Додаткові відомості

Освіта

Слов’янський
державний педагогічний інститут (м. Слов’янськ, 1980 р.).

Денна аспірантура науково-дослідного інституту
дошкільного виховання Академії педагогічних наук СРСР ім. О. Запорожця (м.
Москва, 1991 р.).

Денна докторантура Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія
педагогіки» (м. Луганськ, 2008 р.).

Перелік місць роботи

Заклад дошкільної освіти.
Вихователь закладу дошкільної освіти. Директор закладу дошкільної освіти
(1980-1985рр.).Слов’янський державний педагогічний
інститут. Асистент, доцент кафедри дошкільної педагогіки (1985-1995 рр.).Приватний вищий навчальний
заклад «Краматорський економіко-гуманітарний інститут». Доцент, професор
кафедри педагогіки і психології. Декан гуманітарного факультету; проректор з виховної роботи; проректор з
навчально-методичної роботи 
 (1995-2014рр.).Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка. Завідувач кафедри дошкільної педагогіки і
психології (2015-2018 рр.).  Інститут педагогіки
Київського університету імені Бориса Грінченка. Професор кафедри дошкільної
освіти (з 2018 р.). 

 

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація
на тему «Педагогічні умови формування етичних уявлень у дітей четвертого року
життя» зі спеціальності 13.00.01 –  теорія і історія педагогіки.Докторська дисертація на
тему «Теорія і методика формування управлінської культури керівників дошкільної
освіти» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 12 1 2024.07.13 06:02:47 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
140 Кафедра дошкільної освіти - 3 0 2021 -
536 Кафедра дошкільної освіти FUH-1040-2022 4 0 2024 https://www.webofscience.com/wos/author/record/27571434

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 191 6 4 2024.07.08 11:36:21 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 128 5 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
204 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти 31.8 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetana_Ponomarenko

Конференції (27)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10524 ХІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Освіта і здоров’я» ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ПИТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ м. Суми, Україна document
10523 XI International Science Conference "Quality management in education and industry- experience, problems and prospects" ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ ШОСТОГО РОКУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ МЕДІА В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Florence, Italy document
10089 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Феномен раннього дитинства: витоки, виклики, виміри» Соціологічні основи феномену раннього дитинства Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
10087 Всеукраїнська науково-рактична онлайн-конференція з міжнародною участю «Феномен раннього дитинства: витоки, виклики, виміри» Соціологічні основи феномену раннього дитинства Київський університет імені Бориса Грінченка document
10086 II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «Modern Approaches to Problem Solving in Science and Technology» СПІЛЬНА З ОДНОЛІТКАМИ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 5- ГО РОКУ ЖИТТЯ Warsaw, Poland document
10090 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми дошкільної освіти: виклики та пріоритети» ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ І СІМЕЙНИХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ м. Глухів document.pdf
10088 Всеукраїнський круглий стіл «Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, майбутній капітал» - Київський університет імені Бориса Грінченка document
8580 Всеукраїнська інтернет конференція "Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації" Підготовка майбутніх вихователів до формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку м. Київ document
8579 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Дошкільна освіта у сучасному просторі" 9-10 червня 2022 року «Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до формування основ сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку м. Полтава document
7662 "TRENDS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENSE AND PRACTISE «ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УМОВАХ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ» Stockholm, Sweden document
7660 "Маленькі люди у великому світі: розвиток дитини раннього віку в сучасному соціумі" "Виховання моральності у дитини раннього віку" Київ document
7726 V фестиваль освітнього лідерства «Clever» - Київський університет імені Бориса Грінченка document
6111 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін «Формування управлінської творчості в майбутніх керівників дошкільної освіти на засада використання технології педагогічного менеджменту Київ document
5849 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Формування управлінської культури в чинних керівників дошкільної освіти в умова післядипломної педагогічної освіти Київ document.pdf
5476 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Стендова доповідь: "Соціальний світ: хто поряд зі мною" Київ document
5689 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Формування інноваційної компетентності майбутніх педагогів початкової освіти: вітчизняна практика та європейський досвід м. Київ document
4686 Сучасні стратеегії педагогічної освіти в контексті розбулови суспільства сталого розвиткута євроїнтеграції Управлінська культура педагогів вищої школи як умова якості вищої педагогічної освіти Київ document
4176 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Формування управлінської компетентності в майбутніх керівників дошкільної освіти на засадах використання контекстного навчання Київ document
4157 XXII Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи" Формування соціально-моральної компетентності в старших дошкільників на засадах використання сюжетно-рольових ігор Переяслав-Хмельницький document
4090 Дитяча гра та іграшка у просторі культури Формування ціннісних орієнтацій старших дошкільників на засадах використання ігрової діяльності Київ document
4104 Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи Формування полікультурної компетентності в старших дошкільників на засадах використання інтелектуальних карт Суми document
4212 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей нової української школи Підготовка магістрантів до реалізації інтегрованого підходу в дошкільній освіті м. Старобільськ document
4209 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Підготовка магістрантів до реалізації інтегрованого підходу в дошкільній освіті м. Старобільськ document
4089 Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеклачичній парадигмі Формування управлінської культури керівників дошкільної освіти в умовах формальної освітньої діяльності Черкаси document
5565 Innovations in modern education, Ukrainian and global context Інновації в сучасній освіті Київ document
4054 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Підготовка майбутніх докторів філософії до розробки освітніх програм для дошкільників Біла Церква document
3971 Особистість у просторі виховних інновацій Управління естетичним вихованням дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
26881 Теоретичні засади культуровідповідного управління дошкільною освітою : монографія

Монографії (колективні) (14)

ID Назва Рік
49203 Середовищна модель організації життєдіяльності дітей шостого року життя як умова ефективного формування їх пізнавальонї активності
45256 Formation of cognitive activity in children of older preschool age
48292 Formation of professional skills of future educators of preschool education institutions for the formation of the foundations of social and civic competence of young children
46750 Становлення готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку
41220 Формування управлінських умінь чинних вихователів закладів дошкільної освіти
41597 Формування соціально схвалюваних стосунків дітей старшого дошкільного віку як показника їх соціально-громадянської компетентності
37011 Future teacher training for the use of augmented reality in the educational process of a preschool education institution
40377 Позитивна випереджувальна оцінка як метод формування доброзичливих стосунків у дітей раннього віку
37242 Формування управлінської творчості в майбутніх керівників дошкільної освіти
32271 The study amd development of educational programmes as a way of effectiveness of moral education of preschool children
32272 Формування доброзичливості молодших дітей дошкільного віку на основі особистісно орієнтованої
30781 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до управління впровадженням інноваційних педагогічних технологій
34315 Методологічні й теоретичні засади управління дошкільною освітою. Формування управлінської культури керівників дошкільної освіти як умова її якості.
27240 Передмова. Висновки

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
47914 Формування професійної компетентності бакалаврів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії
42783 Training future pre-school professionals in psycho-pedagogical support for early childhood development
36959 Formation of readiness of future teachers to use augmented reality in the educational process of preschool and primary education
40375 Neuro Pedagogical Fundamentals of Preschool and Primary School Children Emotional Intelligence Development
35343 Вивчення освітніх програм як засобу ефективної морального виховання дітей дошкільного віку
32265 Розвиток управлінської творчості майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів у вищому навчальному закладі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
49302 Project activities in preschool education institutions: health promotion issues
44996 Формування основ дослідницької компетентності в дітей третього року життя
43336 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до формування основ дослідницької компетентності в дітей раннього віку
43033 Педагогічний супровід формування основ соціально-громадянської компетентності в дітей третього року життя
43035 Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку як феномен наукового дослідження
43037 Формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами телебачення в умовах сімейного виховання
36951 Training technologies as a means of increasing motivation for creative activity of futurenursery teachers
37236 Підготовка майбутніх педагогів до використання медіапростору в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
39360 Формування пізнавальної активності дошкільників засобом телебачення в умовах сімейного виховання
40378 Формуваня основ серсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку
32257 Управлінська культура педагогів вищої школи як умова якості вищої педагогічної освіти
25835 Розвиток емпатії у старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти
26128 Forming senior preschoolers social orientation as the condition of developing their humane interrelations
30780 Управління формуванням готовності майбутніх докторів філософії до розробки освітніх програм для дітей дошкільного віку
26879 Формування адміністративної культури керівників дошкільних закладів.

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
49205 Експериментально-педагогічна діяльність з формування пізнавальної активності у дітей шостого року життя засобами медіа
45590 Формування комунікативної компетентності в дітей шостого року життя у проєктній діяльності
44996 Формування основ дослідницької компетентності в дітей третього року життя
43336 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до формування основ дослідницької компетентності в дітей раннього віку
43033 Педагогічний супровід формування основ соціально-громадянської компетентності в дітей третього року життя
43035 Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку як феномен наукового дослідження
43037 Формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами телебачення в умовах сімейного виховання
37236 Підготовка майбутніх педагогів до використання медіапростору в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
40378 Формуваня основ серсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку
26988 Управління формуванням готовності майбутніх докторів філософії до розробки освітніх програм для дітей дошкільного віку
25837 Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до полікультурного виховання дошкільників
27237 Формування управлінської культури фахівців дошкільної освіти як умова ефективної о фізичного виховання дошкільників
26878 Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ як засіб та результат культуровідповідного управління

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
48293 Спільна з однолітками діяльність як засіб формування предметно-практичної діяльності дітей 5-го року життя
48291 Формування позитивного ставлення дітей старшого дошкільного віку до національних і сімейних здоров’язбережувальних традицій в умовах воєнного стану
36366 Менше критики, більше позитиву: оцінюйте діяльність дітей правильно
39347 Формування основ сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку
27340 Формування соціально-моральної компетентності в старших дошкільників на засадах використання сюжетно-рольових ігор
27101 Формування управлінської культури керівників дошкільної освіти в умовах формальної освітньої діяльності
27193 Формування полікультурної компетентності в старших дошкільників на засадах використання інтелектуальних карт
30779 Модерація як інноваційна форма навчання в умовах закладу вищої освіти
27328 Формування полікультурної компетентності в старших дошкільників на засадах використання інтелектуальних карт
26874 Керувати культурно — керувати ефективно! (Аналіз підходів до визначення сутності поняття "культура управління")

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
112 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до управління впровадженням інноваційних педагогічних технологій монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30781/ 2020
179 Управлінська культура педагогів вищої школи як умова якості вищої педагогічної освіти наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32257/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
428 Економічний університет в Кракові (Польща) Міжнародне стажування 14.02-25.03.2022 Dr.Piotr Kopycinski Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
233 Інновації у педагогічній освіті та підготовці лідера нової школи: досвід країн Європейського Союзу Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
323 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
6 Наукове стажування Latvian state scholarship Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
201 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve
325 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічного супроводу формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку Етап дослідження 10.2023 https://fpo.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-doshkilnoi-osvity/naukova-robota/naukovi-doslidzhennia.html#naukova-tema-kafedry-zvity

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
283 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти Аналітик-дослідник 16.10.2023

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2529 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2535 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
2858 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2018
3630 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4512 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
5115 інше Інший модуль document 24.04.2021
5984 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
7215 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7562 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 1.pdf 25.03.2022
8180 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
9566 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024
9781 Лепбук професійного успіху 2024 Інший модуль document 20.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
40376 Як допомогти дитині жити в злагоді з іншими й у згоді із собою
26875 Управління в системі дошкільної освіти

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
40376 Як допомогти дитині жити в злагоді з іншими й у згоді із собою
41277 Як допомогти дитині жити в злагоді з іншими й у згоді із собою?

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
564 Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
749 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
1283 Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1346 Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1514 Управлінська культура в дошкільній освіті (5 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.
1545 Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (19)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5229 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 5 10 27.12.2019
5480 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується 27.12.2019
7633 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 4 10 10.12.2020
7700 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7707 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8664 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8910 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 30.11.2021
9683 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти (5-6 курс, ДО, ПМДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11058 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11075 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11100 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11152 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична з додаткової спеціалізації) (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11720 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, ПМДО) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
11978 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12113 Факультет педагогічної освіти Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 10 31.12.2022
12795 Факультет педагогічної освіти Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ДО) Магістр Денна 9 5 10 31.12.2022
13704 Факультет педагогічної освіти Методика викладання фахових дисциплін (5 курс, ДО) Магістр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023
13738 Факультет педагогічної освіти Управлінська культура в дошкільній освіті (5 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13858 Факультет педагогічної освіти Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2199 Кафедра дошкільної освіти 3,90 27.12.2018
3179 Кафедра дошкільної освіти 4,91 28.12.2019
3983 Кафедра дошкільної освіти 4,69 28.12.2020
4630 Кафедра дошкільної освіти 4,72 28.12.2021
5673 Кафедра дошкільної освіти 4,83 30.12.2022
6555 Кафедра дошкільної освіти 4,82 30.12.2023