Додаткові відомості

Освіта
1979–1984 рр. – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова;
1992–1997 рр. – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури (м. Київ);
2002–2006 рр. – аспірантура Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Перелік місць роботи
1984–1985 рр. – Балтське педагогічне училище, м. Балта Одеської області;
1985–2005 рр. – Прилуцьке педагогічне училище ім. І. Франка м. Прилуки Чернігівської області;
2005–2014 рр. – РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Теми дисертацій (захищених)
Дворянська сільська садиба Лівобережної України XIX ст.: типологія та еволюція культурних форм
Громадська активність
Відповідальний секретар наукового журналу «Київські історичні студії»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
8 2 0 1 2022.12.01 10:26:46 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3802 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція Дворянська спільнота Лівобережної України прешої половини XIX ст. в ego-документах з архіву Ґалаґанів Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3801 Маєткова культура: історія, генезис, мистецькі критерії оцінки Маєтковий побут у \ Національний історико-культурний заповідник \ document
3800 Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень 900-річний ювілей Хрещення Русі у Києві у листі Петра Васильчикова до Григорія Ґалаґана Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2562 Сучасна історична наука в сучасному історичному та інформаційному просторі Родинні архіви як джерело для реконструкції маєткового побуту лівобережного панства у XIX ст. Київський університет імені Бориса Грінченка document
2560 Сіверщина в історії України Смерть та інші негаразди: сторінки сімейної історії у листах Миколи Маркевича до Павла Ґалаґана 1832 року М. Глухів, Національний заповідник «Глухів» document
2561 Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот Історія Києва в ego-документах: лист Г. П. Ґалаґана до А. В. Кочубея 1857 р. Київський університет імені Бориса Грінченка document
1207 Наукова конференція "Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського: історія колекції співробітники" (до 120-річчя заснування) "Предмети домашнього вжитку родини галаганів: від палацової зали до музейної експозиції (XVIII - початок XXI ст.) м. Чернігів Чернігівський обласний історичний музей імені В.В. Тарновського document
1206 V Качанівські читання "Палацово-паркові комплекси України: вивчення охорона збереження та використання" (до 35-ї річниці заснування заповідника) Сад і садівники в маєтку Галаганів у Сокиринцях: 1830-1890-ті рр. (на матеріалах епістолярію) Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" document
1205 VI Всеукраїнська науково0практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: особистість в історії (до 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського) "Киянин Павло Галаган (1853-1869) у джерелах особового походження" Київ Киїївський університет шмені Бориса Грінченка document
1204 15 науково-практична конференція \ \ м. Глухів, Національний заповідник \ document
83 Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін До проблеми методологічного забезпечення дисциплін історико-культурологічного циклу у вищій школі м. Харків document
84 II Miedzynarodowa Konferencja 'Ukraina, Ru? w epoce nowo?ytnej: Instytucije i elity Rod Galagan?w w spoleczenstwie ukrainskim XVIII wieku – ukLady matrymonialne. Krakow (Polska), Polska Akademia Umiej?tno?ci, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellonskiego document
77 Особистість в українській історії: погляд крізь віки 'Жіночий вимір' сімейної історії Галаганів: Катерина Дараган м. Київ document
76 Сіверщина в історії України Доля сімейних поховань родини М.А. Маркевича у садибі села Турівка Прилуцької округи в 20-ті рр. ХХ ст. у розвідках В.І. Масова м. Глухів document
80 Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ - ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір Архів В. Маслова в НБУ ім. В.І. Вернадського як джерело для вивчення культурної історії панських садиб Прилуччини у ХІХ ст. м. Київ document
78 Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання Фотоматеріали з історії дворянських садиб Прилуччини у фондах краєзнавчого музею імені В.І. Маслова міста Прилуки м. Київ document
81 'Крим в історії України', присвяченої 700-річчю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму Дворянська садиба як сасіб інкорпорації кримських земель до російськогоімперського простору: 1780-ті - 1910-ті роки м. Київ document
82 Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді 'Не сподівалась знов опинитись в Радянському Союзі...': 'Руська весна' 2014 року в Криму очима доньки радянського політв'язня м. Львів document
79 Ментальні мапи як інструментарій історика Просторові модулі 'ментального картографування' панського маєтку в Україні ХІХ століття як вияв самоідентифікації власника м. Київ document

Монографії (колективні) (7)

ID Назва Рік
38294 Letters of Petro Redkin to Vasyl Tarnovskyi Senior: 1833–1866
32122 The Diary of Hryhorii Galagan(1836–1841)
28860 Senatorial revision of Kiev and Chernigov provinces: from the diary of A. A. Polovtsov (October 1880 – May 1881)
28858 “We set off from Sokirintsy…”: Galagan’s family travelogs
25761 Historical sources in the Ukrainian informational and educational space: verification and interpretation
25991 Noble community of the Left-Bank Ukraine in the first half of the XIX century.in ego-documents from the Galagan’s archive
20606 "I intend to write my journal from you from my letters ...": letters from Gregory Galagan to his wife

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (21)

ID Назва Рік
42821 In the communication space Ukrainian intellectuals of the mid-19th century: Opanas Markovych’s letters to Hryhoriy Galagan
36723 From the history of Galagan’s family estates in the villages Sokyryntsi and Dihtiari: 1760-s – 1810-s
40333 Kyiv City Communities of the Early 1880s in the Context of Alexander Polovtsov’s “Diary”
38710 Man and his books: Catalogue of Hryhoriy Galagan’s Library as a source for his intellectual biography
36722 Music in Social and Cultural Environment in a Noble Estate in the end of the 18th — the mid of the 19th century: from the History of Serf Orchestra of Galagan’s Family
36725 One of Shevchenko's readers: Andronicus Stepovich's comments on the story "Musician"
38295 Necropolis of Markevych’s Family in Vasyl Maslov’s Essay “Visit of Turivka”. Publication of the Text
36724 Network relations of the nobility of Left Bank Ukraine: the first half of the 19th century (by narrative sources Galagan’s family)
32121 The Communicative Strategies of the Ukrainian Nobility in the mid-19th Century (According to Correspondence)
32117 To the history of the ukrainian nobility of the first quarter of 19 century: Kareryna Yu. Galagan's letter to her grangchildern Petro and Pavlo (1812)
33973 “The second sex”: bibliographical female world of Galagan’s family
28856 Everyday life of Ukrainian nobility in 2 quarter of 19 centuries: M. Markevych’s letter to P. Galagan
28845 The family archives as a source for estate’s daily life reconstruction on left-bank Ukraine in 19th century
25994 Eyewitness’s view: 900th anniversary of the Baptism of Rus in Kyiv in a letter from Petro Vasylchykov to Grygorii Galagan
26000 FROM THE COSSACK OFFICERS TO THE IMPERIAL NOBILITY: PEOPLE AND THINGS IN THE CONTEXT OF SOCIOCULTURAL TRANSFORMATIONS (BASED ON THE MATERIAL OF THE GALAGAN’S FAMILY ARCHIVE)
25999 THE ESTATE OF KISELYS IN THE VILLAGE OF DEDOVTSY IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE LEFT-BANR UKRAINE 1870-s – 1910-s)
20609 Country estates of Ukrainian intellectuals in the territory of the Left Bank Ukraine in the second half of the XIX century
15613 "New elite" cultural priorities in Ukrainian society in the XVIII th: the Galagan'family
15554 Family stories at the background of the “great stories”: 1930s in epistolary of the Galagan’s family
9959 Socio-culturalties of the Galagans family In the historical space of Ukraine XVIII – XIX centuries
6673 SPATIAL MODULES OF «MENTAL MAPPING» OF MANORIAL ESTATES IN UKRAINE OF THE XIX CENTURY AS A MANIFESTATION OF SELF-IDENTIFICATION OF THE OWNER

Фахові видання, що затверджені МОН (23)

ID Назва Рік
42821 In the communication space Ukrainian intellectuals of the mid-19th century: Opanas Markovych’s letters to Hryhoriy Galagan
40333 Kyiv City Communities of the Early 1880s in the Context of Alexander Polovtsov’s “Diary”
38710 Man and his books: Catalogue of Hryhoriy Galagan’s Library as a source for his intellectual biography
36722 Music in Social and Cultural Environment in a Noble Estate in the end of the 18th — the mid of the 19th century: from the History of Serf Orchestra of Galagan’s Family
32121 The Communicative Strategies of the Ukrainian Nobility in the mid-19th Century (According to Correspondence)
32119 The idea of the past as self-presentation of the ukrainian nobleman of the second quarter of the XIX century (based on Gregory Galagan's youth diary)
32117 To the history of the ukrainian nobility of the first quarter of 19 century: Kareryna Yu. Galagan's letter to her grangchildern Petro and Pavlo (1812)
33973 “The second sex”: bibliographical female world of Galagan’s family
28856 Everyday life of Ukrainian nobility in 2 quarter of 19 centuries: M. Markevych’s letter to P. Galagan
28845 The family archives as a source for estate’s daily life reconstruction on left-bank Ukraine in 19th century
25994 Eyewitness’s view: 900th anniversary of the Baptism of Rus in Kyiv in a letter from Petro Vasylchykov to Grygorii Galagan
26000 FROM THE COSSACK OFFICERS TO THE IMPERIAL NOBILITY: PEOPLE AND THINGS IN THE CONTEXT OF SOCIOCULTURAL TRANSFORMATIONS (BASED ON THE MATERIAL OF THE GALAGAN’S FAMILY ARCHIVE)
25997 Mother and child in the manorial estate of Left-bank Ukraine in the first half of the XIX century (based on ego-documents from Galagan’s family archives)
25999 THE ESTATE OF KISELYS IN THE VILLAGE OF DEDOVTSY IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE LEFT-BANR UKRAINE 1870-s – 1910-s)
20607 Death and other troubles: pages of family history in the letters of Nikolai Markevich to Pavel Galagan in 1832
20608 History of Kiev in the EGO-documents: letter gregory P. GALAGAN to Alexander V. Kochubey in 1857
15554 Family stories at the background of the “great stories”: 1930s in epistolary of the Galagan’s family
15520 Power, society, the family in letters of Gregory Galagan to his wife (January – May 1858)
15809 The activities of the Galagans family in the fiel of cult and housing building on the Left Bank Ukraine region in the XVIII century
9970 The fateof familygravesfamilyN.Markevichin the estatevillageTurovkaof the Priluki region in the 1920-s in the studies V. Maslov
11314 MANORIAL ESTATE OF THE PRILUKI REGION OF HISTORICAL AND CULTURAL SITUATION OF THE 1920s: THE FATE OF THE GALAGANS FAMILY ESTATE IN THE VILLAGE SOCURUNTSY
11312 Problem of identity as a mechanism for constructing social practices of personality: the creation of intellectual biography Gregory Galagan
9973 Historical and cultural model manor estate in Ukraine XVIII-XIX cen.: theoretical principles researh

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
42819 Tarnovsky in ego-documents from the Galagan family
28857 Gregory Galagan: Man and His Day
26001 Country estate in the "Journal" by Gregory Galagan (1836-1841)
20610 The garden and the gardeners at the Galagan’s estate in the Sokirintsy: the 1830s - the 1890s (on the material of the epistolary)
22178 Household items of the Galagan’s family: from the palace hall to the museum exposition
18689 Pavlo Galagan (1853-1869) in the sources of personal origin
15810 Місце жінки в сімейній історії українського панства: чотири Катерини родини Ґалаґанів
9925 Архів В. Маслова в НБУ ім. В.І. Вернадськогояк джерело для вивчення культурної історії панських садиб прилуччини у XIX ст.
9971 PHOTOGRAPHIC MATERIALS ON THE HISTORY OF MANORIAL ESTATE OF THE PRILUKI REGION IN FUNDS OF HISTORICAL MUSEUM NAMED AFTER V. I. MASLOV CITY PRILUCI
11326 ARTISTSC AND CULTURAL HERITAGE MANORAL ESTATE OF THE LEFT BANK UKRAINE REGION OF THE 19th – EARLY 20thCENTURIES: OPTIONS HISTORICAL PRESENTATIONS
11327 The issue of methodological support disciplines of historical and culture-cycle higher education
36761 THE MANORIAL ESTATE AS A MEANS OF INCORPORATION OF THE CRIMEAN LANDS TO THE RUSSIAN IMPERIAL SPACE: 1780s – 1910s
6773
6224 THE DESTINY OF THE MORDVINOV’S ESTATE IN YALTA IN THE CONTEXT OF THE TOWN HISTORY: 1873 -1900 (ON ARCHIVAL MATERIALS)

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
1 Київські історичні студії / Kyiv historical studies - не встановлено

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
415 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 4.2 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Budzar_Maryna

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (2)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
26 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар 1 (12) Дотримано 2021
84 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар 2 (13) Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
248 Мережеві зв’язки дворянства Лівобережної України першої половини XIX ст. (за наративними джерелами родини Ґалаґанів) На межі епох наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36724/ 2021
258 Родинний некрополь Маркевичів у нарисі Василя Маслова «Поїздка в Турівку» (1928). Публікація тексту наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38295/ 2021

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
174 Український дворянин 30 х – 50 х рр. XIX ст. перед викликами часу: самоусвідомлення та самопрезентація особистості The Shevchenko Scientific Society in the US Коллективний - 2019

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
25995 2018. Moments of history: faces and events

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
22 Фаховий модуль (стажування) - document 22.12.2015
256 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
362 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
468 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
505 Лідерський модуль - document 22.01.2016
2252 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3232 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4057 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4502 Модуль ІКТ Інший модуль document 20.11.2020
4636 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4741 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 3333.pdf 08.12.2020
5188 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
22415 Misty Stories Individuals and events

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
486 Історія міської культури (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
927 Регіональна історична урбаністика (3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021
1024 Міське пам`яткознавство та історичний туризм (3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021
1077 Архітектоніка культурного простору міста (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 448 30.06.2021

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5984 Історико-філософський факультет Історія міської культури (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10 27.12.2019
7266 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7862 Історико-філософський факультет Регіональна історична урбаністика (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8961 Історико-філософський факультет Міське пам`яткознавство та історичний туризм (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 10 30.11.2021
8976 Історико-філософський факультет Регіональна історична урбаністика (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 10 30.11.2021
10348 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10509 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФА денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10680 Історико-філософський факультет Архітектоніка культурного простору міста (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 10 30.11.2021
11434 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
515 Кафедра історії України 4,72 30.12.2016
979 Кафедра історії України 4,58 12.01.2017
1841 Кафедра історії України 4,69 26.12.2018
3076 Кафедра історії України 4,55 28.12.2019
3514 Кафедра історії України 4,68 28.12.2020
4463 Кафедра історії України 4,60 28.12.2021

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
24 Кулик Вікторія Олександрівна Кафедра історії України V Історія України II document 2017
35 Хорошко Інна Вікторівна Історико-філософський факультет VI Історія і археологія II document 2018
56 Лукова Леся Богданівна Історико-філософський факультет III Історія та археологія II document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
129 Трушина Наталія Костянтинівна III Історія та археологія I 2020
210 Терещенко Тетяна Вадимівна III Історія I 2022