Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1994 р. Спеціальність: Педагогіка і психологія (дошкільна). Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь
Перелік місць роботи
З вересня 1994 р. працювала викладачем спеціальних методик у Київському педагогічному коледжі ім. К.Д. Ушинського.

Із січня 2008 р. працює викладачем кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
«Розвиток ідеї здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей в дошкільних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
6 10 2 2024.05.18 06:08:44 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
438 Кафедра дошкільної освіти ACZ-5762-2022 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/ACZ-5762-2022

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 188 8 7 2024.05.13 10:51:30 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 147 6 6

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
151 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти 13.1 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Larisa_Garasenko

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6582 International scientific and practical conference "Topical issues of modern science and education" Створення здоров`язбережувального середовища в закладах дошкільної освіти: методичне вираження Талін, Естонія document
6580 International scientific and practicaland practical conference "Problems and tasks of modernity and approaches to their solution" Огляд сучасних тенденцій у сфері фізичного виховання та здоров`язбереження дітей дошкільного віку Токіо, Японія document
6578 International science conference "Prospects and Achievements in applied and basic science" Удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до здоров`язбережувальної діяльності Будапешт, Угорщина document
6579 International science conference on e-learning and education Формування мотивації у майбутніх педагогів дошкільної освіти до здоров`язбережувальної діяльності Лісабон, Португалія document
6581 International science conference of multidisciplinary research Технології формування професійних умінь у майбутніх педагогів дошкільної освіти (обмін досвідом) Берлін, Німеччина document
6173 Всеукраїнська інтернет-конференція: "Еволюційні процеси в галузі дошкільної освіти: інноватика, досягнення, перспективний досвід" Посилення професійно-практичної підготовки майбутніх вихователів: методичний аспект м. Маріуполь document
6011 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Підготовка студентів до здорозв'язбережувальної діяльності Київ document
6012 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Шляхи забезпечення якості підготовки майбутніх вихователів у галузі здоров'язбереження Київ document.pdf
5483 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Здоров’я та фізичний розвиток Київ document
6097 Education, Law, Business Сюжетні заняття з фізичної культури як засіб активізації рухової діяльності дітей Мадрид document
6098 Science and society Використання ігрового методу для вдосконалення рухових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку Намюр, Бельгія document
4429 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Формування мотивацій у майбутньому вихователів до здоровязбережувальної діяльності в умовах ЗДО Київ document
4171 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Підготовка майбутніх педагогів до формування компетентності дітей дошкільного віку у галузі здоров'я та фізичного розвитку Київ document
4165 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до здоров'язбережувальної діяльності м. Старобільськ document
3696 Особистісний потенціал сучасного викладача закладу вищої освіти як основа професійного становлення майбутніх фахівців Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до фізкультурно-оздоровчої діяльності в ЗДО Івано-Франківськ document
3058 Хортінг- національний бренд України у світі : олімпійська перспектива «Хортинг, як філософія здоров ’язбереження» м.Ірпінь document
2042 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Підготовка майбутніх учителів початкових класів до запобігання учнівського травматизму Рівне document
1759 Сутність та іноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Підготовка вихователів до впровадження оздоровчих технологій як засобів превентивної педагогіки в освітньому освіті ДНЗ Умань document
989 Педагогічні науки. Новий погляд Сучасні приорітети у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку Вроцлав document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
48292 Formation of professional skills of future educators of preschool education institutions for the formation of the foundations of social and civic competence of young children
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
41220 Формування управлінських умінь чинних вихователів закладів дошкільної освіти

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (8)

ID Назва Рік
47901 The use of digital tools for mastering practical disciplines in the distance format of training bachelors of preschool education
45986 Professional training of future teachers of preschool education institutions to implement the development of child's abilities
47914 Формування професійної компетентності бакалаврів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії
42783 Training future pre-school professionals in psycho-pedagogical support for early childhood development
38114 Features of the integral (somatic, mental, spiritual) health of students (a case based on students from Kyiv universities)
36958 Entrepreneurship Education of IT Specialists through Distance Learning Technologies
36199 Ціннісне ставлення до здоров'я як основа активної життєвою позиції людини
29837 Моделі корпоративної культури в Сполучених Штатах Америки

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (23)

ID Назва Рік
46032 Стан процесу організації фізичного виховання дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти
43568 Організація освітньої взаємодії з дітьми раннього віку: актуальні проблеми практики
42641 Формування професійної компетентності бакалаврів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії
43425 Напрями вдосконалення дистанційного формату підготовки бакалаврів дошкільної освіти
35438 Методичне забезпечення фізичного виховання та здоров`язбереження в закладі дошкільної освіти
40313 Підвищення рівня фахової підготовки майбутніх педагогів: методичне вираження
36654 Розвиток комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом сучасних книжок-картинок
31201 Творча спрямованість діяльності дітей дошкільного віку в рухливих іграх
32375 Creativity as the basis of a future teacher’s innovative activity
32721 Використання ігрового методу для вдосконалення рухових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку
32120 Педагогічні умови забезпечення активного рухового режиму в умовах закладу дошкільної освіти
32723 Сюжетні заняття з фізичної культури як засіб активізації рухової діяльності дітей
34002 Шляхи формування у майбутніх вихователів ціннісного ставлення до здоров’я
27249 Eco-education of children of pre-school age: health-security approach
31136 Реалізація ідей здоров'язбереження у фізичному вихованні дітей докільного віку:фізична культура на повітрі
25044 День здоров’я як один із компонентів активного рухового режиму ЗДО: удосконалення змісту та педагогічного супроводу
25043 Оптимізація рухової активності дітей дошкільного віку під час проведення ранкової гімнастики
24912 Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід
19450 Забезпечення здоров’язбережувального характеру фізичного виховання дітей дошкільного віку: пошук механізмів
19602 Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку
14614 Організація взаємодії зі студентами бакалаврату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом)
10761 Current priorities in physical education preschoolers
10763 Метод проектів як засіб формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців дошкільної освіти

Фахові видання, що затверджені МОН (22)

ID Назва Рік
46032 Стан процесу організації фізичного виховання дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти
48383 Підготовка майбутніх вихователів до педагогічного супроводу ігрової діяльності дітей раннього віку
43568 Організація освітньої взаємодії з дітьми раннього віку: актуальні проблеми практики
42641 Формування професійної компетентності бакалаврів дошкільної освіти в умовах дистанційної взаємодії
43425 Напрями вдосконалення дистанційного формату підготовки бакалаврів дошкільної освіти
35438 Методичне забезпечення фізичного виховання та здоров`язбереження в закладі дошкільної освіти
40313 Підвищення рівня фахової підготовки майбутніх педагогів: методичне вираження
36654 Розвиток комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобом сучасних книжок-картинок
32375 Creativity as the basis of a future teacher’s innovative activity
34682 Ігрові технології в системі фахової підготовки педагогів дошкільної освіти
32725 Застосування ігрового методу у процесі навчання дітей молодшого дошкільного віку рухових дій
33056 Підготовка бакалаврів дошкільної освіти до художньо-творчої діяльності в ЗДО
32120 Педагогічні умови забезпечення активного рухового режиму в умовах закладу дошкільної освіти
31880 Підготовка студентів до проведення рухливих ігор в освітньому процесі закладу дошкільної освіти: методичне вираження
31136 Реалізація ідей здоров'язбереження у фізичному вихованні дітей докільного віку:фізична культура на повітрі
29655 Художня праця як засіб формування предметно-практичної компетентності у дітей дошкільного віку
27342 Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладах дошкільної освіти
20713 Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку
19602 Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку
14614 Організація взаємодії зі студентами бакалаврату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом)
14356 Аналіз завдань і змісту організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ситсемі дошкільної освіти України
10763 Метод проектів як засіб формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців дошкільної освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
40898 Мотиви активізації рухової діяльності дітей дошкільного віку
36650 Огляд сучасних тенденцій у сфері фізичного виховання та здоров’язбереження дітей дошкільного віку
36651 Створення здоров’язбережувального середовища в закладах дошкільної освіти: методичне вираження
36649 Удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до здоров'язбережувальної діяльності
36648 Формування мотивації у майбутніх педагогів дошкільної освіти до здоров'язбережувальної діяльності
36647 Технології формування професійних умінь у майбутніх педагогів дошкільної освіти (обмін досвідом)
31201 Творча спрямованість діяльності дітей дошкільного віку в рухливих іграх
32721 Використання ігрового методу для вдосконалення рухових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку
32723 Сюжетні заняття з фізичної культури як засіб активізації рухової діяльності дітей
24879 Рух + гра = рухлива гра, або Як позбутися гіподинамії
24883 Ранкова гімнастика від А до Я
13252 Огляд сучасних тнденцій у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку
10761 Current priorities in physical education preschoolers
2568 Способи організації дітей на фізкультурному занятті: здоров’язбережувальний підхід
2521 Фізкультура на повітрі: здоров'язбережувальний підхід
2593 Методики загартування в умовах дитсадка
5060 ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
11661 Організаційно-педагогічні умови реалізації здоров'язбережних методик виховання в роботі з дітьми дошкільного віку

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
232 Ігрові технології в системі фахової підготовки педагогів дошкільної освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34682/ 2021

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
325 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
166 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve
327 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічного супроводу формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку Етап дослідження 10.2023 https://fpo.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-doshkilnoi-osvity/naukova-robota/naukovi-doslidzhennia.html#naukova-tema-kafedry-zvity

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
47 Модератор соціального проекту від кафедри дошкільної освіти 2016 5

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
251 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
285 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
359 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
1055 Фаховий модуль (стажування) - document 23.09.2014
1951 Інше - document 26.06.2017
3096 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
4493 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
4917 ІКТ(енк) Інший модуль - 23.12.2020
5109 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5328 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
6137 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.12.2021
8057 Основні принципи лідерства служіння Інший модуль Гаращенко Лариса.pdf 10.05.2023
9778 Лепбук професійного успіху 2024 Інший модуль document 20.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
259 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5
272 Міжвузівський круглий стіл за участі студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» та співробітників НДІ екології людини науково-методичний семінар Кафедра дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 17.05.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
169 Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти (3 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
427 Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку (3 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 322 10.05.2019
839 Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
840 Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6324 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
6326 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 10 10.12.2020
7537 Педагогічний інститут Методика формування елементів математики (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
7703 Педагогічний інститут Практика виробнича (особистісно-професійне становлення) (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
9857 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10737 Педагогічний інститут Здоров`язбережувальні технології в дошкільній освіті (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
10991 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується 3 30.11.2021
11091 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12315 Факультет педагогічної освіти Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО, ПО) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12642 Факультет педагогічної освіти Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
13128 Факультет педагогічної освіти Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 4 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
626 Кафедра дошкільної освіти 4,78 30.12.2016
1026 Кафедра дошкільної освіти 4,53 12.01.2017
1886 Кафедра дошкільної освіти 4,36 26.12.2018
2487 Кафедра дошкільної освіти 4,91 28.12.2019
3615 Кафедра дошкільної освіти 4,82 28.12.2020
4656 Кафедра дошкільної освіти 4,86 28.12.2021
5678 Кафедра дошкільної освіти 4,96 30.12.2022
6551 Кафедра дошкільної освіти 4,77 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
16 Мартинюк Катерина Вікторівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта II document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
182 Кривченко Вікторія Віталіївна IV Дошкільна освіта I 2022