Додаткові відомості

Освіта

2013-2016 рр.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, м. Київ.

Докторантура. Спеціальність – 08.09.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.


2007-2011 рр.

Британська Рада в Україні. Київська школа англійської мови. General English. Level C1 (Advanced)


2001-2004 рр.

Державна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України, м. Київ. Аспірантура. Спеціальність – 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.


1999-2001 рр.

Інститут статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України, м. Київ. 

Спеціальність – облік і аудит. Кваліфікація – економіст.


1994–1997 рр.

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів ім. Б. Грінченка

Перелік місць роботи

2019 р. по нині

Київський університет імені Бориса Грінченка. 

Посада – завідувач кафедри управління


2018-2019 рр.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. 

Посада – провідний науковий співробітник відділу досліджень ризиків у сфері зайнятості населення.


2013-2018 рр.

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. 

Посада – старший науковий співробітник відділу соціальних проблем ринку праці


2007-2013 рр.

Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ. 

Посада – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.


2007-2010 рр.

Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ. 

Посада – доцент кафедри економіки підприємств.


2003-2007рр.

Державна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ. 

Посада – старший викладач кафедри економіки підприємств.


1993-2003 рр.

Димерська гімназія, Київська обл., с.м.т. Димер. Посада – вчитель.

Теми дисертацій (захищених)

15 березня 2007 року рішенням ВАК України присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

Тема дисертації: «Трудовий потенціал України та ефективність його використання». 

Місце захисту: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, м. Київ.

 

23 грудня 2008 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки підприємств. (атестат 12ДЦ № 020563).

 

5 березня 2019 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 

Тема дисертації: «Структурні трансформації транзитивного ринку праці: теорія та методологія регулювання». 

Місце захисту: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, м. Київ.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
837 11 13 2022.11.15 11:45:07 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 10 1 2022.12.03 23:38:25 Перейти до Scopus link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7253 36th IBIMA International Conference Modernization of Social Management System at Consolidated District Level in a Climate of Decentralization Reform in Ukraine Seville, Spaine document.pdf
6148 36st IBIMA Conference PRACTICE OF INSTITUTIONAL AUDITING WITHIN THE EDUCATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Granada, Spaine document.pdf
5456 35st IBIMA Conference Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine Seville, Spaine document.pdf
4525 Forum "New Economics - 2019" Старіння компетенцій та освітньо-кваліфікаційний дисбаланс як об’єктивна реальність сучасного ринку праці Kyiv document
4526 Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції Соціально-економічні ризики в контексті трансформацій ринку праці та асинхронності його кон’юнктури Київ document.pdf
4530 Sustainable Development as a Platform for Ukraine's European Integration Professional qualification asymmetry in the labor market in the context of sustainable development challenges Kyiv document.pdf
4343 Макроекономічні умови забезпечення розвитку ринку праці та зайнятості Активізація підприємницької ініціативи та самозайнятість як драйвери сталого соціально-економічного розвитку Київ document.pdf
4342 III International scientific and practical conference "Open educational e-environment of Modern University" Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives Kyiv document.pdf
4329 17th lnternational Scientific Conference on «lnternational Relations 2016: Current issues of world economy and politics» Evaluation of matching skills to job Smolenice, Slovak Republic document.pdf
4332 International and practical seminar "Cross-cultural and economic asspects of development of european integration processes" Methodological approaches to forecasting skills: EU and Ukraine experience Кosice, Slovak Republic document
4330 15th International Scientific Conference «Economic, Political and Legal Issues of Intemational Relations 2016» Европейская практика согласования компетенций рабочей силы с потребностями рынка труда Virt, Slovak Republic document
4334 ІІ International scientific and practical forum “New Economics” Employment structure in the context of globalization and economic integration Krakow, Poland document
4335 International Scientific Conference «Economics of sustainable development: theoretical approaches and practical recommendations» The practical approaches to overcome skills mismatch: international practice and Ukraine experience Kosice, Slovak Republic document
4331 Забезпечення якості у системі професійної освіти і навчання Європейські стандарти розвитку освіти та їнструменти їх реалізації в Україні Київ document
4333 15th International Scientific Conference 'Sustainable Development. Summer 2014' Development of human capital asserts for agriculture: main trends, challenges and prospects to increase the competitiveness Varna, Bulgaria document
4337 International scientific conference «Educational systems in the European Union: perspectives for cooperation and development» «Youth labor market in Ukraine: main trends, reasons of unemployment and possibilities to be employed» Prague, Czech Republic document
4336 International scientific conference «Marketing, management and organization of production in the field of education and publication in Central and Eastern Europe» Education market and educational services in the context of modern society development Prague, Czech Republic document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
27863 Structural transformations of the transitional labor market of Ukraine

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
38255 Impact of COVID-19 on Business Processes and HR Management in Ukraine
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці
31739 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
38257 The Productivity Forecasting in the Sector of Non-Market Services (Education and Health Care sec-tors): a Case Study of Ukraine
31738 Economic assessment of the relationship between housing and communal infrastructure development factors and population quality of life in Ukraine
31316 Modeling of employment structural transformations
36943 Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
42293 Implementation of new management technique in social sphere institutions’ functioning reasoned by invasion of ukraine by russian federation
39395 Introduction of universal design in general secondary education institutions: accessibility audit
38261 Modernization of Social Management System at Consolidated District Level in a Climate of Decentralization Reform in Ukraine
37684 Modernization of the social sphere management system in the conditions of decentralization
31307 Managing the social sphere in the minds of the fast reforms of decentralization
31316 Modeling of employment structural transformations
27855 Assessment method of manpower competitiveness
27864 Modernization of the career guidance system: experience of Scandinavian and Baltic countries
30541 Statistical modeling of skills mismatch in the labor market
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці
20501 Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
42293 Implementation of new management technique in social sphere institutions’ functioning reasoned by invasion of ukraine by russian federation
39395 Introduction of universal design in general secondary education institutions: accessibility audit
37684 Modernization of the social sphere management system in the conditions of decentralization
31307 Managing the social sphere in the minds of the fast reforms of decentralization
31316 Modeling of employment structural transformations
27855 Assessment method of manpower competitiveness
27864 Modernization of the career guidance system: experience of Scandinavian and Baltic countries
30541 Statistical modeling of skills mismatch in the labor market
24222 Конкурентоспроможність робочої сили ІТ-сфери через призму трансформацій ринку праці

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
27883 Activation of entrepreneurship and self-employment as drivers of sustainable socio-economic development
30553 Aging competencies and educational and qualification imbalances as the objective reality of today's job market
30548 Educational and qualification asymmetry in the labor market in the context of sustainable development challenges
27725 Ocena wpływu rozwoju branży ІТ na gospodarkę Ukrainy
30550 Socio-economic risks in the context of labor market transformations and asynchronous conditions

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
134 Учасник проекту Міжнародний фонд Відродження Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні

“Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні». 

наказ №742 (1).pdf 01.07.2020-30.10.2021

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
94 Peculiarities of Implementation of Peace Education in Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36943/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
138 Кафедра управління 57218555574 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218555574&eid=2-s2.0-85089464590

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
122 Кафедра управління ABA-4753-2020 2 0 0 https://publons.com/researcher/3214701/liudmyla-ilich/

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
268 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 48.3 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Ilich
806 Факультет економіки та управління Кафедра управління 67.7 3 2022 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla-Ilich

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
89 МЗС Естонії УС-282/20 Таллінський технологічний університет (Естонія) Консультування українських університетів щодо розробки навчальних планів магістерської роботи в електронному уряді 01.09.2019-01.03.2022 Учасник проекту
102 Jean Monnet 101094420 — PeaECH — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA Erasmus+ Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи 01.10.2022 р. по 30.09.2025 р. Координатор проєкту

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
391 EU human development for democracy and peace in neighboring countries Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
585 Peace education as a part of human development in EU and neighboring countries (PEHD) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
656 Peace education for consolidated and human-centered Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2022
684 Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
91 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf 100

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
19 Ільїч Людмила Миколаївна «Структурні трансформації транзитивного ринку праці: теорія та методологія регулювання» / 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, денна, 2013 р. – 2016 р. Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України document 2019

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3568 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
3687 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4183 інше Інший модуль ЛІльїч.pdf 25.08.2020
5231 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5507 інше Інший модуль document 03.03.2021
6628 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2019
6711 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 20.08.2022
6956 інше Інший модуль document 01.12.2022
6983 інше Інший модуль document 28.11.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
33738 Економіка праці та соціально-трудові відносини
6614 Економіка праці та соціально-трудові відносини

Англомовні освітні програми (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва Діяльність Дата Документ, що засвідчує
9 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління Учасник робочої групи "Менеджмент організацій та адміністрування" Створення програми 28.10.2021 Витяг_ОП_28.10.2021.PDF

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
961 HR-менеджмент та психологія управління (5 курс, УЕН, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2021 252 05.04.2021 21/22 н.р.
1036 Управління персоналом та HR-брендінг (2 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6052 Факультет інформаційних технологій та управління HR-менеджмент та психологія управління (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8358 Факультет інформаційних технологій та управління HR-менеджмент в публічному управлінні (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9044 Факультет інформаційних технологій та управління HR-менеджмент та психологія управління (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 6 5 4 10 30.11.2021
10355 Факультет інформаційних технологій та управління Управління персоналом та HR-брендінг (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2960 Кафедра управління 5,00 28.12.2019
3727 Кафедра управління 4,84 28.12.2020
4439 Кафедра управління 4,67 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
243 Ярмошенко Марина Леонідівна V Управління у сфері економічної конкуренції I 2022