Додаткові відомості

Освіта

Криворізький державний педагогічний інститут, 1997

Перелік місць роботи

Криворізький державний педагогічний університет, старший викладач кафедри української літератури, 2000–2007

Криворізький державний педагогічний університет, доцент кафедри української та світової літератур, 2007–2010

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, докторант кафедри теорії літератури та компаративістики, 2010–2013

Криворізький національний університет, доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, 2013

Криворізький національний університет, доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання, 2013–2014

Криворізький національний університет, професор кафедри української та світової літератур, 2015

Криворізький державний педагогічний університет, професор кафедри російської філології та зарубіжної літератури, 2015–2017

Теми дисертацій (захищених)

Художній час і художній простір у драматургії (на матеріалі української літератури (XVII–XVIII ст.) (10.01.01 – українська література)

Хронотопіка драм Івана Франка: теорія та інтерпретація (10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література)

Громадська активність
26.10.2019 — Тренер майстер-класу на освітньому форумі «Академія ігрових технологій: навчання літератури» (сертифікат № 69-ІФ-19)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
40 4 0 2021.09.23 11:21:43 Перейти на сторінку link

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4975 Борис Грінченко: людина на тлі епохи Онлайнова платформа текстологічного опрацювання корпусу творів Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document
4961 Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем Онлайнова платформа текстологічного опрацювання корпусу творів Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document
4302 Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника Концепт theatrum mundi в наукових есеях Віктора Петрова Краків, Польща document
4231 Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності Міграційній дискурс у публіцистиці В. Петрова Чорноморський національний університет імені Петра Могили document.doc
4069 Літературний процес: моделі, матриці, категорії У пошуку сенсу в абсурді буття («Спокуси несвятого Антона» І. Костецького) Київський університет імені Бориса Грінченка document
4070 Літературний театр у становленні філолога: досвід і перспективи Студентська інтерпретація драми абсурду через сценічну читку Київський університет імені Бориса Грінченка document
3564 Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України Образ Грінченка-письменника в публіцистиці МУРу Київський університет імені Бориса Грінченка document
3295 Фестиваль освітнього лідерства «Clever» Участь у тренінгах Київський університет імені Бориса Грінченка document
3071 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Концепт «художня структура» в дискусіях Мистецького українського руху Київський університет імені Бориса Грінченка document
1822 Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі Катарсис пекельного болю (сміхове орнаментування автобіографічної повісті Шайло Гарріса «Сталева воля») Бердянськ, Україна document.pdf
1829 Актуальні проблеми літературознавчої термінології П’єса в книзі. Українська драматургія в контекстах distant reading Рівне, Україна document
1823 Globalne aspekty Ekonomii Śviatowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej Educational hyperbook, or Should there be the references in textbook Ченстохова, Польща document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
20250 Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
35546 Концепт theatrum mundi в наукових есеях Віктора Петрова
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
27717 Detraumatyzacja poprzez absurd albo rola sensu w Kuszeniu nieświętego Antona Igora Kosteckiego

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
35587 Ukrainian Intellectual Drama of the 2000s
34462 The Jay’s Wing by Ivan Franko: imaginary drama dialogue

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
35545 The start of studying Ukrainian literary networks
23978 З позицій сучасного франкознавства

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
37114 Три чоловічі романи про Революцію Гідності: поетика і міфологія Майдану
31055 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях
28342 Засади оцінки та канонізації драматургічних творів українськими публіцистами кінця XIX - початку XX ст.
31948 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях.
26062 Образ Грінченка-письменника в публіцистиці МУРу
23150 Жанрова трансформація драматургії останньої чверті століття: тренд замість домінант і тенденцій

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
29476 Театр народний / соціалістичний / національний (погляди Івана Франка і Бертольда Брехта)
24120 «Будка ч. 27» Івана Франка: хронотопно-нумерологічне прочитання
28113 Братства
20581 Катарсис пекельного болю (сміхове орнаментування автобіографічної повісті Шайло Гарріса «Сталева воля»)

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
158 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства D-9783-2017 2 0 https://publons.com/researcher/2140205/roman-kozlov/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
217 Інститут філології Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 1.19 1.8 2020 https://www.researchgate.net/profile/Roman_Kozlov5

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (2)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
6 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Заступник головного редактора Том 27 № 1 Дотримано 2021
21 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Заступник головного редактора Том 27, випуск 2 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
25 З позицій сучасного франкознавства наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23978/ 2018
74 Detraumatyzacja poprzez absurd albo rola sensu w Kuszeniu nieświętego Antona Igora Kosteckiego монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27717/ 2019
241 Концепт theatrum mundi в наукових есеях Віктора Петрова монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35546/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
87 Вища школа у м. Сонч (Польща) Наукове стажування 27.-30.11.2018

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Вищий навчальний заклад
приватної форми власності

Учасник проекту Козлов_сертифікат.pdf

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
91 Поглиблений текстуальний аналіз п’єс Івана Франка Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Індивідуальний - 2018
138 Художні сценарії творення ідентичності в умовах війни: досвід української та зарубіжної літератури ХХ–ХХІ століть Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
151 "Поколіннєва ідентичність учасників літературних дискусій в Україні кінця 19 століття" Державний фонд фундаментальних досліджень Коллективний - 2018
247 «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Варшавський університет, Ягелонський університет. Фундація Artes Liberales Індивідуальний - 2019
499 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1657 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2018
1662 Лідерський модуль - document 04.07.2017
2237 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3075 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3361 Інше Інший модуль КозловР.pdf 26.10.2019
5177 інше Інший модуль document 06.05.2021
5287 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
76 Летаратурний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна - 27.12.2018

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5526 Інститут філології Практикум з літературної критики (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
6067 Інститут філології Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін: Трансформації літературного канону (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
6488 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (3-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7909 Інститут філології Соціальні комунікації (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7961 Інститут філології Теорія літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8552 Інститут філології Науково-методична експертиза навчальної літератури (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1164 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,66 12.01.2017
2021 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,90 26.12.2018
2630 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,83 28.12.2019
3769 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,73 28.12.2020