Додаткові відомості

Освіта
У 2000 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
Перелік місць роботи
Загальний стаж роботи становить 26 років, із них: педагогічний – 11 років, науково-педагогічний – 15 років.

З 1997 по 2003 роки працювала на посаді вихователя та вихователя-методиста ДНЗ № 274 Дніпровського району м. Києва.

З 2003 р. і по теперішній час працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. За цей час працювала на посадах: методиста науково-методичного центру педагогічної майстерності, що був реорганізований у НМЦ управління освітою і методичною роботою (2003-2008); викладача кафедри теорії та методики дошкільної освіти; педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання (2008-2011); викладача кафедри педагогіки (2011 - 2014); старшого викладача кафедри педагогіки та психології (2014-2018), з 2018 року доцента цієї ж кафедри; з вересня 2022 року - доцент кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти.
Теми дисертацій (захищених)
Розвиток дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) (спеціальність 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
436 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук AAI-3426-2021 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAI-3426-2021

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 75 5 2 2024.05.21 10:02:44 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 49 3 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
109 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 48.2 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olena_Venhlovska

Конференції (51)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10363 ІХ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ІСТОРІЇ ОСВІТИ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «Педагогічна біографіка про національно-патріотичне виховання дітей і молоді: ідеї, концепції, практики» Біографічні ресурси як засіб формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів ДНПБ імені В.О. Сухомлинського document
9198 VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ІСТОРІЇ ОСВІТИ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «Педагогічна біографіка в освітньо-науковому просторі в умовах воєнної доби: нові виклики і завдання» Історико-педагогічні студії – дослідницький майданчик з вивчення історико-освітніх феноменів для майбутніх педагогів Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document.pdf
9141 ПЕДАГОГ ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК Київський університет імені Бориса Грінченка document
8930 ВИДАТНИЙ СИН УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (До 200-річчя від дня народження вчителя вчителів К. Д. Ушинського) Особистісно-професійні вимоги до підготовки педагогів у теоретико-практичній спадщині К.Д. Ушинського Національна академія педагогічних наук України document
8637 ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ФЕНОМЕН ІННОВАЦІЙНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Технології активного навчання у фаховій підготовці педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8005 VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР З ІСТОРІЇ ОСВІТИ «Педагогічна біографіка та біографістика в сучасному науково-інформаційному просторі» Педагогічна періодика першої третини ХХ століття як джерело дослідницьких студій внеску педагогічних персоналій у розвиток освіти України Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
7961 V Міжнародна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ» АКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Переяслав document
7209 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю "НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ" Технології активного навчання як засіб особистісно-професійного розвитку студентів педагогічних спеціальностей Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7743 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання" Підготовка майбутніх педагогів до роботи в умовах освітніх змін Інститут педагогіки НАПН України document
6880 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ФІЛОСОФІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» - Інститут обдарованої дитини НАПН України document.pdf
7005 VІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР З ІСТОРІЇ ОСВІТИ «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2021 (до 30-ї річниці Незалежності України) Багатоаспектність відображення педагогічних понять в історико-педагогічних дослідженнях України (1991–2021) Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
5908 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН» - Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document
6344 Relevant trends of scienttiffic research in the countries of central and easttern Europe PERSONAL PEDAGOGY AS AN ANSWER TO MODERN CHALLENGES OF SOCIETY AND THE WORLD Riga, Latvia document
5882 ІІІ Міжнародна онлайн-конференція "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти" Акмеологічний концепт навчання людини впродовж життя Київський університет імені Бориса Грінченка document
5470 Міжнародна науково-практична конференція"СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ" Підготовка вчителя Нової української школи до реалізації ґендерного підходу в освіті Тернопіль document
5372 Всеукраїнський науковий онлайн-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" Технології дистанційного навчання як засіб особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
5284 Вебінар Annual Conference Webinar #3: Making a difference through partnerships - - document
5505 VI Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Інноваційні технології професійної підготовки вчителя НУШ Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
5269 Дистанційна міждисциплінарна міжнародна науково-практична конференція “PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SCIENCE INTO PRACTICE” Змістово-технологічне забезпечення формування здоров’язбережувальної поведінки дітей старшого дошкільного віку Осло, Норвегія document
5268 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" Self-Book особистісно-професійного зростання в підготовці педагога: від ідеї до практики Київський університет імені Бориса Грінченка document
5245 Міждисциплінарна міжнародна науково-практична конференція "IMPACT OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE" Педагогічні умови співпраці закладу дошкільної освіти з батьками щодо патріотичного виховання дітей Едмонтон, Канада document
4512 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Особистісно-професійне становлення майбутніх педагогів у процесі пошуково-дослідницької діяльності Київський університет імені Бориса Грінченка document
4455 І Міжнародна науково-практична конференція "Освіта ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи" Технології формування пошуково-дослідницької компетентності майбутніх педагогів Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
4434 Науково-методологічний семінар з історії освіти "Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні" Дослідження генези дошкільної освіти: регіональний вимір Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4399 Всеукраїнська науково-практична конференція "Велет українського слова" Внесок Пантелеймона Куліша у підручникотворення Інститут педагогіки НАПН України document
4179 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Застосування технології "Self-book" в особистісно-професійному розвитку Київський університет імені Бориса Грінченка document
4185 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Форми репрезентації джерел з історії освіти" Значення бібліографічних покажчиків у формуванні джерельної бази магістерських досліджень з історії освіти Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
4300 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Використання Інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
3722 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Змістово-технологічне забезпечення особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів у центрі компетентностей Київський університет імені БОриса Грінченка document
3138 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991-2017)" Регіональні аспекти студіювання розвитку дошкільної освіти в Україні (1991-2017): джерела та історіографія Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
2001 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Стратегія навчання на дослідженнях майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах Київський університет імені Бориса Грінченка document
2002 Міжнародна науково-практична конференція" Якісна освіта в Україні : тенденції, проблеми, перспективи" Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
1893 Науково-методологічний семінар з історії освіти \ Історико-педагогічні дослідження в освітніх програмах другого (магістерського рівня) підготовки фахівців із педагогічної освіти Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
2000 Міжнародна науково-практична конференція \ Становлення і розвиток педагогічної освіти в Україні в історико-педагогічній ретроспективі ХХ століття Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя document
1999 Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Навчання на дослідженнях у процесі фахової підготовки майбутніх педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка document
2184 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону" Формування дослідницької компетентності молодших школярів за умов розбудови нової української школи ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" document
1653 Всеукраїнський науково-практичний семінар "Розвиток освіти в добу Української революції (1917-1921)" Особливості вивчення освіти доби Української революції в змісті підготовки майбутніх педагогів Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1647 Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця засобами пошукової діяльності Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
1566 Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього Формування професійної компетентності майбутнього педагога в музейному середовищі Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова document
1565 Науково-методологічний семінар з історії освіти Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського document
1500 Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття) Holy cross university Humanitarian pedagogical faculty document
107 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми практичної психології» Навчання на дослідженнях як засіб формування психологічної готовності студентів педагогічних спеціальностей до професійної діяльності Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка document
105 Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи Підготовка фахівців дошкільної освіти в Україні: історико-педагогічна ретроспектива другої половини ХХ століття Львівський національний університет імені Івана Франка document
108 Conferinta internationala de Stiinte ale Educftiei Development of variant models of pre-school in Ukraine (end of XX - beginning of XXI centery) Universitate Stefan cel Mare Suceava document
104 Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів Розвиток дошкільної освіти в Незалежній Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document
106 І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика» Внесок Софії Русової у розбудову українських дитячих садків ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» document
102 Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя в історико-педагогічних студіях Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
103 Малокомплектная школа: современные проблемы и пути модернизации Особенности развития малокомплектных школ в Киевской области Казахский национальный педагогический университет имени Абая document
109 Джерельна та історіографічна основа сучасних історико-педагогічних досліджень Джерельна база дослідження розвитку дошкільної освіти на Київщині в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (м. Хмельницький) document
110 Українська педагогіка 1920-х років - сучасні оцінки і виміри Розвиток ідей суспільного дошкільного виховання в теоретико-практичній спадщині О. Дорошенко (20-ті роки ХХ століття) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
111 Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра Особливості підготовки вихователів до реалізації особистісного підходу Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
40045 Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів: практичний аспект
33746 Ґенеза професійних вимог до вихователів у процесі підготовки на зламі ХІХ–ХХ століть
25498 Розвиток дошкільного виховання в Україні у контексті новаторської педагогіки (друга половина ХХ століття)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
46274 Practices of psychological and pedagogical support of future teachers’ personal and professional development in the conditions of distance learning
41756 The use of digital tools in interdisciplinary projects of students’ personal and professional self-development
34121 Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
48262 Психолого-педагогічний супровід дітей із порушеннями слуху в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти
46274 Practices of psychological and pedagogical support of future teachers’ personal and professional development in the conditions of distance learning
41756 The use of digital tools in interdisciplinary projects of students’ personal and professional self-development
40960 Актуалізація ідей діяльнісного підходу педагогів різних історичних періодів у вітчизняній педагогічній думці (кінець XIX – початок 20-х років XX століття)
40085 Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів у перебігу вивчення педагогічних дисциплін
31576 Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик
33942 Personal pedagogy as an answer to modern challenges of society and the world
32760 Ретроспективний погляд щодо реалізації ідей дитиноцентризму Василя Сухомлинського в Новій українській школі
27732 Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів
23803 Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової
22676 Особистісно-професійний розвиток студентів педагогічних спеціальностей у центрах компетентностей
15171 Ідеї С. Русової про виховання дітей дошкільного віку на сторінках часопису «Світло» (1910–1914)
11110 Перспективний досвід педагогів-практиків як фактор розвитку дошкільної освіти в м. Києві (1973-1991)
9773 Формування дослідницької компетентності вчителя початкової школи у процесі функціонування історико-педагогічних студій

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
48939 Підготовка вихователів ЗДО до здійснення психолого-педагогічного супроводу обдарованої дитини
48262 Психолого-педагогічний супровід дітей із порушеннями слуху в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти
45423 Змістово-технологічне забезпечення психолого-педагогічного супроводу особистісного та професійного розвитку майбутніх педагогів
40935 Підготовка майбутніх вихователів до вимірювання якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти
40960 Актуалізація ідей діяльнісного підходу педагогів різних історичних періодів у вітчизняній педагогічній думці (кінець XIX – початок 20-х років XX століття)
40085 Формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів у перебігу вивчення педагогічних дисциплін
31576 Особистісно-професійний розвиток майбутніх педагогів у процесі навчальних практик
32760 Ретроспективний погляд щодо реалізації ідей дитиноцентризму Василя Сухомлинського в Новій українській школі
27732 Використання інтернет-ресурсів в особистісно-професійному розвитку майбутніх педагогів
20422 Підготовка фахівців із дошкільної освіти в України: історико-педагогічна ретроспектива другої половини ХХ ст.
14900 Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової- громадського діяча, просвітителя, педагога
9791 Педагогічне просвітництво Тимофія Лубенця (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття)
9773 Формування дослідницької компетентності вчителя початкової школи у процесі функціонування історико-педагогічних студій
6498 ВНЕСОК ПЕДАГОГІВ-ПРАКТИКІВ У РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ КИЇВЩИНИ (1958–1972 рр. ХХ ст.)
2741 Джерельна база дослідження розвитку дошкільної освіти на Київщині в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття
2752 Нормативне забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні (друго половина ХХ - початок ХХІ століття)
2761 РОЗВИТОК ІДЕЙ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІЙ СПАДЩИНІ О. ДОРОШЕНКО (20-ті РОКИ ХХ-го СТОЛІТТЯ)
2760 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КИЇВЩИНИ (1958-1984 р.р. ХХ СТОЛІТТЯ)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
45662 Історико-педагогічні студії – дослідницький майданчик для вивчення майбутніми педагогами історико-освітніх феноменів
44837 Ідеї К.Д. Ушинського про підготовку вчителя в контексті розбудови нової української школи
36730 Підготовка майбутніх педагогів до роботи в умовах освітніх змін
33942 Personal pedagogy as an answer to modern challenges of society and the world
31243 Змістово-технологічне забезпечення формування здоров’язбережувальної поведінки дітей старшого дошкільного віку
31242 Педагогічні умови співпраці закладу дошкільної освіти з батьками щодо патріотичного виховання дітей
19894 Вивчення освіти доби української революції в змісті підготовки майбутніх педагогів
19585 Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця засобами пошукової діяльності
18895 Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття)
14940 Розвиток дошкільної освіти в незалежній Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття)
14049 Внесок С. Русової у розбудову українських дитячих садків
2753 Форми підвищення кваліфікації вихователів і завідувачів дошкільних установ на Київщині (50-70-ті роки ХХ століття)
2307
2751 Розвиток мережі закладів дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ століття)

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
21 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні - Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
80 Self-Development as a Factor in the Professional Growth of Future Teachers http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34121/ 2021

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
468 Розвиток громадсько-активної школи освітніх реформ Konrad-Adenauer-Stiftung Коллективний - 2020
531 Сучасні стратегії педагогічної освіти: відповіді на глобальні виклики GlobalLogic Education Коллективний - 2021
666 Критичне мислення в дії Академія української преси Коллективний - 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
162 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
11 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Аналітик-дослідник 12.04.2023

Підвищення кваліфікації (27)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
88 Фаховий модуль (стажування) - document 04.05.2016
483 Лідерський модуль - document 22.01.2016
981 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
1579 Інше - document 01.03.2017
2133 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2500 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3087 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3772 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 27.12.2019
3879 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
3981 інше Інший модуль document 31.05.2020
4155 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4227 інше Інший модуль document 29.05.2020
4639 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5164 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.05.2021
5190 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5490 інше Інший модуль document 24.09.2021
5668 інше Інший модуль document 21.05.2021
6270 інше Інший модуль document 03.05.2022
6375 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
7035 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7243 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Venhlovska Olena.docx.pdf 14.03.2022
7677 Цифрові інструменти Google для освіти Інший модуль document 12.02.2023
8075 Вчителі 2.0: онлайн курс із професійного розвитку та наставництва Інший модуль document 04.07.2023
8348 Інструменти виявлення та подолання навчальних втрат Інший модуль document 26.10.2023
8349 Цифрові інструменти Google для освіти Інший модуль Венгловська_сертифікат_програма цифрові інструменти_compressed.pdf 19.02.2023
9550 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024
9669 Застосування травма-інформованого підходу в навчанні здобувачів освіти Дидактичний модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
652 Аукціон студентських наукових проектів Науковий проект Педагогічний інститут 27.05.2016 2
1234 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1264 «Класно-урочна система навчання в контексті розбудови нової української школи» Київський освітній форум Київський університет імені Бориса Грінченка 22.08.2017 5
1270 «Ідеї Ф.Фребеля: від минулого до сьогодення» Педагогічні читання для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва Національна бібліотека України для дітей 14.11.2017 5

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
38 Історико-педагогічні студії Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 17 Не зазначено 08.12.2016
89 Історико-педагогічні студії упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 25 Не зазначено 14.11.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
38014 Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження. Навчально-методичний посібник

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
38014 Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження. Навчально-методичний посібник
16025 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»
16023 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

Сертифіковані ЕНК (13)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
87 Історія педагогіки Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
291 Педагогіка (1 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
385 Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2018 549 04.09.2018
386 Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2018 549 04.09.2018
642 Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 902 28.12.2019
674 Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Заочна 2020 176 04.03.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
675 Педагогіка (5 курс, ПМПО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2020 176 04.03.2020
729 Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020 -
835 Педагогічне партнерство (1 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
934 Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2021 181 05.03.2021
985 Педагогіка (1-2 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1206 Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1226 Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Використання ЕНК (49)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
50 Педагогічний інститут Історія педагогіки Бакалавр Денна 6 5 не враховується 25.11.2016
306 Педагогічний інститут Історія педагогіки (1 курс, ДО, з.ф.н) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
308 Педагогічний інститут Історія педагогіки (1 курс, ОМ, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
309 Педагогічний інститут Історія педагогіки (1 курс, ПО, з.ф.н) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.12.2016
3815 Педагогічний інститут Педагогіка (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 3 10 25 28.12.2018
3820 Педагогічний інститут Педагогіка (4 курс) Бакалавр Денна 5 10 не враховується 28.12.2018
3823 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (1 курс) Бакалавр Заочна 10 10 не враховується 28.12.2018
3992 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 28.12.2018
4001 Педагогічний інститут Технологія психолого-педагогічних досліджень (5 курс) Магістр Заочна 9 9 25 28.12.2018
5429 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 10 27.12.2019
5445 Педагогічний інститут Педагогіка (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5451 Педагогічний інститут Педагогіка (5 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 7 4 не враховується 27.12.2019
5453 Педагогічний інститут Педагогіка (6 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується 27.12.2019
5459 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти: Педагогіка загальна (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5790 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
5797 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 8 4 не враховується 27.12.2019
6805 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 4 10 10.12.2020
7966 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО) Магістр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7968 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8161 Педагогічний інститут Педагогіка (5 курс, ПМПО, заочна) Магістр Денна 9 не враховується 10 10.12.2020
8299 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО, заочна) Магістр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8350 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується 10 10.12.2020
8585 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2020
8587 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8621 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8924 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Магістр Денна 8 5 10 30.11.2021
8927 Педагогічний інститут Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО) Магістр Денна 9 5 3 30.11.2021
8986 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 30.11.2021
10048 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 3 30.11.2021
10429 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10433 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11047 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11103 Педагогічний інститут Практика навчальна (психолого-педагогічна) (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11107 Педагогічний інститут Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11716 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 3 30.11.2021
11975 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12215 Факультет педагогічної освіти Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12218 Факультет педагогічної освіти Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ДО) Магістр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12296 Факультет педагогічної освіти Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
12377 Факультет педагогічної освіти Педагогічне партнерство (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12479 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 31.12.2022
12485 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12488 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 3 31.12.2022
12922 Факультет педагогічної освіти Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13001 Факультет педагогічної освіти Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 5 31.12.2023
13107 Факультет педагогічної освіти Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2023
13283 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13287 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023
13291 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
31 Кафедра педагогіки та психології 4,3 20.05.2016
997 Кафедра педагогіки та психології 4,50 12.01.2017
1859 Кафедра педагогіки та психології 4,82 26.12.2018
3161 Кафедра педагогіки та психології 4,88 28.12.2019
3543 Кафедра педагогіки та психології 4,86 28.12.2020
4529 Кафедра педагогіки та психології 4,75 28.12.2021
5701 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,81 30.12.2022
6588 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,93 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
518 Майстер-клас "Професійне selfi" особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка - 07.12.2017

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету (1)

ID Шифр ради Назва спеціальностей Рік
2 К 26.133.01 13.00.01– загальна педагогіка та історія педагогіки та 13.00.05 – соціальна педагогіка 2019