Додаткові відомості

Освіта
У 2003 році закінчила Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)».
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 15 2 0 4 2023.12.04 10:23:44 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 12 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
114 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 18.8 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Sytnyk

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7510 X Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» МНЕМОТЕХНІКА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Афіни, Греція document
7513 НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ Формування навичок іншомовного монологічного мовлення студентів педагогічних спеціальностей у процесі виконання завдань із самостійної роботи Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7426 III Міжнародна науково-практична конференція «Interaction of society and science: problems and prospects», 05-08 жовтня 2021р., ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА З РАННЬОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Лондон, Англія document
7512 III Международная научно-практическая конференция RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Осло, Норвегия document.pdf
7511 XVI Міжнародна науково-практична конференція “Science and society, patterns and trends of development” ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ІНШОМОВНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Відень, Австрія document
4922 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Формування навички іншомовного монологічного мовлення у студентів педагогічних спеціальностей Київський університет імені Бориса Грінченка document
4923 Reforming Higher Education in Ukraine Students' Monologue Speaking Development Pearson in Ukraine document.pdf
4924 24th Annual National IATEFL Ukraine Conference Monologue Spaking Development Kyiv document
4925 III International Conference on Social, economic and academic leadership (ICSEAL 2019) Formation of Future Teachers' Leadership Qualities through Learning a Foreign Language Czech Republic, Prague document.pdf
3640 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Неперервна професійна підготовка учителя в Ірландії: андрагогічний аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document
3638 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА» Особливості організації роботи педагогів у системі освіти дорослих в Ірландії Київський університет імені Бориса Грінченка document
3639 Annual National IATEFL Ukraine conference - Київський університет імені Бориса Грінченка document
2865 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Зміст та форми освіти дорослих в Ірландії Київський університет імені Бориса Грінченка document
4943 Інновації у професійній підготовці педагогі в умовах Євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків. Формування навичок іншомовного монологічного мовлення у студентів педагогічних спеціальностей: змістовий аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document
701 Вища освіта україни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору Історичні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії Східно-європейський інститут психології document
700 Форум 'Європейський Союз - Україна: освіта дорослих' Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих на початку ХХІ століття Національна академія педагогічних наук України document
699 Освіта дорослих у контексті сталого розвитку Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих document
698 Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу Розвиток особистості в системі освіти дорослих на прикладі Ірландії Національ-ний університет імені Тараса Шевченка document
697 Комунікація і глобалізація: лінгводидактичний та лінгвокультурний аспекти Основні документи в галузі освіти дорослих: короткий огляд Київський університет імені Бориса Грінченка document
696 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Історія становлення та розвитку системи освіти дорослих в Ірландії Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
45605 Digital and multimedia technologies in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
45605 Digital and multimedia technologies in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties
36234 Іншомовна професійна компетентність студентів у процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
46956 An adaptive system of teaching a foreign language to students of pedagogical specialties: European experience
43073 Іншомовна підготовка студентів педагогічних спеціальностей у змісті дисципліни «Лінгвокраїнознавство»
38824 Організаційно-педагогічні умови підготовки професійної діяльності педагога з раннього навчання іноземної мови у закладі дошкільної освіти
38822 Методичний супровід формування іншомовноі компетентності: теоретичний аспект
39328 Мнемотехніка як технологія навчання англійської мови дітей дошкільного віку
33403 Особливості формування лексичної компетенції дітей старшого дошкільного віку засобом мультимедійних технологій
30579 Формування лідерських якостей майбутніх вчителів у межах вивчення іноземної мови
22861 Зміст та форми освіти дорослих в Ірландії

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
43073 Іншомовна підготовка студентів педагогічних спеціальностей у змісті дисципліни «Лінгвокраїнознавство»
39325 Застосування методу Case Study у проектній діяльності студентів у процесі формування навички іншомовного монологічного мовлення
29801 Розвиток освіти дорослих в Ірландії крізь призму освітніх документів ЮНЕСКО
25771 Професійна підготовка вчителя до роботи в системі освіти дорослих в Ірландії
22862 Пріоритетні напрями розвитку освіти дорослих у сучасній Україні
14896 Освіта дорослих в Ірландії і Україні: спільне та відмінне у тенденціях розвитку
1845 Основні документи в сфері освіти дорослих Ірландії: короткий огляд
1844 Професійна підготовка вчителя в системі неперервної освіти Ірландії
3279 Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
43083 Робота з автентичним текстом з метою формування навичок англомовного аудіювання учнів початкової школи
43118 Особливості формування лінгвокраїнознавчої компетенції учнів початкової школи на уроках іноземної мови
35692 Формування навички іншомовного монологічного мовлення студентів: теоретичний аспект
30579 Формування лідерських якостей майбутніх вчителів у межах вивчення іноземної мови
10964 Основні підходи до вивчення тенденцій в освіті
11228 Основні підходи до вивчення тенденцій в освіті
13867 Тенденції розвитку освіти дорослих (початок ХХІ століття)
5195 Історичні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії
4140 Генезис концептуальних ідей освіти дорослих в освітній системі Ірландії
5194 Грамотність як складова освіти дорослих на прикладі Ірландії
7413 Неперервна педагогічна освіта вчителя в Ірландії
1907
1843 Істоія становлення та розвитку системи освіти дорослих в Ірландії
3171 Мовна освіта в контексті освіти дорослих в Ірландії
2797 Розвиток особистості в системі освіти дорослих на прикладі Ірландії
4141 Характеристика регіональної освіти в Ірландії
10744 Освіта дорослих: європейський досвід та українські перспективи
232 Adult education: European experience and Ukrainian outlook
289 Lifelong pedagogical education as a part of lifelong learning in Great Britain
268 Modern tendencies of development of primary education in Ireland
378 Professional teacher training: Irish experience
230 The development of education in Ireland: the level of research
288 E-learning as an important element of professional development of foreign language teachers

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
180 Підготовка вчителів початкових класів по викладанню іноземних мов:західно-європейські практики до українських реалій Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
203 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
42

Терентьєва Наталія Олександрівна, доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри педагогіки, психології та
методики фізичного виховання, професор
кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії, 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011-2015 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка document 2018

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
858 Модуль з ІКТ - nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
1867 Інше - document 31.10.2017
2137 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.03.2018
3581 Інше Інший модуль document 06.09.2019
3587 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 06.09.2019
3784 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
3946 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4474 інше Інший модуль document 31.03.2020
5215 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
6493 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
7236 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_599_15.11.2022.pdf 15.11.2022
7341 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7834 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.05.2023
8190 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7414 Практика усного та писемного мовлення

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
45335 Іноземна мова з методикою

Сертифіковані ЕНК (12)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
283 Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
660 Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, ПО, денна) - Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019 21/22 н.р.
719 Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, ДО, денна) - Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020 -
786 Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 464 01.09.2020 21/22 н.р.
906 Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
907 Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ДО, денна) - Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
947 Лінгвокраїнознавство (2 курс, спп, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1042 Іноземна мова за професійним спрямуванням (5 курс, КОРП, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2021 385 04.06.2021 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1302 Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 599 15.11.2022 23/24 н.р.
1349 Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1370 Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 756 29.12.2022
1520 Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ОДКОД, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (26)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
434 Педагогічний інститут Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
6559 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
6560 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7816 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
8278 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
8450 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8508 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8509 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2020
9050 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 10 30.11.2021
9193 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9905 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 4 3 30.11.2021
9906 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 3 30.11.2021
10104 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 30.11.2021
10490 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10598 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 не враховується 3 30.11.2021
10658 Педагогічний інститут Іноземна мова за професійним спрямуванням (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 10 30.11.2021
10751 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 4 3 30.11.2021
11473 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПСО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12323 Факультет педагогічної освіти Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 4 10 31.12.2022
12324 Факультет педагогічної освіти Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022
12390 Факультет педагогічної освіти Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022
12519 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022
12554 Факультет педагогічної освіти Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2022
12579 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова за професійним спрямуванням (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 5 3 31.12.2022
12588 Факультет педагогічної освіти Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12693 Факультет педагогічної освіти Лінгвокраїнознавство (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
607 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,64 30.12.2016
1421 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,79 12.01.2017
2261 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,94 27.12.2018
2914 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,87 28.12.2019
4041 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,79 28.12.2020
4509 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,80 28.12.2021
5688 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,66 30.12.2022