Додаткові відомості

Освіта

1989 - 1994 р.р. - Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя

2013 - 2017 р.р. - Аспірантура Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти 

Перелік місць роботи

1994 - 2006 р.р. - Ніжинська школа – гімназія №3 

2006-2010 рр - Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя

2010-2012 рр. - Київська гімназія № 191 ім. П. Тичини з поглибленим вивченням
іноземних мов 

Теми дисертацій (захищених)
"Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти
Громадська активність
Член міжнародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) .

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
48 4 0 2022.11.19 10:32:12 Перейти на сторінку link

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8371 MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ 4 КЛАСУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Львів document
7175 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики" Організація іншомовної підготовки педагогів на основі застосування медіазасобів м.Київ document
7188 Language teaching and learning in the 21st century Media use at foreign language lessons in primary school Greece (online) document.pdf
6747 25 Всеукраїнська конференція міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) - м.Київ (online) document
6522 Theoretical and scientific bases of development of scientific thought Медіазасоби у підготовці майбутніх учителів початкової школи: поняття та сутність Rome, Italy (online) document
5953 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін - м.Київ document
5951 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Застосування медіазасобів учителем початкової школи: методичний супровід м.Київ document.pdf
6134 Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога - м. Херсон document.pdf
5950 Language Teaching and Learning in the 21st Century: From theory to pedagogical practice Methodical Purpose Of Media Use At Foreign Language Lessons In Primary School Greece (online) document.pdf
5949 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Інтерактивне навчальне середовище у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи м.Київ document.pdf
4551 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Змістово-методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування медіазасобів на уркоах іноземних мов м. Київ document
4552 24 Всеукраїнська конференція міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) - м. Київ document
4550 Викладання іноземних мов в Україні та за її межами: кращі практики та виклики Медіазасоби як складові «перевернутого навчання» іноземної мови у педагогічному ЗВО м. Івано-Франківськ document
3607 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Медіа як засоби реалізації міждисциплінарного навчання іноземних мов у закладі вищої освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
3608 Професійна підготовка сучасного педагога: виміри міжнародної взаємодії ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ В ІНШОМОВНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Київський університет імені Бориса Грінченка document
2158 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи Медіа-грамотність майбутнього вчителя початкової школи: стан, проблеми, перспективи м. Київ document
2159 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа м. Київ document
2157 Педагогика и психология в эру увеличения потока информации 2017 Цифрові зображення як медіа та навчальні засоби у навчанні іноземних мов майбутніх учителів початкової школи м.Будапешт document
2505 22 Всеукраїнська конференція міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної (IATEFL) - м. Київ document
1213 Педігогіка у міждисциплінарному виміірі: від традицій до інновацій Медіаграмотність як навичка ХХІ століття Київський університет імені Бориса Грінченка document
621 ХІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасність. Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив» Медіапедагогіка як складова сучасної освіти м. Київ document
622 Практична медіа грамотність: міжнародний досвід та Українські перспективи Особливості використання медіазасобів у викладання іноземних мов м. Київ document
623 Современные проблемы науки и образования 2015 Forming of future teachers' foreign communicative competence be means of media texts м. Будапешт document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
42329 Організація HyFlex навчання іноземної мови: спеціальності 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта»
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties
29045 Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
23197 Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа
19797 Цифрові зображення як медіа та навчальні засоби у навчанні іноземних мов майбутніх учителів початкової школи
16783 Медіапедагогіка як складова сучасної освіти
6251 Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів засобами медіатекстів

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
42329 Організація HyFlex навчання іноземної мови: спеціальності 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта»
41170 Organisational and pedagogical conditions for training future primary school teachers to use Google services in teaching english to primary school pupils
40370 Organization of future primary school teachers’ professional practice within the optional block «Foreign language»
37916 Застосування медіазасобів у змісті дисципліни «Іншомовна освіта: іноземна мова з методикою навчання»
35387 Медіадидактичний супровід іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи
32068 Інтерактивне навчальне середовище процесу іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової школи
29047 Ефективність використання медіазасобів для вивчення іноземних мов у початковій школі: від усвідомлення до готовності
29045 Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
19799 Медіаграмотність як навичка ХХІ століття
23197 Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами медіа
4731 Методичні можливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов
1771 Особистість викладача ВНЗ у процесі формування управлінських якостей студентів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
35388 Медіазасоби у підготовці майбутніх учителів початкової школи: поняття та сутність
16783 Медіапедагогіка як складова сучасної освіти
14558 Особливості використання медіазасобів у викладанні іноземних мов
10929 Класифікація медіазасобів у науково-педагогічній літературі
10855 Актуальність застосування медіазасобів на уроках іноземної мови у початковій школі
10856 Класифікація медіазасобів у науково-педагогічній літературі
4672 Засоби медіа-освіти на уроках іноземних мов
5653 Медіатекст як один із засобів формування іншомовної комунікативної компетенції студентів педагогічної спеціальності
3166 Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента
229 The critical thinking forming of a primary teacher in the content of English practical course

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
141 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40938/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
115 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 36.1 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Lada_Petryk

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
251 Університет імені Масарика м.Брно (Чехія) Зміни у педагогічних університетах та факультетах у 21 столітт 10-15.10.2021 Zdenka Vagnerova Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
199 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 90

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
72

Гриневич Лілія Михайлівна -  кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка

Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов/13.00.04 - теорія та методика професійної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, без відриву від виробництва з 2013 р. по 2017 р. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2020

Підвищення кваліфікації (26)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
707 Фаховий модуль (стажування) - document 15.05.2013
1360 Модуль з ІКТ - document 11.11.2016
1364 Дидактичний модуль - document 30.09.2016
1436 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1765 Інше - document 30.03.2017
1868 Інше - document 31.10.2017
1885 Інше - document 14.12.2017
2681 Інше Інший модуль QR_Codes_in_Action_EVO18-EVO18_Official_Certificate_131.pdf 18.02.2018
2722 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
2989 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.04.2019
3218 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3962 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4630 інше Інший модуль document 29.05.2020
4769 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.11.2020
5210 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
5331 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5853 інше Інший модуль document 11.11.2021
5935 інше Інший модуль document 23.05.2021
6127 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
6422 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6532 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
6675 інше Інший модуль document 08.08.2022
6676 інше Інший модуль document 22.08.2022
6813 інше Інший модуль document 02.02.2022
6814 інше Інший модуль document 25.06.2022
6815 інше Інший модуль document 10.11.2022

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
45 Медіашкола сучасного вчителя Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 17.05.2016
86 Медіашкола майбутнього вчителя упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 17.05.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (17)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
283 Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
452 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 397 03.06.2019 -
551 Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 21/22 н.р.
561 Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
741 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (3-4 курс, м/с, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020
785 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020 21/22 н.р.
807 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020
846 Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
901 Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, спп, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
949 Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 21/22 н.р.
965 Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 21/22 н.р.
1075 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021 21/22 н.р.
1123 Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021
1161 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021
1208 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ХОР, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2022 212 02.05.2022
1240 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2022 266 03.06.2022
1260 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ(СС), денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (26)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
433 Педагогічний інститут Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
5183 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 10 27.12.2019
7390 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7718 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 10 10.12.2020
7723 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7724 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
7935 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
8192 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 10.12.2020
8232 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8272 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8671 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8806 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, спп, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 10 31.12.2020
8972 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9082 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9210 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 4 3 30.11.2021
9424 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10103 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
10113 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 3 30.11.2021
10289 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 3 30.11.2021
10493 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10542 Педагогічний інститут Іншомовна освіта з методикою навчання (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10623 Педагогічний інститут Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 5 3 30.11.2021
10627 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10 30.11.2021
10630 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10 30.11.2021
10666 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10 30.11.2021
11215 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична з додаткової спеціалізації) (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
138 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4.7 20.05.2016
1346 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,62 12.01.2017
2174 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,77 27.12.2018
3004 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,80 28.12.2019
3959 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,75 28.12.2020
4517 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,81 28.12.2021

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
27 ПОб-3-13-4.0д IV 1 - 2016

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
6 англійська мова Навчальний корпус Київського університету імені Бориса Грінченка, вул. Маршала Тимошенка, 13-Б - org_komitet_angl_mova-1.pdf 12.02.2017