Додаткові відомості

Освіта
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", 2009 рік
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Творчість Бориса та Марії Грінченків у вимірі гендерних комунікативних стратегій
Громадська активність
Оргкомітет Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (загальнонаціональний рівень) з 2008 по 2020 рр.
Проведення екскурсій в Музеї Бориса Грінченка, оргкомітет Конкурсу студентської і учнівської молоді "Лідер українства у Серці України", участь у проведенні та організації різних етапів загальноуніверситетського конкурсу "Словник Грінченка та сучасність"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 4 1 0 2024.07.08 11:53:26 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 1 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
430 Інститут філології Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 9.3 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Yakovleva

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10537 ХІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція "Київ і кияни в соціокультурному просторі України: міська історія у наративах" «Шевченко та Грінченко: перетини київських шляхів» – з досвіду підготовки інтерактивної екскурсії Київ document.pdf
9953 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (ХVІ щорічні Грінченківські читання) \ Родина Грінченків у фотографіях експозиції Музею Бориса Грінченка Київ document.pdf
9954 Науково-практична конференція "Родина Грінченків у духовному просторі України" Бути дружиною генія: Марія Грінченко у спогадах сучаснків Київ document
9952 Всеукраїнська наукова конференція "Проблеми історичної регіоналістики та мікроісторії" Листування Б. Грінченка та В. Липинського у краєзнавчому аспекті: віднайдена адреса одного літа Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка document.pdf
9951 Україно-польські філологічні читання Взаємини Б. Грінченка та В. Липинського у краєзнавчому аспекті: історія одного листа МДУ document
9955 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція "Літературний процес: від нації колонізованої до нації-переможця" Інтерактивні екскурсії в Музеї Бориса Грінченка: можливості і практика Київ document
9042 ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція для молодих учених «УКРАЇНСЬКА МИНУВШИНА: ВІЙНИ ЗА ІДЕНТИЧНІСТЬ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» Досвід розробки театралізованої екскурсії у Музеї Бориса Грінченка: виклики сьогодення Київ document.pdf
7496 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: У науковому просторі Бориса Грінченка (до виходу монографії Василя Яременка «Наукова і епістолярна спадщина Бориса Грінченка») Київ document.pdf
8043 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (ХІV щорічні Грінченківські читання) "Український світ Бориса Грінченка" Особливості гендерної психології жіночих образів у «народних» оповіданнях Марії Грінченко Київ document.pdf
7495 Слов’янські мови, літератури і культури в умовах глобальної цифровізації Мовознавство Бориса Грінченка у загальному слов’янознавчому контексті Київ document.pdf
7487 Всеукраїнська конференція (ХІІІ щорічні Грінченківські читання) «Грінченкознавство: проблематика і перспективи досліджень» Осмислення «жіночого питання» в епістолярній і публіцистичній спадщині Бориса та Марії Грінченків Київ document
7486 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: (Авто-)біографія, наратив, ідентичність» Марія Грінченко у спогадах і біографічних матеріалах Київ document.pdf
7485 XIII Міжнародна конференція «Національна ідентичність в мові і культурі» Український європеїзм Бориса Грінченка Київ document
7494 І Наукові читання, присвячені 40-річчю Музею П. Г. Тичини Актуальність Музею Бориса Грінченка в новітніх освітніх практиках Київ document.htm
5001 Всеукраїнська наукова конференція (ХІІ щорічні Грінченківські читання) «БОРИС ГРІНЧЕНКО: ЛЮДИНА НА ТЛІ ЕПОХИ» Праці Бориса та Марії Грінченків з історії шлюбу Київський університет імені Бориса Грінченка document
5002 ІІ науково-практична конференція «Бібліотека в умовах сучасності і конструювання майбутнього» Використання досвіду бібліотечної діяльності Бориса та Марії Грінченків у сучасній бібліотеці Вінниця document.html
4901 Х щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: Моделі, матриці, категорії» Висвітлення Борисом та Марією Грінченками жіночого руху на сторінках національної преси (1905-1906 рр.) Київ document
4903 Всеукраїнська конференція (ХІ щорічні Грінченківські читання) «Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України» Kirche, Kinder, Kuche (церква, діти, кухня) — еволюція напрямів боротьби за визволення жінки у публіцистиці Бориса та Марії Грінченків Київ document
4905 ІХ щорічна Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: Полівекторність сучасного світу» Осмислення ідей жіночого руху у перекладах «нової драми» Марії Грінченко (на матеріалі драми Г. Зудермана «HEIMAT») Київ document
4906 ХІ Міжнародна конференція з питань національної ідентичності в мові і культурі «Сестриця Галя» Б. Грінченка та «Семен» А. Платонова: спроба типологічного зіставлення гендерної психології персонажів Київ document
4907 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження» Гендерний дискурс у творах Бориса та Марії Грінченків як феномен соціокультурної ситуації кінця ХІХ – початку ХХ ст. Люблін, Польща document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
41175 Особливості гендерної психології жіночих образів у «народних» оповіданнях Марії Грінченко
30427 Осмислення революції та «селянської війни» 1905-1907 років в художній спадщині родини Грінченків

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
33340 Борис Грінченко в європейському соціокультурному просторі
30428 «Сестриця Галя» Б. Грінченка Та «Семен» А. Платонова:спроба типологічного зіставлення гендерної психології персонажів
30392 Осмислення ідей жіночого руху у перекладах «нової драми» М. Грінченко (на матеріалі драми Г. Зудермана “Heimat”)
30429 Протест проти гендерних стереотипів у творчості родини Грінченків
30391 Родина Грінченків і «жіноче питання»у загальному соціокультурному контексті початку ХХ ст
30424 Гендерна психологія персонажів повісті Бориса Грінченка «Сонячний промінь»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
47476 Листування Б. Грінченка та В. Липинського у краєзнавчому аспекті: віднайдена адреса одного літа
32691 Український європеїзм Бориса Грінченка

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
331 Особливості гендерної психології жіночих образів у «народних» оповіданнях Марії Грінченко наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41175/ 2022

Професійний розвиток

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
21 Музей Бориса Грінченка Мовознавча спадщина. Кн. 1 / Б.Грінченко; Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; упоряд. В.В.Яременко, І.В.Яковлева ; кер. проєкту, голова ред. ради В.О.Огнев’юк; передм., примітки В.В.Яременка. – Київ: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2023. – 516 с. 2023

Викладацька діяльність