Додаткові відомості

Освіта

Полтавський кооперативний технікум (1999-2001); ОКР молодший спеціаліст; спеціальність "Бухгалтер".


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2000-2004): ОКР бакалавр; спеціальність "Дошкільне виховання. Мова і література (англійська)"; кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою.


Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2004-2005): ОКР спеціаліст; спеціальність "Дошкільне виховання. Мова і література (англійська)"  кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку з правом проведення занять англійською мовою.

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2005-2006); ОКР магістр; спеціальність "Дошкільна освіта"; кваліфікація: магістр дошкільної освіти, викладач дошкільної педагогіки та методик дошкільного виховання.


Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (2006-2009); аспірантура, кафедра дошкільної і початкової освіти (денна форма навчання),

Київський університет імені Бориса Грінченка (2013-2015): ОКР магістр; спеціальність "Мова і література (англійська)"; кваліфікація: магістр англійської мови і літератури, філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

Перелік місць роботи

асистент, старший викладач кафедри філологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2011рр.);

заступник декана з виховної роботи психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (2006-2008рр.)

старший викладач, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2011-2015рр.);

заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (2012-2018рр.);

заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (2018-донині);

доцент кафедри англійської мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2015 - 2016);

доцент кафедри іноземних мов факультету права та міжнародних відносин (2016 - донині);

заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (2022-донині);

доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (2022 - донині).

Теми дисертацій (захищених)
Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії, спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти, 2009
Громадська активність
Консультант з питань запровадження, розбудови та ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Тернопільській класичній академії (м. Тернопіль) (наказ від 15.09.2020 № 152, Тернопільська класична академія)
Член ГО "Українська асоціація оцінювання" (з 2021 року)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
151 7 5 2021.04.30 07:27:06 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 7 1 2022.11.21 06:00:39 Перейти до Scopus link

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2616 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Дослідницький компонент навчання у підготовці сучасного фахівця соціальної сфери Інститут людини, Київський університет імені Бориса Грінченка document
598 Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору Інтердисциплінарність науково-предметної іншомовної підготовки магістрів гуманітарного профілю Міжнародний конгрес центр 'Український Дім' document
610 Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [«Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь»] Розвиток емоційної сфери учнів початкової школи засобами творення віртуально-навчального іншомовного середовища м. Кіровоград, Національний центр 'Мала академія наук України' document
608 І Міжнар. наук.-практ. конф. [«Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування»] Інформаційна компетентність та інформаційна культура сучасного фахівця м. Київ, Національний центр 'Мала академія наук України' document
607 Всеукр. наук.-практ. конф. [«Комунікація і глобалізація: лінгводидактичний та лінгвокультурний аспекти»] Теоретичні основи розвитку освітнього е-середовища у сучасному глобалізованому суспільстві м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
606 ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»] Сутність поняття інформаційне суспільство м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
605 II Всеукр. наук.-практ. конф. [«Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованих дошкільників»] Мистецькі педагогічні технології у структурі навчально-виховної діяльності вчителя початкової школи з обдарованими дітьми м. Алупка, АР Крим document
609 ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі»], (м. Кривий Ріг, 11-12 квітня 2013 року). Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» м. Кривий Ріг, Криворізький національний університет document
599 Міжнар. наук.-практ. конф. [«Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства»] Інтегративний компонент у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
600 ІІ Всеукр. наук.-метод. конф. [«Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика»] Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження м. Херсон, КВНЗ 'Херсонська академія неперервної освіти' document
601 VI Міжнар. наук.-практ. конф. [«Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України»] Формування мовленнєвої компетенції педагога у віртуально-навчальному іншомовному середовищі смт Буча, Київська обл., Інститут вищої освіти НАПН України document
604 Міжнар. наук.-практ. конф. [«Самоосвіта та розвиток емоційного інтелекту як фактор удосконалення педагогічної майстерності вчителя»] Емоційно-почуттєвий компонент творення віртуальної педагогічної взаємодії на уроках іноземних мов м. Миргород document
603 Міжнародна науково-практична конференція «Суб’єктно-особистісні виміри психологічної освіти» Соціально-психологічні тренінгові системи творення віртуально-навчального іншомовного середовища м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка document
602 ХІ Міжнародний «Тиждень освіти дорослих» в Україні: «Освіта дорослих для розуміння і соціального партнерства» Критерії сформованості умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6300 Virtual educational foreign language environment of educational systems of modern information society

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
29220 Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (7)

ID Назва Рік
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils
41989 Acknowledgement to Reviewers of Social Sciences in 2019
32522 The quality of providing educational services in the higher education system in Ukraine: Students’ opinion
29220 Approaches to the Development of the ICT Competence Standard in the System of Research-Based Training for the Future Specialist of Social Sphere in Ukraine
22259 Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
21079 Contemporary approaches to informatization of educational process in higher education in Ukraine
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
37181 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils
32522 The quality of providing educational services in the higher education system in Ukraine: Students’ opinion
31478 Research-based training for preparation of professionals of the social sphere in Germany
26098 Development of research competence of masters majoring in "Social work" in the process of dealing with electronic education course "Foreign language professional communication"
22259 Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
19352 Modern Internet-based scientific methods of scientific and research activities
15315 Historical background of development of research-based training in national system of higher education
18294 Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview
10175 Professional development of foreign professional speech in the context of scietific and research activity of masters of humanities
36776 Modern approaches to foreign language speaking preparation of masters of non-linguistic specialties
7647 “Informational competence” term’s genesis in the context of life-long education
7649 Структура дистанционного курса "Деловой английский язык" для студентов специальностей "Дошкольное образование", "Начальное образование"

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
30389 Means of scientific communication in forming research competence of future psychologist
31478 Research-based training for preparation of professionals of the social sphere in Germany
26293 Discovering of research-based training system effectiveness in Ukraine
23724 The System of Research-based Training of Social Sphere Specialists in Bologna University (Italy)
22662 Approaches to ICT-competence standard’s development in the research-based training system of the future specialist of the social sphere in Ukraine
19223 Research-based training:European approaches to its characteristics
14539 Strategic directions of transition to research-based training
14044 Components and scientific approaches to designing the system of scientific and subject foreign language training of Masters
14056 Organization of scientific and research aclivities of students in the context of scientific and subject foreign language training
11658 Interdisciplinary of scientific and subject foreign language training of Masters of humanities
9224 Research activity of masters of education in the context of foreign language training
3659 The theoretical foundations of creative pedagogical interaction in the modern educational environment
943 Artpedagogy as the science: content, essence, meaning and forms of realization
36055 Forming of speech competence of the teacher in virtual-educational foreign-language-speaking environment
978 The theoretical basis for the development of e-environment in today's globalized information society
1594 Criteria of forming of future foreign language teachers’ abilities of making of virtual pedagogical interaction

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (49)

ID Назва Рік
21079 Contemporary approaches to informatization of educational process in higher education in Ukraine
14118 Foreign language component in research activities of masters of humanities
13135 Distance technilogies of education in preparation of scientific progect by masters
36046 Modern linguistic studies of works by J. K. Rowling about Harry Potter
13136 Modern means of distance English learning
9224 Research activity of masters of education in the context of foreign language training
5199 Fairy tale "Cinderella." English classes using authoring technology "Modified Tale"
3567 "Modified fairy tale". Sessions of English lessons, using author technology
5200 English classes in the older group of pre-school educational establishment using authoring technology "Modified Tale"
4729 Development of emotional sphere of elementary school pupils by means of creation of virtual-educational foreign language environment
3320 Informational tools of communication in virtual-educational foreign-language-speaking pedagogical environment
3658 oncepts of study of the theory of virtuality in pedagogical sciences
36829 Organizational structure building of distance course "Contemporary Children's literature of English-speaking countries" on the platform Moodle
4227 The development of the emotional sphere of primary school pupils by means of creating of virtual and foreign language learning environment
7647 “Informational competence” term’s genesis in the context of life-long education
1491 The modern information space as a means of learning and gaining knowledge
880 Developing of creativity of future teachers of primary schools as necessary tools for working with gifted children
3032 Informational competence and informational culteru og modern specialist
508 Interactive technologies as a meaning of forming of creativity of the primary school teacher
944 The essence of the concept of information society
7649 Структура дистанционного курса "Деловой английский язык" для студентов специальностей "Дошкольное образование", "Начальное образование"
214 Structural elements of virtual educational foreign-language-speaking environment of pedagogical educational establishment
216 Informational Society and Globalization: the system of influence on the higher education in Ukraine
217 Integrative component in professional preparation of future primary school teachers
301 New information-communicational technologies in modern theory and practice of teaching to foreign language
219 Virtualisation of educational activity of students of pedagogical specialitities: content discourse
2254 Полікультуризація іншомовного мовленнєвого розвитку особистості майбутнього педагога
1732 Creative and reproductive communication in a higher pedagogical educational institution
1630 Educational potential of virtual-educational foreign-language-speaking environment
306 Emotional-perceptible component of creation of virtual pedagogical interaction on the lessons of foreign languages
1629 Polyculturisation of foreign-language-speaking development of personality of future teacher
1598 Forming of creativity of the future teacher by facilities of interactive technologies of education
1769 Ideological and artistic content and structure of the novel by Mikhail Bulgakov "Master and Margarita"
1591 Training and art-therapy technologies in development of creativite of future teacher
1595 Artistic and aesthetic aspects of the training of primary school teachers in the creation of a virtual pedagogical reality
1770 Creation of virtual pedagogical reality by means of modern mass communication
1730 Formation of sociocultural and sociolinguistic competence of future teachers of foreign languages ​​means lingvocountry material
1597 Information and communication technologies in professional-pedagogical preparation of future foreing languages teachers
1768 Information and Computer intensity of professional pedagogical training component of future teachers of foreign languages
1599 Socialization factors of virtual pedagogical reality
1596 Virtual pedagogical reality: theoretical-scientific basis
1731 Creative and communicative competence as an indicator of teacher professional readiness
1724 Development of pedagogical creativity of future teachers as the main determinant of professional readiness
1593 Forming of artistic and creative personality of future primary school teacher: psychology-pedagogical aspect
1601 Technology of using of jazz-chants on foreign language lessons as a means of improving of socio-cultural competence of primary school children
1592 Virtual competence in professional preparation of future primary school teacher
1726 Conditions of forming of creativity of students of pedagogical universities
1723 Forming of creativity of future teachers of English in primary school using of artistic disciplines
1725 Psycho-pedagogical and linguistic potential of fairy-tale

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
93 Член робочої групи Посольство США в Україні «Навколишнє середовище для кожного: уявлення та роздуми»

Шарі Вільсон, США

shari@projcentral.co

- 01.09.2017-30.05.2018
122 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

САМ.pdf 31.05.2020-11.05.2021

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
121 Increasing the Competence of Teachers in the Formation of Socio-Emotional Skills of Inclusive Classes Pupils https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37181/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
16 Інститут людини 57192587127 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57192587127&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
23 Інститут людини C-2079-2014 3 1 0 https://publons.com/researcher/1275998/roman-pavliuk/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
75 40 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Roman_Pavliuk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
53 Discovering of research-based training system еfectiveness in Ukraine фахове службова 2018

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
47 Програма Еразмус+ з Університетом Кадису (Іспанія) Підвищення кваліфікації 15.05.-19.05.2017 р.

Juan Carlos García Galindo


General Director of International Relations


University of Cadiz

gestion.ka107@gm.uca.es

Учасник проекту document
162 Університет Кельн (м.Кельн, Федеративна Республіка Німеччина) Соціальна робота у порівнянні лютий 2019 – жовтень 2019

Dr. Emmerich, MichaelaKlosterstr. 79b

Brieffach: 10

50931 Köln

Telefon +49 221 470 4790

E-Mail michaela.emmerich@uni-koeln.de

Координатор document
292 Остравський університет (Чехія) Міжнародне стажування Еразмус+ 06-10.12.2021

Pavla Nemethova

Учасник програми document

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
17 Експертна рада МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених document 2017

Заявки на колективні гранти (7)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
24 Incubator of Scientific Researches: Integration into European Scientific Space Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
39 Психологічна платформа “Суспільство рівних” Посольство Австралії в Україні - - 2017
123 Інкубатор наукових досліджень: інтеграція в європейський науковий простір Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
202 Проекти Жана Моне «Інтеграція в Європейський науковий простір (IESS)» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
342 Academic mobility of students of 016 Special Education specialty House of Europe Коллективний - 2020
449 Integration into European Scientific Space Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
506 Digitalization of social work “Barriers-free Social Services” (BarFree) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
13 Координація заходів соціального проекту в Інституті людини 2016 5
294 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (18)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
218 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
307 Лідерський модуль - document 20.10.2016
1304 Дидактичний модуль - document 29.05.2016
1548 Фаховий модуль (стажування) - document 19.05.2017
1628 Інше - document 11.08.2017
1906 Інше - document 06.12.2017
1945 Інше - document 14.12.2017
2491 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
2662 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
2663 Інше Інший модуль document 23.03.2018
2998 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 12.04.2019
3336 Інше Інший модуль document 05.10.2019
3643 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3671 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4900 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5077 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
6046 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
6187 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
458 “Навчання, засноване на дослідженнях в системі забезпечення якості освіти” Інститутський форум Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
624 «Відомий і невідомий Борис Грінченко» Науково-просвітницький марафон Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 09.12.2016 2
660 Вектори переходу переходу Інституту людини до нової якості освіти: аналіз та оцінювання Інститутський семінар із елементами тренінгу Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 10.02.2016 2
1140 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1160 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1172 Наукова цукерня Наукова цукерня Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
4181 Primary school foreign languages teaching methodology

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
6299 Virtual pedagogical interaction in the classroom teaching to foreign languages : program of special course with practical work

Сертифіковані ЕНК (15)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
23 Ділова іноземна мова (5 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2013 345 27.06.2013
133 Сучасна дитяча література англомовних країн (5 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
147 Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
298 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2016 728 30.12.2016
368 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 264 16.04.2018
369 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, КО, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 264 16.04.2018
398 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СП, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
399 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПС, денна) Інститут людини Магістр Денна 2018 736 13.11.2018
400 Іноземна мова за професійним спрямуванням: Англійська мова електронного спілкування (5 курс, УЕН, заочна) Інститут людини Магістр Заочна 2018 736 13.11.2018
567 Університетські студії (1 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 21/22 н.р.
568 Університетські студії (1 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
569 Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 21/22 н.р.
657 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП, МОСП, ПП, КО, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 902 28.12.2019 20/21 н.р.
854 Університетські студії (1 курс, ПБ, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
1131 Університетські студії (1 курс, КО, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
16 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ПП) Бакалавр Денна 2 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
202 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП) Магістр Денна 9 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
336 Факультет права та міжнародних відносин Ділова іноземна мова (5 курс) (з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
3686 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова за професійним спрямуванням: Англійська мова електронного спілкування (5 курс, УЕН, заочна) Магістр Заочна 4 не враховується 9 25 28.12.2018
3873 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс) Магістр Денна 8 не враховується 9 25 28.12.2018
5582 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП, МОСП, ПП, КО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
5838 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5841 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПБК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5845 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 10 27.12.2019
5849 Інститут людини Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
6983 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, МОСП, ПП, ЕКП, КО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8026 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8028 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8029 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
8865 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
8867 Інститут людини Університетські студії (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8990 Факультет права та міжнародних відносин Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, МОСП, ПП, ЕКП, КО, денна) Магістр Денна 7 5 5 3 30.11.2021
11460 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 10 30.11.2021
11468 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021
11731 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 3 30.11.2021
12036 Інститут людини Університетські студії (1 курс, КО, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
494 Кафедра іноземних мов 4,63 30.12.2016
1336 Кафедра іноземних мов 4,82 12.01.2017
2164 Кафедра іноземних мов 4,96 27.12.2018
2945 Кафедра іноземних мов 4,90 28.12.2019
3951 Кафедра іноземних мов 4,91 28.12.2020
4469 Кафедра іноземних мов 4,75 28.12.2021

Заходи мистецького спрямування (2)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
82 Щорічний фестиваль першокурсників "Ось ми які" особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 16.11.2017
83 Словник Грінченка та сучасність особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 05.12.2017