Додаткові відомості

Освіта

Державний педагогічний інститут ім. М. Горького, 1989 р.

ІРКУТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ - АСПІРАНТУРА ( 1996- 1998 р.).

Кивський педагогічний університет імені М.Драгоманова - докторантура (2008- 2011 р.)

Перелік місць роботи

З 1993р. по 2008р. працювала: старший викладач кафедри вікової психології Іркутського державного педагогічного університету; доцент кафедри психології та педагогіки Академії муніципального управління (м. Київ); завідувач кафедри психології та педагогіки Академії муніципального управління.

З 2008 по 2011 рр. – докторант кафедри психології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

З 2012 р. – завідувач НДЛ розвитку людини Інституту людини та професор кафедри управління навчальним закладом Інституту лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 2014 р. – 2017 р. завідувач НДЛ культури лідерства та професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

1.09.2017 р. - 1.09.2018  -  завідувач
кафедри управління Факультету інформаційних технологій і управління Київського
університету імені Бориса Грінченка.

2.09.2018 - по теперішній час - провідний науковий співробітник ННЦ розвитку персоналу та лідерства.

Теми дисертацій (захищених)
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук "Психолого-педагогічні технології взаємодії сім'ї та школи", 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук "Психологічні основи розвитку фахової компетентності державних службовців в системі підвищення кваліфікації", 19.00.07 - педагогічна та віковіа психологія
Громадська активність
• активна учасниця наукової роботи у співпраці з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними закладами – Інститутом психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (м. Київ, Україна), Інститутом психології Польської академії наук, Вищою Школою Менеджменту SIG (м. Варшава, Польща), Каунаським технологічним університетом (м. Каунас, Литва), Університетом Тампере (м. Тампере, Фінляндія), Естонською бізнес-школою (м. Таллінн, Естонія), Університетом Гринвіча (м. Лондон, Великобританія), Міжнародною вищою школою практичної психології (м. Рига, Латвія);
• менеджер проекту «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» міжнародної програми TEMPUS від Київського університету імені Бориса Грінченка;
• учасник групи координаторів команд у проекті « Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» 2016 – 2018 р. з ініціативи British Counsil в Україні;
учасниця міжнародного українсько - польського проекту " Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІІІ: інновації та відносини з оточенням" ( листопад, 2017 - травень, 2018).
учасниця міжнародного українсько - литовського проекту " Розвиток лідерів НУШ" ( протягом 2019 р.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 310 10 12 2024.07.08 10:41:59 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 176 7 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
292 ННЦ розвитку персоналу та лідерства 11.6 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Valeria_Milaeva

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4984 Україно-британський форум "Досконалість викладання і навчання у вищій освіті" Адаптація науково-педагогічного персоналу до реалізації змін у вищій освіті м.Київ document
4654 навчання-якість-моніторинг Коучинг як інструмент сучасного викладача університету м.Київ ( Східно-Європейський інститут психології) document
4653 модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної підготовки вчителя Розвиток лідерського потенціалу підгозділів як основа інституційного лідерства університету м.Дрогобич , Державний педагогічний університет document
3038 Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті Створення системи розвитку лідерського потенціалу підрозділів університету (на прикладі кафедри управління КУБГ) Київ document
536 ІІ Міжнародна науково-практична конференція 'Університет і лідерство' Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні Київ, Україна document
535 Міжнародна науково-практична конференція «Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри» Компетентнісно зорієнтований підхід у вищій освіті як основа розвитку суб'єктності особистості м.Київ document
1306 Advanced Learning Tecnologies - Alta'2014 - Kaunas, Lithuania document
538 Актуальные вопросы в современной науке Саморозвиток особистості студента як основа становлення майбутнього професіонала м. Варшава, Польща document
537 Ценносные ориентации в структуре образа будущего ХХІІ Международный Летний Университет. Психология переходов: СЛОВО.ОБРАЗ.ДЕЙСТВИЕ. г. Рига document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
36659 Освітнє лідерство: від теорії до практики
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4445 Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчалного закладу
8152 Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
33167 Development of professional self-determination of teenagers
33641 Integration of general technical knowledge in professional teaching of technology teachers
30274 Розвиток лідерського потенціалу підрозділів як інструмент впровадження інституційного лідерства в університеті

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
44213 Research of empathy of general secondary education institutions heads’
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4445 Розвиток потенціалу особистості студентів в умовах освітнього середовища вищого навчалного закладу
8152 Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
30259 Особливості психологічно-педагогічного супроводу професійного самовизначення старшокласників
30256 Психологічні особливості управлінської компетентності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах освітніх реформ
20971 Підходи до визначення поняття професійної компетентності на засадах лідерства в сучасній психологічній теорії
16373 Особистісна готовність керівника закладу середньої освіти до діяльності в умовах освітніх трансформацій в Україні
16386 Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів закладів середньої освіти
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
2596 Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища
1671 Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості»
1105 Підходи до визначення поняття професійної компетентності у сучасній психологічній теорії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
6706 Розвиток лідерського потенціалу в процесі формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів
36830 Ценностные ориентации в структуре образа будущего (на основе результатов психодиагностического исследования студентов Киевского университета имени Бориса Гринченко)
1870
1071 Емоційне здоров’я як складова професійної успішності майбутніх фахівців соціономічних професій
1067 Формування компетентності саморозвитку особистості в умовах реалізації компетентнісного підходу у фаховій освіті
1108 Емпірична модель фахової компетентності державного службовця
1062 Формування компетентності саморозвитку особистості як основа підготовки майбутнього фахівця
1111 Psycho-pedagogical analysis of the civil servants’ extension qualification system
1109 Theoretical-methodological analysis of the determinants of the professional advancement of the individual
1106 Запровадження командних форм роботи у професійну діяльність державних службовців
1107 Психологічні аспекти професійної підготовки державних службовців в інтегрованому освітньому середовищі

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
240 Development of professional self-determination of teenagers https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33167/ 2023
241 Integration of general technical knowledge in professional teaching of technology teachers https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33641/ 2023
242 Development of leadership potential of departments as an instrument for institutional leadership implementation of the implementation of the university https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30274/ 2023

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
476 Research of empathy of general secondary education institutions heads’ наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44213/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
22 Міжнародна фундація досліджень та освітньої політики, Варшавський університет. Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІІІ: Інновації та зв’язки з оточенням 01.10.2017-01.05.2018

Фініков
Тарас Володимирович,

Голова фундації, 0503319225

Учасник проекту document
52 Британська рада в Україні Розвиток лідерського потенціалу університетів України 01.01.2017-31.12.2017 р.

Калашнікова
С.А., директор Інституту вищої освіти НАПН України, 0503303754

Учасник проекту Grinchenko University Letter.pdf
118 Британська Рада в Україні Наукове дослідження 07.02-28.11.2018 Директор Саймон ВІльямс
Учасник проекту Letter.pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
5 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 1 грудня 2013 – 1 липня 2017 р. Учасник проекту

Участь у державних науково-дослідних проєктах (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
2 Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня на базі школи І-ІІІ ступенів №286 м. Києва наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва від 30.10.2013 № 814 Не фінансується Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та профе 04.2013 – 12.2017 керівник проекту

Дослідно-експериментальна робота (1)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
27 Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища як інструмент індивідуалізації, соціалізації та професіоналізації старшокласників СШ № 286 - Reestr.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
990 Модуль з ІКТ - sert_kurs_28_02_14.pdf 28.02.2014
1257 Лідерський модуль - document 13.12.2016
1261 Фаховий модуль (стажування) - document 28.03.2013
1337 Дидактичний модуль - document 04.11.2016
1338 Дослідницький модуль - document 09.04.2015
2205 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 30.05.2018
2256 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3001 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.04.2019
3069 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3521 Інше Інший модуль document 31.10.2019
4694 Цифровий модуль Інший модуль document 27.11.2020
6357 Лідерський модуль Інший модуль document 13.06.2022
8468 Прогресильне викладання: складові системи якості освіти Інший модуль document 09.04.2023
8968 Інший Інший модуль document 21.12.2023
8985 Лідерський модуль Інший модуль наказ №845.pdf 25.12.2023
9316 Освіта задля успіху українців Інший модуль document 04.04.2024
9795 Психологічна витривалість в умовах життєвої турбулентності Інший модуль document 25.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (13)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
783 Підвищення професійної компетентності державного службовця: мотиваційний аспект. Семінар-тренінг Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ 26.01.2016 2
786 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 23.01.2016 2
787 Розкриття та розвиток потенціалу особистості в умовах шкільного середовища Методичний семінар для педагогів-учасників дослідно-експериментальної роботи Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва. 21.01.2016 2
788 Тренінг для координаторів Програми розвитку лідерства в Україні (за підтримки BRITISH COUNCIL, Інституту вищої освіти НАПНУ). Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 18.02.2016 2
789 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 02.02.2016 2
794 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 19.04.2016 2
800 Реалізація потенціалу вчителя в умовах шкільного освітнього середовища. Семінар-тренінг Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва. 31.05.2016 2
804 Підвищення управлінської компетентності працівників державної служби Тренінг Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ 06.10.2016 2
806 Тренінг в рамках реалізації навчальної програми базового модуля «Лідерство» для системи ПК співробітників Університету Грінченка Тренінг НДЛ культури лідерства (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 18.10.2016 2
807 Психологічні аспекти вдосконалення діяльності керівних кадрів на державній службі Науково-практичний семінар Печерська РДА м. Києва 27.10.2016 2
810 Підвищення управлінської компетентності працівників державної служби Тренінг Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ 11.11.2016 2
811 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Університет і лідерство» Науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка (вул. Маршала Тимошенка, 13-Б) 09.11.2016 10
827 Аналіз ефективності управлінської команди школи Тренінг Школа І-ІІІ ступенів № 286 м. Києва. 22.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
18830 Психологічні основи підвищення управлінської компетентності керівника закладу середньої освіти

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
8165 Педагогіка та психологія вищої школи: тексти лекцій

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
64 Психологія управління (4 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2014 71 28.02.2014

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3904 Факультет інформаційних технологій та управління Психологія управління (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 15 не враховується не враховується 28.12.2018
3999 Факультет інформаційних технологій та управління Технології управління (ДНЗ/ЗНЗ/ПНЗ) (6 курс, УНЗ, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 28.12.2018

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
638 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,06 30.12.2016
1288 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,69 12.01.2017
2125 Кафедра управління 4,93 27.12.2018
2656 Кафедра управління 4,98 28.12.2019
3900 Кафедра управління 4,99 28.12.2020
4312 Кафедра управління 4,97 28.12.2021
5292 Кафедра управління 4,90 30.12.2022
6186 Кафедра управління 5,00 30.12.2023