Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького
Перелік місць роботи
з 1989р. до 2003р. - асистент кафедри психології Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту; з 2003р. до 2004р. - старший викладач кафедри психології освіти і управління Кам'янець-Подільського державного університету; з 2004 р. до 2008р. - доцент кафедри галузевої та організаційної психології Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова; з 2008р. - до тепер - доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Інституту людини КУ імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
288 7 4 2017.01.16 21:33:37 Перейти на сторінку link

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7036 X Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання Інноваційні методи викладання м. Київ document
7037 IV Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ» Ненасильницьке спілкування як технологія підготовки молоді до подружньої взаємодії м. Київ document.PDF
5934 Загальноукраїнський круглий стіл "Реформа-шлях до школи моєї мрії" за результатами Всеукраїнського експерименту "Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій" (2016-2020 роки Причини опору змінам в освітніх організаціях м. Київ document.pdf
5695 І Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості» Духовно-релігійні аспекти розвитку особистості в уявленнях майбутніх психологів м.Полтава document
5698 IV науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології загальної і соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» Особливості взаємозвязку між тривожністю й інтересом до навчальної діяльності у дітей молодшого шкільного віку м.Київ document.pdf
5699 Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» Забезпечення психологічної підтримки реформи загальної середньої освіти м. Київ document.pdf
5694 VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми практичної психології» Старість як період мудрості і духовного просвітлення людини м. Глухів document
4742 Міжнародний науково-практичний семінар КОМПЕТЕНЦІЇ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ: НАУКОВІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (латвійський і український досвіди) Особливості формування духовно-моральної компетентності майбутніх психологів м.Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова document
4750 ІІ Всеукраїнському конгресі із соціальної психології (з міжнародною участю) Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи Психологічні аспекти розвитку духовної культури сучасного вчителя м.Київ, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України document.PDF
4744 IX науково-практичний семінар «Ціннісна взаємодія обдарованої особистості в освітньому просторі» Розвиток духовної культури майбутнього психолога в контексті його фахової підготовки м.Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України document
4743 ІІ Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми» Розвиток комунікативної рефлексії майбутніх психологів у практиці взаємодії суб’єктів університетського освітнього простору м.Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України document.pdf
3554 Науково-практичний семінар “Психологічні особливості аксіогенезу обдарованої особистості" Специфіка прояву комунікативної обдарованості психолога м.Київ, Лабораторія психології обдарованої особистості Інституту психології імені Г.С.Костюка. document
3555 III Науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології загальної і соціальної психології і психотерапії в умовах сучасного суспільства» Цинізм як моральна дезорієнтація особистості м. Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова document
3552 III всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю \ Стратегії продуктивної міжособистісної взаємодії в освітньому просторі м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка document
3553 Науковий семінар "Аксіогенез особистості і розвиток обдарованості: теоретичні та прикладні аспекти" Духовні цінності як психологічна основа побудови гармонійних міжособистісних стосунків м. Київ, Інститут психологї імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія психології обдарованості document
1331 II науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» Корпоративна культура навчального закладу як основа гармонізації міжособистісних відносин у ньому м. Київ document
1329 Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» Технологія освітніх взаємин у студентської молоді м. Полтава document
362 1 Международная научно-практическая конференция «Национальные культуры в межкультурной коммуникации» Религиозное просвещение юношества как условие развития толерантности г. Минск. Белорусский государственный университет document
4276 2 Всеукраїнська конференція з міжнародною участю "Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освытнього простору в контексты гуманыстичноъ парадигми" Розвиток комунікативної рефлексії майбутніх психологів у практиці взаємодії суб’єктів університетського освітнього простору м. Київ, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
31528 Бізнес-коучінг як соціально-психологічна практика розвитку людських ресурсів
33277 Бізнес-коучинг як соціально-психологічна практика самопізнання та самовдосконалення людських ресурсів
25210 Особливості оцінки жінками власного розлучення та досвіду вирішення його негативних наслідків
25207 Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів
8735 Психологічне здоров’я молодших школярів в контексті їх соціальної взаємодії з дорослими

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
31528 Бізнес-коучінг як соціально-психологічна практика розвитку людських ресурсів
33277 Бізнес-коучинг як соціально-психологічна практика самопізнання та самовдосконалення людських ресурсів
29861 Вплив релігійних цінностей на формування морально-ціннісної сфери особистості
29516 Рефлексія як метаздібність до вибудовування цілісності життя та успішності спілкування майбутніх фахівців
25210 Особливості оцінки жінками власного розлучення та досвіду вирішення його негативних наслідків
25207 Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів
15946 Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості
15948 Феномен міжстатевої любові в контексті духовної парадигми психології
11896 Роль інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій юнацтва
8742 Емоційне благополуччя молодших школярів в учбовому процесі як чинник збереження їх здоров’я
8741 Психологічні аспекти кар'єрного зростання жінки
5040 Духовні орієнтири становлення статевої ідентичності сучасної жінки
361 До проблеми духовного розвитку особистості психотерапевта
1084 Психологічні особливості професійної самореалізації жінки

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (21)

ID Назва Рік
33293 Духовно-релігійні аспекти розвитку особистості в уявленні майбутніх психологів
33284 Особливості взаємозв’язку між тривожністю й інтересом до навчальної діяльності у дітей молодшого шкільного віку
33286 Старість як період мудрості і духовного просвітлення людини
29522 Психологічні аспекти розвитку духовної культури сучасного вчителя
25166 Цинізм як моральна дезорієнтація особистості
21598 Універсалізація гендерних уявлень подружжя про важливі риси шлюбних партнерів
21546 Психологічні основи уміння вибудовувати близькі міжстатеві відносини
21599 Тренінговий метод як технологія ресурсного розвитку духовної самосвідомості особистості
16519 Релігійне просвітництво юнацтва як умова розвитку толерантності
12392 Психологічний портрет сучасного інтелігента
11878 Психологічні особливості виникнення i подолання професійних криз педагогами та психологами
10667 Духовні цінності як ментальний ресурс лідера
11896 Роль інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій юнацтва
6054 Психологічне здоров'я молодших школярів в контексті їх соціальної взаємодії з дорослими
6045 Емоційне благополуччя молодших школярів в учбовому процесі як чинник збереження їхнього здоров’я
8735 Психологічне здоров’я молодших школярів в контексті їх соціальної взаємодії з дорослими
5052 Психологічний супровід здобуття студентом особистісно-індивідуального шляху професійного становлення
5048 Професійна соціалізація студентів як шлях їх духовного розвитку
360 Інтимність як форма самопізнання та пізнання іншої людини
1530 Взаємообумовленість процесів соціалізації та індивідуалізації особистості як складових її духовного розвитку
5055 Мудрість як інтегральне особистісне новоутворення

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
60 Інститут людини Кафедра психології особистості та соціальних практик 1.18 4.9 2020 https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Kutishenko

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
15 Комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки "Практична психологія" document 2017

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
434 Elderly people and global European safety Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
547 Культура академічної доброчесності Центр культурного менеджменту за фінансування Посольства Королівства Нідерландів Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
120 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
277 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
747 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2014
934 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1500 Лідерський модуль - document 21.04.2017
1581 Інше - document 01.03.2017
2716 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
3311 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3668 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3758 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.12.2019
5468 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
216 «Любов: сучасний погляд» Психологічний кіно-клуб Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 13.04.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
5696 Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
5703 Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
13639 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломного проекту для студентів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 8.03010201 «Психологія»

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
178 Соціальна психологія (2 курс, ПП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
531 Соціальна психологія (1 курс, ПС, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
415 Інститут людини Соціальна психологія (2 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
3649 Інститут людини Галузі психологічної науки: Модуль 3. Соціальна психологія (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується 25 28.12.2018
6151 Інститут людини Виробнича за спеціалізацією - Проміжний етап № 1 (4 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7021 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується 10.12.2020
7686 Інститут людини Практика (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7838 Інститут людини Психологія (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7986 Інститут людини Тренінг з командоутворення (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
635 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,51 30.12.2016
1207 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,99 12.01.2017
2054 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,52 26.12.2018
2865 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,13 28.12.2019
3813 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,55 28.12.2020