Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання. Виховання в дитячих будинках та школах-інтернатах», кваліфікацію: «Вчитель початкових класів. Вихователь дитячих будинків та шкіл-інтернатів»
Перелік місць роботи
З 1999 року - асистент кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. З 2001 року - доцент кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. З 2008 року - доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ ім. М.П.Драгоманова З 2010 року - доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2011 року - доцент кафедри педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2014 року - доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
кандидатська дисертація: "Формування художніх і конструктиивних умінь у майбутніх вихователів дошкільниз закладів (спеціальність 13.00.08 - дошкільна педагогіка), захищена у 2000 році.
Тема докторської дисертації: "Теоретичні і методичні засади фахової підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного віку", закоординована у 2013 році.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
192 5 3 2022.11.28 10:52:45 Перейти на сторінку link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8478 International scientific conference «The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society» : conference proceedings Dialogical interaction as an integral component professional and personal growth of the future educator Латвія document.pdf
8340 Всеукраїнська інтернет конференції "Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану::теорія, практика, інновації" Діалогові технології навчання як необхідна умова підготовки вихователів до партнерської взаємодії в освітньому просторі ЗДО. м.Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document
7506 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнарродною участю \ Особливості фахової підготовки педагога до здійснення суб’єкт-суб’єктної взаємодії з різними учасниками освітнього процесу м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7507 III Міжнародна науково-практична конференція «Interaction of society and science: problems and prospects» ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННІ ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ З ОБ’ЄКТАМИ ПРИРОДИ Лондон, Англія (дистанційно) document
5995 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН» - м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
5993 ІІI Міжнародної наукової онлайн-конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти». Трансформація змісту та технологій вищої освіти на андрагогічних засадах м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4752 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Підготовка педагогів до організації педагогічного партнерства з закладами освітив умовах Нової української школи Україна, м.Київ document
4746 І Міжнародна науково-практична конференція "Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи" Підготовка до організації педагогічного партнерства в закладах освіти як передумова успішної самореалізації майбутніх педагогів Україна, м. Суми document
4747 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Підготовка вчителя початкових класів до організації педагогічного партнерства з батьками учнів Україна, м.Дрогобич document
4748 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Підготовка педагога до організації освітнього партнерства в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти Україна, м.Київ document
3701 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у просторі виховних інновацій" Учасник Інститут проблем виховання НАПН України, м.Київ document
3808 «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва». Особливості фахової підготовки вихователів в контексті нових освітніх технологій м.Київ document
2031 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку у контексті нових освітніх стратегій Україна, Київ document
2030 Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого - погляд у майбутнє" Довкілля як засіб пізнання дитиною дошкільного віку простору і часу Україна, Ніжин document
2029 ! Міжнародна інтернет-конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Особливості підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку Умань document
153 Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю 'Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі' Художньо-пізнавальна активність дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з часом і простором м.Мелітополь, Україна document
152 Міжнародна науково-практична конференція 'Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів' Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці як передумова її успішного навчання у школі м. Чернівці document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
33940 Pedagogical partnership of preschool education institutions with parents as a condition to ensure the quality of education of a child
30471 FEATURES OF STUDENT YOUTH’S ACHIEVING IN CATEGORIES OF SPACE AND TIME AS VALUES OF BEING

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41489 The influence of dynamic society on students’ health
34436 Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
41398 The influence of dynamic society on students’ health
41489 The influence of dynamic society on students’ health
41770 Діалогічні технології як складова практико-зорієнтованої та особистісно-складової підготовки педагогів
41601 Діалогічна взаємодія в освітньому процесі закладу дошкільної освіти як умова ефективного розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку
35688 Value determinants in the training of future teachers
39313 Використання творів живопису при ознайомленні дітей 5-го року життя з об’єктами природи
36707 Сучасні підходи до формування сенсорнопізнавальної компетентності дітей дошкільного віку
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
29331 Formation of leadership qualities of future teachers of primary school in professional preparation
28899 Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти
25045 The peculiarities of students' perception of space and time categories
19445 Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві
23196 The peculiarities of preschool teachers` professional training to spatial and temporal conception of preschool children forming
9772 The current problems of preschool children acquaintance with space and time.

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
41770 Діалогічні технології як складова практико-зорієнтованої та особистісно-складової підготовки педагогів
31749 Формування готовності майбутніх педагогів до організації партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
28899 Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти
24668 Environment as a mean of space and time perception by pre-school children
21204 Specificity of spatial and temporal representations display by preschool children in the pictorial activity
23196 The peculiarities of preschool teachers` professional training to spatial and temporal conception of preschool children forming
17211 Особливості пізнання простору й часу в дошкільному віці як передумова успішного навчання дитини в школі
15439 Особенности познания ребенком пространства и времени в дошкольном возрасте
9772 The current problems of preschool children acquaintance with space and time.
13946 Ретроспективний досвід професійної підготовки вихователя до організації ручної праці в дитячому садку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
42513 Dialogical interaction as an integral component professional and personal growth of the future educator
36707 Сучасні підходи до формування сенсорнопізнавальної компетентності дітей дошкільного віку
29313 Formation of leadership qualities of future teachers of primary school in professional preparation
19578 Особливості підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку
14943 Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці як передумова її успішного навчання у школі
9771 Простір і час у житті дитини дошкільного віку
4576 Просторово-часові уявлення як основа життєвої компетентності дитини дошкільного віку
7138 Особливості реалізації компетентнісного підходу в системах освіти зарубіжних країн
1939 Концептуальні підходи до впровадження оновленого базового компоненту дошкільної освіти в практику роботи ДНЗ
2780 Особливості викладання фахового курсу "Порівняльна дошкільна педагогіка" як засобу формування професійної компетентності майбутнього педагога
13944 Психологічна готовність старших дошкільників до викликів початкової школи
2782 Підготовка дітей до школи. Практика зарубіжної дошкільної освіти
2779 Аналіз підготовки дітей до школи в практиці зарубіжної дошкільної освіти
1963 До проблеми важковиховуваності в дошкільному дитинстві
13941 Народна творчість: чарівні ниточки
2781 Розвивальне спрямування дитячого конструювання
13943 Своєрідність дитячого конструювання
13942 Підводні рифи виховання
2786 Деякі аспекти попередження важковиховуваності в дошкільному дитинстві
2787 Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку у художній праці
2783 Вдосконалення методичних умінь студентів з навчання художньої праці дошкільників в процесі педагогічної практики
2784 Вдосконалення педагогічної майстерності вихователів в процесі навчання дошкільників художньої праці
2785 Методика проведення комп'ютерних ігор у підготовці магістрів дошкільного профілю

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
86 Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34436/ 2021

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
120 Педагогічний інститут Кафедра педагогіки та психології 19.1 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Holota

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
271 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34876/ 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
168 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 70

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
178 Фаховий модуль (стажування) - document 21.04.2015
428 Лідерський модуль - document 28.04.2015
898 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
3305 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3881 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
3987 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 14.05.2020
4110 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4643 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5277 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5510 інше Інший модуль document 08.10.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1246 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1265 «Класно-урочна система навчання в контексті розбудови нової української школи» Київський освітній форум Київський університет імені Бориса Грінченка 22.08.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Child. Educational program for women from 2 to 7 years

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
170 Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 255 03.06.2015
231 Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 600 18.12.2015
527 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 605 20.09.2019 21/22 н.р.
674 Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 176 04.03.2020 21/22 н.р.
749 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
792 Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
985 Педагогіка (1-2 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 21/22 н.р.
1119 Розвиток наукової галузі (1 курс, АСП) Педагогічний інститут Доктор філософії Денна 2021 811 06.12.2021

Використання ЕНК (26)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
175 Педагогічний інститут Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Магістр Денна 2 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
270 Педагогічний інститут Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Магістр Денна 2 не враховується не враховується не враховується 26.11.2016
5458 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти: Дидактика початкової школи (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5483 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 27.12.2019
5486 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6208 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 10 10.12.2020
6656 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6657 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (6 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6806 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
8454 Педагогічний інститут Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі (4 (2, спп) курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8526 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (2-3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8588 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8596 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10 31.12.2020
8607 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
8987 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 10 30.11.2021
9392 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9457 Педагогічний інститут Розвиток наукової галузі (1 курс, АСП, денна) Доктор філософії Денна 9 5 не враховується 10 30.11.2021
9695 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО, ПМПО) Магістр Денна 9 5 5 3 30.11.2021
9813 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 5 3 30.11.2021
9969 Педагогічний інститут Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (2-3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10044 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, ПМДО) Магістр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
10437 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 4 3 30.11.2021
11092 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11112 Педагогічний інститут Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11966 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11969 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
615 Кафедра педагогіки та психології 4,35 30.12.2016
1047 Кафедра педагогіки та психології 4,66 12.01.2017
1903 Кафедра педагогіки та психології 4,52 26.12.2018
2565 Кафедра педагогіки та психології 4,95 28.12.2019
3635 Кафедра педагогіки та психології 4,79 28.12.2020
4697 Кафедра педагогіки та психології 4,83 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
17 ПОб-1-14-4.0д III 1 - 2016
377 ПОб -1-14-4.0д IV 5 5 2017