Додаткові відомості

Освіта
Київський національний лінгвістичний університет, 2003
Перелік місць роботи

з 2003- по сьогоднішній день

Київський університет імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Сучасні тенденції розвитку неформальної освіти майбутніх учителів у Німеччині


Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
59 3 2 2022.11.15 11:10:51 Перейти на сторінку link

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7993 «SCIENCE, TRENDS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT» КАТЕГОРІЯ СТАНУ В КОНТЕКСТІ УМОВ ФОРМУВАННЯ ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ ЕТНОСІВ Будапешт (Угорщина) document
7992 MODERN SCIENTIFIK RESEARCH: ARCHIEVEMENTS, INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS ТИПОЛОГІЯ КАТЕГОРІЇ СТАНУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Берлін document
4539 Міжнародна науково-практична конференція "Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем" Особливості розвитку конструкцій активного стану давньоісландської мови Україна, м.Запоріжжя document
3291 Key Issues of Education and Sciences:Delevompet Prospekts for Ukraine and Poland Дефініційна характеристика предикатів стану у давньогерманських мовах Республіка Польща document
3027 Наукова конференція "Science and Education a New Dimension" Дистрибуція станових передкатегоріальних конструкцій із дієприкметником ІІ та дієсловами-копулами «бути»/«ставати» у давньогерманських мовах. м. Будапешт document
3028 Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку" Зрушення у парадигмі категорії стану давньоверхньонімецької мови Харків document
3029 Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті ПРОБЛЕМА ЧАСТИНОМОВНОГО СТАТУСУ ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КАТЕГОРІЯ СТАНУ» У ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ Херсон document
897 Наукова конференція 'Сучасна філологія: теорія і практика' Актипасивні станові співвідношеня у давньогерманських мовах: функціонально-синтаксичний аспект м. Одеса document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
41874 Typology of the voice category in Germanic languages: monograph

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
42436 Development of the category of voice in old germanic languages in the context of "inverted synchrony"
41602 Typological features of the category of voice in the germanic languages (based on german, danish, frisian, swedish and icelandic)
32692 Ranking of the predicates of state for the designation of perception in ancient Germanic languages
32681 The relevance of the generative structures of the sentence in the paradigm of the category of state in the old Germanіс languages
32695 Typology of inertive structures with adjective II: on the materials of German languages (VI-XIII centuries)
32693 Syntactic models of protocategorial constructions of the reverse state in old Germanic languages
28861 Methods of using the mental predictions of the state in the semantic structure of expression
36859 Representation of the predicates of emotional and mental state in old germanic languages
23602 Distribution of voice precategorical constructions with participle II and copular verbs «to be» / «to become» in the Old Germanic languages
23612 Semantics of voice constructions with verbs of class IV in the ancient Germanic languages
15990 TYPOLOGY OF THE CATEGORY OF VOICE IN MODERN GERMAN GRAMMATICAL STUDIES
11172 SPECIFIC FEATURES OF THE CONTROLLED FROM DISTANCE EDUCATION ARE AFTER ELECTRONIC EDUCATIONAL COURSES IN THE INSTITUTE OF HIGHER OF UKRAINE (ON MATERIAL OF CERTIFICATED ENK «SCIENCE ABOUT A COUNTRY: GERMAN LANGUAGE»)

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
42436 Development of the category of voice in old germanic languages in the context of "inverted synchrony"
41602 Typological features of the category of voice in the germanic languages (based on german, danish, frisian, swedish and icelandic)
32692 Ranking of the predicates of state for the designation of perception in ancient Germanic languages
32678 Semantics of predicate constructions for denotation of physical state in old Germanic languages
32681 The relevance of the generative structures of the sentence in the paradigm of the category of state in the old Germanіс languages
32677 THE CATEGORY OF THE STATE IN THE GERMANIC LANGUAGES UNDER THE LANGUAGE PRESSURE EFFECT
32695 Typology of inertive structures with adjective II: on the materials of German languages (VI-XIII centuries)
28859 Typology of the structures of the active state of the ancient german languages of different areas
32697 Model of the Category of State as "fuzzy multiplicity": categorical focus of qualitativity
24361 Characteristics of the paradigm of the category of voice in the Old Saxon language
26369 State situatemes of existence in old germanic languages
23601 Medial and alternative voice constructions of the Gothic language: typology of creation and use
23599 The definition of "voice" in the system of philosophical categories.
15991 Genesis of category of the voice is in german languages (on material of gothic and german languages)
579 Неформальна освіта: зарубіжний досвід організації

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
36859 Representation of the predicates of emotional and mental state in old germanic languages
24362 Definition characteristics of the predicate of state in old germanic languages
23609 Evolution of the voice of the Old English language
23604 Shift in the paradigm of the category of the Old-Germanic language
15992 ACTIV-PASSIVE RATIO IN THE OLD GERMANIC LANGUAGES: FUNCTIONAL SYNTACTIC ANALYSIS
23611 Problem of partial status and actualization of concept "category of voice" in German languages
36825 Генеза англо-американських запозичень у системі німецької мови: характер впливу та основні сфери вживання
6980 Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови
10742 Неформальна освіта як напрям розбудови змісту сучасного університету

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
526 Факультет романо-германської філології Кафедра германської філології 6.3 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Shapochkina

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
191 Синтаксичні моделі протокатегоріальних конструкцій реверсивного стану у давньогерманських мовах наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32693/ 2020
192 Модель кaтeгopії стану давньогерманськиих мов як «розмита множина»: категорiальнии фокус квалiтативностi фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32697/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
902 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
1094 Фаховий модуль (стажування) - document 25.01.2013
1206 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
3812 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_20_12_19.docx 21.12.2019
4574 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
6054 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
28855 Talk German with each other!

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
81 Країнознавство (нiмецька мова) (2 курс, МЛ) Інститут філології Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
235 Методика викладання іноземної мови в школі (4 курс) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 600 18.12.2015
631 Комунікативні стратегії німецької мови (5 курс, ФН, денна) Інститут філології Магістр Денна 2019 882 21.12.2019
826 Стилістика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
1143 Професійна німецька мова (5 курс, ФН, денна) Інститут філології Магістр Денна 2021 811 06.12.2021
1167 Теоретична граматика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
110 Інститут філології Лінгвокраїнознавство (німецька мова) (3 курс, ФІН) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
119 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс) Бакалавр Денна 2 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
3754 Інститут філології Методика викладання іноземної мови в школі (3 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна не враховується не враховується не враховується 25 28.12.2018
7110 Інститут філології Стилістика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
8235 Інститут філології Історія мови (3 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8236 Інститут філології Комунікативні стратегії німецької мови (5 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8237 Інститут філології Теоретична граматика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9371 Інститут філології Практика (виробнича педагогічна, виробнича філологічна, переддипломна) (3-4 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9490 Інститут філології Стилістика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10315 Інститут філології Теоретична граматика (німецька мова) (4 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10 30.11.2021
10606 Інститут філології Історія мови (3 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11224 Інститут філології Лексикологія (3 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11612 Інститут філології Наукова німецька мова (6 курс, ФН, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11714 Інститут філології Професійна німецька мова (5 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
423 Кафедра германської філології 4,84 29.12.2016
1532 Кафедра германської філології 4,99 12.01.2017
2373 Кафедра германської філології 4,61 27.12.2018
3282 Кафедра германської філології 4,66 28.12.2019
4158 Кафедра германської філології 4,98 28.12.2020
4843 Кафедра германської філології 4,62 28.12.2021