Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2000 р.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
59 4 3 2022.11.28 16:47:07 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 2 1 2022.12.03 23:38:23 Перейти до Scopus link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8363 The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society DIALOGICAL INTERACTION AS AN INTEGRAL COMPONENT PROFESSIONAL AND PERSONAL GROWTH OF THE FUTURE EDUCATOR Riga document.pdf
8364 Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації Мовленнєва компетентність як складова професійної підготовки майбутніх вихователів м.Київ document
8251 Дошкільна освіта у сучасному соціокультурномупросторі Проблема формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в процесі професійної підготовки м.Полтава document
8250 Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти Проблема формування комунікативної компетентності у майбутніх вихователів. Одеса document
7710 «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку. м.Київ document.pdf
7709 Abstracts of XXVIII International Scientific and Practical Conference ВЛИЯНИЕ СКАЗКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА Анкара, Турция document
5486 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Реалізація педагогічного партнерства в ЗДО за оновленою програмою "Дитина 2020" в Київ document
4473 Міжнародна науково-практична конференція "Освіта для ХХі століття: виклики, проблеми, перспективи" Підготовка до організації педагогічного партнерства в закладах освіти як передумова успішної самореалізації майбутніх педагогів Суми document
4474 Uczestniczyla w IX Miedzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji naukowej Dylematy Wspolczesnej Edukacji "Zaburzenia w procesie edukacji" "Zaburzenia w procesie edukacji" Польща document
3140 CONTEMPORARY VIEW ON GIFTEDNESS AND TALENT DEVELOPMENT Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі Інститут обдарованої дитини НАПН України document
996 Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі віку Формування художньо-творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобами моделювання казки м. Мелітополь document
2498 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи професійна підготовка вихователів ДНЗ до формування базових цінностей дитини Київ document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
35953 Pedagogical conditions for the formation of respectful attitude in children of the 5th year of life to adults by means of the Ukrainian fairy tale
31887 Formation of a respective attitude in children оf 5 years old to adults with the ukrainian tales

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41010 Practical implementation of inclusive preschool education in Ukraine
34263 Increasing students’ motivation to learn at tertiary educational institutions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
42783 Training future pre-school professionals in psycho-pedagogical support for early childhood development
41601 Діалогічна взаємодія в освітньому процесі закладу дошкільної освіти як умова ефективного розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку
36655 Digital vizualization of storytelling as a method of formation of communicative competence of future educators
32278 The essence, structure and content of preparation for the formation of professional competence of future educators (on the material of the pedagogical partnership content module)
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
28899 Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти
26480 The problem of formation labor skills in senior preschool children
24013 Psychological and pedagogical features of development of knowledge of interest of principles in the initial school process
22725 Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини
19444 Формування читацької культури сучасного вихователя
16196 Казка в освітньому процесі дошкільного навчального закладу
18513 Problems of formation of deference children 5-year life in adults context historical and theoretical analysis

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
36655 Digital vizualization of storytelling as a method of formation of communicative competence of future educators
31749 Формування готовності майбутніх педагогів до організації партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу
35317 Modern model of practical training of future teachers
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
28899 Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти
26445 -
21205 A model of family relations in ukrainian fairytale
12188 Preparation of the future teachers in the formation of moral values ​​in children 5 - year life means tale
7837 ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ
2882 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОРОСЛИХ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
42513 Dialogical interaction as an integral component professional and personal growth of the future educator
39930 The role of Ukrainian fairy tales in the educational process of preschool education
36545 The influence of a fairy tale on the formation of a child's personality
2886 Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект
2776 Наукові дослідження питань морального виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному аспекті
2885 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
2884 ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ВЗРОСЛЫМ
2881 ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ДОРОСЛИХ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ
2887 Філософські виміри краси людського вчинку
2810 Деякі аспекти формування морально-етичної сфери особистості за допомогою використання українських казок

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
145 Кафедра педагогіки та психології 57218775899 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218775899&eid=2-s2.0-85090255184

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
122 Педагогічний інститут Кафедра педагогіки та психології 4.9 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Antonina_Karnaukhova

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
44 Цінності буття дошкільного дитинства в літературній спадщині В.О. Сухомлинського фахове службова 2018
271 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34876/ 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
186 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 40

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
10 Машовець М.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, денна, 13.00.08 – дошкільна педагогіка Інститут проблем виховання НАПН України, Д 26.454.01 - 2016

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
42 Модератор соціального проекту від кафедри педагогіки та психології 2016 3
204 Системна робота впродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (14)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
180 Фаховий модуль (стажування) - document 21.04.2015
405 Лідерський модуль - document 07.05.2015
926 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
2011 Дослідницький модуль - images.pdf 20.12.2017
2022 Інше - document 29.12.2017
2661 Інше Інший модуль document 04.12.2018
3061 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3306 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3573 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 05.07.2019
3957 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4232 інше Інший модуль Карнаухова сертифікат.pdf 29.05.2020
5175 інше Інший модуль document 09.02.2021
5176 інше Інший модуль document 24.04.2021
5285 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
170 Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 255 03.06.2015
527 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 605 20.09.2019 21/22 н.р.
642 Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 902 28.12.2019
729 Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020 -
749 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
750 Інклюзивна освіта (3 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
844 Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
995 Поліхудожня освіта дітей дошкільного віку (інтегрований курс) (3 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (20)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
176 Педагогічний інститут Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Магістр Денна 4 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
271 Педагогічний інститут Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Магістр Денна 3 не враховується не враховується не враховується 26.11.2016
5430 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується 5 10 27.12.2019
6342 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 10 10.12.2020
6344 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10 10.12.2020
6673 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6875 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7616 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
7693 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8196 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8609 Педагогічний інститут Поліхудожня освіта дітей дошкільного віку (інтегрований курс) (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8624 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8652 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8658 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9858 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО, ПО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10793 Педагогічний інститут Поліхудожня освіта дітей дошкільного віку (інтегрований курс) (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10 30.11.2021
11054 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11094 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11642 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11972 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
618 Кафедра педагогіки та психології 4,70 30.12.2016
1142 Кафедра педагогіки та психології 4,76 12.01.2017
1995 Кафедра педагогіки та психології 4,39 26.12.2018
2496 Кафедра педагогіки та психології 4,57 28.12.2019
3740 Кафедра педагогіки та психології 4,81 28.12.2020
4502 Кафедра дошкільної освіти 4,87 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
18 ПОб-2-14-4.0д III 1 - 2016
378 ПОб -2-14-4.0д IV 5 5 2017