Додаткові відомості

Освіта
У 2007 році закінчила НПУ імені М.П.Драгоманова за спеціальністю математик, інформатик та адміністратор навчальних комп'ютерних систем.
У 2009 році закінчила Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Фінанси".
У 2014 році закінчила аспірантуру Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.
Перелік місць роботи
2008 - старший викладач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка;
2007-2008 викладач ком'ютерно-орієнтованих дисциплін оптико-механічного технікуму
Теми дисертацій (захищених)
«Формування інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології у процесі вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу».
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
6 20 2 2024.05.18 06:08:20 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
37 Кафедра комп'ютерних наук і математики AAF-4633-2019 4 1 2021 https://publons.com/researcher/3241830/oksana-hlushak/
245 Кафедра комп'ютерних наук AAF-4633-2019 5 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1899656
373 Кафедра комп'ютерних наук AAF-4633-2019 5 2 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1899656

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 130 6 4 2023.03.13 15:51:16 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 82 5 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
267 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 66.5 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Hlushak

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
48066 Using moodle for inquiry-based learning in mathematics
40287 Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці
37645 Цифрові інструменти навчання математичного моделювання студентів економічних спеціальностей
27949 Application of cloud-based learning technologies in organization of research work of students of humanitarian specialties

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
47046 Моделювання структурних змін у зайнятості як напрямок управління ризиками економічної безпеки
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
40287 Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University
40417 GeoGebra Classroom as a Component for the ICT support of Inquiry-based Mathematics Education in Blended Learning
31316 Modeling of employment structural transformations
32381 Компетентнісний розвиток викладачів вищої школи засобами цифрових технологій
31684 The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects)
28157 Using the e-learning course “Analytic Geometry” in the process of training students majoring in Computer Science and Information Technology
23700 Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
10721 The structure of information culture of future bachelors of philology

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
46275 Organisation of level-based differentiated instruction for heterogeneous groups in Moodle
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
31316 Modeling of employment structural transformations
28156 Економіко-математичне моделювання: методика розроблена на синтезі ІКТ і методів моделювання
23763 Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність
22162 The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
19649 Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики
23702 Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики у процесі професійної підготовки
10721 The structure of information culture of future bachelors of philology
5936 Дослідження сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології
10823 Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии
5938 Сформованість когнітивного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
46275 Organisation of level-based differentiated instruction for heterogeneous groups in Moodle
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
31316 Modeling of employment structural transformations
28156 Економіко-математичне моделювання: методика розроблена на синтезі ІКТ і методів моделювання
23700 Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
23763 Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність
23701 Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика»
23702 Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики у процесі професійної підготовки
15505 Дослідження сформованості інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології
14345 Підготовка майбутніх бакалаврів з філології до застосування ІКТ у майбутній професійній діяльності
14780 Формування інформатичної компетентності бакалаврів філології у процесі навчання
10721 The structure of information culture of future bachelors of philology
10823 Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (22)

ID Назва Рік
45649 Digital Learning Space to Improve the Conceptual Understanding of Mathematics of non-Mathematical Specialties Students
25441 Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ
23703 Використання хмарного сервісу Kahoot при викладанні інформатичних, економічних та математичних дисциплін
25442 Організація науково-дослідної роботи студентів засобами хмаро орієнтованих технологій
25440 Применение ИКТ будущими учителями филологии
22167 Застосування інформаційних технологій для організації наукової роботи студентів
20788 Застосування засобів ІКТ на етапі специфікації та параметризації побудови економетричної моделі
18233 Застосування планшетів та смартфонів у освітньому процесі
10098 Блоги як засоби освітньої діяльності
12905 Блоги як засоби освітньої діяльності
10825 Дисципліни інфомаційно-комп’ютерного циклу у підготовці до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки «менеджмент»
10819 Досвід використання системи Moodle під час вивчення дисципліни «Інформаційні технології навчання» у Київському університеті імені Бориса Грінченка»
10821 Досвід застосування електронного навчального курсу в Київському університеті імені Бориса Грінченка
3768 Застосування мережевих сервісів у навчально-виховному процесі
4668 Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі
7147 Застосування мережних сервісів у навчально-вихованому процесі
10823 Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии
5943 Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии в процессе изучения дисциплин информационно-компьютерного цикла
1911
2246
2333 Навчальний курс «технічні засоби навчання» у підготовці до педагогічної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей
656 Інформаційно-комунікаційні технології, як засіб підвищення ефективності управління навчальним процесом

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
51 The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31684/ 2020
292 Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40287/ 2023

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
16 Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики в процесі професійної підготовки фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23702/ 2018

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
421 Таллінський технолгічний університет Міжнародне стажування 20-22.09.2022

Ingrid Pappel, Vice-Dean of Master's Studies,

Department of Software Scince

Учасник програми Certificate_study visit_Hlushak.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
61 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту
76 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (7)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
78 Економічне та математичне моделювання: від теорії до практики Посольство США Коллективний - 2018
260 Модуль Жана Моне «Дослідження економічних процесів Європейського Союзу та України методами математичного моделювання» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
387 Research based learning: development of mathematical modeling competence Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
549 MODELING Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
693 Formation of competence of mathematical modeling on the basis of statistical data of social and economic processes of the European Union Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2022
768 Mathematical modeling training and organization of scientific research on the processes of economic and social development for students of mathematical and economic specialtie Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023
846 Mathmodeling Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
11 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html
78 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
15 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук Аналітик-дослідник 16.03.2023

Підвищення кваліфікації (20)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
522 Інше - document 26.02.2015
865 Модуль з ІКТ - 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
1442 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1460 Дидактичний модуль - document 03.04.2017
1631 Фаховий модуль (стажування) - document 19.08.2017
2480 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
2948 Інше Інший модуль CERTIFICATE OF ATTENDANCE-Oksana Hlushak.pdf 18.02.2019
3363 Інше Інший модуль document 29.08.2019
4830 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
6384 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6459 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6624 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.08.2022
6648 інше Інший модуль document 12.08.2022
7164 інше Інший модуль document 06.12.2022
7607 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 1.pdf 19.04.2023
8781 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_04.12.2023-1-8.pdf 04.12.2023
9227 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. БК Дослідницький модуль document 01.04.2024
9338 ЦХ+ШІ Цифровий модуль Глушак О_m.pdf 01.04.2024
9640 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024
9741 Цифрові навички для освіти з Google Інший модуль Глушак _.pdf 01.05.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
207 ІІІ Українська науково-практична конференція для молодих вчених «Інформаційні технології – 2016» Науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
5921 Основи інформаційної культури бакалаврів з філології
5954 Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ

Навчальні та методичні матеріали (5)

ID Назва Рік
5910 Методичні рекомендації до вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу "Інформаційні технології навчання" та "Технічні засоби навчання" для студентів неінформатичних спеціальностей вищих навчальних закладів
5921 Основи інформаційної культури бакалаврів з філології
7155 Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 27 з дисципліни "Інформаційні технології навчання"
7150 Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 30 з дисципліни "Інформаційні технології навчання"
5954 Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ

Сертифіковані ЕНК (14)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
8 Технічні засоби навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
9 Інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
10 Сучасні інформаційні технології навчання (1 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
11 Інформаційні системи і технології (І семестр) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 114 13.03.2013
49 Економічна інформатика (2 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2013 648 16.12.2013
150 Інформаційні технології навчання (1 курс, ДО, з.ф.н.) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Заочна 2015 168 08.04.2015
251 Економетрика (1 курс, ФіКб) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
252 Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
301 Теорія ігор (2 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
320 Економетричне моделювання (5 курс) Кафедра комп'ютерних наук і математики Магістр Денна 2017 392 12.06.2017
363 Вища математика: Геометрія (1 курс, ІНФ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
905 Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2020 821 31.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1618 Комп'ютерні мережі (2 курс, ІН, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023
1760 Системи комп'ютерної математики (5 курс, МАМ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2024 330 02.04.2024

Використання ЕНК (48)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
28 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика (1 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 25.11.2016
31 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 25.11.2016
87 Факультет інформаційних технологій та управління Економічна інформатика (2 курс) Бакалавр Денна 5 4 не враховується 25.11.2016
94 Факультет інформаційних технологій та управління Комп'ютерне оброблення даних (3 курс, МІ) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 25.11.2016
447 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародні інформаційні системи і технології (4 курс, МІ) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
448 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (1 курс, ФіКб) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.12.2016
502 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (1 курс, ФіКб) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
503 Факультет інформаційних технологій та управління Економетричне моделювання (5 курс) Магістр Денна 3 5 не враховується 28.12.2017
504 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
505 Факультет інформаційних технологій та управління Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 28.12.2017
506 Факультет інформаційних технологій та управління Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 28.12.2017
687 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФІНб) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
690 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика (1 курс) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
691 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародні інформаційні системи і технології (4 курс, МІ) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
692 Факультет інформаційних технологій та управління Сучасні інформаційні технології в галузі філології (1 курс) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
693 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародні інформаційні системи і технології (4 курс, МІ, денна) Бакалавр Денна 4 5 не враховується 29.12.2017
3658 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (2 курс) Бакалавр Денна 9 9 25 28.12.2018
3691 Факультет інформаційних технологій та управління Інформатика (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 10 25 28.12.2018
3699 Факультет інформаційних технологій та управління Інформаційні технології в іноземних мовах: Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна не враховується не враховується 25 28.12.2018
3740 Факультет інформаційних технологій та управління Математика для менеджерів: Економетрія (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 10 не враховується 28.12.2018
3775 Факультет інформаційних технологій та управління Міжнародні інформаційні системи і технології (4 курс, МІ, денна) Бакалавр Денна 11 не враховується не враховується 28.12.2018
3932 Факультет інформаційних технологій та управління Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра (3,4 курс) Бакалавр Денна 15 не враховується не враховується 28.12.2018
5057 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 27.12.2019
5058 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 27.12.2019
5059 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 27.12.2019
5060 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрія (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
5688 Факультет інформаційних технологій та управління Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 27.12.2019
6269 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
6270 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6271 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6272 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрія (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
6273 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрія (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
6952 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7077 Факультет інформаційних технологій та управління Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7338 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансова математика (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
8336 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
9250 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (2 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9524 Факультет інформаційних технологій та управління Технології сучасних комп`ютерних мереж (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9661 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансова математика (4 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9843 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрія (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9844 Факультет інформаційних технологій та управління Економетрика (2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10452 Факультет інформаційних технологій та управління Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МА, денна) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
11590 Факультет інформаційних технологій та управління Математика для фінансистів (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11677 Факультет інформаційних технологій та управління Символьні обчислення та комп`ютерна алгебра (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11954 Факультет інформаційних технологій та управління Комп'ютерні мережі (2 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12498 Факультет інформаційних технологій та математики Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 9 5 3 31.12.2022
13304 Факультет інформаційних технологій та математики Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13456 Факультет інформаційних технологій та математики Комп'ютерні мережі (2 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
46 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,8 20.05.2016
1037 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,61 12.01.2017
1896 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,67 26.12.2018
2542 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,40 28.12.2019
3628 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,81 28.12.2020
4686 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,80 28.12.2021
5475 Кафедра комп'ютерних наук 4,86 30.12.2022
6366 Кафедра комп'ютерних наук 4,83 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (3)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
26 Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій Інститут післядипломної педагогічної освіти 03.02.2017
66 ІІІ (міський) етап учнівської олімпіади з інформаційних технологій у номінації "Офісні технології" Київський університет імені Бориса Грінченка 14.02.2017
287 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики Університет Грінченка 20.02.2018

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
15 з інформаційних технологій у номінації «Офісні технології» Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_inform_tehnologii.pdf 12.02.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
113 Назаренко Наталія Вікторівна V Інформаційно-комунікаційні технології в освіті I 2019