Додаткові відомості

Освіта
1992 р. – закінчила школу №210 м. Києва (філологічний педклас, «срібна медаль»).
1992-1997 рр. – студентка УДПУ ім. М.П. Драгоманова, спеціальність «Географія та біологія», диплом спеціаліста з відзнакою (АКІ №97004212).
1997-2000 рр. – аспірантка НПУ ім. М.П. Драгоманова (13.00.02. теорія і методика навчання біології)
2004-2005 рр. навчання у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти (друга вища освіта за спеціальністю „Психологія”, кваліфікація магістра психології, викладач психології, диплом з відзнакою (КВ №27561208).
Перелік місць роботи
На постійній роботі в НПУ імені М.П.Драгоманова кафедра теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін з 2000 року, на посаді доцента кафедри - з 2005 року.
З 1997 по 2002 рік працювала (за сумісництвом) вчителем географії та біології у 5-11 класах гімназії №143 м. Києва. Учні неодноразово ставали переможцями районних та міських олімпіад.
З 2005 року доцент кафедри педагогіки та психології НПУ імені М.П.Драгоманова (за суміщенням).
На замовлення Головного управління освіти і науки м. Києва брала участь у розробці наукових тем «Викладання етики у ЗОНЗ м. Києва» та «Узгодження ринку освітніх послуг та ринку праці в м. Києві».
Незалежний експерт рукописів підручників (на договірній основі).
Науковий редактор (на договірній основі) видавництв "Генеза", "Планета книжок", "Школяр"
Теми дисертацій (захищених)
"Диференціація навчання в профільних класах біологічного спрямування".
Громадська активність
Вчений секретар Громадської організації "Українська академія акмеології"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2023.12.05 06:06:08 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 100 7 4 12 2023.12.04 10:14:22 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 57 5 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
378 Факультет журналістики Кафедра журналістики та нових медіа 6.4 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Yana_Fruktova

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6019 Професійна діяльність педагога у добу парадигмальних змін Інформаційно-цифрова компетентність вчителя: європейські практика, українські реалії Університет Грінченка document
6016 Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МЕДІАОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄВРОПИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ Київ document.pdf
6017 Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» Медіацентри країн Європи Університет Грінченка document.pdf
4869 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Медіаосвітній компонент професійної підготовки педагогів: аналіз сучасної теорії та практики Київ document
4872 Освітологія-2019. Забезпечення якості вищої освіти в університеті: рух до України до Європейського союзу Якість неформальної медіаосвіти Київ document
2564 Соціальні комунікації в інтернеткультурному просторі 1 Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2563 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції новії української школи Педагогічна освіта фахівців з журналістики як передумова реалізації виховного потенціалу медіа-сфери у сучасному глобалізованому світі Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
2565 Міждисциплінарні дослідження масової комунікації: проблеми та перспективи Медіапсихологія як сучасна галузь дослуджень масової комунікації: проблеми та перспективи розвитку Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1342 Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору Технологічний аспект професійної підготовки фахівців медіасфери Київ document
1339 Перспективні напрямки дослідження українського медійного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти Гендерний компонент професійної педагогічної підготовки журналістів Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики document
1341 Літературний процес: становлення ідентичностей Сучасний медіа-дискурс як матриця ідентичності Київський університет імені Бориса Грінченка document
1340 Акмеологічні засади іноваційного розвитку закладу освіти Медіа-освіта як сучасний феномен: критичний аналфіз теорії і практики Київ document
1338 Турбулентность международных отношений и медиа Внешний имидж Украины через призму зарубежных СМИ Минск document.pdf
829 'Комунікаційні стратегії сучасної школи' Педагогічна складова професійної підготовки фахівців медіасфери м. Київ document
826 Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів Толерантність як основа психограми фахівців з журналістики Київський університет імені Бориса Грінченка document
825 Журналістыка - 2015. Стан, праблемы і перспектывы. Проектирование образовательных программ профессиональной подготовки журналистов на основе компетенстностного подхода Беларускі дзяржауны універсітэт. Інстытут журналістыкі document
827 Ставлення та розвиток акмеології: теоретичні та прикладні аспекти Мас-медіа як фактор формування акме-особистості інформаційного суспільства Житомирський державний університет імені Івана Франка document
828 Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів Теоретико-методологічні засади окреслення змісту загально-професійних компетенцій фахівців з журналістики та інформації Київський університет імені Бориса Грінченка document
821 Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів Смисл як базовий конструкт соціальної комунікації: теоретико-методологічний аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document
820 Соціалізація і ресоналізація особістості в умовах сучасного суспільства Роль засобів масової інформації у транслюванні соціальних смислів у сучасному комунікаційному просторі Національний університет імені Тараса Шевченка document
824 П'яті сіверянські соціально-психологічні читання Самопізнання як базовий конструкт формування професійної компетенції фахівців з журналістики та інформації Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка document
819 «ОСВIТНIЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЕФЕКТИВНI ПРАКТИКИ» КОМУНІКАЦІЯ ЯК ДЕСКРИПТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ РАМКИ КВАЛІФІКАЦІЙ International University College (Bulgaria) document
4871 Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри Медіакомпетентність сучасних педагогів м. Херсон document

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
43699 Інформаційно-комунікаційна безпека: сучасні тренди
31997 Професійна медіаосвіта педагогів провідних країн Європи": історія та сьогодення
33418 Роль медіа у формуванні ідентичностей сучасної молоді: теоретико-методологічний та практичний аспекти
27937 Фундаментальна акмеологія – наука ХХІ століття
17069 Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти
11709 Соціально-комунікаційна компетентність педагога: теоретико-методологічний та практичний аспекти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
42093 The Specifics of Creating Student Multimedia Projects in University Humanitarian Education under the Conditions of the Pandemic

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
34080 Non-formal education of educators in media centers of leading european countries: educational and methodological aspect
14537 The psychological component of the professional training of journalists: theoretical and practical aspects
14536 Fundamentality of curriculums content in the professional training journalists while obtaining the “Bachelor’s” degree on the basis of competence approach
14538 JOURNALISTS CROSS-CULTURAL COMPETENCE AS A GENERAL PROFESSIONAL ONE: THE THEORETICAL ASPECT OF THE PROBLEM
11709 Соціально-комунікаційна компетентність педагога: теоретико-методологічний та практичний аспекти
5131 Сучасні теорії розуміння як складові змісту професійної підготовки фахівців з журналістики та інформації

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
34080 Non-formal education of educators in media centers of leading european countries: educational and methodological aspect
34320 Медіатизація в розрізі професійного становлення майбутніх фахівців медіасфери: аналітико-прогностичний аспект
18774 «Медіаосвіта» як дисципліна нормативного циклу професійної підготовки журналістів: теоретичний та практичний аспекти
11302 Технологічний аспект професійної підготовки фахівців медіасфери
11563 Мас-медіа як фактор формування акме-особистості інформаційного суспільства
11295 До проблеми відбору змісту професійної підготовки фахівців з журналістики та інформації: теоретико-методологічний та практичний аспекти
11482 Професійна компетентність фахівців з журналістики та інформації: соціокомунікаційний аспект
8753 До проблеми проектування змісту професійної підготовки майбутніх вчителів біології: теоретико-методологічний та практичний аспекти
7550 Комунікація як дескриптор національної рамки кваліфікацій: теоретико-методологічний та практичний аспекти проблеми
5128 Самопізнання як базовий конструкт формування професійної компетентності фахівців з журналістики та інформації
5131 Сучасні теорії розуміння як складові змісту професійної підготовки фахівців з журналістики та інформації
5127 До проблем фундаменталізації змісту педагогічної освіти
845 Problems of the Formation of Students Geographic Picture of the World: Theoretical and Practical Aspects
1080

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
18271 Внешний имидж Украины через призму зарубежных СМИ
4928 Смисл як базовий конструкт соціальної комунікації: теоретико-методологічний аспект
4921 Професійна компетентність фахівців з журналістики та інформації: акмеологічний аспект
3831 Фундаменталізація змісту професійної освіти як сучасна педагогічна проблема
4829 Ідея національної школи на зламі століть
5131 Сучасні теорії розуміння як складові змісту професійної підготовки фахівців з журналістики та інформації
7548 Теорії смислопродукування як компонент змісту професійної підготовки фахівців з журналістики та інформації: теоретико-методологічний аспект
1865
5129 Функціональний аналіз професійної діяльності як основа впровадження компетентнісного підходу щодо підготовки фахівців з журналістики та інформації
967 Сучасні підходи щодо окреслення соціально-комунікативної компетентності фахівців
2268 Комунікативна толерантність як складова професіограми вчителя

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
34319 Аудіовізуальний контент: до питання ризиків впливу сучасних медіа. Інтегровані комунікації

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
208 Роль медіа у формуванні ідентичностей сучасної молоді: теоретико-методологічний та практичний аспекти монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33418/ 2020
219 Аудіовізуальний контент: до питання ризиків впливу сучасних медіа наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34319/ 2020

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
62 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.01.2018 – 31.12.2018 р. Координатор проекту

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
427 Implementation of European Practices of Information Audiovisual Content in the Ukrainian Media Area Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
590 Media Education Without Borders: European Studies Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (2)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
58 Орієнтовна структура відеолекції Україна, Київ document 01.11.2019
86 Проморолик для медіашколи Україна, Київ document 04.03.2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
230 Неформальна медіаосвіта в Україні та країнах ЄС Етап дослідження 12.2021 https://ij.kubg.edu.ua/informatsiya/naukovtsiam/konferentsii/naukova-tema-instytutu-kafedr.html

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (16)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
403 Лідерський модуль - document 20.04.2016
649 Фаховий модуль (стажування) - document 26.01.2017
956 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
1245 Дидактичний модуль - document 23.06.2015
1966 Інше - document 01.04.2015
1967 Інше - document 30.06.2017
1968 Інше - document 24.05.2016
2204 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.05.2018
2657 Інше Інший модуль document 04.04.2018
2847 Інше Інший модуль document 21.04.2018
3329 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3586 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 1 (2).pdf 09.07.2019
4858 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
4875 інше Інший модуль document 24.07.2020
5445 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
7863 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.06.2023

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
11 Міжнародна журналістика Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 20 Не зазначено 12.04.2016
117 Міжнародна журналістика упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 8 Не зазначено 10.03.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
57 Педагогіка загальна (2 курс) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2013 648 16.12.2013
142 Методика викладання у ВНЗ (6 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
534 Соціологія та психологія управління медіа (2 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
904 Психологія соціальних медіа (5 курс, ЖУР, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2020 821 31.12.2020
1051 Соціологія та психологія управління медіа (2-3 курс, ЖУР, заочна) Інститут журналістики Бакалавр Заочна 2021 385 04.06.2021

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7096 Інститут журналістики Соціологія та психологія управління медіа: Медіапсихологія (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8334 Інститут журналістики Психологія соціальних медіа (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
8515 Інститут журналістики Медіаграмотність (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8862 Інститут журналістики Психологія та соціологія МК (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 6 5 не враховується 31.12.2020
9487 Інститут журналістики Соціологія та психологія управління медіа (2 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10011 Інститут журналістики Основи ведення перемовин та комунікативні технології (5 курс, МК, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10254 Інститут журналістики Соціологія та психологія управління медіа (2-3 курс, ЖУР, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 10 30.11.2021
10762 Інститут журналістики Медіаграмотність (2 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10862 Інститут журналістики Соціологія та психологія медіа (2 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11935 Інститут журналістики Психологія соціальних медіа (5 курс, ЖУР, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
194 Кафедра журналістики та нових медіа 4.7 20.05.2016
1503 Кафедра журналістики та нових медіа 4,71 12.01.2017
2339 Кафедра журналістики та нових медіа 4,65 27.12.2018
3197 Кафедра журналістики та нових медіа 4,68 28.12.2019
4121 Кафедра журналістики та нових медіа 4,86 28.12.2020
5030 Кафедра журналістики та нових медіа 4,94 28.12.2021
5317 Кафедра журналістики та нових медіа 4,53 30.12.2022

Підготовка переможців спортивних змагань (2)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
13 Ломакіна Ангеліна Сергіївна Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентство та інновації: sturtup-проекти молодих дослідників» Університет Грінченка (Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) Не зазначено II document 2016
14 Доротюк О. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Студентство та інновації: sturtup-проекти молодих дослідників» Університет Грінченка Не зазначено II - 2016

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
106 Гуро Анна Олександрівна Інститут журналістики II IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський II document
112 Ковальова Катерина Інститут журналістики II IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський II document