Додаткові відомості

Освіта

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1987 р., з «відзнакою», кваліфікація «Психолог, викладач психологічних дисциплін».


Аспірантура Інституту професійної освіти і освіти  дорослих НАПН України, 2011.

Докторантура Київського університету імені Бориса Грінченка, 2021.

Перелік місць роботи

Науково-дослідний
інститут «Механобчермет», 1987-1990 рр., психолог.

Центр професійної орієнтації молоді 1990-1991 рр., інженер з профвідбору та
адаптації.

МБП
«Дельта» 1991-1992 рр., керівник психологічної служби.

Концерн
«Евроатлас» 1992-1994 рр., психолог.

Міжрегіональний
центр перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас та членів їх сімей
1994-2002 рр., провідний психолог.

Криворізький
факультет Запорізького національного університету, 2006-2014 рр., старший
викладач, доцент, 

Криворізький факультет Запорізького національного університету, 2014-2018 рр., завідувач кафедри соціології, психології та гуманітарних
дисциплін.

Криворізький
економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», 2018-2019, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук.Київський
університет імені Бориса Грінченка, 2021-2023рр. - доцент,  з 2023 р. - професор  кафедри психології особистості та соціальних практик

Теми дисертацій (захищених)

Тема кандидатської дисертації "Розвиток ціннісно-рольового компонента в структурі професійного становлення майбутніх психологів".

Тема докторської дисертації "Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів".

Громадська активність
1. Член ГС «Національна психологічна асоціація» (з 2018 р.)
2. Член ГО «Асоціації психологів освіти» (з 2018 р.)
3. Член European Federation of Psychologists Associations (з 2018 р.).
4. Дійсний член Української Асоціації психології освіти і розвитку з 2021 року. Посвідчення № 0040Д
5. Член секції «Екзистенційний аналіз і логотерапія» Української спілки психотерапевтів України з 2023 року.
6. Постійний член науково-громадської організації "Українське психометричне товариство" з 2024 року. Посвідчення № 2428

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
6 8 2 2024.06.12 06:02:30 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 134 6 3 2024.06.09 11:00:36 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 125 6 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
800 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 16.7 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Kalishchuk/stats

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10406 Майбутнє психології в умовах сучасної України Людина і сучасний світ: зміст і перешкоди діалогу Київ, НУБІП document.docx
9434 Особливості безперервної освіти фахівців із педагогіки та психології Репрезентація змісту професійної картини світу в інтерактивних навчальних ситуаціях Klaipeda, Republic of Lithuania document
9310 Актуальні питання розвитку особистості: Сучасність, Інновації, Перспективи СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ КРИЗОВОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ Житомирський державний університет імені Івана Франка document.pdf
9273 Євроінтеграційні процеси в Україні: історичні, культурні, політико-правові та психологічні аспекти Детермінанти картини світу особистості Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, document.pdf
9299 Освітологічні концепти психології особистості ЗАСАДИ ЕВОЛЮЦІОНУВАННЯ «ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ» МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В ІНТЕРАКТИВНИХ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ «ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ» Київський університет імені Бориса Грінченка document
8419 Соціально-психологічна допомога при ПТСР та інших психічних розладах. Актуальні проблеми Стратегії кризового консультування Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка document.pdf
7941 INTERNATIONAL ANKARA CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH VI PERSONAL RESOURCEFULNESS OF A PSYCHOTHERAPIST IN CONDITIONS OF WAR Ankara - TURKEY document.pdf
7987 Методи НЛП у роботі з ПТСР Психологічний супровід особистості в період кризи Вебінари Школи психотерапії імені Френка Фарелли document
8027 Буття у співвіднесені зі смислом: аспекти психотерапії Репрезентативна дія смислової архітектоніки свідомості Львів, Київ, Відень document.pdf
7196 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ТРАНСТЕОРЕТИЧНИЙ ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-СИСТЕМНИЙ КОНЦЕПТ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СМИСЛОВОЇ АРХІТЕКТОНІКИ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника document.pdf
7047 Психологія: сучасні методики та інновації у досвіді діяльності практичного застосування Психотехнічний підхід до професіогенези майбутніх психологів НУБІП, Київ document
7046 Соціокомунікативний простір України: історія та сьогодення Чинники генези смислової архітектоніки свідомості особистості НУБІП, Київ document.pdf
8012 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень Базисний скрипт змістових і функціональних детермінант смислової архітектоніки свідомості особистості НАУ Київ, Україна document.pdf
8023 Психологія і педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень Психологічні пояснювальні призми генези свідомості особистості Південна фундація педагогіки, Одеса document
8014 Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук Концептуальна логіка дослідження генези смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів Львівський національний університет імені Івана Франка document
8026 Актуальні питання педагогіки та психології: наукові дискусії Генетичний план дослідження смислової архітектоніки свідомості Центр педагогічних досліджень, Харків document
8016 Психологічні науки:теорія і практика сучасної науки Реальність світу і багатовимірність дійсності особистості: функціональні конструкти онтологічного плану дослідження Класичний приватний університет, Запоріжжя, Укрраїна document
8024 Сучасна педагогіка та психологія: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень Динаміка смислової архітектоніки свідомості: емпіричний рівень Київська наукова організація педагогіки та психології document
8025 Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології Онтологічний та гносеологічний плани суб'єктивних моделей реальності Львівська педагогічна спільнота, Львів document
8011 Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. III Міжнародна науково-практична конференція Модель координатної площини психологічних досліджень свідомості Національний авіаційний університет, Київ, Україна document.pdf

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
45601 Ресурсна матриця психолога-консультанта у подіях війни
40914 Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів : монографія

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
40917 Свідомість як процес і результат «співвіднесення Я зі світом»

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (11)

ID Назва Рік
48894 The Influence of Medical Students’ Life Values on their Perception of Future Professional Activity during the Covid-19 Pandemic
48547 Self-Development as a Vector of Sustainable Development of Society: The Perspective of Ukrainian Students
46246 Bridging Education and Sustainable Development: Assessing Future Psychologists’ Perspectives
45602 Vocation: Theory and Practice
42704 Color Education: A Study on Methods of Influence on Memory
42825 Personal Values as Regulators of Teacher Burnout
40924 Formation of Moral Self-Consciousness in Adolescents in the Process of Psychological Counselling
40919 Behavioral Analysis of Individuals in Crises
36361 Semantic Universals of the «Picture of the World» of Future Counseling Psychologists
40666 The Reality of the World and the Multidimensionality of the Reality of the Individual: The Semantic Meaning of Architecture of Consciousnes
41119 Концептуалізація екзистенціально-системної моделі реорганізації «картини світу» особистості: введення онтологічних домінант

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
48483 Kompetencje kluczowe w ujęciu międzynarodowym i trening model rozwoju kompetencji osobistych i społecznych
46811 Механізми змін і внутрішня логіка відновлення реалістичності у кризовому втручанні
44917 Прикладні моделі психологічного супроводу особистості у кризі
42704 Color Education: A Study on Methods of Influence on Memory
42825 Personal Values as Regulators of Teacher Burnout
41904 Суб’єктивно-феноменологічна діагностика & психотехнічний протокол вивільнення ресурсів особистості у подіях війни
41295 Базиси реалістичного співвіднесення психологаконсультанта із світом в умовах війни
44115 Sources of traumatic experience & cross-contour mental health recovery technology
41138 Оціночно-критеріальний моніторинг дієвості синергетично-реорганізаційного алгоритму макроґенези «картини світу» особистості
41111 Емоційне тло «картини світу» особистості: ґенеза, діагностика і психокорекція

Фахові видання, що затверджені МОН (20)

ID Назва Рік
48483 Kompetencje kluczowe w ujęciu międzynarodowym i trening model rozwoju kompetencji osobistych i społecznych
46811 Механізми змін і внутрішня логіка відновлення реалістичності у кризовому втручанні
44917 Прикладні моделі психологічного супроводу особистості у кризі
41904 Суб’єктивно-феноменологічна діагностика & психотехнічний протокол вивільнення ресурсів особистості у подіях війни
41295 Базиси реалістичного співвіднесення психологаконсультанта із світом в умовах війни
36361 Semantic Universals of the «Picture of the World» of Future Counseling Psychologists
41120 The procedural logic of the existential and systemic reorganization of the «worldview» of personality
41160 Академічний формат підготовки майбутніх психологів-консультантів в контексті макрогенези їх «картини світу»: теоретичні моделі та досвід
41119 Концептуалізація екзистенціально-системної моделі реорганізації «картини світу» особистості: введення онтологічних домінант
41165 Операційно-пізнавальний план «картини світу» майбутніх психологів-консультантів
41138 Оціночно-критеріальний моніторинг дієвості синергетично-реорганізаційного алгоритму макроґенези «картини світу» особистості
41118 Площина транстеоретичного екзистенціально-системного концепту реорганізації смислової архітектоніки свідомості особистості
41161 Психолого-педагогічна матриця макрогенезу «картини світу» майбутніх психологів-консультантів
41121 Синергетично-реорганізаційний алгоритм макроґенезису «картини світу» особистості
41114 Смислова архітектоніка свідомості та екзистенціально-системний концепт реорганізації «картини світу» майбутніх психологів-консультантів
41113 Суб’єктивна модель реальності: першоджерела побудови
41110 Природа вияву симптому: вагання або відповідальність і свобода вибору
41111 Емоційне тло «картини світу» особистості: ґенеза, діагностика і психокорекція
41112 Зв’язок «Свідомості» і «Світу» в концептуальних теоріях рефлексивності, функціоналізму і глибинної психології
41106 Усвідомлення майбутніми психологами приналежності до професійної реальності

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
40927 Micro- and macrogenesis of semantic architectonics of consciousness

Публікація статті у журналі Q1 Scopus за показниками SJR (2)

ID Назва статті DOI Назва видання Профіль журналу на порталі Scimago Посилання на статтю в репозиторії Рік публікації Рік внесення до реєстру
13 Color education: A study on methods of influence on memory https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11607 Heliyon Посилання Посилання 2022 2022
45 The influence of medical students’ life values on their perception of future professional activity during the Covid-19 pandemic https://doi.org/10.1007/s12144-024-06028-y Current Psychology Посилання Посилання 2024 2024

Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
139 Behavioral Analysis of Individuals in Crises https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40919/ 2022
201 The Reality of the World and the Multidimensionality of the Reality of the Individual: The Semantic Meaning of Architecture of Consciousnes https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40666/ 2022
323 Концептуалізація екзистенціально-системної моделі реорганізації «картини світу» особистості: введення онтологічних домінант https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41119/ 2024
329 Bridging Education and Sustainable Development: Assessing Future Psychologists’ Perspectives https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46246/ 2024

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
317 Свідомість як процес і результат «співвіднесення Я зі світом» монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40917/ 2022
470 Sources of traumatic experience & cross-contour mental health recovery technology наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44115/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
327 GLE Підвищення кваліфікації 01.09.2020-22.06.2022 Alfred Langle Учасник програми Certificate participation Kalishchuk 2022.pdf
488 Lithuania Business College Міжнародне стажування 29.05-09.07.2023 Jurgita Martinkiene, Director Учасник програми document
489 Complex Trauma Institute (CTI) in the UK Theory & Tools for Safe Trauma Therapy 28-30.06.2023

Dzmitry Karpuk – Director, Systemic & Family Psychotherapist (MSc, UKCP & AFT accred.)
E: info@complextraumainstitute.org

Учасник програми Каліщук_С_Certificate вебінару - Babette Rothschild.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
7974 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 09.07.2023
8018 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_137_21.03.2023.pdf 21.03.2023
8981 Лідерський модуль Інший модуль наказ №845.pdf 25.12.2023
9299 Пропедевтика психіатрії Інший модуль document 03.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
47783 Психотехніки кризового консультування: Моделі & Алгоритми & Вправи & Приклади

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
46469 Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт спеціальність 053 «Психологія» освітній рівень - перший (бакалаврський) освітня програма 053.00.03 Психологія бізнесу та управління
42608 Психологічні технології відбору та роботи з персоналом Методичні вказівки до виконання курсових робіт

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1403 Психологічні технології відбору та роботи з персоналом (3 курс, ПБУ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 137 21.03.2023 23/24 н.р.
1497 Практикум з кризового консультування (5-6 курс, ЕКП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.
1680 Психологічні практики збереження здоров'я (3 курс, ПБУ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9321 Інститут людини Науково-дослідна інфраструктура в галузі (2 курс, АСП, ПС) Доктор філософії Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9845 Інститут людини Експериментальна психологія (2 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11250 Інститут людини Практикум з кар`єрного консультування (3 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11479 Інститут людини Психологічні практики збереження здоров'я (3 курс, ПБК, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12009 Інститут людини Виробнича практика (3-4 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12011 Інститут людини Психологічні технології відбору та роботи з персоналом (3 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
13204 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Практикум з кризового консультування (5-6 курс, ЕКП, денна) Магістр Денна 9 5 15 31.12.2023
13630 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологічні практики збереження здоров'я (3 курс, ПБУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13833 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологія розвитку (1 курс, ПП, ПБУ, КП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13844 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологічні технології відбору та роботи з персоналом (3 курс, ПБУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
4470 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,31 28.12.2021
5745 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,92 30.12.2022
6614 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,82 30.12.2023