Додаткові відомості

Освіта
1979–1984 рр. – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова;
1992–1997 рр. – Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури (м. Київ);
2002–2006 рр. – аспірантура Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Перелік місць роботи
1984–1985 рр. – Балтське педагогічне училище, м. Балта Одеської області;
1985–2005 рр. – Прилуцьке педагогічне училище ім. І. Франка м. Прилуки Чернігівської області;
2005–2014 рр. – РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта)
Теми дисертацій (захищених)
Дворянська сільська садиба Лівобережної України XIX ст.: типологія та еволюція культурних форм
Громадська активність
Відповідальний секретар наукового журналу «Київські історичні студії»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 27 3 0 2024.05.21 10:02:02 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 11 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
415 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 5.6 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Budzar_Maryna

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3802 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація, інтерпретація та циркуляція Дворянська спільнота Лівобережної України прешої половини XIX ст. в ego-документах з архіву Ґалаґанів Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
3801 Маєткова культура: історія, генезис, мистецькі критерії оцінки Маєтковий побут у \ Національний історико-культурний заповідник \ document
3800 Київ і кияни у мультикультурному просторі України: підсумки і перспективи історико-урбаністичних досліджень 900-річний ювілей Хрещення Русі у Києві у листі Петра Васильчикова до Григорія Ґалаґана Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2562 Сучасна історична наука в сучасному історичному та інформаційному просторі Родинні архіви як джерело для реконструкції маєткового побуту лівобережного панства у XIX ст. Київський університет імені Бориса Грінченка document
2560 Сіверщина в історії України Смерть та інші негаразди: сторінки сімейної історії у листах Миколи Маркевича до Павла Ґалаґана 1832 року М. Глухів, Національний заповідник «Глухів» document
2561 Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот Історія Києва в ego-документах: лист Г. П. Ґалаґана до А. В. Кочубея 1857 р. Київський університет імені Бориса Грінченка document
1207 Наукова конференція "Чернігівський історичний музей імені В. В. Тарновського: історія колекції співробітники" (до 120-річчя заснування) "Предмети домашнього вжитку родини галаганів: від палацової зали до музейної експозиції (XVIII - початок XXI ст.) м. Чернігів Чернігівський обласний історичний музей імені В.В. Тарновського document
1206 V Качанівські читання "Палацово-паркові комплекси України: вивчення охорона збереження та використання" (до 35-ї річниці заснування заповідника) Сад і садівники в маєтку Галаганів у Сокиринцях: 1830-1890-ті рр. (на матеріалах епістолярію) Національний історико-культурний заповідник "Качанівка" document
1205 VI Всеукраїнська науково0практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: особистість в історії (до 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського) "Киянин Павло Галаган (1853-1869) у джерелах особового походження" Київ Киїївський університет шмені Бориса Грінченка document
1204 15 науково-практична конференція \ \ м. Глухів, Національний заповідник \ document
83 Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін До проблеми методологічного забезпечення дисциплін історико-культурологічного циклу у вищій школі м. Харків document
84 II Miedzynarodowa Konferencja 'Ukraina, Ru? w epoce nowo?ytnej: Instytucije i elity Rod Galagan?w w spoleczenstwie ukrainskim XVIII wieku – ukLady matrymonialne. Krakow (Polska), Polska Akademia Umiej?tno?ci, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellonskiego document
77 Особистість в українській історії: погляд крізь віки 'Жіночий вимір' сімейної історії Галаганів: Катерина Дараган м. Київ document
76 Сіверщина в історії України Доля сімейних поховань родини М.А. Маркевича у садибі села Турівка Прилуцької округи в 20-ті рр. ХХ ст. у розвідках В.І. Масова м. Глухів document
80 Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ - ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір Архів В. Маслова в НБУ ім. В.І. Вернадського як джерело для вивчення культурної історії панських садиб Прилуччини у ХІХ ст. м. Київ document
78 Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання Фотоматеріали з історії дворянських садиб Прилуччини у фондах краєзнавчого музею імені В.І. Маслова міста Прилуки м. Київ document
81 'Крим в історії України', присвяченої 700-річчю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму Дворянська садиба як сасіб інкорпорації кримських земель до російськогоімперського простору: 1780-ті - 1910-ті роки м. Київ document
82 Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді 'Не сподівалась знов опинитись в Радянському Союзі...': 'Руська весна' 2014 року в Криму очима доньки радянського політв'язня м. Львів document
79 Ментальні мапи як інструментарій історика Просторові модулі 'ментального картографування' панського маєтку в Україні ХІХ століття як вияв самоідентифікації власника м. Київ document

Монографії (колективні) (7)

ID Назва Рік
38294 Листи Петра Рєдкіна Василю Тарновському-старшому: 1833–1866
32122 Григорій Ґалаґан. Журнал (1836–1841)
28858 «Ми виїхали з Сокиринців»: тревелоги родини Ґалаґанів : документальна монографія
28860 Сенаторська ревізія Київської та Чернігівської губерній: зі щоденника О.О. Половцова (жовтень 1880 - травень 1881)
25761 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація
25991 Дворянська спільнота Лівобережної України 1-ї половини XIX ст. в ego-документах з архіву Ґалаґанів
20606 «Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (25)

ID Назва Рік
48034 Нотатки Марії Грінченко про арешт Бориса Грінченка 1879 року: текст і контекст
47347 Портрети XVIII ст. з фамільної галереї Ґалаґанів: соціокультурна динаміка у візуальних образах історії
47346 Українські мандрівники Ґалаґани в землях Чеської корони Габсбургів: репрезентація вражень у подорожніх наративах середини XIX ст.
45190 Родинне життя українського дворянства першої чверті XIX ст. (за документами Ґалаґанів із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
42821 У комунікаційному просторі українських інтелектуалів середини ХІХ ст.: листи Опанаса Марковича Григорію Галагану
36723 З історії маєтків Ґалаґанів у селах Сокиринці та Дігтярі: 1760–1810 ті роки
38710 Людина та її книги: каталог бібліотеки Григорія Ґалаґана як джерело для його інтелектуальної біографії
40333 Міські спільноти Києва початку 1880-х рр. у «Щоденнику» Олександра Половцова
36722 Музика в соціокультурному середовищі дворянського маєтку кінця XVIII — середини ХІХ ст.: з історії кріпацького оркестру Ґалаґанів
36725 Один з Шевченкових читачів: коментарі Андроника Степовича до повісті «Музикант»
32121 The Communicative Strategies of the Ukrainian Nobility in the mid-19th Century (According to Correspondence)
33973 «Друга стать»: біографічний світ жінок з роду Ґалаґанів
32117 До історії українського дворянства першої чверті XIX ст.: лист Катерини Юхимівни Ґалаґан онукам Петру і Павлу (1812)
36724 Мережеві зв’язки дворянства Лівобережної України першої половини XIX ст. (за наративними джерелами родини Ґалаґанів)
38295 Родинний некрополь Маркевичів у нарисі Василя Маслова «Поїздка в Турівку» (1928). Публікація тексту
28845 The family archives as a source for estate’s daily life reconstruction on left-bank Ukraine in 19th century
28856 Повсякдення українського панства другої чверті XIX ст.: лист М. Маркевича П. Ґалаґану
25994 Eyewitness’s view: 900th anniversary of the Baptism of Rus in Kyiv in a letter from Petro Vasylchykov to Grygorii Galagan
26000 FROM THE COSSACK OFFICERS TO THE IMPERIAL NOBILITY: PEOPLE AND THINGS IN THE CONTEXT OF SOCIOCULTURAL TRANSFORMATIONS (BASED ON THE MATERIAL OF THE GALAGAN’S FAMILY ARCHIVE)
25999 THE ESTATE OF KISELYS IN THE VILLAGE OF DEDOVTSY IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE LEFT-BANR UKRAINE 1870-s – 1910-s)
20609 Заміські маєтки українських інтелектуалів на теренах Лівобережної України у другій половині XIX століття
15554 Family stories at the background of the “great stories”: 1930s in epistolary of the Galagan’s family
15613 Культурні пріоритети "новоїеліти" в українському соціумі XVIII ст.: родина Ґалаґанів
9959 Соціокультурні зв’язки роду Ґалаґанів в історичному просторі України XVIII – XIX ст.
6673 ПРОСТОРОВІ МОДУЛІ «МЕНТАЛЬНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ» ПАНСЬКОГО МАЄТКУ В УКРАЇНІ XIX СТОЛІТТЯ ЯК ВИЯВ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ВЛАСНИКА

Фахові видання, що затверджені МОН (26)

ID Назва Рік
48034 Нотатки Марії Грінченко про арешт Бориса Грінченка 1879 року: текст і контекст
47347 Портрети XVIII ст. з фамільної галереї Ґалаґанів: соціокультурна динаміка у візуальних образах історії
45190 Родинне життя українського дворянства першої чверті XIX ст. (за документами Ґалаґанів із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
42821 У комунікаційному просторі українських інтелектуалів середини ХІХ ст.: листи Опанаса Марковича Григорію Галагану
38710 Людина та її книги: каталог бібліотеки Григорія Ґалаґана як джерело для його інтелектуальної біографії
40333 Міські спільноти Києва початку 1880-х рр. у «Щоденнику» Олександра Половцова
36722 Музика в соціокультурному середовищі дворянського маєтку кінця XVIII — середини ХІХ ст.: з історії кріпацького оркестру Ґалаґанів
32121 The Communicative Strategies of the Ukrainian Nobility in the mid-19th Century (According to Correspondence)
33973 «Друга стать»: біографічний світ жінок з роду Ґалаґанів
32117 До історії українського дворянства першої чверті XIX ст.: лист Катерини Юхимівни Ґалаґан онукам Петру і Павлу (1812)
32119 Уявлення про минуле як засіб самопрезентації українського дворянина 2-ї чверті XIX ст. (за юнацьким щоденником Григорія Ґалаґана)
28845 The family archives as a source for estate’s daily life reconstruction on left-bank Ukraine in 19th century
28856 Повсякдення українського панства другої чверті XIX ст.: лист М. Маркевича П. Ґалаґану
25994 Eyewitness’s view: 900th anniversary of the Baptism of Rus in Kyiv in a letter from Petro Vasylchykov to Grygorii Galagan
26000 FROM THE COSSACK OFFICERS TO THE IMPERIAL NOBILITY: PEOPLE AND THINGS IN THE CONTEXT OF SOCIOCULTURAL TRANSFORMATIONS (BASED ON THE MATERIAL OF THE GALAGAN’S FAMILY ARCHIVE)
25997 Mother and child in the manorial estate of Left-bank Ukraine in the first half of the XIX century (based on ego-documents from Galagan’s family archives)
25999 THE ESTATE OF KISELYS IN THE VILLAGE OF DEDOVTSY IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE LEFT-BANR UKRAINE 1870-s – 1910-s)
20608 Історія Києва в EGO-документах: лист Г. П. Ґалаґана до О. В. Кочубея 1857 р.
20607 Смерть та інші негаразди: сторінки сімейної історії у листах Миколи Маркевича до Павла Ґалаґана 1832 року
15554 Family stories at the background of the “great stories”: 1930s in epistolary of the Galagan’s family
15520 Влада, суспільство, родина в листах Григорія Галагана до дружини (січень-травень 1858 р.)
15809 Діяльність родини Ґалаґанів у сфері культового та житлового будівництва на теренах Лівобережної України у XVIII ст.
9970 ДОЛЯ СІМЕЙНИХ ПОХОВАНЬ РОДИНИ М. А. МАРКЕВИЧА У САДИБІ СЕЛА ТУРІВКА ПРИЛУЦЬКОЇ ОКРУГИ В 20-ТІ РОКИ XX СТ. У РОЗВІДКАХ В. І. МАСЛОВА
11314 ПАНСЬКІ МАЄТКИ ПРИЛУЦЬКОГО КРАЮ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІЙ СИТУАЦІЇ 1920-х РОКІВ: ДОЛЯ САДИБИ ҐАЛАҐАНІВ У СЕЛІ СОКИРИНЦІ
11312 Проблема ідентичності як механізму конструювання соціальних практик особистості: до створення «інтелектуальної біографії» Григорія Ґалаґана
9973 ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА МОДЕЛЬ ПАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ САДИБИ В УКРАЇНІ XVIII–XIX СТОЛІТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
47463 «Ти лише, любий друже мій, моя вірна пристань…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини (1857–1887)
43491 Дворянська виборна служба в Російській імперії доби Миколи I: загальні тренди та практики в Лівобережній Україні
42819 Тарновські в ego-документах з родини Ґалаґанів
28857 Григорій Ґалаґан: людина та її доба
26001 Country estate in the "Journal" by Gregory Galagan (1836-1841)
20610 Сад і садівники в маєтку Ґалаґанів у Сокиринцях: 1830-ті– 1890-ті рр. (на матеріалі епістолярію)
22178 Предмети домашнього вжитку родини Ґалаґанів: від палацової зали до музейної експозиції
15810 Місце жінки в сімейній історії українського панства: чотири Катерини родини Ґалаґанів
18689 Павло Ґалаґан (1853–1869) у джерелах особового походження
9925 Архів В. Маслова в НБУ ім. В.І. Вернадськогояк джерело для вивчення культурної історії панських садиб прилуччини у XIX ст.
9971 Фотоматеріали з історії дворянських садиб Прилуччини у фондах краєзнавчого музею ім. В. І. Маслова міста Прилуки
36761 ДВОРЯНСЬКА САДИБА ЯК ЗАСІБ ІНКОРПОРАЦІЇ КРИМСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ДО РОСІЙСЬКОГО ІМПЕРСЬКОГО ПРОСТОРУ: 1780-ті – 1910-ті роки
11327 До проблеми методологічного забезпечення дисциплін історико-культурологічного циклу у вищий школі
11326 Художньо-культурна спадщина панської садиби Лівобережної України XIX – початку XX ст.: варіанти історичних презентацій
6773 «Не сподівалася знов опинитися в Радянському Союзі…»: «Русская весна» 2014 року в Криму очима доньки радянського політв’язня
6224 Доля маєтку Мордвинових в Ялті у контексті історії міста: 1873-1900-й роки (за архівними матеріалами)

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
1 Київські історичні студії / Kyiv historical studies - не встановлено

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (6)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
26 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар 1 (12) Дотримано 2021
84 Історико-філософський факультет Київські історичні студії Технічний супровід Відповідальний секретар 2 (13) Дотримано 2021
109 Факультет суспільно-гуманітарних наук Київські історичні студії Технічний супровід Випусковий редактор № 1 (14) Дотримано 2022
139 Факультет суспільно-гуманітарних наук Київські історичні студії Технічний супровід Випусковий редактор № 2 (15) Дотримано 2022
159 Факультет суспільно-гуманітарних наук Київські історичні студії Технічний супровід Випусковий редактор № 1(16) Дотримано 2023
160 Факультет суспільно-гуманітарних наук Київські історичні студії Технічний супровід Випусковий редактор № 2(17) Дотримано 2023

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
12 Київ і кияни в соціокультурному просторі України: місто у війні Факультет суспільно-гуманітарних наук ХІІ Всеукраїнська наукова онлайн-конференція Київський університет імені Бориса Грінченка Член оргкомітету 2023

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
248 Мережеві зв’язки дворянства Лівобережної України першої половини XIX ст. (за наративними джерелами родини Ґалаґанів) На межі епох наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36724/ 2021
258 Родинний некрополь Маркевичів у нарисі Василя Маслова «Поїздка в Турівку» (1928). Публікація тексту наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38295/ 2021
459 Родинне життя українського дворянства першої чверті XIX ст. (за документами Ґалаґанів із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45190/ 2023

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
174 Український дворянин 30 х – 50 х рр. XIX ст. перед викликами часу: самоусвідомлення та самопрезентація особистості The Shevchenko Scientific Society in the US Коллективний - 2019

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
25995 2018. Moments of history: faces and events

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
22 Фаховий модуль (стажування) - document 22.12.2015
256 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
362 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
468 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
505 Лідерський модуль - document 22.01.2016
2252 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3232 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4057 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
4502 Модуль ІКТ Інший модуль document 20.11.2020
4636 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4741 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 3333.pdf 08.12.2020
5188 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
8152 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
18 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України Науково-методичне видання "Борис Грінченко: сам про себе й у спогадах сучасників" 2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
47907 Борис Грінченко: сам про себе й у спогадах сучасників: хрестоматія

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
47462 Методичні рекомендації для підготовки бакалаврських і магістерських робіт
22415 Миті історії. Особи й події

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
486 Історія міської культури (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
927 Регіональна історична урбаністика (3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021
1024 Міське пам`яткознавство та історичний туризм (3 курс, ІСТ, денна) - Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021
1077 Архітектоніка культурного простору міста (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 448 30.06.2021
1494 Міське пам`яткознавство та історичний туризм (3 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.
1603 Архітектоніка міського простору (4 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023
1737 Історико-культурна спадщина міст України (6 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2024 233 13.03.2024

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5984 Історико-філософський факультет Історія міської культури (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 27.12.2019
7266 Історико-філософський факультет Українські студії: Історія української культури (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7862 Історико-філософський факультет Регіональна історична урбаністика (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8961 Історико-філософський факультет Міське пам`яткознавство та історичний туризм (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 30.11.2021
8976 Історико-філософський факультет Регіональна історична урбаністика (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 30.11.2021
10348 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, МЖур, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10509 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФА денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10680 Історико-філософський факультет Архітектоніка культурного простору міста (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
11434 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
13144 Факультет суспільно-гуманітарних наук Міське пам`яткознавство та історичний туризм (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 4 15 31.12.2023
13518 Факультет суспільно-гуманітарних наук Архітектоніка міського простору (4 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 4 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
515 Кафедра історії України 4,72 30.12.2016
979 Кафедра історії України 4,58 12.01.2017
1841 Кафедра історії України 4,69 26.12.2018
3076 Кафедра історії України 4,55 28.12.2019
3514 Кафедра історії України 4,68 28.12.2020
4463 Кафедра історії України 4,60 28.12.2021
5947 Кафедра історії України 4,76 30.12.2022
6827 Кафедра історії України 4,74 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
24 Кулик Вікторія Олександрівна Кафедра історії України V Історія України II document 2017
35 Хорошко Інна Вікторівна Історико-філософський факультет VI Історія і археологія II document 2018
56 Лукова Леся Богданівна Історико-філософський факультет III Історія та археологія II document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
129 Трушина Наталія Костянтинівна III Історія та археологія I 2020
210 Терещенко Тетяна Вадимівна III Історія I 2022