Додаткові відомості

Освіта
Інститут практичної психології і соціальної роботи «Психогенез» (2000 р.)
Перелік місць роботи
2000-2003 спеціалізована школа №17 (практичний психолог)
2001 – 2010 Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, лабораторія діагностики та психічного розвитку дитини (молодший науковий співробітник, аспірантка, старший науковий співробітник).
2005-2007 дошкільний навчальний заклад №687 (практичний психолог);
2007-2011 Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом «Сонячне коло».
З 2012 і до тепер Громадська асоціація підтримки осіб з аутизмом «Простір любові».
Активний учасник понад 25 інтеграційно-корекційних таборів для сімей з аутичними дітьми у формі проведення ігрових і арт занять для дітей та семінарів-тренінгів для батьків.
З 2010 аналітично-орієнтований психолог (консультування дорослих та ігрова терапія дітей).
Теми дисертацій (захищених)
«Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників» зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія (2008 р.)
Громадська активність
Українська Спілка Психотерапевтів (УСП) з 15.07.2019

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 45 3 1 0 2023.03.14 14:54:41 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 34 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
70 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 11.2 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Taran_Oksana

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9730 : ІІІ Всеукраїнська міждисциплінарна конференція з міжнародною участю: «Інклюзивна освіта: Ідея, стратегія, результат» Арттерапевтичний супровід родин дітей з особливими освітніми потребами в абілітаційних таборах Інклюзивно-ресурсний центр Тернопільського університету імені Володимира Гнатюка document.pdf
4818 Науково-практичний семінар "Арт-терапевтичні технології як інструмент супроводу дітей з особливими освітніми потребамив інклюзивних навчальних закладах України: перспективи та шляхи імплементації" Учасник конференції м. Київ document
4817 ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Спеціальна освіта: супровід без обмежень" Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення м. Кам'янець-Подільський document
4816 Друга щорічна Всеукраїнська конференція "Освіта дітей з ментальними порушеннями. Права та проблеми" Учасник конференції м. Київ document
3758 IV Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки та психології: "Педагог в інклюзивному просторі: траєкторія фахової самоактуалізації" Психологічний супровід сімей, що виховують дитину з особливими освітніми потребами Переяслов-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди document.PDF
2735 ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ«СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ТА СУЧАСНІ ПРАКТИКИ» Психологічні аспекти сприйняття дитини як суб'єкта професійної взаємодії студентами психолого-педагогічних напрямків підготовки м. Київ document
2730 IIІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології «ІНКЛЮЗІЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ» Психологічні передумови формування полімодального сприймання у дітей з особливостями психофізичного розвитку м. Київ document
2732 ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку». ІННОВАЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ CASE-STUDY В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЛОГОПЕДІВ) м. Кам’янець-Подільський document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
45857 Алгоритм формування письма в учнів з розладами аутистичного спектра
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
43766 Засоби образотворчого мистецтва як метод формування оптико-просторових уявлень у дітей молодшого шкільного віку з дисграфією
43388 Harmonization of the sensorimotor state of children with autism as a factor in increasing their adaptive capabilities
42420 Актуальні проблеми формування писемного мовлення в дітей молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра
42421 Мотиваційний компонент психологічної готовності майбутніх фахівців спеціальної освіти до навчання дітей з аутизмом
40788 Особливості психологічної адаптації до школи в учнів першого класу з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного освітнього середовища
40787 Соціально-психологічні чинники ставлення сучасних жінок до материнства
38869 Теоретико-методичні аспекти дослідження полімодального сприймання у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
29397 Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
30582 Методичні аспекти дослідження мовної картини світу дітей 5–7 років
25613 Дослідження професійної готовності студентів психолого-педагогічних спеціальностей до роботи з дітьми
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
10629 Диагностическая модель игровой деятельности аутичного ребенка
18736 Професійне самовизначення старшокласників у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
45422 Теоретико-прикладні засади арт-супроводу родин, які виховують дітей з розладами аутистичного спектра, в умовах абілітаційних таборів
43766 Засоби образотворчого мистецтва як метод формування оптико-просторових уявлень у дітей молодшого шкільного віку з дисграфією
42420 Актуальні проблеми формування писемного мовлення в дітей молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра
42421 Мотиваційний компонент психологічної готовності майбутніх фахівців спеціальної освіти до навчання дітей з аутизмом
40788 Особливості психологічної адаптації до школи в учнів першого класу з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного освітнього середовища
40787 Соціально-психологічні чинники ставлення сучасних жінок до материнства
38869 Теоретико-методичні аспекти дослідження полімодального сприймання у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
29397 Особливості емоційної компетентності дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
30582 Методичні аспекти дослідження мовної картини світу дітей 5–7 років
25613 Дослідження професійної готовності студентів психолого-педагогічних спеціальностей до роботи з дітьми
19509 Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
22959 Системне дослідження особливостей засвоєння складоритму дітьми з порушеннями мовлення
18433 Психологічний супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра: проблеми та перспективи
10629 Диагностическая модель игровой деятельности аутичного ребенка
18736 Професійне самовизначення старшокласників у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку
36840 Освітологічні засади формування образу світу у дошкільників зі зниженим зором
18734 Проблема усвідомлення себе та навколишнього світу дитиною з аутизмом
3464 Психологічний образ світу дитини: проблеми та перспективи дослідження

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
43387 Дослідження сформованості рухової сфери у дітей із загальним недорозвитком мовлення
28367 Перспективы изучения речевой мотивации у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
28361 Мотивація до подолання мовленнєвих порушень як провідний чинник корекції мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
13720 Ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення: діагностика та напрями розвитку
13715 Особливості пізнавальної сфери розумово відсталих дітей дошкільного віку
10337 Особливості пізнавальної сфери у дітей з дизонтогенезом розумового розвитку
36053 Психологічні аспекти порушення мовлення у дітей з аутизмом
1254 Концептуальні засади психодіагностики психофізичного розвитку дітей 5-7 років
1005 Базові теоретичні підходи до формування особистості у дітей з аутизмом
1319 Фактори становлення самосвідомості дитини
1253 Причини труднощів формування Я-концепції у слабозорих дошкільників: теоретичні та експериментальні напрями дослідження

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
159 Учасник програми Британська Рада в Україні Студентська академічна мобільність в Україні (САМ)

голова Британської Ради в Україні

Саймон Вільямс

- 31.05.2020-11.05.2021

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
305 Соціально-психологічні чинники ставлення сучасних жінок до материнства фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40787/ 2022
306 Особливості психологічної адаптації до школи в учнів першого класу з порушеннями мовлення в умовах інклюзивного освітнього середовища фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40788/ 2022

Завершені наукові дослідження (3)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
20 «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Етап дослідження 12.2018 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2005-zvit-kafedry-pro-realizatsiiu-naukovoi-temy-kafedry-na-vchenii-radi-universytetu.html
28 Технологія формування складоритмічної структури мовлення у дітей дошкільного віку з ООП Повноцінне дослідження 10.2019 http://il.kubg.edu.ua/2013-10-29-15-01-27/naukova-tema-kafedry/2429-promizhnyi-zvit-pro-vykonannia-doslidzhennia-kafedry-spetsialnoi-ta-inkliuzyvnoi-osvity-na-vchenii-radi-universytetu-vid-31-10-2019.html
152 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
38 Заняття у дитячому логопедичному центрі «Логотренажер» 2016 5

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
716 Фаховий модуль (стажування) - document 20.01.2014
991 Модуль з ІКТ - sert_kurs_28_02_14.pdf 28.02.2014
1693 Лідерський модуль - document 12.10.2017
2086 Модуль з ІКТ Інший модуль document 02.03.2018
3137 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.04.2019
3787 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
4431 інше Інший модуль document 09.08.2020
4880 інше Інший модуль document 31.12.2020
4904 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5440 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
7224 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7335 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
8048 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_178_04.04.2023.pdf 04.04.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (11)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
78 «Volunteer training» Засідання клубу волонтерів РПМПК Шевченківського району 25.04.2016 2
79 “Навчальна супервізія у підготовці майбутніх логопедів в центрі “Логотренажер” в рамках Фестивалю методик Презентація діяльності логопедичного центру Київський університет імені Бориса Грінченка, Тимошенка, 13Б 11.02.2016 2
80 «Логопедичне «Що? Де? Коли?» в рамках Міжнародного дня логопеда Змагання Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
371 «Піскова терапія як метод психокорекції» Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 28.04.2016 2
372 «Пісочна терапія: практичне керівництво для дій» (цільова група: діти) Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
373 «Пісочна терапія: практичне керівництво для дій» (цільова група: студенти, викладачі) Майстер-клас Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
375 «Навчання, засноване на дослідженнях. Метод CASE-STUDY» Інститутський форум “Навчання, засноване на дослідженні в системі забезпечення якості освіти” Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
1154 Модель Психолого-педагогічних заходів подолання дислексії в учнів молодшого шкільного віку Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1164 Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1169 Активізація мовленнєвої діяльності дитини в сенсорно-пізнавальному просторі інклюзивного навчання Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 10.11.2017 10
1189 Дитина з особливими освітніми потребами очима батьків Наукова цукерня, психологічна майстерня Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
24 Логопсихологічна лабораторія Упродовж 2016 року (1-2 рази на місяць) 20 Не зазначено 25.10.2016
109 Логопсихологічна лабораторія упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 29.03.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
10469 Психологічна готовність дитини до школи

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
24868 Спеціальна педагогіка
23200 Спеціальна педагогіка

Сертифіковані ЕНК (9)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
65 Психологія самосвідомості (6 курс) Інститут людини Магістр Денна 2014 71 28.02.2014
664 Методологія психологічних і педагогічних досліджень (5 курс, КО, денна) Інститут людини Магістр Денна 2019 902 28.12.2019
853 Методичні засади роботи з аутичними дітьми (3 курс, КО, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 22/23 н.р.
1044 Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу (3 курс, КО, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 22/23 н.р.
1277 Системна допомога дітям молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра (5 курс, ВА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2022 335 30.06.2022 22/23 н.р.
1280 Загальна та спеціальна психологія (1 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 22/23 н.р.
1337 Актуальні проблеми та методологія досліджень у спеціальній та інклюзивній освіті (5 курс, ЛОГ, ВА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2022 749 27.12.2022
1433 Системна допомога дітям раннього та дошкільного віку з розладами аутистичного спектра (5 курс, ВА, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Магістр Денна 2023 178 04.04.2023
1549 Комплексна діагностика при порушеннях мовлення з консультуванням (2-3 курс, ЛОГ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023

Використання ЕНК (34)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5356 Інститут людини Методологія психологічних і педагогічних досліджень (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 10 27.12.2019
5633 Інститут людини Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
6131 Інститут людини Виробнича (за напрямом підготовки в закладах освіти) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6143 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6164 Інститут людини Виробнича практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6999 Інститут людини Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7005 Інститут людини Психологія (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7079 Інститут людини Сімейне консультування батьків аутичної дитини (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7538 Інститут людини Методичні засади роботи з аутичними дітьми (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
7641 Інститут людини Переддипломна (науково-дослідна) практика (6 курс, КО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7711 Інститут людини Практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (6 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7849 Інститут людини Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8503 Інститут людини Курсова робота зі спеціалізації (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
8533 Інститут людини Методологія психологічних і педагогічних досліджень (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8593 Інститут людини Педагогіка (загальна та спеціальна): Основи психолого-педагогічних досліджень (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8762 Інститут людини Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 31.12.2020
9425 Інститут людини Психологічне консультування (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9433 Інститут людини Психологія (1-2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9436 Інститут людини Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 30.11.2021
9902 Інститут людини Курсова робота (на вибір з фахових дисциплін) (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9981 Інститут людини Методичні засади роботи з аутичними дітьми (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10192 Інститут людини Психологічне консультування (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10233 Інститут людини Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
10981 Інститут людини Практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (6 курс, ЛОГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11118 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика зі спеціалізації ППДДА (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11147 Інститут людини Виробнича практика зі спеціалізації "Спеціальна психологія" (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11385 Інститут людини Виробнича (педагогічна) практика ІРЦ (4 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11467 Інститут людини Загальна та спеціальна психологія (1 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12039 Інститут людини Загальна та спеціальна психологія (1 курс, ЛОГ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12350 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Методичні засади роботи з аутичними дітьми (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12423 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Розлади аутистичного спектра як вид дизонтогенезу (3 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022
12743 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Актуальні проблеми та методологія досліджень у спеціальній та інклюзивній освіті (5 курс, ЛОГ, ВА, денна) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12748 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Загальна та спеціальна психологія (1 курс, ЛОГ, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2022
12755 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Системна допомога дітям молодшого шкільного віку з розладами аутистичного спектра (5 курс, ВА, денна) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
660 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,55 30.12.2016
1465 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,80 12.01.2017
2307 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,73 27.12.2018
3175 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,73 28.12.2019
4086 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,85 28.12.2020
4922 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,91 28.12.2021
5775 Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 4,88 30.12.2022

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
10 Куца Іванна Романівна V Корекційна та соціальна педагогіка I 2017
196 Лахно Аліна Олегівна IV Спеціальна освіта (за нозологіями) I 2022