Додаткові відомості

Освіта
1972-1977 рр. - історико-правовий факультет Далекосхідного університету (м. Владивосток) кваліфікація «викладач історії та суспільствознавства».
1982-1986 рр. – аспірантура філософського факультету Київського університету імені Тараса Шевченко, кафедра політичної історії.
1988 р. - захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Раді Київського університету Т.Г.Шевченка (диплом кандидата історичних наук).
Перелік місць роботи
1977-1988 рр. - Інститут підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському університеті Т.Г.Шевченко (завідуючий аспірантурою, докторантурою та консультпунктом).
1988-1994 рр. - доцент кафедри економічних та суспільних наук Київського педагогічного інституту іноземних мов.
1994-2003 рр. - декан і професор кафедри гуманітарних наук Фінансового інституту «Ажіо».
2003-2013 рр. - декан і професор кафедри гуманітарних та соціальних дисциплін Київського економічного інституту менеджменту («ЕКОМЕН»).
2014 р. – член-кореспондент Української Академії Акмеології
Теми дисертацій (захищених)
Політична система Великобританії у 1977-1987 рр.
Громадська активність
Відповідальний за міжнародні проекти кафедри. Виграний грант та підписаний договір з Вишеградським фондом за проектом ID № 21720008 "Компетентність викладача вищої школи в добу змін" на період з 01.01.2018 до 31.12.2018

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
39 3 1 2022.11.28 11:56:13 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2022.12.03 23:39:35 Перейти до Scopus link

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8367 Освітологія -2022. Якість університетської освіти: Міждисциплінарний дискурс Роль підприємницької компетентності у формуванні інтелектуального потенціалу суспільства та відновлення країни Київ document.pdf
5840 "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої школи" - Київ document.pdf
5697 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації "Розвиток елементарних основ критичного мислення дітей старшого дошкільного віку" Київ document
5655 Всеукраїнський науковий онлай-форум "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" - Київ document.pdf
5656 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу" - Київ document.pdf
4732 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Розвиток внутрішньої та зовнішньої академічної мобільності в умовах міжкультурної інтеграції Київ document.pdf
3713 "Компетенція викладача вищої школи у добу змін" - Київ document
3712 "Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти " "Аналіз соціально-особистісного профілю компетенцій викладачів вищої школи (за результатами дослідження з проекту Міжнародного Вишеградського фонду) " Київ document
2052 "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Трансформація компетенцій педагога в сучасному динамічному світі: акмеологічний аспект проблеми Київ document
2443 Проблеми сучасного підручника Актуальні проблеми підготовки підручника з Gender Study для студентів вищої школи Київ, Академія Педагогічних Наук України document
2444 "Освітологічні дебати - 2017" Гендерна політика вищої освіти в Україні (експертна оцінка) Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
521 Акмеологія: наука XXI століття Гендерна педагогіка як засіб формування акме-особистості Київський університет імені Бориса Грінченка document
517 Освіта для сталого розвитку: міжконтинентальний діалог інтелектуалів Зруйнування гендерних стереотипів як елемент толерантності сучасної культури Київ document
512 Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування Аналіз впливу педагогічних ідей Я. Корчака на розвиток української педагогіки Київ document
513 Становлення та розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти Тенденції гендерного виховання в українській етнопедагогіці та проблеми розвитку особистості у вищій школі Житомир document
514 Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри Завдання гендерної педагогіки у підготовці педагогів вищої кваліфікації Київ document
520 Розвиток обдарованості молодшого школяра: діагностика, проектування, психолого-педагогічний супровід Проблема творчої обдарованості: гендерний аспект Чернігів document
516 Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства Гендерна соціалізація сучасної людини як субь'єкта соціальної життєдіяльності Київ document
515 П'яті сіверянські соціально-психологічні читання Гендерні аспекти професійного розвитку особистості майбутніх фахівців у сучасному університеті Чернігів document
519 «Розвиток вищої освіти у ХХІ столітті» Процес глобалізації та вища освіта в Україні Зальцбург, Австрія document
518 «Розв’язання етнічних та релігійних конфліктів в Європі» Проблема альтернативної військової служби в Україні Будапешт, Угорщина document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
27958 High school teacher competence in change
25384 Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
15458 Gender education as a form of individual Acme
11447 Вища освіта: досвід і перспективи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41516 Cultural economics: the role of higher education institution in shaping the value systems
26962 The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
42319 Development of entrepreneurial competence and its role in the reconstruction of the country
39790 Educological Principles of Training Experts for the Education System of Ukraine: Achievements and Prospects
38639 University values at higher education institutions of Ukraine and the Polish People's Republic: students' view
39358 Educational aspects of the development of the nation's intellectual potential: the quality of higher education in Ukraine
38434 Andragogical foundations of adult education
36918 Interdisciplinary approach in the training of master's degree students (on the example of the course “Educology”)
37073 Educologycal training in ensuring the quality of education at the university
31760 Academic staff`s social-personal dominant activity
32791 Gender education and gender education of older preschool children as socio-psychological and pedagogical problem
32771 Research in the field of education as a condition for ensuring the quality of education in universities around the world
30705 Напрями досліджень в галузі освіти в сучасних університетах світу: аналітичний огляд
29423 Solving the problems of gaming activity in Ukrainian pedagogical science: last two decades
29433 Methodical bases of gender education of preschool children
26147 Соціально-особистісна компетентність викладача у сучасній вищій школі
25611 Сучасні вимоги до змін у компетенціях викладача вищої школи як важливий чинник розвитку акме-особистості
15458 Gender education as a form of individual Acme
11447 Вища освіта: досвід і перспективи

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
42319 Development of entrepreneurial competence and its role in the reconstruction of the country
38639 University values at higher education institutions of Ukraine and the Polish People's Republic: students' view
39358 Educational aspects of the development of the nation's intellectual potential: the quality of higher education in Ukraine
36918 Interdisciplinary approach in the training of master's degree students (on the example of the course “Educology”)
37073 Educologycal training in ensuring the quality of education at the university
31732 Andragogical principles of adult education and quality assurance of continuous pedagogical education
32771 Research in the field of education as a condition for ensuring the quality of education in universities around the world
29446 Педагогіка підприємства як необхідна складова формування сучасного компетентнісного фахівця
26145 Компаративний аналіз системи підготовки фахівців освітньої сфери в умовах університетської освіти України та Іспанії
22433 Pedagogy of Entrepreneurship: Studying the Experience and Perspectives in Ukraine
22009 Problems of creating a textbook on gender studies for students of higher educational institutions
18431 Influence of gender pedagogy for the formation of critical thinking in interdisciplinary perspective
12328 Gender of personality future professionals in higher education
6733 Conceptual approaches to financial crises in the domestic scientific literature: philosophical and social aspect

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
32794 Development of elementary bases of critical thinking of children of senior preschool age
14341
13832 Аналіз впливу педагогічних ідей Я. Корчака на розвиток української педагогіки
11229 Tradition of gender education in Ukrainian ethno pedagogics and problems of personality development in higher education
4913 Розвиток особистості студентської молоді (європейський досвід)
12326 Gender education as part of the content of training high school teacher
6743 The role of individual in the relationship with the state

Статті у науково-методичних та методичних виданнях (1)

ID Назва Рік
32791 Gender education and gender education of older preschool children as socio-psychological and pedagogical problem

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
22 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 57515263300 2 0 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57515263300

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
137 Педагогічний інститут Кафедра теорії та історії педагогіки 10.3 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Melnychenko2

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
110 High School Teacher Competence in Change монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27958/ 2020

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
23 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.12.2017 – 30.05.2019 р. Співкоординатор

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
601 Розвиток підприємницької компетентності: університетські практики Міжнародний Вишеградський Фонд. Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
59 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf 70

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
938 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1246 Дидактичний модуль - DM.pdf 02.07.2015
1247 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1922 Інше - document 06.12.2017
2302 Інше Інший модуль document 17.10.2015
3650 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
3839 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.03.2020
6019 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
99 Школа успішного педагога упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 23 Не зазначено 26.10.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
6934 Cultural. Guide students towards basic education of undergraduate training, discipline "Economy and Business", "Management"

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
6930 Philosophy. Training manual for self-study and preparation for practical classes for students of basic education with bachelor preparation towards all forms of education
6933 Philosophy. Defensive lecture notes for students of basic education with bachelor preparation towards all forms of education
6934 Cultural. Guide students towards basic education of undergraduate training, discipline "Economy and Business", "Management"

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
183 Гендерна педагогіка (6 курс) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 255 03.06.2015
563 Освітологія (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 735 31.10.2019
1096 Андрагогіка (5 курс, КОРП, заочна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2021 785 25.11.2021

Використання ЕНК (17)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6015 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 10 27.12.2019
6092 Педагогічний інститут Андрагогіка (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6750 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6751 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6752 Педагогічний інститут Освітологія (6 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8564 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8642 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8662 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9328 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9329 Педагогічний інститут Освітологія (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11001 Педагогічний інститут Андрагогіка (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 10 5 5 10 30.11.2021
11066 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11165 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична) (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11172 Педагогічний інститут Практика виробнича (асистентська) (5-6 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11472 Педагогічний інститут Освіта у трансформаційному суспільстві (5 курс, ПСО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11974 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (5-6 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11977 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Заочна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
602 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,91 30.12.2016
1272 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,83 12.01.2017
2113 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,71 27.12.2018
2577 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,89 28.12.2019
3886 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,90 28.12.2020
5083 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,89 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
54 Шеліган Оксана Назарівна V Гендерні дослідження I 2018