Додаткові відомості

Освіта

Закінчила з відзнакою Богуславське педагогічне училище (1984)

Закінчила з відзнакою філологічний факультет Київського педагогічного інституту ім. М.Горького, за кваліфікацією вчитель української мови та літератури (1988)

Перелік місць роботи

1994-2000 рр. - старший викладач кафедри методики викладання мов і літератур КМІУВ;
2000-2002 рр. - доцент кафедри методики викладання мов і літератур КМІУВ;
2002-2005 рр. - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та літератури і методики навчання філологічного факультету Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка;
2005-2010 рр. - заступник завідувача кафедри, доцент кафедри української мови та літератури і методики навчання філологічного факультету Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка;
2011р. - 2016р. - заступник завідувача кафедри з наукової роботи, доцент кафедри української мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, учений секретар спеціалізованої вченої ради К.26.133.05 зі спеціальності 13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова);
2012 р. - донині - член редакційної колегії журналу «Українська мова і література в школах України».
2016 р. - 01.09.2020 р. - завідувач кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
з 01.09.2020 р. - завідувач кафедри мовно-літературної освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Теми дисертацій (захищених)
Система роботи з культури мовлення учнів 5-7 класів загальноосвітньої школи
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
491 Кафедра мовно-літературної освіти HHC-1108-2022 6 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/36961324

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 270 7 6 2024.06.22 10:04:02 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 132 5 2

Індекс цитування в Research Gate (4)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
312 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 27.8 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Natalija_Dyka
670 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 56.7 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Natalija-Dyka
856 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 148.3 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Natalija-Dyka
1040 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 217.8 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Natalija-Dyka

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5967 ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації» Мовна особистість в освітньому процесі: інноваційні виклики Інститут післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
5118 Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем Лексикографічна компетентність як показник фахової підготовки вчителя-словесника Київський університет імені Бориса Грінченка document
4909 Перший Міжнародний науково-практичний WEB-форум «РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ» Психологічні механізми розвитку духовної культури особистості педагога Київ - Харків, Україна document
3829 Сучасний рух науки Psychological peculiarities of the preparation of teachers for the development of spiritual values and the potential of youth м. Дніпро document
3767 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Технології моделювання компетентнісно орієнтованих завдань у закладах загальної середньої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
3831 Мова і соціум: етнокультурний аспект Етнокультурна мовна особистість вчителя-словесника в умовах реалізації Концепції нової української школи Бердянський державний педагогічний університет document
3830 Троянди й виноград: феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі Мовний імідж сучасного педагога в умовах реалізації Концепції нової української школи Бердянський державний педагогічний університет document
3766 Формування мовної особистості в умовах реалізації Концепції нової української школи Модель професійної компетентності вчителя-словесника в умовах Нової української школи Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document
3768 Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи Мовна особистостість сучасного вчителя в контексті нової парадигми освіти Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка document
2776 Міжнародна науково-практична конференція "Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки" Формування мовної особистості студента-філолога в умовах модернізації вищої освіти Одеса document.pdf
2775 Всеукраїнська науково-практична конференція "Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи" Розвиток мовної особистості вчителя-словесника в умовах реалізації концепції Нової української школи Київський університет імені Бориса Грінченка document
2777 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби» Розвиток мовної особистості вчителя-словесника інформаційної доби Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
190 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: від традиції до інновації Мовна особистість: міждисциплінарний аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document
188 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Розвиток національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти: надбання, реалії, перспективи' Якість засвоєння лінгвістичних понять учнями старшої школи ---передумова формування сучасної мовної особистості Уманський державний педагогічний університет імені ПавлаТичини document
189 Всеукраїнська наукова конференція 'Українська мовна особистість'. До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 25-річчя кафедри стилістики української мови Формування в учнів ЗНЗ мовленнєво-комунікативних умінь під час вивчення граматики Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
32196 Елементи медіаосвіти у структурі навчального курсу лексикології в закладах загальної середньої освіти
30481 Реалізація інноваційних технологій на уроках мови у Новій українській школі
29458 Граматична компетентність у структурі мовної особистості учня
25487 Formation of the learner’s linguistic identity on the basis of the synergetic approach

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
46821 The Impact of Digitalization of Education on the Development of Key Teacher Competencies
44471 Information and information resources as social and personal values of education and of subjects of the educational process in the information era
41478 Decreased learning motivation as a scientific problem of the centuries
43204 Pedagogical context of attributiveness of reflection in traditional and e-learning of future teachers and already working as socially oriented individuals
42314 Permanence of professional self-determination in the conditions of socio-economic transformations and processes in the labor market
43667 The use of electronic educational resources for the formation of rhetoric competence of future teachers in pedagogical colleges

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (23)

ID Назва Рік
44471 Information and information resources as social and personal values of education and of subjects of the educational process in the information era
46222 Дистанційна післядипломна педагогічна освіта як засіб розвитку професійної компетентності вчителя
46220 Особливості застосування навчально-ігрових технологій на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти
43667 The use of electronic educational resources for the formation of rhetoric competence of future teachers in pedagogical colleges
42588 Особливості конструювання практико-орієнтованих завдань на уроках української мови (5–9 класи)
42493 Професійно-педагогічна комунікація керівника сучасної школи
42494 Робота з текстом на уроках української мови в контексті вимог державного стандарту базової середньої освіти
38806 Формування аксіологічного простору особистості в процесі навчання української мови
38809 Distance learning of the Ukrainian language: features, benefits and prospects
39191 Teaching Tolerance in the Context of CrossCultural Training of Future Professionals
34185 Використання технологій візуалізації в дистанційному навчанні української мови в закладах загальної середньої освіти
30369 The development of emotional intelligence as an important component of language teaching in general secondary education institutions
30446 Організація проєктної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти у процесі вивчення неологізмів
29117 Формування читацької компетентності учнів: міжнародний методичний досвід
24926 The practice of forming the language identity of a teacher-language and literature in the system of postgraduate pedagogical education
26046 Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетенстнісного підходу
22575 Формування мовної особистості студента на засадах компетентнісного підходу в умовах реформування освіти в Україні
22669 Формування мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації концепції нової української школи
18090 Реалізація когнітивно-комунікативного підходу до навчання синтаксису в профільній школі: від думки до тексту
16769 Реалізація концепту мовної особистості у сучасній лінгводидактиці
11573 Робота з учнями старшої школи над лінгвістичними поняттями: вивчення складнопідрядного речення
8991 Формування самоосвітньої компетентності в учнів профільної школи під час вивчення синтаксису
8993 Засвоєння лінгвістичних понять учнями ЗНЗ під час вивчення синтаксису

Фахові видання, що затверджені МОН (30)

ID Назва Рік
46222 Дистанційна післядипломна педагогічна освіта як засіб розвитку професійної компетентності вчителя
46220 Особливості застосування навчально-ігрових технологій на уроках української мови в закладах загальної середньої освіти
46756 Реалізація міжпредметних зв’язків та елементів інтеграції у вивченні української та англійської мов у ЗЗСО
48388 Траєкторія ефективної комунікації вчителя: особливості професійно-мовленнєвого спілкування
46227 Формування інформаційно-цифрової та екологічної компетентностей на уроках української мови та літератури
42588 Особливості конструювання практико-орієнтованих завдань на уроках української мови (5–9 класи)
42493 Професійно-педагогічна комунікація керівника сучасної школи
42494 Робота з текстом на уроках української мови в контексті вимог державного стандарту базової середньої освіти
38806 Формування аксіологічного простору особистості в процесі навчання української мови
38809 Distance learning of the Ukrainian language: features, benefits and prospects
34185 Використання технологій візуалізації в дистанційному навчанні української мови в закладах загальної середньої освіти
32195 Гендерна лінгвістика в системі мовної загальної середньої освіти
32192 Елементи гендерної лінгвістики в шкільному навчанні української мови
30369 The development of emotional intelligence as an important component of language teaching in general secondary education institutions
30446 Організація проєктної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти у процесі вивчення неологізмів
29402 WORKING WITH A MEDIUM TEXT IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF EDUCATIONAL PROGRAMMES ON UKRAINIAN LANGUAGE
29117 Формування читацької компетентності учнів: міжнародний методичний досвід
25842 Есе як актуальний вид навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови
26046 Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетенстнісного підходу
25443 Формування мовної особистості учня основної школи в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського
22544 Формування мовних понять в умовах реалізації концепції Нової української школи (10-11 класи)
22281 Мовна особистість: міждисциплінарний аспект
16772 Реалізація когнітивно-комунікативної методики навчання синтаксису у профільній школі
16770 Засвоєння лінгвістичних понять під час вивчення граматики — як аспект формування мовної особистості
16769 Реалізація концепту мовної особистості у сучасній лінгводидактиці
36783 Робота з учнями старшої школи над лінгвістичними поняттями під час вивчення словосполучення
11259 Якість засвоєння лінгвістичних понять учнями старшої школи — передумова формування сучасної мовної особистості
11573 Робота з учнями старшої школи над лінгвістичними поняттями: вивчення складнопідрядного речення
10632 Лінгводидактичні особливості засвоєння граматичних понять учнями 8―9 класів
8989 Формування лінгвістичних понять в учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час вивчення морфології (іменні частини мови)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (36)

ID Назва Рік
39191 Teaching Tolerance in the Context of CrossCultural Training of Future Professionals
32197 Розвиток професійної компетентності вчителя-словесника в умовах цифрового середовища
29466 Психологічні умови розвитку духовної культури вчителів української мови
26122 Psychological peculiarities of the preparation of teachers for the development of spiritual values and the potential of youth
22425 Формування мовної особистості студента-філолога в умовах модернізації вищої освіти
22273 Розвиток мовної особистості вчителя-словесника інформаційної доби
16771 Мовна особистість сучасного вчителя-словесника в умовах модернізації освіти
36780 Лінгводидактичні основи формування лінгвістичних понять в учнів основної школи під час вивчення граматики
10634 Лінгвістичні поняття з морфології в системі цілісної мовної освіти
8990 Наступність і перспективність у формуванні лінгвістичних понять учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час вивчення морфології
8988 Формування в учнів ЗНЗ мовленнєво-комунікативних умінь під час вивчення граматики
8897 Formation of the students 5-7 grade speech and communication skills by means of interaction at the Ukrainian lessons
36822 Формування в учнів 5-7 класів мовленнєво-комунікативних умінь засобами інтеракції на уроках української мови
2209 Тести та завдання для тематичного контролю з української мови. Морфологія (Іменні частини мови)
2687 Тести та завдання для тематичного контролю знань з української мови. Морфологія (іменні частини мови)
10584 Мовленнєва підготовка студентів-філологів у структурі системи вищої педагогічної освіти
2143 Проблеми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П.Медушевського
2201 Формування граматичних понять з морфології української мови учнів основної школи
2573 Вивчення синтаксису в загальноосвітніх навчальних закладах як лінгводидактична проблема
2575 Лінгводидактичні особливості використання дискусійних методів на уроках української мови в 5-7 класах
5550 Формування лінгвістичної термінології в учнів основної школи під час вивчення граматики
2574 Інноваційні форми організації методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах під час вивчення синтаксису
2204 Засвоєння синтаксичних та стилістичних норм літературної мови учнями загальноосвітніх навчальних закладів
2322 Вибір стилю педагогічної взаємодії – запорука розвитку компетентної мовної особистості
2321 Урок-діалог у системі інтерактивного навчання
2320 Інтерактивна компетенція як складова комунікативної компетенції в процесі вивчення української мови
2323 Дискусія як інтерактивний компонент уроку української мови в старшій школі.
2571 Pеалізація принципу наступност і в процесі вивчення фразеології
2701 Курс сучасної літературної мови: тести і завдання
2702 Робота над граматичними (синтаксичними) помилками
7315 Словник Б. Д. Грінченка в контексті слов'янської лексикографії
2703 Словник основних труднощів щодо вимови та маписання слів
7156 Поняття культури мовлення учнів
7311 Формування культури мовлення у процесі навчання учнів загальноосвітньої школі (теоретичний і практичний аспекти)
6594 Формування культури мовлення учнів у процесі навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
7821 Від учнівської олімпіади до вершин науки

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
250 The use of electronic educational resources for the formation of rhetoric competence of future teachers in pedagogical colleges https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43667/ 2023

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
15 Педагог ХХІ століття: дослідження та освітні інновації в умовах воєнного стану в Україні Інститут післядипломної освіти Міжнародний науково-практичний форум Київський університет імені Бориса Грінченка Член оргкомітету 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
196 Куявський університет у Влоцлавеку (Польща) Наукове стажування 03.08.-11.09.2020

Джоанна Шурелецька

Учасник програми document

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
19 Микитенко Вікторія Олександрівна "Формування мовної особистості студента у процесі вивчення синтаксису в багатопрофільних коледжах" / 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Дослідно-експериментальна робота (3)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
42 «Організаційно-педагогічна модель розвитку полікультурної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» гімназія № 237 - Наказ-1035.pdf
134 «Організаційно-педагогічна модель розвитку полікультурної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» гімназія № 237 Науковий консультант Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2017 - 2022
152 Організаційно-педагогічна модель розвитку полікультурної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів гімназія № 237 Науковий консультант Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2017 - 2022

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (2)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
73 Телеуроки (ТРК "Київ") Україна, Київ document 28.12.2020
115 «Освіта Києва: 30 років Незалежності» Україна, Київ document 27.08.2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
256 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Рекрутинг іноземних педагогів (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Залучення Рік
1 Кафедра мовно-літературної освіти 1-5 педагогів 2023
2 Кафедра мовно-літературної освіти 6-10 педагогів 2023

Міжнародні, всеукраїнські, регіональні освітні проєкти, програми, педагогічні експерименти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Роль Рік
3 Кафедра мовно-літературної освіти Міжнародний рівень Науковий консультант 2023

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (3)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
151 Розмовний клуб «Говоримо українською» (організатор, керівник) 2016 3
152 Консультаційно-тренінговий центр «Методична наука - школі» для студентів, які працюють в школі і навчаються в Київському універс 2016 3
183 системна робота впродовж півріччя вересень-грудень 2017 3

Підвищення кваліфікації (23)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
101 Фаховий модуль (стажування) - document 21.12.2015
503 Лідерський модуль - document 26.01.2016
869 Модуль з ІКТ - 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
2013 Інше - document 20.06.2017
2014 Інше - document 20.10.2017
2852 Інше Інший модуль document 03.11.2018
3562 Лідерський Інший модуль document 08.11.2019
4217 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 11.09.2020
4585 інше Інший модуль document 19.11.2020
5889 інше Інший модуль document 21.10.2021
5890 інше Інший модуль document 30.03.2021
5932 інше Інший модуль document 26.11.2021
5933 інше Інший модуль document 22.10.2021
6862 інше Інший модуль document 20.01.2022
6863 інше Інший модуль document 12.10.2022
6864 інше Інший модуль document 21.09.2022
6865 інше Інший модуль document 07.10.2022
6866 інше Інший модуль document 20.10.2022
7992 Дидактичний Інший модуль №5 Витяг Дика Н.М. 1.docx.pdf 27.01.2023
7993 Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для ЗЗСО в умовах реалізації Типових програм ПК ПП Інший модуль №5 Витяг Дика Н.М. 2.docx (1).pdf 20.02.2023
7994 Дидактичний Інший модуль №5 Витяг Дика Н.М. 3.docx.pdf 01.03.2023
7995 дослідницький Інший модуль №5 Витяг Дика Н.М. 4.docx.pdf 06.04.2023
7996 Розвиток вербального інтелекту педагога в умовах сьогодення Інший модуль №5 Витяг Дика Н.М. 5.docx.pdf 23.05.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (7)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1279 освітній форум «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – 2017-2018 Н.Р. СТАРТ ЧИ ПРОДОВЖЕННЯ ПОСТУПУ» постійно діючий Київський університет імені Бориса Грінченка 21.08.2017 3
1291 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби» конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 30.05.2017 3
1300 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 2
1334 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 5
1349 Конструювання компетентнісно-орієнтованних завдань на уроках української мови семінар м. Бровари 22.11.2018 2
1354 Науково-методичний кластер «Реалізація компетентнісного підходу на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників як ос семінар м. Олександрія 12.06.2018 5
1355 Науково-методичний кластер "Технології моделювання компетентнісно орієнтованих завдань у закладах загальної середньої освіти" семінар Бровари 23.11.2018 5

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
7 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти Фільм «Разом до перемоги: діяльність ІПО Університету Грінченка в умовах воєнного стану» 2022

Зимові та літні школи (5)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
14 Інститут післядипломної освіти Літня Якість освіти в умовах воєнного стану Київський університет імені Бориса Грінченка Керівник робочої групи 2023 -
20 Інститут післядипломної освіти Зимова Школа професійного розвитку педагогів Київський університет імені Бориса Грінченка Керівник робочої групи 2023 -
25 Інститут післядипломної освіти Літня Відбірково -тренувальні збори для учнів 8-11 класів ІV етапу ХХХІV Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Київський університет імені Бориса Грінченка Керівник робочої групи 2023 -
38 Інститут післядипломної освіти Літня Якість освіти в умовах воєнного часу Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -
39 Зимова "Школа професійного розвитку педагогів" Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2023 -

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (13)

ID Назва Рік
43711 Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА
43712 Українська мова: тестові завдання у форматі ЗНО
39278 Ukrainian language: a comprehensive publication for preparation for external evaluation and STA
39249 Ukrainian language: test tasks in the format of external evaluation
37057 Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи: Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва
33109 Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА
29335 Грінченківські етюди. "Україна! В цьому слові для мене все"
36810 Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА
29590 Українська мова: тестові завдання у форматі ЗНО
25445 Українська мова: комплексне видання для підготовки до ЗНО та ДПА
25446 Українська мова: тестові завдання у форматі ЗНО
11959 Українська мова за професійним спрямуванням
17094 Українська мова за професійним спрямуванням

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
46225 Мовна особистість сучасного вчтеля в системі неперервної освіти

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
102 Сучасна українська літературна мова (3 курс) (Семестр 5) Інститут філології Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
103 Сучасна українська літературна мова (3 курс) (Семестр 6) Інститут філології Бакалавр Денна 2014 398 01.10.2014
254 Сучасна українська літературна мова (3 курс, ФУб, з.ф.н.) (Семестр 5) Інститут філології Бакалавр Заочна 2016 347 30.06.2016
321 Сучасна українська літературна мова (морфологія) (3 курс, ФУб, VI семестр, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2017 392 12.06.2017

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
246 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (3 курс) (Семестр 5) Магістр Денна 4 5 не враховується 26.11.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
355 Кафедра української мови 4,24 29.12.2016
1079 Кафедра української мови 4,01 12.01.2017
2442 Кафедра мовно-літературної освіти 4,8 25.11.2019
3332 Кафедра мовно-літературної освіти 4,9 30.11.2020
4247 Кафедра мовно-літературної освіти 4.9 06.12.2021
5132 Кафедра мовно-літературної освіти 4.9 29.11.2022

Підготовка переможців спортивних змагань (2)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
5 Оверчук Оксана Олегівна ІІІ (міський) етап VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Київ Не зазначено I nakaz_donmc_758.pdf 2016
6 Ключник Тетяна Олександрівна ІІІ (міський) етап VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Київ Не зазначено II nakaz_donmc_758.pdf 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
4 Огарь Юлія Віталіївна Інститут філології VI Українська мова і література ( у т.ч. методика їх викладання) II document 2016

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (7)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
21 XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика Інститут післядипломної педагогічної освіти 09.12.2017
31 VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Інститут післядипломної педагогічної освіти 08.12.2017
164 Конкурс методичних розробок педагогічних працівників навчальних закладів м. Києва з української (рідної) мови м. Київ 15.02.2017
165 «Символи моєї держави» м. Київ 12.04.2017
166 ХVІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, ІІІ (міський) етап м. Київ 15.02.2017
167 VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІІ етап м. Київ 20.12.2017
254 III етап ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості СШ № 81 27.12.2018

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
3 Оверчук Оксана Олегівна VI XVII Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика Не зазначено document 2017
4 Мостовенко Маргарита Валентинівна IV VII Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівсткої та студентської молоді імені Тараса Шевченка Не зазначено document 2017

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
11 Кафедра мовно-літературної освіти 39 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
24 Кафедра мовно-літературної освіти 49 2023

Нові освітні програми (ІПО) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
12 Кафедра мовно-літературної освіти Розробник 2023
13 Кафедра мовно-літературної освіти Укладач 2023

Заходи для учнів та педагогів (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
11 Кафедра мовно-літературної освіти Голова журі 2023
12 Кафедра мовно-літературної освіти Член журі 2023