Додаткові відомості

Освіта

Слов’янський
державний педагогічний інститут (м. Слов’янськ, 1980 р.).

Денна аспірантура науково-дослідного інституту
дошкільного виховання Академії педагогічних наук СРСР ім. О. Запорожця (м.
Москва, 1991 р.).

Денна докторантура Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія
педагогіки» (м. Луганськ, 2008 р.).

Перелік місць роботи

Заклад дошкільної освіти.
Вихователь закладу дошкільної освіти. Директор закладу дошкільної освіти
(1980-1985рр.).Слов’янський державний педагогічний
інститут. Асистент, доцент кафедри дошкільної педагогіки (1985-1995 рр.).Приватний вищий навчальний
заклад «Краматорський економіко-гуманітарний інститут». Доцент, професор
кафедри педагогіки і психології. Декан гуманітарного факультету; проректор з виховної роботи; проректор з
навчально-методичної роботи 
 (1995-2014рр.).Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка. Завідувач кафедри дошкільної педагогіки і
психології (2015-2018 рр.).  Інститут педагогіки
Київського університету імені Бориса Грінченка. Професор кафедри дошкільної
освіти (з 2018 р.). 

 

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація
на тему «Педагогічні умови формування етичних уявлень у дітей четвертого року
життя» зі спеціальності 13.00.01 –  теорія і історія педагогіки.Докторська дисертація на
тему «Теорія і методика формування управлінської культури керівників дошкільної
освіти» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
87 5 4 11 2022.12.09 21:21:52 Перейти на сторінку link

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8580 Всеукраїнська інтернет конференція "Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації" Підготовка майбутніх вихователів до формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку м. Київ document
8579 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Дошкільна освіта у сучасному просторі" 9-10 червня 2022 року «Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до формування основ сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку м. Полтава document
7662 "TRENDS OF DEVELOPMENT MODERN SCIENSE AND PRACTISE «ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБОМ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УМОВАХ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ» Stockholm, Sweden document
7660 "Маленькі люди у великому світі: розвиток дитини раннього віку в сучасному соціумі" "Виховання моральності у дитини раннього віку" Київ document
7726 V фестиваль освітнього лідерства «Clever» - Київський університет імені Бориса Грінченка document
6111 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін «Формування управлінської творчості в майбутніх керівників дошкільної освіти на засада використання технології педагогічного менеджменту Київ document
5849 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Формування управлінської культури в чинних керівників дошкільної освіти в умова післядипломної педагогічної освіти Київ document.pdf
5476 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Стендова доповідь: "Соціальний світ: хто поряд зі мною" Київ document
5689 Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри Формування інноваційної компетентності майбутніх педагогів початкової освіти: вітчизняна практика та європейський досвід м. Київ document
4686 Сучасні стратеегії педагогічної освіти в контексті розбулови суспільства сталого розвиткута євроїнтеграції Управлінська культура педагогів вищої школи як умова якості вищої педагогічної освіти Київ document
4176 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Формування управлінської компетентності в майбутніх керівників дошкільної освіти на засадах використання контекстного навчання Київ document
4157 XXII Міжнародна науково-практична інтернет конференція "Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи" Формування соціально-моральної компетентності в старших дошкільників на засадах використання сюжетно-рольових ігор Переяслав-Хмельницький document
4090 Дитяча гра та іграшка у просторі культури Формування ціннісних орієнтацій старших дошкільників на засадах використання ігрової діяльності Київ document
4104 Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи Формування полікультурної компетентності в старших дошкільників на засадах використання інтелектуальних карт Суми document
4212 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей нової української школи Підготовка магістрантів до реалізації інтегрованого підходу в дошкільній освіті м. Старобільськ document
4209 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Підготовка магістрантів до реалізації інтегрованого підходу в дошкільній освіті м. Старобільськ document
4089 Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнеклачичній парадигмі Формування управлінської культури керівників дошкільної освіти в умовах формальної освітньої діяльності Черкаси document
5565 Innovations in modern education, Ukrainian and global context Інновації в сучасній освіті Київ document
4054 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Підготовка майбутніх докторів філософії до розробки освітніх програм для дошкільників Біла Церква document
3971 Особистість у просторі виховних інновацій Управління естетичним вихованням дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти Київ document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
26881 Теоретичні засади культуровідповідного управління дошкільною освітою : монографія

Монографії (колективні) (10)

ID Назва Рік
41220 Formation of managerial skills of current educators of preschool education institutions
41597 Formation of socially approved relationships оf children of senior preschool age as an іndicator of their social and civic competence
37011 Future teacher training for the use of augmented reality in the educational process of a preschool education institution
40377 Позитивна випереджувальна оцінка як метод формування доброзичливих стосунків у дітей раннього віку
37242 Формування управлінської творчості в майбутніх керівників дошкільної освіти
32272 Formation of benevolence of junior preschool children on the basic of personality oriented
32271 The study amd development of educational programmes as a way of effectiveness of moral education of preschool children
30781 Preparing future preschool education professionals for management introduction of innovative pedagogical technologies
34315 Cultural management of preschool education as a condition for effective development of preschool children
27240 Передмова. Висновки

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
36959 Formation of readiness of future teachers to use augmented reality in the educational process of preschool and primary education
40375 Neuro Pedagogical Fundamentals of Preschool and Primary School Children Emotional Intelligence Development
35343 The study of educational programmes as a way of effectiveness of moral education of preschool children
32265 The development of managerial creativity of future heads of preschool education in a higher educational institution

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
42783 Training future pre-school professionals in psycho-pedagogical support for early childhood development
43033 Педагогічний супровід формування основ соціально-громадянської компетентності в дітей третього року життя
43035 Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку як феномен наукового дослідження
43037 Формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами телебачення в умовах сімейного виховання
36951 Training technologies as a means of increasing motivation for creative activity of futurenursery teachers
37236 Preparation of future teachers for using media space in the educational process of preschool education institution
39360 Формування пізнавальної активності дошкільників засобом телебачення в умовах сімейного виховання
40378 Формуваня основ серсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку
32257 Management culture of higher school teachers as a condition for the quality of higher pedagogical education
25835 The development of empathy of senior prechool children in the conditions of the institution of preschool education
26128 Forming senior preschoolers social orientation as the condition of developing their humane interrelations
30780 Managing the formation of future PhD students' readiness for the development of educational programs for preschool children
26879 Forming administrative culture of preschool education principals.

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
43033 Педагогічний супровід формування основ соціально-громадянської компетентності в дітей третього року життя
43035 Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку як феномен наукового дослідження
43037 Формування пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку засобами телебачення в умовах сімейного виховання
37236 Preparation of future teachers for using media space in the educational process of preschool education institution
40378 Формуваня основ серсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку
26988 Managing the formation of the readiness of future doctors of philosophy for the development of educational programs for preschool children
25837 The formation of the readiness of future preschool specialists for the multicultural upbringing of preschool children
27237 Формування управлінської культури фахівців дошкільної освіти як умова ефективної о фізичного виховання дошкільників
26878 Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ як засіб та результат культуровідповідного управління

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
36366 Less criticism, more positivity: evaluate children's activities correctly
39347 Формування основ сенсорно-пізнавальної компетентності дітей раннього віку
27340 Formation of social-moral competence in senior predictors on the basis use of full-roll games
27101 Формування управлінської культури керівників дошкільної освіти в умовах формальної освітньої діяльності
27193 Формування полікультурної компетентності в старших дошкільників на засадах використання інтелектуальних карт
27328 Formation of multicultural competence in senior preschoolers based on the use of smart cards
30779 Moderation as an innovative form of education in a higher education setting
26874 Керувати культурно — керувати ефективно! (Аналіз підходів до визначення сутності поняття "культура управління")

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
208 Кафедра дошкільної освіти 57225913889 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225913889

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
140 Кафедра дошкільної освіти - 3 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
204 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 13.3 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Tetana_Ponomarenko

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
112 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до управління впровадженням інноваційних педагогічних технологій монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30781/ 2020
179 Управлінська культура педагогів вищої школи як умова якості вищої педагогічної освіти наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32257/ 2020

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
233 Інновації у педагогічній освіті та підготовці лідера нової школи: досвід країн Європейського Союзу Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
323 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
6 Наукове стажування Latvian state scholarship Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
201 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 70

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2529 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2535 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
2858 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2018
3630 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4512 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_282_26.05.2020.pdf 26.05.2020
5115 інше Інший модуль document 24.04.2021
5984 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
40376 Як допомогти дитині жити в злагоді з іншими й у згоді із собою
26875 Управління в системі дошкільної освіти

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Child. Educational program for women from 2 to 7 years

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
40376 Як допомогти дитині жити в злагоді з іншими й у згоді із собою
41277 Як допомогти дитині жити в злагоді з іншими й у згоді із собою?

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
564 Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2019 735 31.10.2019
749 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
1283 Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5229 Педагогічний інститут Комплексна дисципліна "Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти" (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується 5 10 27.12.2019
5480 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
7633 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 не враховується 4 10 10.12.2020
7700 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7707 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна) (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8664 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8910 Педагогічний інститут Методика викладання фахових дисциплін (5-6 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 30.11.2021
9683 Педагогічний інститут Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти (5-6 курс, ДО, ПМДО) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11058 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11075 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (5-6 курс, ДО) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11100 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11152 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична з додаткової спеціалізації) (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11720 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, ПМДО) Магістр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
11978 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Заочна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2199 Кафедра дошкільної освіти 3,90 27.12.2018
3179 Кафедра дошкільної освіти 4,91 28.12.2019
3983 Кафедра дошкільної освіти 4,69 28.12.2020
4630 Кафедра дошкільної освіти 4,72 28.12.2021