Додаткові відомості

Освіта

Київський університет імені Бориса Грінченка:


1. Ступінь вищої освіти: магістр

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта

Освітня програма: Дошкільна освіта

Професійна кваліфікація: Організатор дошкільної освіти, менеджер електронного навчання2. Ступінь вищої освіти: магістр

Спеціальність: 073 Менеджмент

Освітня програма: Управління закладом освіти (за рівнями)

Галузь знань: Управління та адміністрування

Перелік місць роботи

вересень 2019 – донині – викладач кафедри дошкільної освіти Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка


Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 64 5 3 13 2023.12.08 11:58:27 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 62 4 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
393 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти 28.4 3 2022 https://www.researchgate.net/profile/Maryna_Naumenko2

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9896 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) ФЕНОМЕН РАННЬОГО ДИТИНСТВА: ВИТОКИ, ВИКЛИКИ, ВИМІРИ Передумови формування комунікативної компетентності дітей раннього віку: соціологічний вимір Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9605 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми дошкільної освіти: виклики та пріоритети» Формування комунікативної компетентності дітей шостого року життя у проєктній діяльності м. Глухів document.pdf
9606 Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал» - м. Київ document
9607 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ». - м. Київ document.pdf
8634 ІV Міжнародна наукова конференція "ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ФЕНОМЕН ІННОВАЦІЙНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ" Впровадження універсального дизайну в закладах освіти: нормативно-правове забезпечення м. Київ document
8301 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації - Київ document.pdf
7778 V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ У СОЦІАЛЬНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРАХ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА” УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ УНІВЕРСАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
6678 Active Citizens Local Training - British Council Україна document.pdf
6237 ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ: оформлення, просування, захист прав - Sport Tech Innovation Center document.pdf
6198 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
6199 III International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2020 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development Ukraine – Uzbekistan – Latvia – Poland document.pdf
5702 Всеукраїнський форум "Нові вектори програми "Дитина"" - Київський університет імені Бориса Грінченка document
5705 1st International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st Century: From theory to pedagogical practice The Language Situation In Ukraine: Bilingualism Or Diglossia? Larissa of Greece document.pdf
5704 1st International Conference on Language Teaching and Learning Primary School Teacher Training To Working In Multilingual Environment Larissa of Greece document.pdf
5703 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» - Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5329 Освітологічні дебати-2020 "Дистанційне навчання в системі забезпечення якості вищої освіти: переваги та ризики" Теоретичний аналіз поняття «дистанційне навчання» в контексті забезпечення якості вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5279 Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - EUA Host document.pdf
5278 "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх парадигм Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4566 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції» Практика підготовки вихователів закладів дошкільної освіти: Німеччина і Україна Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Адреса: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, 18/2.) document
4568 Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Сучасні освітні інструменти у формуванні професійної компетентності майбутнього дошкільного педагога Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка (Адреса: м. Київ, бул. Ігоря Шамо, 18/2.) document
4567 Перша міжнародна науково-практична інтернет-конференція: "Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи" Сучасні освітні інструменти у формуванні конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
43276 Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку
43278 Реалізація принципів академічної доброчесності як дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти
43574 Універсальний дизайн закладів освіти україни: доступність інформаційного простору
39545 Augmented Reality in the Literary Education of Primary School Children: Specifics, Creation, Application
39395 Впровадження універсального дизайну в заклади загальної середньої освіти: аудит доступності
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
30042 Сторітелінг у професійній підготовці майбутніх педагогів: сучасні інструменти
25054 Особливості емоційно-ціннісного спілкування в сучасній українській сім’ї
28983 Формування конкурентноспроможного фахівця дошкільної освіти в умовах євроінтеграції

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
45590 Формування комунікативної компетентності в дітей шостого року життя у проєктній діяльності
43276 Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів з розвитку мовлення дітей раннього віку
43278 Реалізація принципів академічної доброчесності як дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти
43574 Універсальний дизайн закладів освіти україни: доступність інформаційного простору
39395 Впровадження універсального дизайну в заклади загальної середньої освіти: аудит доступності
31547 Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в контексті сучасних освітніх парадигм

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
40148 Управління впровадженням універсального дизайну в закладах загальної середньої освіти
31234 Health-Saving Competence of Future Primary School Teachers: Indicators of Development
28985 Сучасні освітні інструменти у формуванні конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
130 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти Аналітик-дослідник 23.05.2023

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3452 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
4275 інше Інший модуль НауменкоМ.pdf 25.09.2020
5061 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5247 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
6416 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6685 інше Інший модуль document 18.09.2022
6686 інше Інший модуль document 02.10.2022
7313 інше Інший модуль document 23.12.2022
7446 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
7641 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
963 Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 21/22 н.р.
1341 Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022
1371 Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022

Використання ЕНК (13)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6225 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6228 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
6229 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8635 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
8654 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8954 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2-3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 10 30.11.2021
9828 Педагогічний інститут Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11057 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11153 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична з додаткової спеціалізації) (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11968 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
11999 Педагогічний інститут Практика навчальна (психолого-педагогічна, пропедевтична) (1-2 курс, ДО) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12301 Факультет педагогічної освіти Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022
12303 Факультет педагогічної освіти Дитяча література та розвиток мовлення дітей дошкільного віку з методикою (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2736 Кафедра дошкільної освіти 4,75 28.12.2019
3919 Кафедра дошкільної освіти 4,78 28.12.2020
4374 Кафедра дошкільної освіти 4,80 28.12.2021
5676 Кафедра дошкільної освіти 4,89 30.12.2022