Додаткові відомості

Освіта

2013-2016 рр.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, м. Київ.

Докторантура. Спеціальність – 08.09.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.


2007-2011 рр.

Британська Рада в Україні. Київська школа англійської мови. General English. Level C1 (Advanced)


2001-2004 рр.

Державна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України, м. Київ. Аспірантура. Спеціальність – 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.


1999-2001 рр.

Інститут статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України, м. Київ. 

Спеціальність – облік і аудит. Кваліфікація – економіст.


1994–1997 рр.

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка

Перелік місць роботи

2019 р. по нині

Київський університет імені Бориса Грінченка. 

Посада – завідувач кафедри управління


2018-2019 рр.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. 

Посада – провідний науковий співробітник відділу досліджень ризиків у сфері зайнятості населення.


2013-2018 рр.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. 

Посада – старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці


2007-2013 рр.

Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ. 

Посада – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.


2007-2010 рр.

Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ. 

Посада – доцент кафедри економіки підприємств.


2003-2007рр.

Державна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ. 

Посада – старший викладач кафедри економіки підприємств.


1993-2003 рр.

Димерська гімназія, Київська обл., с.м.т. Димер. Посада – вчитель.

Теми дисертацій (захищених)

15 березня 2007 року рішенням ВАК України присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

Тема дисертації: «Трудовий потенціал України та ефективність його використання». 

Місце захисту: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, м. Київ.

 

23 грудня 2008 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки підприємств. (атестат 12ДЦ № 020563).

 

5 березня 2019 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

Тема дисертації: «Структурні трансформації транзитивного ринку праці: теорія та методологія регулювання». 

Місце захисту: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 15 1 2024.06.19 06:00:41 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
122 Кафедра управління ABA-4753-2020 2 0 2021 https://publons.com/researcher/3214701/liudmyla-ilich/
233 Кафедра управління ABA-4753-2020 4 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2087856
359 Кафедра управління ABA-4753-2020 4 2 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2087856

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 1401 16 23 2024.06.22 11:44:40 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 707 10 12

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
268 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 48.3 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Ilich
806 Факультет економіки та управління Кафедра управління 83.1 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla-Ilich

Конференції (27)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9824 IV International scientific conference Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration Leipzig, Germany document
9825 ICF Ukraine charter Професійний коучинг в Україні: зростання попиту, стандарти професії та нові перспективи Київ, Україна document
9848 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція Цифрова трансформація в економіці, фінансах, менеджменті та підприємництві Київ, Україна document.pdf
9847 Форсайт-сесія у рамках Огнев'юковських читань "Освіта - сутність часу" Актуальні проблеми управління сучасним закладом освіти Київ, Україна document.pdf
9826 I international multidisciplinary scientific and practical internet conference Innovative projects and paradigms of international education Tbilisi, Georgia document
8785 XXI international scientific and practical conference Actual priorities of modern science, education and practice Paris, France document
8783 International scientific conference Information technologies and management in higher education and sciences Fergana,Uzbekistan document
8779 VI Всеукраїнська науково - практична Інтернет-конференція Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика Київ, Університет імені Бориса Грінченка document
8782 International scientific conference Mechanisms for ensuring economic development in the conditions of global change:international experience Riga, Latvia document
8784 Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн конференція Проблеми цивілізаційної суб‘єктності України: місія науки і освіти Київ, Україна document
7253 36th IBIMA International Conference Modernization of Social Management System at Consolidated District Level in a Climate of Decentralization Reform in Ukraine Seville, Spaine document.pdf
6148 36st IBIMA Conference PRACTICE OF INSTITUTIONAL AUDITING WITHIN THE EDUCATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Granada, Spaine document.pdf
5456 35st IBIMA Conference Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine Seville, Spaine document.pdf
4525 Forum "New Economics - 2019" Старіння компетенцій та освітньо-кваліфікаційний дисбаланс як об’єктивна реальність сучасного ринку праці Kyiv document
4526 Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції Соціально-економічні ризики в контексті трансформацій ринку праці та асинхронності його кон’юнктури Київ document.pdf
4530 Sustainable Development as a Platform for Ukraine's European Integration Professional qualification asymmetry in the labor market in the context of sustainable development challenges Kyiv document.pdf
4343 Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості Активізація підприємницької ініціативи та самозайнятість як драйвери сталого соціально-економічного розвитку Київ document.pdf
4342 III International scientific and practical conference "Open educational e-environment of Modern University" Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives Kyiv document.pdf
4329 17th lnternational Scientific Conference on «lnternational Relations 2016: Current issues of world economy and politics» Evaluation of matching skills to job Smolenice, Slovak Republic document.pdf
4332 International and practical seminar "Cross-cultural and economic asspects of development of european integration processes" Methodological approaches to forecasting skills: EU and Ukraine experience Кosice, Slovak Republic document
4330 15th International Scientific Conference «Economic, Political and Legal Issues of Intemational Relations 2016» Европейская практика согласования компетенций рабочей силы с потребностями рынка труда Virt, Slovak Republic document
4334 ІІ International scientific and practical forum “New Economics” Employment structure in the context of globalization and economic integration Krakow, Poland document
4335 International Scientific Conference «Economics of sustainable development: theoretical approaches and practical recommendations» The practical approaches to overcome skills mismatch: international practice and Ukraine experience Kosice, Slovak Republic document
4331 Забезпечення якості у системі професійної освіти і навчання Європейські стандарти розвитку освіти та їнструменти їх реалізації в Україні Київ document
4333 15th International Scientific Conference 'Sustainable Development. Summer 2014' Development of human capital asserts for agriculture: main trends, challenges and prospects to increase the competitiveness Varna, Bulgaria document
4337 International scientific conference «Educational systems in the European Union: perspectives for cooperation and development» «Youth labor market in Ukraine: main trends, reasons of unemployment and possibilities to be employed» Prague, Czech Republic document
4336 International scientific conference «Marketing, management and organization of production in the field of education and publication in Central and Eastern Europe» Education market and educational services in the context of modern society development Prague, Czech Republic document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
27863 Структурні трансформації транзитивного ринку праці України

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
48791 Developing Peacemaking Soft Skills of Managers as a Method of Preventing Professional Burnout and Restoring Work-Life Balance: A Ukrainian Case Study
48789 Prospects for the Implementation of Practice-Based Learning for Students of Managerial Profile
38255 Impact of COVID-19 on Business Processes and HR Management in Ukraine
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці
31739 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (7)

ID Назва Рік
48791 Developing Peacemaking Soft Skills of Managers as a Method of Preventing Professional Burnout and Restoring Work-Life Balance: A Ukrainian Case Study
48789 Prospects for the Implementation of Practice-Based Learning for Students of Managerial Profile
47046 Моделювання структурних змін у зайнятості як напрямок управління ризиками економічної безпеки
38257 The Productivity Forecasting in the Sector of Non-Market Services (Education and Health Care sec-tors): a Case Study of Ukraine
31738 Economic assessment of the relationship between housing and communal infrastructure development factors and population quality of life in Ukraine
31316 Modeling of employment structural transformations
36943 Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
47560 Audit as a technology for assessing the quality of education in a general secondary education institution in the context of change
43416 Аdministration of experimental activities at the secondary educational institutions in the context of educational changes
42293 Впровадження нових механізмів управління роботою закладів соціальної сфери у зв’язку із наслідками вторгнення російської федерації
38261 Modernization of Social Management System at Consolidated District Level in a Climate of Decentralization Reform in Ukraine
39395 Впровадження універсального дизайну в заклади загальної середньої освіти: аудит доступності
37684 Модернізація системи управління соціальною сферою в умовах децентралізації
31316 Modeling of employment structural transformations
31307 Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації
27855 Методика оцінювання конкурентоспроможності робочої сили
30541 Statistical modeling of skills mismatch in the labor market
27864 Модернізація системи професійної орієнтації: досвід країн Скандинавії та Балтії
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці
20501 Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
47560 Audit as a technology for assessing the quality of education in a general secondary education institution in the context of change
42293 Впровадження нових механізмів управління роботою закладів соціальної сфери у зв’язку із наслідками вторгнення російської федерації
39395 Впровадження універсального дизайну в заклади загальної середньої освіти: аудит доступності
37684 Модернізація системи управління соціальною сферою в умовах децентралізації
31316 Modeling of employment structural transformations
31307 Управління соціальною сферою в умовах прискорення реформи децентралізації
27855 Методика оцінювання конкурентоспроможності робочої сили
30541 Statistical modeling of skills mismatch in the labor market
27864 Модернізація системи професійної орієнтації: досвід країн Скандинавії та Балтії
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
27883 Активізація підприємницької ініціативи та самозайнятість як драйвери сталого соціально-економічного розвитку
27725 Ocena wpływu rozwoju branży ІТ na gospodarkę Ukrainy
30548 Освітньо-кваліфікаційна асиметрія ринку праці в контексті викликів сталого розвитку
30550 Соціально-економічні ризики в контексті трансформацій ринку праці та асинхронності його кон’юнктури
30553 Старіння компетенцій та освітньо-кваліфікаційний дисбаланс як об’єктивна реальність сучасного ринку праці

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
134 Учасник проекту Міжнародний фонд Відродження Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні

“Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні». 

наказ №742 (1).pdf 01.07.2020-30.10.2021

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
94 Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36943/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (5)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
415 Таллінський технолгічний університет Міжнародне стажування 20-22.09.2022

Ingrid Pappel, Vice-Dean of Master's Studies,

Department of Software Scince

Учасник програми Certificate_study visit_Ilich.pdf
422 ISMA Міжнародне стажування 07.11-09.12.2022 Prof. Dennis Djakons Учасник програми document
425 Академія туризму в Анталії Міжнародне стажування 20.06-20.08.2022 Ректор Академії Зафер Біккеноглу Учасник програми document
612 Загребська школа економіки та менеджменту, Хорватія Міжнародне стажування 04.09-02.10.2023 Duro Njarvo, Dean Учасник програми document
665 Загребська школа економіки та менеджменту, Хорватія Міжнародне стажування 10.01-16.02.2024 Dr. Duro Njarvo Учасник програми document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (3)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
89 МЗС Естонії УС-282/20 Таллінський технологічний університет (Естонія) Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді 01.09.2019-01.03.2022 Учасник проекту
102 Jean Monnet 101094420 — PeaECH — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA Erasmus+ Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи 01.10.2022-30.09.2025 Координатор проєкту
120 Jean Monnet №101127007— e-DEBUT— ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA Erasmus+ Європейський досвід цифрового управління для України: інструменти та наслідки e-DEBUT 01.10.2023-01.10.2026 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
391 EU human development for democracy and peace in neighboring countries Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
585 Peace education as a part of human development in EU and neighboring countries (PEHD) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
656 Peace education for consolidated and human-centered Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2022
684 Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2022
783 e-Debut Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023
856 RESISTsoft Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
91 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
19 Ільїч Людмила Миколаївна «Структурні трансформації транзитивного ринку праці: теорія та методологія регулювання» / 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, денна, 2013 р. – 2016 р. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України document 2019

Підвищення кваліфікації (28)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3568 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
3687 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4183 інше Інший модуль ЛІльїч.pdf 25.08.2020
5231 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5507 інше Інший модуль document 03.03.2021
6628 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2019
6711 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 20.08.2022
6956 інше Інший модуль document 01.12.2022
6983 інше Інший модуль document 28.11.2022
7101 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 09.12.2022
7168 інше Інший модуль document 06.12.2022
7184 інше Інший модуль document 15.12.2022
7185 інше Інший модуль document 14.12.2022
7186 інше Інший модуль document 22.11.2022
7264 інше Інший модуль document 21.12.2022
7396 ІКТ (енк) Інший модуль наказ № 756.pdf 29.12.2022
7769 Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях Інший модуль document 26.03.2023
7770 Use of informal education in the training of bacheios and masters Інший модуль document 26.01.2023
7771 Digital teaching Інший модуль document 26.02.2023
8313 Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям? Інший модуль document 25.04.2023
8314 Emotional intelligence Інший модуль document 17.02.2023
8315 Проєктний менеджмент Інший модуль IMG_0241.pdf 29.10.2023
8316 Небайдужі: базові емоційні потреби та соціальна взаємодія Інший модуль IMG_0234.pdf 05.11.2023
8577 Лідерство Інший модуль document 02.11.2023
8578 IT for Uni: Bootcamp Інший модуль document 21.11.2023
8642 Emotional quotient Інший модуль document 05.06.2023
8737 ШІ та майбутнє освіти Інший модуль document 23.11.2023
9058 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
33738 Економіка праці та соціально-трудові відносини
6614 Економіка праці та соціально-трудові відносини

Англомовні освітні програми (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва Діяльність Дата Документ, що засвідчує
9 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління Учасник робочої групи "Менеджмент організацій та адміністрування" Створення програми 28.10.2021 Витяг_ОП_28.10.2021.PDF

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
961 HR-менеджмент та психологія управління (5 курс, УЕН, МО, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1036 Управління персоналом та HR-брендінг (2 курс, МО, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1359 Наставництво, коучінг та управління діловою кар`єрою (3 курс, МЕН, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022
1706 Наставництво, коучінг та управління діловою кар`єрою (3 курс, МО, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6052 Факультет інформаційних технологій та управління HR-менеджмент та психологія управління (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8358 Факультет інформаційних технологій та управління HR-менеджмент в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
9044 Факультет інформаційних технологій та управління HR-менеджмент та психологія управління (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 6 4 10 30.11.2021
10355 Факультет інформаційних технологій та управління Управління персоналом та HR-брендінг (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
12359 Факультет економіки та управління Наставництво, коучінг та управління діловою кар`єрою (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
12464 Факультет економіки та управління Управління персоналом та HR-брендінг (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12666 Факультет економіки та управління HR-менеджмент та психологія управління (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 3 31.12.2022
13172 Факультет економіки та управління Наставництво, коучінг та управління діловою кар`єрою (3 курс, МО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2023
13271 Факультет економіки та управління Управління персоналом та HR-брендінг (2 курс, МО, денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023
13480 Факультет економіки та управління HR-менеджмент та психологія управління (5 курс, УЕН, МО, заочна) Магістр Заочна 9 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2960 Кафедра управління 5,00 28.12.2019
3727 Кафедра управління 4,84 28.12.2020
4439 Кафедра управління 4,67 28.12.2021
5287 Кафедра управління 4,75 30.12.2022
6183 Кафедра управління 4,95 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
243 Ярмошенко Марина Леонідівна V Управління у сфері економічної конкуренції I 2022