2018
3068 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3478 Інше Інший модуль Експерт.pdf 31.03.2019
3479 Інше Інший модуль Критичне мислення.pdf 02.02.2019
3609 Інше Інший модуль сертифікат ІВО-об'єднано.pdf 22.05.2019
4313 інше Інший модуль document 11.06.2020
4314 інше Інший модуль document 07.09.2020
4318 інше Інший модуль document 31.03.2020
5365 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5405 інше Інший модуль document 22.03.2021
5406 інше Інший модуль document 02.07.2021
5407 інше Інший модуль document 09.02.2021
5460 інше Інший модуль document 12.08.2021
7329 Дослідницький (поглиблений) Інший модуль document 22.12.2022
7413 інше Інший модуль document 21.02.2022
7414 інше Інший модуль document 08.08.2022
7415 інше Інший модуль document 29.07.2022
7416 інше Інший модуль document 29.12.2022
8353 Університетська автономія у розвитку демократичних цінностей у вищій освіті: досвід країн ЄС для України Інший модуль Бульвінська.pdf 01.05.2023
8355 Толерантні навчальні та культурно-освітні практики: наративи сьогодення у контексті європейського шляху розвитку Інший модуль vatra.pdf 21.04.2023
9150 Освіта дорослих Інший модуль Бульвінська_.pdf 07.12.2023
9151 Професійний розвиток педагогічних працівників в умовах інтеграції формальної та неформальної освіти Інший модуль Бульвінська сертифікат.pdf 14.12.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
33934 European higher education area: quality parameters and expertise