Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1994 р. Спеціальність: Педагогіка і психологія (дошкільна). Кваліфікація: викладач дошкільної педагогіки і психології. Вихователь
Перелік місць роботи
З вересня 1994 р. працювала викладачем спеціальних методик у Київському педагогічному коледжі ім. К.Д. Ушинського.

Із січня 2008 р. працює викладачем кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
«Розвиток ідеї здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей в дошкільних закладах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
107 6 3 2022.11.30 17:16:17 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 9 2 2022.12.03 23:39:22 Перейти до Scopus link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6582 International scientific and practical conference "Topical issues of modern science and education" Створення здоров`язбережувального середовища в закладах дошкільної освіти: методичне вираження Талін, Естонія document
6580 International scientific and practicaland practical conference "Problems and tasks of modernity and approaches to their solution" Огляд сучасних тенденцій у сфері фізичного виховання та здоров`язбереження дітей дошкільного віку Токіо, Японія document
6578 International science conference "Prospects and Achievements in applied and basic science" Удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти до здоров`язбережувальної діяльності Будапешт, Угорщина document
6579 International science conference on e-learning and education Формування мотивації у майбутніх педагогів дошкільної освіти до здоров`язбережувальної діяльності Лісабон, Португалія document
6581 International science conference of multidisciplinary research Технології формування професійних умінь у майбутніх педагогів дошкільної освіти (обмін досвідом) Берлін, Німеччина document
6173 Всеукраїнська інтернет-конференція: "Еволюційні процеси в галузі дошкільної освіти: інноватика, досягнення, перспективний досвід" Посилення професійно-практичної підготовки майбутніх вихователів: методичний аспект м. Маріуполь document
6011 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін Підготовка студентів до здорозв'язбережувальної діяльності Київ document
6012 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти Шляхи забезпечення якості підготовки майбутніх вихователів у галузі здоров'язбереження Київ document.pdf
5483 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Здоров’я та фізичний розвиток Київ document
6097 Education, Law, Business Сюжетні заняття з фізичної культури як засіб активізації рухової діяльності дітей Мадрид document
6098 Science and society Використання ігрового методу для вдосконалення рухових умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку Намюр, Бельгія document
4429 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Формування мотивацій у майбутньому вихователів до здоровязбережувальної діяльності в умовах ЗДО Київ document
4171 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Підготовка майбутніх педагогів до формування компетентності дітей дошкільного віку у галузі здоров'я та фізичного розвитку Київ document
4165 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до здоров'язбережувальної діяльності м. Старобільськ document
3696 Особистісний потенціал сучасного викладача закладу вищої освіти як основа професійного становлення майбутніх фахівців Удосконалення фахової підготовки майбутніх вихователів до фізкультурно-оздоровчої діяльності в ЗДО Івано-Франківськ document
3058 Хортінг- національний бренд України у світі : олімпійська перспектива «Хортинг, як філософія здоров ’язбереження» м.Ірпінь document
2042 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Підготовка майбутніх учителів початкових класів до запобігання учнівського травматизму Рівне document
1759 Сутність та іноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Підготовка вихователів до впровадження оздоровчих технологій як засобів превентивної педагогіки в освітньому освіті ДНЗ Умань document
989 Педагогічні науки. Новий погляд Сучасні приорітети у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку Вроцлав document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
41220 Formation of managerial skills of current educators of preschool education institutions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
38114 Features of the integral (somatic, mental, spiritual) health of students (a case based on students from Kyiv universities)
36958 Entrepreneurship Education of IT Specialists through Distance Learning Technologies
36199 Value attitude to health as the basis of an active life position of an individual
29837 Models of corporate education in the United States of America

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (21)

ID Назва Рік
42641 Formation of professional competence of bachelor of preschool education in conditions of distance interaction
42783 Training future pre-school professionals in psycho-pedagogical support for early childhood development
36654 Development of communicative competence of older preschool children by means of modern picture-books
35438 Methodical support of physical education and health-saving in preschool educational institutions
40313 Підвищення рівня фахової підготовки майбутніх педагогів: методичне вираження
31201 Creative orientation of activity of preschool children in rolling games
32375 Creativity as the basis of a future teacher’s innovative activity
34002 How to form value relation to health in future pedagogues
32120 Pedagogical conditions of ensuring active motor regime in the conditions of preschool education institution
32723 Physical cultural classes through plot structure as a means of activation of children's motor activity
32721 Using a game method for improving older preschoolers’ gross motor skills
27249 Eco-education of children of pre-school age: health-security approach
31136 Implementation of Health Conservation Ideas in Physical Education of Older Children: Physical Culture in the Air
24912 Ecological and natural competence formation of preschool age children: health-preserving approach
25044 Healthy day as one of components of the active motor regime of pre-school education establishment: pedagogical support
25043 Optimization of pre-school age children's motor activity during conducting the morning gymnastics
19450 Supporting of keeping health character of physical education in preschool children
19602 Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку
14614 Організація взаємодії зі студентами бакалаврату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом)
10761 Current priorities in physical education preschoolers
10763 Project method as the way of future preschool teachers' professional competences formation

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
42641 Formation of professional competence of bachelor of preschool education in conditions of distance interaction
36654 Development of communicative competence of older preschool children by means of modern picture-books
35438 Methodical support of physical education and health-saving in preschool educational institutions
40313 Підвищення рівня фахової підготовки майбутніх педагогів: методичне вираження
32725 Application of the game method in the process of teaching children of preschool age motor actions
32375 Creativity as the basis of a future teacher’s innovative activity
34682 Game technologies in the system of professional training of preschool teachers
32120 Pedagogical conditions of ensuring active motor regime in the conditions of preschool education institution
33056 Preparation of bachelors of preschool education for artistic and creative actibity in preschool educational institutions
31880 Preparation of students for mobile games in the educational process of preschool education: methodological expression
31136 Implementation of Health Conservation Ideas in Physical Education of Older Children: Physical Culture in the Air
29655 Working work as a means of formation of subject-practical competence in kindergarten children
27342 Improvement of professional training of future educators to the implementation of physical educational and recreational activities in preschool educational institution
20713 Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку
19602 Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку
14614 Організація взаємодії зі студентами бакалаврату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом)
10763 Project method as the way of future preschool teachers' professional competences formation
14356 Аналіз завдань і змісту організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ситсемі дошкільної освіти України

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
40898 Motives for activation of motor activity of preschool children
36651 Creating a healthy environment in preschool education: a methodological expression
36650 Review of current trends in the field of physical education and health of preschool children
36648 Formation of motivation in future teachers of preschool education to health-preserving activity
36649 Improving the professional training of future preschool teachers for health care
36647 Technologies for the formation of professional skills in future teachers of preschool education (exchange of experience)
31201 Creative orientation of activity of preschool children in rolling games
32723 Physical cultural classes through plot structure as a means of activation of children's motor activity
32721 Using a game method for improving older preschoolers’ gross motor skills
24879 Рух + гра = рухлива гра, або Як позбутися гіподинамії
24883 Ранкова гімнастика від А до Я
13252 Огляд сучасних тнденцій у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку
10761 Current priorities in physical education preschoolers
2568 Ways to organize children's physical education classes zdorovesberegatelny approach
2521 Fitness in the air: dorov'yazberezhuvalnyy approach
2593 Quenching technique in kindergarten
5060 ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
11661 Організаційно-педагогічні умови реалізації здоров'язбережних методик виховання в роботі з дітьми дошкільного віку

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
40 Кафедра дошкільної освіти 57210142876 4 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210142876&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
151 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 7.5 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Larisa_Garasenko

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
232 Ігрові технології в системі фахової підготовки педагогів дошкільної освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34682/ 2021

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
325 Інновації у підготовці вчителя-лідера для нової Європейської школи Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
166 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 50

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
47 Модератор соціального проекту від кафедри дошкільної освіти 2016 5

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
251 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
285 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
359 Дослідницький модуль - document 20.04.2016
1055 Фаховий модуль (стажування) - document 23.09.2014
1951 Інше - document 26.06.2017
3096 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
4493 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
4917 ІКТ(енк) Інший модуль - 23.12.2020
5109 Інше Інший модуль document 24.04.2021
5328 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
6137 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
259 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5
272 Міжвузівський круглий стіл за участі студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» та співробітників НДІ екології людини науково-методичний семінар Кафедра дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 17.05.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Child. Educational program for women from 2 to 7 years

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
169 Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти (3 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
427 Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку (3 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 322 10.05.2019
839 Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
840 Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6324 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
6326 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
7537 Педагогічний інститут Методика формування елементів математики (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7703 Педагогічний інститут Практика виробнича (особистісно-професійне становлення) (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9857 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО, ПО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10737 Педагогічний інститут Здоров`язбережувальні технології в дошкільній освіті (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10991 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 3 30.11.2021
11091 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
626 Кафедра дошкільної освіти 4,78 30.12.2016
1026 Кафедра дошкільної освіти 4,53 12.01.2017
1886 Кафедра дошкільної освіти 4,36 26.12.2018
2487 Кафедра дошкільної освіти 4,91 28.12.2019
3615 Кафедра дошкільної освіти 4,82 28.12.2020
4656 Кафедра дошкільної освіти 4,86 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
14 ДОб-1-14-4.0д III 1 - 2016
374 ДОб -1-14-4.0д IV 5 5 2017

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
16 Мартинюк Катерина Вікторівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта II document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
182 Кривченко Вікторія Віталіївна IV Дошкільна освіта I 2022