Додаткові відомості

Освіта

1989 - 1994 р.р. - Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя

2013 - 2017 р.р. - Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти 

Перелік місць роботи

1994 - 2006 р.р. - Ніжинська школа – гімназія №3 

2006-2010 рр - Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя

2010-2012 рр. - Київська гімназія № 191 ім. П. Тичини з поглибленим вивченням
іноземних мов 

Теми дисертацій (захищених)
"Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
Громадська активність
Член міжнародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) .

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
341 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання DXI-3315-2022 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/15773713
453 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання DXI-3315-2022 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/15773713

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 110 6 3 2024.07.23 10:24:16 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 108 6 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
115 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 79 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Lada_Petryk

Конференції (29)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10429 Проблеми ефективності професійної мовної комунікації в умовах інформаційної агресії - м. Київ document
9242 Innovative approaches to solving scientific problems Pedagogical conditions of an effective interactive learning environment with pre-service primary school teachers' foreign language training Tokyo, Japan document
9179 Theory and practice of modern science The SAMR model as an approach for technologies choice in HyFlex terms Kraków, Poland document
9068 Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» Іншомовна підготовка студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»: Медіаосвітній підхід м. Київ document
8747 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти Технологія Madia-Based Learning у змісті іншомовної підготовки майбутніх учителів початкових класів м. Київ document
8711 Методичний хаб для вчителів іноземних мов у початковій школі «Онлайн-навчання іноземних мов у початковій школі: сучасні практики, інноваційні технології, ресурси» Flipgrid на уроках англійської мови у початковій школі: методичний свіфт-порадник для вчителів з питань розвитку креативності та удосконалення нових медіанавичок молодших школярів м. Київ document
8371 MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ 4 КЛАСУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Львів document
7175 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики" Організація іншомовної підготовки педагогів на основі застосування медіазасобів м.Київ document
7188 Language teaching and learning in the 21st century Media use at foreign language lessons in primary school Greece (online) document.pdf
6747 25 Всеукраїнська конференція міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) - м.Київ (online) document
6522 Theoretical and scientific bases of development of scientific thought Медіазасоби у підготовці майбутніх учителів початкової школи: поняття та сутність Rome, Italy (online) document
5953 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін - м.Київ document
5951 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Застосування медіазасобів учителем початкової школи: методичний супровід м.Київ document.pdf
6134 Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога - м. Херсон document.pdf
5950 Language Teaching and Learning in the 21st Century: From theory to pedagogical practice Methodical Purpose Of Media Use At Foreign Language Lessons In Primary School Greece (online) document.pdf
5949 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Інтерактивне навчальне середовище у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи м.Київ document.pdf
4551 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Змістово-методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування медіазасобів на уркоах іноземних мов м. Київ document
4552 24 Всеукраїнська конференція міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) - м. Київ document
4550 Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: кращі практики та виклики Медіазасоби як складові «перевернутого навчання» іноземної мови у педагогічному ЗВО м. Івано-Франківськ document
3607 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Медіа як засоби реалізації міждисциплінарного навчання іноземних мов у закладі вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
3608 Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародної взаємодії ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В ІНШОМОВНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Київський університет імені Бориса Грінченка document
2158 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Медіа-грамотність майбутнього вчителя початкової школи: стан, проблеми, перспективи м. Київ document
2159 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа м. Київ document
2157 Педагогика и психология в эру увеличения потока информации 2017 Цифрові зображення як медіа та навчальні засоби у навчанні іноземних мов майбутніх учителів початкової школи м.Будапешт document
2505 22 Всеукраїнська конференція міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) - м. Київ document
1213 Педігогіка у міждисциплінарному виміірі: від традицій до інновацій Медіаграмотність як навичка ХХІ століття Київський університет імені Бориса Грінченка document
621 ХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив» Медіапедагогіка як складова сучасної освіти м. Київ document
622 Практична медіа грамотність: міжнародний досвід та Українські перспективи Особливості використання медіазасобів у викладання іноземних мов м. Київ document
623 Современные проблемы науки и образования 2015 Forming of future teachers' foreign communicative competence be means of media texts м. Будапешт document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
45605 Digital and multimedia technologies in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
46956 An adaptive system of teaching a foreign language to students of pedagogical specialties: European experience
46958 Corpus linguistics in building professional communicative competencies of graduates of higher educational institutions
45605 Digital and multimedia technologies in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
49323 Foreign language educational environment of a modern university in Ukraine
47685 The use of HyFlex technology in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties under modern challenges
42329 Організація HyFlex навчання іноземної мови: спеціальності 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта»
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties
29045 Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
23197 Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа
19797 Цифрові зображення як медіа та навчальні засоби у навчанні іноземних мов майбутніх учителів початкової школи
16783 Медіапедагогіка як складова сучасної освіти
6251 Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів засобами медіатекстів

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
49323 Foreign language educational environment of a modern university in Ukraine
47685 The use of HyFlex technology in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties under modern challenges
45443 Застосування методу Task based learning у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей
47109 Подолання ефекту плато у вивченні іноземних мов студентами ЗВО
42329 Організація HyFlex навчання іноземної мови: спеціальності 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта»
41170 Organisational and pedagogical conditions for training future primary school teachers to use Google services in teaching english to primary school pupils
40370 Organization of future primary school teachers’ professional practice within the optional block «Foreign language»
37916 Застосування медіазасобів у змісті дисципліни «Іншомовна освіта: іноземна мова з методикою навчання»
35387 Медіадидактичний супровід іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи
32068 Інтерактивне навчальне середовище процесу іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи
29047 Ефективність використання медіазасобів для вивчення іноземних мов у початковій школі: від усвідомлення до готовності
29045 Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
19799 Медіаграмотність як навичка ХХІ століття
23197 Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа
4731 Методичні можливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
1771 Особистість викладача ВНЗ у процесі формування управлінських якостей студентів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
45296 Pedagogical conditions of an effective interactive learning environment within pre-service primary school teachers' foreign language training
45297 The SAMR model as an approach for technologies choice in HyFlex terms
42956 Формування медіаграмотності учнів 4 класу на уроках англійської мови
35388 Медіазасоби у підготовці майбутніх учителів початкової школи: поняття та сутність
45157 Медіазасоби як складові «Перевернутого навчання» іноземної мови у педагогічному ЗВО
16783 Медіапедагогіка як складова сучасної освіти
14558 Особливості використання медіазасобів у викладанні іноземних мов
10929 Класифікація медіазасобів у науково-педагогічній літературі
10855 Актуальність застосування медіазасобів на уроках іноземної мови у початковій школі
10856 Класифікація медіазасобів у науково-педагогічній літературі
4672 Засоби медіа-освіти на уроках іноземних мов
5653 Медіатекст як один із засобів формування іншомовної комунікативної компетенції студентів педагогічної спеціальності
3166 Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента
229 The critical thinking forming of a primary teacher in the content of English practical course

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
170 Учасник проєкту Національне агентство освіти Фінляндії Розвиток кар’єрного радництва для України CARE Carita Cruz, Career Guidance Counsellor , HAMK наказ №667.pdf 01.08.2023-31.12.2025

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
141 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40938/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
251 Університет імені Масарика м.Брно (Чехія) Зміни у педагогічних університетах та факультетах у 21 столітт 10-15.10.2021 Zdenka Vagnerova Учасник програми document
516 Університет прикладних наук, Хяме (Фінляндія) «Розвиток кар’єрного радництва для України CARE» 08-14.10.2023

Carita Cruz, EDU Research Unit, HAMK,  carita.cruz@hamk.fi

Учасник проєкту document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
828 VITALITY Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
199 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
265 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Аналітик-дослідник 22.09.2022

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
72

Гриневич Лілія Михайлівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов/13.00.04 - теорія та методика професійної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, без відриву від виробництва з 2013 р. по 2017 р. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2020

Підвищення кваліфікації (41)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
707 Фаховий модуль (стажування) - document 15.05.2013
1360 Модуль з ІКТ - document 11.11.2016
1364 Дидактичний модуль - document 30.09.2016
1436 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1765 Інше - document 30.03.2017
1868 Інше - document 31.10.2017
1885 Інше - document 14.12.2017
2681 Інше Інший модуль QR_Codes_in_Action_EVO18-EVO18_Official_Certificate_131.pdf 18.02.2018
2722 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
2989 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.04.2019
3218 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3962 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4630 інше Інший модуль document 29.05.2020
4769 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.11.2020
5210 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5331 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5853 інше Інший модуль document 11.11.2021
5935 інше Інший модуль document 23.05.2021
6127 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
6422 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6532 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
6675 інше Інший модуль document 08.08.2022
6676 інше Інший модуль document 22.08.2022
6813 інше Інший модуль document 02.02.2022
6814 інше Інший модуль document 25.06.2022
6815 інше Інший модуль document 10.11.2022
6892 інше Інший модуль document 14.11.2022
7049 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7273 інше Інший модуль document 23.12.2022
7275 інше Інший модуль document 10.06.2022
7476 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
8174 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8248 Дидактичний модуль Інший модуль Петрик Л.В..pdf 24.02.2023
8278 Дослідницький: Формування резильєнтних компетентностей в період трансформацій, сучасних викликів та кризових станів суспільства Інший модуль ФПО_Петрик_підвищення кваліфікації_compressed.pdf 13.08.2023
8856 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9276 Медіаосвіта: європейські практики Дидактичний модуль document 21.03.2024
9485 Побудова індивідуальної траєкторії викладача в контексті інтернаціоналізації Дослідницький модуль document 01.04.2024
9538 Освітнє лідерство в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9564 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024
9776 Лепбук професійного успіху 2024 Інший модуль document 20.04.2024
10054 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 330.pdf 02.04.2024

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
45 Медіашкола сучасного вчителя Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 17.05.2016
86 Медіашкола майбутнього вчителя упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 17.05.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (27)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
283 Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
452 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 397 03.06.2019 -
551 Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
561 Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО, денна) - Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 -
741 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (3-4 курс, м/с, ДО) - Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020 -
785 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
807 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
846 Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
901 Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
949 Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
965 Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1075 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1123 Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1161 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1208 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ХОР, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1240 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 266 03.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1260 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс,СС, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1290 Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ПМ) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 599 15.11.2022
1327 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1370 Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022 23/24 н.р.
1499 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, ДО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.
1609 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ЛОГ, ВА) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2023 786 04.12.2023
1666 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2023 843 25.12.2023
1761 Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2024 330 02.04.2024
1778 Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2024 420 02.05.2024
1831 Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2024 480 03.06.2024
1832 Практика виробнича (методична з додаткової спеціалізації) (3-4 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2024 480 03.06.2024

Використання ЕНК (45)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
433 Педагогічний інститут Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
5183 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
7390 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 10.12.2020
7718 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
7723 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
7724 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
7935 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
8192 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
8232 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8272 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
8671 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8806 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, спп, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2020
8972 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9082 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9210 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 4 3 30.11.2021
9424 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10103 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
10113 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 3 30.11.2021
10289 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 30.11.2021
10493 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10542 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
10623 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 3 30.11.2021
10627 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
10630 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
10666 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
11215 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична з додаткової спеціалізації) (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12135 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12183 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 10 5 10 31.12.2022
12267 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ПМ) Магістр Денна 8 5 10 31.12.2022
12389 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12405 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 31.12.2022
12406 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ХОР, денна) Магістр Денна 9 5 10 31.12.2022
12409 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 31.12.2022
12443 Факультет педагогічної освіти Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12518 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
12562 Факультет педагогічної освіти Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12911 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
12971 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023
13195 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13197 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 5 31.12.2023
13200 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, ДО, спп) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023
13248 Факультет педагогічної освіти Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 31.12.2023
13348 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта з методикою навчання (англійська мова) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2023
13375 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 31.12.2023
13785 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ЛОГ, ВА) Магістр Денна 8 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
138 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4.7 20.05.2016
1346 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,62 12.01.2017
2174 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,77 27.12.2018
3004 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,80 28.12.2019
3959 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,75 28.12.2020
4517 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,81 28.12.2021
5694 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,88 30.12.2022
6570 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,85 30.12.2023

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
6 англійська мова Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_angl_mova-1.pdf 12.02.2017