Додаткові відомості

Освіта
Елістинське  музичне училище. Фортепіанний відділ. Росія.

Кіровоградський педагогічний інститут імені О. Пушкіна, 1976р.

Перелік місць роботи

Елістинське музично-педагогічне училише (Росія), Лутугінська музична школа (Луганська обл., Україна), Кіровоградський педагогічний університет імені В. Винниченка (Україна)
Теми дисертацій (захищених)
Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх вчителів музики
Громадська активність
Куратор ІV курсу

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 151 7 4 2024.05.21 10:49:16 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 77 5 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
294 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності 0.2 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Liashenko

Конференції (24)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10410 ІV Міжнародна науково-практична конференція "Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи". «Інтеграція мистецтв у професійній підготовці здобувачів вищої мистецької освіти», Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський столичний університет імені Бориса Гринченка document
10415 ІХ Міжнародна науково-практична конференція Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення. Зміст професійної діяльності викладача спеціального фортепіано у класичному університеті». Ужгород, Академія культури і мистецтв. document
10412 . VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Мистецькій освітній простір у контексті реалізації сучасної парадигми освіти». «Специфіка викладання фортепіано в класичному університеті». Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка document
9181 V Міжнародна науково-практична конференція \ Формування у студентів- інструменталістів досвіду професійної діяльності в процесі фахової підготовки в університеті Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка document.pdf
9184 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення" Технології індивідуальних онлайн занять в системі фортепіанної підготовки студентів-вокалістів вищих навчальних закладів освіти. м. Ужгород document
9182 –VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Science, education, innovations: актуальні питання та сучасні аспекти» Професійний досвід як складова фахової компетентності майбутнього інструменталіста-виконавця Таллінн, Естонія. document.pdf
8073 Професійна мистецька освіта ф художня культура: виклики XXI століття Формування творчої особистості майбутнього інструменталіста-виконавця у вищій школі м.Київ document.pdf
8074 Мистецький освітній простір у контексті реалізації сучасної парадигми освіти Особливості фахової підготовки інструменталістів-виконавців у класичному університеті м.Кропивницький document.pdf
7056 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоболізації Шляхи вдосконалення інструментально-виконавської підготовки студентів мистецьких закладів освіти м. Переяслав, Україна document.docx
6941 "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття" "Формування досвіду виконавської діяльності магістрантів в університетській мистецькій освіті" Київський університет імені Бориса Грінченка document
6940 Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація наскрізної виконавської підготовки учнівської молоді в сучасній мистецькій освіті" "Теоретичні основи викладання інструментально-виконавських дисциплін у системі університетської освіти" НПУ імені М.П. Драгоманова document.pdf
6939 "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття" "Змішана форма навчання у процесі викладання основного музичного інструмента" Київський університет імені Бориса Грінченка document
6938 Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми музично-естетичного виховання учнів мистецьких закладів освіти" "Історичний аналіз парадигм інновацій в системі освіти" НПУ імені М.П. Драгоманова document.pdf
4908 Мистецький освітній простій у контексті формування сучасної парадигми освіти Практико-орієнтовна інструментально-виконавська підготовка студентів-вокалістів м. Кропивницький document
4754 Професійна мистецька освіта і художня культура:виклики ХХІ століття Формування інструментально-виконавської компетентності студентів-вокалістів в умовах закладу вищої мистецької освіти. Київський університет імені Б. Грінченка document
3750 Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення Сутність і структура індивідуальних занять в системі магістерської підготовки майбутніх педагогів-музикантів. м. Кропивницький document
2439 Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення Особливості виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів м. Кропивницький document
2219 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Творчі завдання та методичні прийоми у виконавській підготовці майбутніх педагогів-музикантів. м.Київ document
421 Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення Формування фахової компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва Кіровоград document
423 Міжнародна науково-практична конференція 'Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття' Інклюзивна мистецька освіта: інноваційна проблема ХХІ століття м. Київ document
422 І Міжнародна науково-практична конференція 'Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення' Методи інтерпретації музичних творів як засіб мистецького навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва м.Кіровоград document
424 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 'Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи' Інтеграція мистецтв як механізм вербального інтерпретування музики м. Умань document
425 Духовна культура особистості та інноваційні освітні технології: виклики ХХІ століття Інноваційні підходи в системі вищої мистецької освіти м. Вінниця document
426 Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору та її етапи м. Луганськ document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
47218 Методичний аспект формування інструментально-виконавської компетентності студента-піаніста

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
48485 Зміст професійної діяльності викладача спеціального фортепіано у класичному університеті
42578 Синергетичні засади фахової підготовки студентів-інструменталістів в університеті
41938 Особливості фахової підготовки інструменталістів-виконавців у класичному університеті
41935 Formation of creative personality of the future instrumentalist- performer in higher education
38093 Cпецифіка діяльності викладача-інструменталіста в умовах пандемії covid-19.
32389 Historical analysis of innovation paradigms in the education system
32393 Theoretical basics of teaching the basic musical instrument in the system of the university education
27889 Практико-орієнтована інструментально-виконавська підготовка студентів-вокалістів
26007 Впровадження змішаної форми навчання в процес викладання основного музичного інструмента.
24698 Сутність і структура індивідуальних занять в системі магістерської підготовки майбутніх педагогів – музикантів

Фахові видання, що затверджені МОН (21)

ID Назва Рік
48485 Зміст професійної діяльності викладача спеціального фортепіано у класичному університеті
44919 Реалізація музично-виконавської майстерності як досвіду становлення культури професійно-педагогічного спілкування студентів у вищих навчальних закладах
42578 Синергетичні засади фахової підготовки студентів-інструменталістів в університеті
41938 Особливості фахової підготовки інструменталістів-виконавців у класичному університеті
41935 Formation of creative personality of the future instrumentalist- performer in higher education
44839 Формування у студентів-інструменталістів досвіду професійної діяльності в процесі фахової підготовки в університеті
38093 Cпецифіка діяльності викладача-інструменталіста в умовах пандемії covid-19.
32389 Historical analysis of innovation paradigms in the education system
32393 Theoretical basics of teaching the basic musical instrument in the system of the university education
27889 Практико-орієнтована інструментально-виконавська підготовка студентів-вокалістів
26007 Впровадження змішаної форми навчання в процес викладання основного музичного інструмента.
24698 Сутність і структура індивідуальних занять в системі магістерської підготовки майбутніх педагогів – музикантів
23796 Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти
22181 Особливості виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів
15920 Організація творчої художньо-педагогічної діяльності майбутніх педагогів - музикантів
12514 Формування досвіду виконавської діяльності учителів музичного мистецтва
10227 Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва
7303 Методи інтерпретації музичних творів як засіб мистецького навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва
8226 Професійні якості вчителя-менеджера музичного мистецтва та способи вдосконалення їх в умовах вищого навчального закладу
1833 Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах вищого навчального закладу
8364 Художня інтерпретація творів мистецтв в теорії та практиці наукового аналізу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
18201 Медіа-освіта як складова освітнього процесу у вищому мистецькому навчальному закладі
13199 Основні характеристики професійних якостей учителя-менеджера музичного мистецтва
5256 Інклюзивна мистецька освіта: інноваційна проблема ХХІ ст.
10730 Компонентна структура художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору
8539 Інтеграція мистецтв як механізм вербального інтерпретування музики
8363 Компонентна структура художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору
8438 Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору та її етапи
8362 Духовний розвиток як чинник професійної підготовки майбутніх вчителів

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
8 Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23796/ 2018
439 Формування у студентів-інструменталістів досвіду професійної діяльності в процесі фахової підготовки в університеті фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44839/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
502 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 18-25.09.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
245 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності Аналітик-дослідник 18.08.2022
246 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності Інтегратор 22.11.2022

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
142 системна робота впродовж календарного року 2016 5
230 заняття з фортепіано протягом 2017 року 10

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
143 Фаховий модуль (стажування) - document 06.04.2016
455 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1503 Лідерський модуль - document 21.04.2017
1836 Інше - document 01.03.2017
2540 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
4657 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5146 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.03.2021
7470 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7881 Лідерський модуль Інший модуль document 12.05.2023
8941 Інший Інший модуль Витяг Ляшенко О.Д.pdf 22.12.2023
9326 Основи роботи з ЕНК Цифровий модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
885 Концерт-лекція "Й. С. Бах у ХХІ столітті" в рамках проекту "Мала філармонія" концерт-лекція м. Київ 24.11.2016 3
886 Концерт “Ліричні сторіки фортепіанної музики” в рамках проекту "Мала філармонія" концерт м. Київ 11.05.2016 4

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
73 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м.Київ - 18.03.2018
114 Музика і живопис Музичний Музей Рильського - 12.11.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
12899 Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
7330 Професійний портрет

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
714 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,90 30.12.2016
1577 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,12 12.01.2017
2090 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,74 26.12.2018
3085 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,98 28.12.2019
3861 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,80 28.12.2020
5053 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,97 28.12.2021
5529 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,79 30.12.2022
6420 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,93 30.12.2023

Підготовка переможців спортивних змагань (2)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
43 Лукашук Олена Третій міжнародний полікультурний Інтернет-фестиваль Переяслав-Хмельницький Не зазначено I - 2016
44 Макерова Н.О. Третій міжнародний полікультурний Інтернет-фестиваль "Переяславський дивограй" Переяслав-Хмельницький Не зазначено II - 2016

Заходи мистецького спрямування (5)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
43 Музичний антракт. Виступ студ. Лукащук О. Твір: Шопен «Вальс» cis moll. особиста участь Інститут мистецтв - 24.03.2017
44 Концерт в рамках Малої філармонії «Чудовий світ музики». .Виступ студ. Лукащук О. Твір С. Рахманінова «Прелюдія» соль мінорlink особиста участь Інститут мистецтв Посилання 29.03.2017
45 ІV Міжнародний полікультурний Інтернет- конкурс «Переяславський дивограй». (Студентка Лукащук О. отримала диплом лауреата ІІ ступеня.) особиста участь м. Переяслав-Хмельницький Лукащук OpenDocument.odg 26.04.2017
46 Творча зустріч з Б. Фільц «Забреніли струни у душі моїй». Виступ студ. Лукащук О. Твір Б. Фільц «Закарпатська новелетта №10».link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Інститут мистецтв Посилання 20.12.2017
47 Творча зустріч з Б. Фільц «Забреніли струни у душі моїй» . 20.12.2017 .Виступ студ. Максимюк О. Твір Б. Фільц «Закарпатська новелетта №7».link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Інститут мистецтв Посилання 20.12.2017