Додаткові відомості

Освіта
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 1998
Перелік місць роботи
вчитель англійської мови Шибиринівської НСШ (с. Шибиринівка Чернігівського району)(1998-1999) , вчитель англійської мови та літератури СШ №1 м. Чернігова (1999-2000), викладач / старший викладач / доцент кафедри англійської філології Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2003-2006), доцент / професор кафедри германської філології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2006-2008, 2011-2014)
Теми дисертацій (захищених)
1. Колесник О.С. Мовні засоби відображення міфологічної картини світу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі). – Рукопис.- Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2003.
2. Колесник О. С. Лінгвосеміотика міфологічного простору. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОНмолодьспорту України. – Київ, 2012.
Громадська активність
участь у роботі "Громадського науково-дослідного центру універсальних технологій розвитку людини" - організація та здійснення міжгалузевих дослідницьких проектів, а також круглих столів, семінарів і конференцій прикладного характеру;
участь у роботі спеціалізованих вчених рад : 1.\tК 26.133.08, Київський університет імені Бориса Грінченка
2.\tК 26.053.15, НПУ ім. М.П. Драгоманова

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
188 7 6 2022.11.30 11:22:35 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 2 1 2022.12.03 23:38:46 Перейти до Scopus link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4023 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Лінгвосеміотика «гендерної міфології». Переяслав-Хмельницький document.pdf
2754 Embracing Linguistic and cultural Diversity Through English Verbal representations of the value-concepts: a linguo-cultural sketch Iasi, Romania - Chernivtsi, Ukr document
2755 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Текст у сучасному лінгвістичному вимірі" Verbal representations of the value-concepts Переяслав-Хмельницький document.pdf
302 ІХ Міжнародна наукова конференція 'Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи Універсальні закономірності поступу відкритих систем : мова, міф, культура Чернівці, ЧНУ імені Ю. Федьковича document
301 Міжуніверситетський круглий стіл з міжнародною участю 'Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур' Beyond the language: myth, mind and culture Одеса-Дрогобич document
303 . V Міжнародна наукова конференція «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України» Альтернативні світи в аспекті міфосеміотики Дніпро, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15602 Language and Myth: an Interdisciplinary Study

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
20030 FRIEND as a universal concept in language and myth: a universalia-oriented linguo-cultural inquiry
20912 Mythic concept MOUNTAIN in European linguo-cultures

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41397 Lies and deception in modern english diplomatic discourse: pragmatics in interdisciplinary focus
39013 The Mythic Multiverse Through the Scope of Language: The “Procedural Anatomy” of Verbal Modelling
30639 The cognitive premises of myth-oriented semiosis

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (14)

ID Назва Рік
41397 Lies and deception in modern english diplomatic discourse: pragmatics in interdisciplinary focus
38997 Systemic Universalia in Language, Myth and Cult ure: Methodological Remarks on Integrated Interpretations
40807 The disease concept through the language mirror
39013 The Mythic Multiverse Through the Scope of Language: The “Procedural Anatomy” of Verbal Modelling
34914 The concept of VALHALLA in language and in a subcultural worldview.
33958 Verbal representation of HELL: myth-semiotic and linguo-cultural dimensions
30639 The cognitive premises of myth-oriented semiosis
30638 The concept of FREEDOM in European linguo-cultures
24566 Semantic matrix of the Discourse Space (based on English commentaries to NBA game broadcasting)
24567 Semiotics of world-modeling
24564 Verbal representations of the value-concepts: a linguo-cultural sketch
20030 FRIEND as a universal concept in language and myth: a universalia-oriented linguo-cultural inquiry
20912 Mythic concept MOUNTAIN in European linguo-cultures
15601 Verbal Modelling of Alternative Worlds from the Standpoint of the Myth-Oriented Semiosis Theory

Фахові видання, що затверджені МОН (23)

ID Назва Рік
40807 The disease concept through the language mirror
33956 Systemic premises of lingual modeling
34914 The concept of VALHALLA in language and in a subcultural worldview.
33958 Verbal representation of HELL: myth-semiotic and linguo-cultural dimensions
28917 Existential Phenomena in Language and Mythic Space
30638 The concept of FREEDOM in European linguo-cultures
28921 Typology of alternative worlds: myth-oriented semiotics
24567 Semiotics of world-modeling
24563 Social Status in Lingual Dimension: Universalia-centered Approach
20019 Lingual representations of the mental sphere's concepts: a mythic-semiotic approach
20023 At the Crossroads of Worlds: lingual representations of the FOREST concept in the light of mythic semiotics
20029 Introducing M-logic: basic remarks on key concepts
15593 Alternative worlds through secondary designation and secondary mythology
15586 Fuzzy entities in the mythic space: linguo-semiotic and universalia-oriented contours
15594 Linguo-cultural and linguo-semiotic aspects of designating the mythic concept DRAGON
15595 Universal patterns of open systems' development: language, myth and culture
11133 Enigmatic phenomena from the standpoint of myth-oriented semiosis
11126 From myth-based semiotics towards neo-anthropocentric approach in linguistics
11141 Inversions in the framework of open systems' dynamics: language, myth, culture
11130 Myth-oriented semiosis from the standpoint of quantum linguistics
11125 Концепт-мифологема "эльф" в зеркале языка
11121 The "war" concept within linguo-semiotics and linguo-cultural studies
11134 Lingual representation of the mythic concept DWARF

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
34199 "Anatomy" of lingual modeling
28911 Linguo-semiotics of "Gender mythology"
24570 Discourse and myth from the standpoint of universology and M-logic
24568 Mythic Discourse and Mythic Space from the Standpoint of M-Logic
25488 Semantic transformations in indoeuropean languages: a look from the standpoint of «M-logic»
20916 Defragmenting the worlds: m-logic in verbal modeling
15599 Neological noemitics in the mythic-semiotic aspect
15590 Alternative worlds in the mythic-semiotic aspect
15597 BEYOND THE LANGUAGE: MYTH, MIND AND CULTURE
11136 Semiotics of myth in the present-day linguistics: towards quantum linguistics
4124 In Search of SOUL and SPIRIT: a Linguo-semiotic Sketch
4125 Relative parameters of open systems' development in the light of myth-oriented linguo-semiotics
8881 Мовний образ концепту-міфологеми спис: лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти
4106 The concept of FAMILY TREE in the light of of myth-oriented semiosis: a linguo-cultural sketch

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
39931 Німецькі емоційні поняття безпеки, захищеності та затишку на тлі лінгвокультурної опозиції Ordnung "порядок" – Chaos "хаос"

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
32 The cognitive premises of myth-oriented semiosis http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30639/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
103 Кафедра германської філології 57214230388 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57214230388&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
114 Кафедра германської філології - 1 0 0 -
117 Кафедра германської філології - 1 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
519 Інститут філології Кафедра германської філології 2.4 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Kolesnyk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
309 Хвороба у дзеркалі мови фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40807/ 2022

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
18 Стрельченко Ксенія Сергіївна «Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ-ХХІ століть)» / 10.02.04 германські мови Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
69 Фаховий модуль (стажування) - document 20.05.2016
266 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
5367 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.05.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
11137 Theoretical phonetics of the English language : a manual for the students of foreign languages' departments

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6949 Інститут філології Прикладна лінгвістика (6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
11863 Інститут філології Прикладна лінгвістика (6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
415 Кафедра германської філології 4,48 29.12.2016
1166 Кафедра германської філології 4,17 12.01.2017
2022 Кафедра германської філології 4,28 26.12.2018
2634 Кафедра германської філології 4,36 28.12.2019
3770 Кафедра германської філології 4,99 28.12.2020
4823 Кафедра германської філології 4,36 28.12.2021