Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 2002
Перелік місць роботи
Київський університет імені Бориса Грінченка;
ПВНЗ «Економіко-технологічний університет»;
Київський національний університет культури і мистецтв;
ЗОШ I-III ст. № 10, м. Бровари.
Теми дисертацій (захищених)
Утворення Християнсько-демократичного союзу і його участь у державотворчому процесі Німеччини (1945-1950)
Громадська активність
Член громадської організації "Українська асоціація дослідників освіти"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
43 3 1 2022.12.01 11:21:18 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 3 1 2022.12.03 23:35:46 Перейти до Scopus link

Конференції (28)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6500 ­ ІІ Національний Форум з комунікацій для соціальних та поведінкових змін SHKALA 2021 Пасивна участь Київ document
5622 Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє Порівняльний аналіз українського та зарубіжного виборчого гендерного квотування м. Дрогобич document.pdf
5594 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА КОРОНАВІРУС ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОГО ПІАРУ Д. ТРАМПА НА ВИБОРАХ 2020 У США Київ document.pdf
5422 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю Київські філософські студії - 2020 Сучасна мода як соціально-філософський феномен Київ document
5215 Ісламська освіта у Східній та Центральній Європі. Історичні особливості та сучасні перспективи Пасивна участь Київ document
4782 Соціологічні тренди XX-XXI століття: теоретичний концепт та практика інновацій Дистанційна форма навчання у Київському уінверситеті імені Бориса Грінченка Київ document.pdf
4435 СУСПІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ У XXI СТОЛІТТІ: ЗАГРОЗИ, СПОДІВАННЯ, ВИКЛИКИ Концепція громадянської освіти і виховання в Україні: правове підґрунтя та зміст Дрогобич document
4200 Київські філософські студії - 2019 Соціологічне опитування "Викладач очима студентів" як засіб вимірювання якості освіти ЗВО Київ document
4092 Україна і світ:теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин Судетське питання 1938 року в періодиці Підкарпатської Русі Київ document.pdf
3181 Київські філософські студії - 2018 Гастрономія в особистісному, національному та глобальному соціокультурному дискурсі Київ document.pdf
2995 Міжнародна науково-практична конференція«Суспільні науки у 2018 році» ІМАГОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (НА ПРИКЛАДІ РОСІЯН ТА ПОЛЯКІВ) м. Краматорськ document.pdf
2462 IX Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ В МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Житомир document
1872 Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління Формуванні інформаційно-смислового середовища в Україні м. Київ document
1888 Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація Імагологічні образи українського суспільства (на прикладі росіян та поляків) м. Сєвєродонецьк document.pdf
1765 Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації Мова виборів: філософсько-комунікативний аспект м. Київ document
1764 Круглий стіл: "Ідеології в добу постісторії: криза сенсів" член організаційної ради м. Київ document
358 Українська жінка у національному і глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє Роль і місце жінки в політичних поглядах християнських демократів Німеччини: досвід для України м. Дрогобич document
354 Українське православ’я на шляху самовизначення, єдності та конституювання Християнська демократія в конфесійному просторі світу та України Черкаси document
357 Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі Від політики мультикультуралізму до інтеграції імігрантів в сучасній Німеччині: досвід християнських демократів м. Київ document
356 Молодіжна політика:проблеми та перспективи Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи м. Дрогобич document
355 Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії Сучасна модель випускника приватного вищого навчального закладу України м. Рівне document
352 XII Міжнародна наукова конференція Студентоцентроване навчання як рефлексія на модернізацію ринку праці в Україні (на прикладі студентів Київського університету імені Бориса Грінченка) м. Дрогобич document
353 Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії Ризики приватної вищої освіти в контексті прийняття нового ЗУ 'Про вищу освіту' Рівне document
351 'Суспільно-політичні та соціокультурні процеси в Україні та світі' Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики Київ. Україна document
350 Молодіжна політика: проблеми та перспективи Ціннісно-смислові орієнтири студентської молоді щодо громадської діяльності Дрогобич. Україна document
349 Конференція у Вищій Східноєвропейській школі в Перемишлі Інформаційні виклики в контексті становлення сучасного громадянського суспільства України Перемишль. Польща document
348 'Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта' Соціальна політика у сфері допомоги по догляду за дитиною уряду А. Меркель Симферополь. Украина document
347 „Шевченківська весна. Сучасний стан науки, досягнення проблеми та перспективи розвитку” Католицька партія Центру і її роль в історії Німецької імперії та Веймарської республіки Київ. Україна document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6214 Christian Democratic Union: early history and influence in shaping the political and economic system in Germany

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29786 Difficult Questions of Historical Memory in Paradigm of Culture Dialogue
27617 Ethical-political constructs of "collective misconduct" and "collective responsibility": experience of post-National Socialistic Germany

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
40900 Eastern partnership youth policy: tendencies of development
31401 Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience
36770 The Czechoslovak Crisis of 1938 (based on periodicals of Subcarpathian Rus’)
9736 A philosophical-educational analysis of risks and properties of private higher education is in the context of acceptance of new Law of Ukraine «About higher education»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
40900 Eastern partnership youth policy: tendencies of development
42794 Human Capital Development in the Context of Globalization Processes: Regulatory Aspect
41260 In search of the linguistic identity of carpatho-ukrainians on the eve and during the czechoslovak crisis of 1938: according to the press of Subcarpathian russia
35622 Fashion as sign and symbolic conditionality: philosophical and sociological aspects
33893 The question of the implementation of autonomy of Subcarpathian Rus’in the context of the Second Czechoslovak Crisis of 1938
31529 Hungarian plebiscite in Subcarpathian Rus' in October 1938 (according to the regional press)
30411 Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states on regional press materials)
31074 The poll "Teacher through the eyes of students" in the context of improving the quality of higher education
24336 Gastronomy as mean of political influence
24337 Successes and problems of «re-education»: to the 70th anniversary of completion of denazification of Germany
19878 Political language in election campaigns that is a means of influence and manipulation
14800 An open-door of christian democrats policy is in modern Germany: between a hammer and blacksmith
9737 Markers of student’s centre philosophy of private higher education of Germany

Фахові видання, що затверджені МОН (24)

ID Назва Рік
41260 In search of the linguistic identity of carpatho-ukrainians on the eve and during the czechoslovak crisis of 1938: according to the press of Subcarpathian russia
35622 Fashion as sign and symbolic conditionality: philosophical and sociological aspects
33893 The question of the implementation of autonomy of Subcarpathian Rus’in the context of the Second Czechoslovak Crisis of 1938
31401 Implications of total quality management in Ukrainian higher education institutions: international experience
31532 Questionnaire «teacher through the eyes of students»as a tool for implementation of education quality in universities
36770 The Czechoslovak Crisis of 1938 (based on periodicals of Subcarpathian Rus’)
30489 Historical experience of higher education quality monitoring on the case of sociological survey «Teacher’s eye students»
30411 Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states on regional press materials)
33750 The Ukrainian state is in modern geopolitical space: national safety and problems of unity
27345 Transformation of consulting valuable orientations of modern ukrainian student
28175 Історіографія розвитку вищої освіти України в 1920-х-2007-х рр.: вітчизняний історико-педагогічний аспект
29029 Українство як слов'янський феномен і частина світової цивілізації: історичні традиції та культурна спадщина
24336 Gastronomy as mean of political influence
24337 Successes and problems of «re-education»: to the 70th anniversary of completion of denazification of Germany
22078 Imalogical measurings of «other /аlien» in a student environment(on materials of empiric secret service)
19878 Political language in election campaigns that is a means of influence and manipulation
14800 An open-door of christian democrats policy is in modern Germany: between a hammer and blacksmith
18793 Principles and values of christian democracy are in sociocultural space of the world and Ukraine
15513 Social affiliation of student young people as a factor of organizational development of higher school
9736 A philosophical-educational analysis of risks and properties of private higher education is in the context of acceptance of new Law of Ukraine «About higher education»
6212 The introduction of the variable component of educational programs and master bakalavna: philosophical aspect
2490 Метафоричне мислення як ознака креативності студента
2488 Особливості мотивацій студентської молоді в умовах трансформації інформаційного суспільства
2489 Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (31)

ID Назва Рік
31412 Сучасна мода як соціально-філософський феномен
33285 Коронавірус як інструмент політичного піару Д. Трампа на виборах 2020 у США
32916 Порівняльний аналіз українського та зарубіжного виборчого гендерного квотування
29685 Дистанційна форма навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка
29170 Концепція громадянської освіти в Україні:правове підгрунтя і зміст
27501 Соціологічне опитування «Викладач очима студентів» як засіб вимірювання якості освіти ЗВО
27103 Судетське питання 1938 року в пеіодиці Підкарпатської Русі
23277 Imagal images of Ukrainian society (for example, Russians and Poles)
23946 Гастрономія в особистісному, національному та глобальному соціокультурному дискурсі
20445 From the policy of multiculturalism to integration of emigrants in modern Germany: experience of christian democrats
20472 Language of election: philosophicaland communicative aspect
19910 Language of election:philosophical and communicative aspect
20765 Концептуальні засади політичної історії в міждисциплінарних дослідженнях
20421 Від політики мультикультуралізму до інтеграції іммігрантів у сучасній Німеччині: досвід християнських демократів
18072 Роль і місце жінки в політичних поглядах християнських демократів Німеччини: досвід для України
11571 The modern model of graduate Private higher educational institution in Ukraine
11564 Сoncept of student centered approach study in Ukraine
9738 Philosophy of student centered approach private higher education in Ukraine
9739 Student centered approach as a reflection on modernization of labour-market in Ukraine (on the example of students of the Borys Grinchenko Kyiv University)
4496 Risks of private higher education in the context of the adoption of the new Law "On Education"
4495 Structural territorial changes post-war Germany: conceptual aspects of the policy of the Christian Democrats
2473 Державна політика в сфері стажування студентів за кордоном
2474 Практика співробітництва (стажування) українських політичних інституцій із студентами вищих навчальних закладів
2486 Ціннісно-смислові орієнтири студентської молоді щодо громадської діяльності (досвід емпіричної розвідки
1936
593 Реалізація соціальних молодіжних проектів у контексті Євро-2012
2157
795 Realization of youth policy is in the context of Euro-2012
591 Мистецька спадщина Іванківщини – перлини Полісся
491 Соціальна політика уряду А. Меркель 2009-2011 рр.: реалізовані цілі та перспективи
493 Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
110 Кафедра філософії 57216832021 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216832021&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
80 Кафедра філософії B-9036-2019 1 0 0 https://publons.com/researcher/1793492/kuprii-g-tiana/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
413 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра філософії та релігієзнавства 55.5 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Kuprii

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
134 м. Любляна, Словенія Наукове стажування 17.04.-17.05.2019 професор Правомір Сварожич Учасник програми Сертифікат_Словенія.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
95 Неурядові організації, рухи, соціальні і традиційні медіа як інструменти, що використовуються державами для здійснення зовнішнього впливу у невійськовій сфері з метою створення ситуації крихкості Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Коллективний - 2018

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
228 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021 25

Словники, енциклопедії (2)

ID Назва Рік
27438 Керигма
20446 Політична лексика сучасного українського політика і громадянина: енциклопедичний словник-довідник

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
207 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
208 Дидактичний модуль - document 29.04.2016
365 Лідерський модуль - document 29.04.2016
530 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
638 Фаховий модуль (стажування) - document 03.04.2017
1640 Інше - сертифікат_2017.pdf 22.05.2017
1995 Інше - document 26.12.2017
2484 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3185 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Сертифікат_Словенія.pdf 17.05.2019
3199 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3407 ІКТ Інший модуль Сертифікат Купрій .pdf 25.06.2019
3995 Інше Інший модуль document 22.06.2020
4179 Інше Інший модуль document 17.08.2020
5003 Лідерський модуль Інший модуль document 05.03.2021
5263 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 21.05.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
535 І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ТУРНІР З ФІЛОСОФІЇ студентський турнір Історико-філософський факультет 28.11.2016 4

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
4497 Sociology of Education: a manual for students of non-core   specialties
15180 Політологія: навч. енцикл. словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації
4494 Sociology, charts, tables, charts, graphs, teach. manual

Навчальні та методичні матеріали (14)

ID Назва Рік
35627 Методичні рекомендації для розробки бакалаврських робіт
28366 Методичні рекомендації до виробничої (соціологічної) практики зі спеціальності 033 «Філософія»
24609 Методичні рекомендації до навчальної (логіко-герменевтичної) практики в політичних партіях та громадських організаціях зі спеціальності 033 «Філософія»
24610 Методичні рекомендації до навчальної практики в політичних партіях та громадських організаціях зі спеціальності 052 «Політологія»
18794 Методичні рекомендації до музейно-архівної практики зі спеціальності 033 "Філософія"
14321 Методичні рекомендації до навчальної /фахової ознайомчої практики (бібліотекознавство, бібліотечний фонд, аналітично-синтетична переробка інформації) для студентів І курсу навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020301 «Філософія»
14344 Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.
11561 Teaching philosophy and philosophical subjects in high school: method. Recommendations student training direction 6.020301 "Philosophy" during their production, pre / teaching practice
15444 Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт
5644 Методичні вказівки з педагогічної/навчальної практики для студентів Інституту суспільства напряму підготовки 6.020301 «Філософія» (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») за вимогами кредитно-модульної системи
4493 For Education: Professional training: Textbook
6218 Guidelines for the Study of professional practice for students of the Institute of Society training direction 6.020301 "Philosophy" (educational qualification of "Bachelor") requirements for credit-modular system
7276 Освітологія: фахова підготовка
792 Молодь і Євро-2012 в контексті всеукраїнської соціальної акції «Давай разом»

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
20 Соціологія (2 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2013 345 27.06.2013
42 Соціологія освіти (5 курс) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2013 648 16.12.2013
92 Політологія (2 курс) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
228 Політологія (3 курс, з.ф.н.) Історико-філософський факультет Бакалавр Заочна 2015 600 18.12.2015
371 Основи демографії (4 курс, ПП, заочна) Історико-філософський факультет Бакалавр Заочна 2018 264 16.04.2018
445 Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 322 10.05.2019 -
546 Філософія глобалізаційного розвитку (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 605 20.09.2019
1174 Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2022 63 01.02.2022
1178 Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2022 63 01.02.2022

Використання ЕНК (33)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
232 Історико-філософський факультет Соціологія (2 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
233 Історико-філософський факультет Соціологія освіти (5 курс) Магістр Денна 9 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
416 Історико-філософський факультет Соціологія освіти (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
782 Історико-філософський факультет Конституційне право: Політологія (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
783 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти (5 курс, УМ, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
784 Історико-філософський факультет Соціологія (3 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
785 Історико-філософський факультет Основи демографії (4 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
786 Історико-філософський факультет Соціальні студії: Соціологія (2 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
787 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
788 Історико-філософський факультет Соціологія освіти (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
789 Історико-філософський факультет Соціологія освіти (5 курс) Магістр Денна 4 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
3795 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище: Соціологія освіти (5 курс) Магістр Денна 14 не враховується 8 25 28.12.2018
3946 Історико-філософський факультет Соціологія (1 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується 8 25 28.12.2018
5004 Історико-філософський факультет Аналітичні студії: Соціологія (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5731 Історико-філософський факультет Соціально-політичні студії (2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
6013 Історико-філософський факультет Філософія глобалізаційного розвитку (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
6027 Історико-філософський факультет Філософія освіти (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна не враховується не враховується не враховується 10 27.12.2019
6744 Історико-філософський факультет Освіта у трансформаційному суспільстві: Соціологія освіти (6 курс, ПСО, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6953 Історико-філософський факультет Прикладні політичні студії (2 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8367 Історико-філософський факультет Аналітичні студії: Соціологія (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8637 Історико-філософський факультет Практика виробнича (дослідницька) (5-6 курс, ІС, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8639 Історико-філософський факультет Практика виробнича (Етнографічно-краєзнавча) (4 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
10385 Історико-філософський факультет Філософські студії (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11205 Історико-філософський факультет Освіта у трансформаційному суспільстві (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11279 Історико-філософський факультет Практика навчальна (в політичних інституціях) (1-3 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11306 Історико-філософський факультет Практика виробнича (педагогічна) (4 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11691 Історико-філософський факультет Університетські студії (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11694 Історико-філософський факультет Університетські студії (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11739 Історико-філософський факультет Соціально-політичні студії (1-3 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11740 Історико-філософський факультет Освіта як соціальне явище (5 курс, ФВ, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11741 Історико-філософський факультет Аналітика соціальних процесів (2 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11742 Історико-філософський факультет Практика виробнича (Етнографічно-краєзнавча) (4 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11743 Історико-філософський факультет Аналітичні студії (1-3 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
99 Кафедра філософії 3.8 20.05.2016
1204 Кафедра філософії 4,68 12.01.2017
2051 Кафедра філософії 4,65 26.12.2018
2848 Кафедра філософії 4,40 28.12.2019
3810 Кафедра філософії 4,58 28.12.2020
4956 Кафедра філософії 4,79 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
314 ФІЛОСб-1-17-4.0д II 5 5 2017-2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (6)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
38 Тарнавська Алла Вікторівна V Політичні науки I 2017
61 Тарнавська Алла Вікторівна I Політологія I 2018
96 Слободяник Катерина Володимирівна II Соціологія I 2019
130 Слободяник Катерина Володимирівна V Політологія I 2020
156 Бабаджанова Анастасія Олегівна III Політологія I 2021
207 Вінник Карина Олександрівна II Соціологія I 2022