Додаткові відомості

Освіта

1. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди, 2003 р. (спеціальність:
«Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»,
кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та
українознавства). 

2. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди, 2007 р. (аспірантура). 

3. Київський університет імені Бориса Грінченка,
2018 р. (докторантура). 

4. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018 р.
(спеціальність: 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування), професійна кваліфікація: магістр з професійної освіти, викладач ЗВО з професійної освіти (сфера обслуговування), менеджер у сфері обслуговування). 

5. ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», 2018 р.
(спеціальність: 035 Філологія).

Перелік місць роботи

1. ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», викладач кафедри української лінгвістики і методики навчання,
2006−2012 рр.

 

2. ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання, заступник
декана філологічного факультету, 2012−2018 рр.

 

3. Київський
університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри української мови Інституту
філології, 2018 р. …

Теми дисертацій (захищених)

1. Дисертація
на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): «Система
роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5-7 класах
загальноосвітньої школи». 

2. Дисертація
на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова): «Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української
мови і літератури на засадах компетентнісного підходу».

Громадська активність
Член громадської організації у сфері захисту тварин;
Член громадської організації «Міжнародна фундація науковців та освітян»;
Член громадської організації "Українська асоціація викладачів зарубіжної літератури".

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 10 2 2024.05.27 06:01:20 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
113 Кафедра української мови - 1 0 2021 -
521 Кафедра української мови JKJ-5350-2023 2 1 2024 https://www.webofscience.com/wos/author/record/JKJ-5350-2023

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 339 10 10 2024.05.25 10:38:21 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 214 8 7

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
263 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 38 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Ovsiienko

Конференції (32)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9682 "Слово вчителя (на пошанування Людмили Кожуховської)" "Smart-технології у процесі формування мовно-мовленнєвої компетентності майбутнього вчителя української" м. Переяслав, Україна document.pdf
9419 Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова і війна» «Військова лексика в міжособистісному спілкуванні молоді» м. Черкаси, Україна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького document
9417 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології» «Вебінар як важливий складник дистанційного навчання в умовах військового стану» м. Запоріжжя, Україна, Класичний приватний університет document.pdf
9418 Міжнародний науковий форум «Лінгвофілософський підхід до мови: основні напрями і парадигми» (Огнев'юківські читання «Освіта — сутність часу») «Лінгвофілософський підхід до вивчення тексту» м. Київ, Україна, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8691 Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями філологічних, лінгводидактичних і соціальнокомунікаційних досліджень» «Формування культури мислення та спілкування майбутніх фахівців з аналітики суспільних процесів: проблеми й перспективи» м. Херсон, Україна document.pdf
8388 V Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку» "Ономасіологійний і семасіологійний зміст поняття «переклад термінів»" м. Переяслав, Україна, Університет Григорія Сковороди в Переяславі document.pdf
8390 Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі» "Вплив мистецтва на формування ключових компетентностей майбутнього" м. Харків, Україна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди document.pdf
8391 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання суспільно-гуманітарних наук та історії медицини» "Основні засоби формування культури мислення та спілкування майбутніх фахівців з аналітики суспільних процесів" м. Чернівці, Україна, Буковинський державний медичний університет document.pdf
8393 The III International Research and Practical Internet Conference "Development strategiest for modern education and science" "Термінологія: розмежування визначень" Žďár nad Sázavou, Czech Republik document
8386 The III International Scientific and Practical Conference «Society and science. Problems and prospects» "Методи вивчення термінів і терміносистем" London, England document
8389 The I International Science Conference «The latest problems of modern science and practice» "Емоційний інтелект та його вплив на формування фахової компетентності майбутнього журналіста" Boston, USA document
7772 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція "Український світ Бориса Грінченка" "Методичні аспекти навчання культури мовлення студентів у науковій спадщині Бориса Грінченка" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7771 "Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства" "Вплив соціуму на сучасного комуніканта" Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6999 "Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою" "Лідерство служіння як основна риса особистості в умовах сталого розвитку держави й суспільства" Університет імені Григорія Сковороди в Переяславі document.pdf
7001 "FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD" "Основні підходи до навчання української мови здобувачів-іномовців" Бостон, США document
7000 "THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION" "Актуальні проблеми інформатизації освітнього процесу в ЗВО" Лондон, Великобритания document
6998 "Передові технології реалізації освітніх ініціатив" Дуальна система освіти як основа підготовки висококваліфікованого фахівця в сучасних ЗВО України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" document.pdf
6402 IBIMA International Conference “Formation of the virtual educational environment of the University in the conditions of education informatization” Spain, Granada document.pdf
5528 "Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти" "Якісна освіта як основний індикатор сталого розвитку держави й суспільства" м. Дніпро, КЗВО "Дніпровська академія неперервної освіти" ДОР" document.tif
5529 "Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою" «Потенційні можливості електронного курсу «Культура усного й писемного мовлення» ефективно формувати творчу ініціативу здобувачів вищої освіти» м. Переяслав, Університет імені Григорія Сковороди в Переясаві document.pdf
5530 "Забезпечення якості вищої освіти в країнах Європейського Союзу" "Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури в контексті інформатизації як наскрізної тенденції у розвитку вищої освіти" м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5533 "Features of the Educational Process Organization in EU Countries" «The main factors of the impact on the formation of the communicative competence of the students in Hungary in the conditions of multilingualism» Poland, Opole document.tif
5532 "Role of science and education in sustainable development" "Quality education and science as a basic component of ensuring the state sustainable development" Poland, Katowice document.pdf
6086 Science and society Text as the basis for culturological approach in teaching Ukrainian as a foreign language at modern institutions of higher education Namur, Belgium document.pdf
5531 "Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі" "Текст у комунікативному вимірі" м. Острог, Національний університет "Острозька академія" document.pdf
6085 Research and Innovation The influence of general European trends on a multilingual studying in Germany New York, USA document.pdf
5527 "Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем" "Основні причини різновекторного потрактування поняття "текст" у сучасних лінгвістичних дослідженнях" м. Запоріжжя, Класичний приватний університет document.tif
5526 "Теорія та практика сучасної науки та освіти" "Індивідуальні освітні траєкторії як основні складники процесу динамічного розвитку системи освіти в Україні" м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара document.tif
5525 "Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови" "Освітні досягнення студентів-філологів у контексті компетентнісного підходу" м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України document.tif
3982 Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії та перспективи Текстова основа формування культуромовної компетентності майбутніх журналістів м. Херсон, Україна document
3980 Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку Ігрові технології як ефективний засіб формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів м. Переяслав-Хмельницький, Україна document
3979 Science and education: trends and prospects The main problems in teaching linguistics students on the basis of competency-based approach New York, USA document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
33135 Quality education and science as a basic component of ensuring the state sustainable development
29826 Competence-focused training for future teachers of the Ukrainian language and literature

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
47103 Development of Multicultural Education: Tasks, Tools and Project Solutions
36916 Модель веб-орієнтованого навчального курсу в системі освіти з підприємництва
29691 Entrepreneurship Education of Future Travel Managers
33152 Tools for Electronic Language Pedagogy in the Training System of a Future Primary School Teacher
29837 Моделі корпоративної культури в Сполучених Штатах Америки

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
42147 Polyfunctionality of the term in modern terminology
42146 The formal structure of a term and its components
42145 The content structure of a term and its components
42144 Term as a component of various term systems
37014 Formative assessment as an effective tool for teaching the culture of Ukrainian oral and written speech to students
37874 Individual learning of students of various specialties at the lessons in culture of oral and written professional speech
37013 Training future teachers of the Ukrainian language and literature within the framework of informatization as the comprehensive tendency in development of higher education
33113 Practice-oriented exercises and tasks system for studying ukrainian as a foreign language in higher education institutions
33106 Technology of teaching ukrainian as a foreign language in Ukrainian higher education institutions
33133 Text as the basis for culturological approach in teaching ukrainian as a foreign language at modern institutions of higher education
33134 The influence of general European trends on a multilingual studying in Germany
29691 Entrepreneurship Education of Future Travel Managers

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
45834 A model for forming the rhetorical competence of high school students
45739 Main aspects of the rhetorization process of language education
45740 Psychological preconditions and pedagogical principles of forming the rhetorical competence of high school students
49036 Smart technologies in the process of training a modern philologist
42147 Polyfunctionality of the term in modern terminology
42146 The formal structure of a term and its components
42145 The content structure of a term and its components
42144 Term as a component of various term systems
37014 Formative assessment as an effective tool for teaching the culture of Ukrainian oral and written speech to students
37874 Individual learning of students of various specialties at the lessons in culture of oral and written professional speech
37013 Training future teachers of the Ukrainian language and literature within the framework of informatization as the comprehensive tendency in development of higher education
33113 Practice-oriented exercises and tasks system for studying ukrainian as a foreign language in higher education institutions
33106 Technology of teaching ukrainian as a foreign language in Ukrainian higher education institutions
33091 Формування українськомовної комунікативної компетентності студентів-іноземців на засадах студентоцентрованого підходу (у процесі навчання української мови як іноземної)
33197 Linguodidactic principles of teaching linguistics to the text of future teachers of the Ukrainian language and literature on a competent basis

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
45741 Webinar as an important component of distance learning in martial law conditions
42217 Onomasiological and semasiological meaning of the concept of "translation of terms"
42219 The influence of art on the formation of key competencies of the future
42220 The main means of forming a culture of thinking and communication of future specialists in the analysis of social processes
42221 Terminology: delineation of definitions
42216 Methods of studying terms and terminal systems
42218 Emotional intelligence and its influence on the formation of professional competence of the future journalist
33133 Text as the basis for culturological approach in teaching ukrainian as a foreign language at modern institutions of higher education
33134 The influence of general European trends on a multilingual studying in Germany

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
45 Entrepreneurship Education of Future Travel Managers http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/29691/ 2020
66 Tools for Electronic Language Pedagogy in the Training System of a Future Primary School Teacher http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33152/ 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
14 Овсієнко Людмила Миколаївна Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу/ 13.00.02 теорія та методика навчання ( українська мова ) Київський університет імені Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Підвищення кваліфікації (24)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2526 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2562 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.10.2018
2604 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
3079 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
4252 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 09.07.2020
4282 Інше Інший модуль document 28.09.2020
4362 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020
4688 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020
4706 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
5410 інше Інший модуль document 07.04.2021
5411 інше Інший модуль document 08.04.2021
5412 інше Інший модуль document 18.06.2021
5413 інше Інший модуль document 13.07.2021
5414 інше Інший модуль document 14.07.2021
6417 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6479 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6538 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
6794 інше Інший модуль document 27.01.2022
6795 інше Інший модуль document 10.11.2022
8256 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
9272 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9593 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК Дослідницький модуль document 01.04.2024
9700 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024
9716 Командна взаємодія як основа освітнього лідерства в Університеті Лідерський модуль document 15.04.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1540 Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, МЖ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.
1628 Культура мислення та спілкування (1 курс, ФІЛ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023
1763 Таємниці успішної комунікації (2 курс, КВД, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2024 330 02.04.2024

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7448 Інститут філології Культура мислення та спілкування: Культура усного і писемного мовлення (українська мова) (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8001 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФІФ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8832 Інститут філології Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
9896 Історико-філософський факультет Культура мислення та спілкування (1 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10575 Інститут філології Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
13138 Факультет суспільно-гуманітарних наук Культура мислення та спілкування (1 курс, ФІЛ, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023
13505 Факультет української філології, культури і мистецтва Українська мова у професійному спілкуванні (1-3 курс, МЖ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2149 Кафедра української мови 4,56 27.12.2018
2803 Кафедра української мови 4,40 28.12.2019
3933 Кафедра української мови 4,40 28.12.2020
4410 Кафедра української мови 4,34 28.12.2021
6037 Кафедра української мови 4,55 30.12.2022
6914 Кафедра української мови 4,42 30.12.2023

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (4)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
475 Сидорчук Наталія Миколаївна Факультет журналістики I Конкурс студентської та учнівської молоді "Лідер українства в серці України" Київ 2023 Всеукраїнський I document
476 Римарчук Діана Дмитрівна Факультет журналістики I Конкурс студентської та учнівської молоді "Лідер українства в серці України" Київ 2023 Всеукраїнський I document
477 Туряниця Макар Павлович Факультет суспільно-гуманітарних наук I Конкурс студентської та учнівської молоді "Лідер українства в серці України" Київ 2023 Всеукраїнський I document
478 Левківська Анастасія Юріївна Факультет журналістики I Конкурс студентської та учнівської молоді "Лідер українства в серці України" Київ 2023 Всеукраїнський I document