Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, спеціальність «Педагогіка та методика початкового навчання. Виховання в дитячих будинках та школах-інтернатах», кваліфікацію: «Вчитель початкових класів. Вихователь дитячих будинків та шкіл-інтернатів»
Перелік місць роботи
З 1999 року - асистент кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. З 2001 року - доцент кафедри дошкільної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. З 2008 року - доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти Інституту розвитку дитини НПУ ім. М.П.Драгоманова З 2010 року - доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2011 року - доцент кафедри педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. З 2014 року - доцент кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
кандидатська дисертація: "Формування художніх і конструктиивних умінь у майбутніх вихователів дошкільниз закладів (спеціальність 13.00.08 - дошкільна педагогіка), захищена у 2000 році.
Тема докторської дисертації: "Теоретичні і методичні засади фахової підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного віку", закоординована у 2013 році.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 0 0 2024.05.18 06:09:41 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 343 8 3 2024.05.12 10:00:21 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 218 7 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
120 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти 38 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Holota

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9629 VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта» Педагогічне партнерство як засіб забезпечення якості дошкільної освіти м.Кременчук document.pdf
9628 Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал» удосконалення професійної компетентності щодо використання сучасних педагогічних технологій для забезпечення якості освітнього процесу в здо м. Київ, КУ імені Бориса Грінченка document
8667 ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: ФЕНОМЕН ІННОВАЦІЙНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Діалогічні технології як складова практико-орієнтованої підготовки вихователів дітей дошкільного віку м. Київ document.pdf
8478 International scientific conference «The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society» : conference proceedings Dialogical interaction as an integral component professional and personal growth of the future educator Латвія document.pdf
8340 Всеукраїнська інтернет конференції "Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану::теорія, практика, інновації" Діалогові технології навчання як необхідна умова підготовки вихователів до партнерської взаємодії в освітньому просторі ЗДО. м.Київ, Інститут проблем виховання НАПН України document
7506 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнарродною участю \ Особливості фахової підготовки педагога до здійснення суб’єкт-суб’єктної взаємодії з різними учасниками освітнього процесу м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7507 III Міжнародна науково-практична конференція «Interaction of society and science: problems and prospects» ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ ПРИ ОЗНАЙОМЛЕННІ ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ З ОБ’ЄКТАМИ ПРИРОДИ Лондон, Англія (дистанційно) document
5995 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН» - м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
5993 ІІI Міжнародної наукової онлайн-конференції «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти». Трансформація змісту та технологій вищої освіти на андрагогічних засадах м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
4752 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Підготовка педагогів до організації педагогічного партнерства з закладами освітив умовах Нової української школи Україна, м.Київ document
4746 І Міжнародна науково-практична конференція "Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи" Підготовка до організації педагогічного партнерства в закладах освіти як передумова успішної самореалізації майбутніх педагогів Україна, м. Суми document
4747 Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя сучасної початкової школи Підготовка вчителя початкових класів до організації педагогічного партнерства з батьками учнів Україна, м.Дрогобич document
4748 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Підготовка педагога до організації освітнього партнерства в закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти Україна, м.Київ document
3701 Всеукраїнська науково-практична конференція "Особистість у просторі виховних інновацій" Учасник Інститут проблем виховання НАПН України, м.Київ document
3808 «Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародного співробітництва». Особливості фахової підготовки вихователів в контексті нових освітніх технологій м.Київ document
2031 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку у контексті нових освітніх стратегій Україна, Київ document
2030 Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого - погляд у майбутнє" Довкілля як засіб пізнання дитиною дошкільного віку простору і часу Україна, Ніжин document
2029 ! Міжнародна інтернет-конференція "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Особливості підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку Умань document
153 Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю 'Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі' Художньо-пізнавальна активність дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з часом і простором м.Мелітополь, Україна document
152 Міжнародна науково-практична конференція 'Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів' Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці як передумова її успішного навчання у школі м. Чернівці document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
46378 The organization of pedagogical partnership in ZDO as a condition ensuring the quality of education of children of early and preschool age
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
33940 Pedagogical partnership of preschool education institutions with parents as a condition to ensure the quality of education of a child
30471 FEATURES OF STUDENT YOUTH’S ACHIEVING IN CATEGORIES OF SPACE AND TIME AS VALUES OF BEING

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
45516 Studying anxiety as a predictor in students to predict the development of burnout
41489 The influence of dynamic society on students’ health
34436 Формування навчально-пізнавальної компетентності молодших спеціалістів у процесі самоосвітньої діяльності: експеритентальний аспект

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
41489 The influence of dynamic society on students’ health
41770 Діалогічні технології як складова практико-зорієнтованої та особистісно-складової підготовки педагогів
41601 Діалогічна взаємодія в освітньому процесі закладу дошкільної освіти як умова ефективного розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку
43575 Основи управління якістю сенсорно-пізнавального розвитку дітей четвертого року життя в закладі дошкільної освіти
39313 Використання творів живопису при ознайомленні дітей 5-го року життя з об’єктами природи
36707 Сучасні підходи до формування сенсорнопізнавальної компетентності дітей дошкільного віку
35688 Ціннісні детермінанти у підготовці майбутніх вчителів
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
29331 Formation of leadership qualities of future teachers of primary school in professional preparation
28899 Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти
25045 Особливості сприйняття сучасними студентами категорій простору й часу
19445 Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві
23196 Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово–часових уявлень дітей дошкільного віку
9772 Сучасні проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з простором та часом

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
48458 Діалогічне спілкування в контексті формування предметно-методичної компетентності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти і вчителів початкової школи
48382 Особливості підготовки вихователів до формування просторових орієнтувань дітей раннього віку
45908 Підготовка майбутніх вихователів до формування комунікативної компетентності дітей дошкільного віку
41770 Діалогічні технології як складова практико-зорієнтованої та особистісно-складової підготовки педагогів
43575 Основи управління якістю сенсорно-пізнавального розвитку дітей четвертого року життя в закладі дошкільної освіти
31749 Формування готовності майбутніх педагогів до організації партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
28899 Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти
24668 Довкілля як засіб пізнання дитиною дошкільного віку простору та часу
23196 Особливості фахової підготовки вихователів до формування просторово–часових уявлень дітей дошкільного віку
21204 Специфіка відображення просторово-часових уявлень дітьми дошкільного віку в зображувальній діяльності
17211 Особливості пізнання простору й часу в дошкільному віці як передумова успішного навчання дитини в школі
15439 Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці
9772 Сучасні проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з простором та часом
13946 Ретроспективний досвід професійної підготовки вихователя до організації ручної праці в дитячому садку

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (26)

ID Назва Рік
48904 The Value Aspect of Student Youth Perception of Space and Time Categories
45515 Діалоговий формат взаємодії як інструмент педагогічного партнерства в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
44767 Особливості формування комунікативної компетентності дітей дошкільного віку в освітньому процесі ЗДО
42513 Dialogical interaction as an integral component professional and personal growth of the future educator
36707 Сучасні підходи до формування сенсорнопізнавальної компетентності дітей дошкільного віку
29313 Formation of leadership qualities of future teachers of primary school in professional preparation
19578 Особливості підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку
14943 Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці як передумова її успішного навчання у школі
9771 Простір і час у житті дитини дошкільного віку
4576 Просторово-часові уявлення як основа життєвої компетентності дитини дошкільного віку
7138 Особливості реалізації компетентнісного підходу в системах освіти зарубіжних країн
1939 Концептуальні підходи до впровадження оновленого базового компоненту дошкільної освіти в практику роботи ДНЗ
2780 Особливості викладання фахового курсу "Порівняльна дошкільна педагогіка" як засобу формування професійної компетентності майбутнього педагога
13944 Психологічна готовність старших дошкільників до викликів початкової школи
2782 Підготовка дітей до школи. Практика зарубіжної дошкільної освіти
2779 Аналіз підготовки дітей до школи в практиці зарубіжної дошкільної освіти
1963 До проблеми важковиховуваності в дошкільному дитинстві
13941 Народна творчість: чарівні ниточки
2781 Розвивальне спрямування дитячого конструювання
13943 Своєрідність дитячого конструювання
13942 Підводні рифи виховання
2786 Деякі аспекти попередження важковиховуваності в дошкільному дитинстві
2787 Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку у художній праці
2783 Вдосконалення методичних умінь студентів з навчання художньої праці дошкільників в процесі педагогічної практики
2784 Вдосконалення педагогічної майстерності вихователів в процесі навчання дошкільників художньої праці
2785 Методика проведення комп'ютерних ігор у підготовці магістрів дошкільного профілю

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
86 Formation of educational and cognitive competency of junior specialists in the process of self-educational activity: experiencial aspect http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34436/ 2021
317 Studying anxiety as a predictor in students to predict the development of burnout https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45516/ 2024

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
271 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34876/ 2021
496 Діалогічне спілкування в контексті формування предметно-методичної компетентності майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти і вчителів початкової школи фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48458/ 2024

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
168 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve
331 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічного супроводу формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку Етап дослідження 10.2023 https://fpo.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-doshkilnoi-osvity/naukova-robota/naukovi-doslidzhennia.html#naukova-tema-kafedry-zvity

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
180 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти Аналітик-дослідник 16.10.2023

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
178 Фаховий модуль (стажування) - document 21.04.2015
428 Лідерський модуль - document 28.04.2015
898 Модуль з ІКТ - sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
3305 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3881 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
3987 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 14.05.2020
4110 Дидактичний модуль Інший модуль document 12.05.2020
4643 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5277 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5510 інше Інший модуль document 08.10.2021
7307 інше Інший модуль document 23.12.2022
7431 ІКТ(енк) Інший модуль наказ № 749.pdf 27.12.2022
8058 Основні принципи лідерства служіння Інший модуль document 10.05.2023
9671 Застосування травма-інформованого підходу в навчанні здобувачів освіти Дидактичний модуль document 01.04.2024
9784 Лепбук професійного успіху 2024 Інший модуль document 20.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1246 «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 02.11.2017 10
1265 «Класно-урочна система навчання в контексті розбудови нової української школи» Київський освітній форум Київський університет імені Бориса Грінченка 22.08.2017 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
170 Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 255 03.06.2015
231 Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 600 18.12.2015
527 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2019 605 20.09.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
674 Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Заочна 2020 176 04.03.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
749 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
792 Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
985 Педагогіка (1-2 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1119 Розвиток наукової галузі (1 курс, АСП) Факультет педагогічної освіти Доктор філософії Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1313 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (33)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
175 Педагогічний інститут Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Магістр Денна 2 не враховується не враховується 25.11.2016
270 Педагогічний інститут Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Магістр Денна 2 не враховується не враховується 26.11.2016
5458 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти: Дидактика початкової школи (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
5483 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 5 10 27.12.2019
5486 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 27.12.2019
6208 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 4 10 10.12.2020
6656 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
6657 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (6 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6806 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
8454 Педагогічний інститут Інтегроване тематично-проектне навчання в початковій школі (4 (2, спп) курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8526 Педагогічний інститут Методика навчання освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна освіта» (2-3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується 31.12.2020
8588 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
8596 Педагогічний інститут Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 31.12.2020
8607 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 4 не враховується 31.12.2020
8987 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 30.11.2021
9392 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9457 Педагогічний інститут Розвиток наукової галузі (1 курс, АСП, денна) Доктор філософії Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
9695 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО, ПМПО) Магістр Денна 9 5 3 30.11.2021
9813 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 3 30.11.2021
9969 Педагогічний інститут Соціальна і здоров'язбережувальна освіта з методикою навчання (2-3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10044 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, ПМДО) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
10437 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 10 4 3 30.11.2021
11092 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11112 Педагогічний інститут Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11966 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
11969 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12191 Факультет педагогічної освіти Розвиток наукової галузі (1 курс, АСП) Доктор філософії Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12243 Факультет педагогічної освіти Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО) Магістр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12351 Факультет педагогічної освіти Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12484 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12793 Факультет педагогічної освіти Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12977 Факультет педагогічної освіти Розвиток наукової галузі (1 курс, АСП) Доктор філософії Денна 9 5 5 31.12.2023
13702 Факультет педагогічної освіти Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО) Магістр Денна 10 4 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
615 Кафедра педагогіки та психології 4,35 30.12.2016
1047 Кафедра педагогіки та психології 4,66 12.01.2017
1903 Кафедра педагогіки та психології 4,52 26.12.2018
2565 Кафедра педагогіки та психології 4,95 28.12.2019
3635 Кафедра педагогіки та психології 4,79 28.12.2020
4697 Кафедра педагогіки та психології 4,83 28.12.2021
5679 Кафедра дошкільної освіти 4,96 30.12.2022
6556 Кафедра дошкільної освіти 4,86 30.12.2023