Додаткові відомості

Освіта

У 1994 році закінчила Донецький державний
університет за спеціальністю “Історія"

Перелік місць роботи

14.07.1997 - 01.09.1997 - старший викладач кафедри історії та
соціально-політичних дисциплін Маріупольського гуманітарного університету

01.09.1997 - 31.10.1999 - старший викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного університету

01.11.1999  - 01.12.1999 - доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету

02.12.1999 - 30.11. 2002  -  проректор  з міжнародних
зв'язків Маріупольського державного університету

01.12.2002 – 01.12.2005 -  докторант кафедри історії України 
Донецького національного університету

01.09.2006 – 05.09.2016   - професор кафедри історіографії,
джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету

05.09.2016 – 30.06.2017 -   професор кафедри зовнішної політики та
дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України

07.09.2017 - 05.01.2018 - доцент кафедри історії України
Київського університету імені Бориса Грінченка  

06.01.2018 - до тепер. часу - професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка           

                                  
Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація «Греки Північного Приазов’я (1778-1875 рр.)», 1997 р.

Докторська дисертація «Соціальний статус та розвиток господарства грецьких громад України
середини XVII-ХІХ ст.: джерелознавчий аспект», 2006 р.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
26 3 0 2021.01.18 11:58:52 Перейти на сторінку link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6239 Лихолобовські читання Крим у 1778-1780 рр. і 2014 р.: історичні аналогії Київ document
6240 ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ З КРИМУ ДО ПІВНІЧНОГО НАДАЗОВ’Я У 1778 Р.: МІФИ, РЕАЛЬНІСТЬ ТА СУЧАСНІСТЬ Київ document.doc
3857 Українська діаспора: досвід і перспективи взаємодії Українські вчені за кордоном Київ document.pdf
3856 ІСТОРИЧНІ МІДРАШІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Мемуари як джерело з історії євреїв Півдня України кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. Миколаїв document.pdf
3854 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» (, 19-20 квітня 2018 року) ЕПІСТОЛЯРІЙ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ НАУКОВОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ (1917-1932 РР.) м. Покровськ document.pdf
3855 Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи Студентська академічна мобільність в контексті державних інтересів та національної безпеки Маріуполь document.pdf
2788 Трагедія греків України в історичній пам’яті українців (80-і роковини репресивної «грецької операції)», яка відбудеться 14 грудня 2017 р. на історичному факультеті МДУ. НАПРЯМ «Грецька операція» як складова політичних репресій в Україні Маріуполь document
2782 Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина Греки м. Ніжина (кінець XVI – середина XVII ст.): джерелознавчий вимір Київ document.pdf
2779 Українська історична наука в сучасному інформаційному та освітньому просторі Політика пам'яті в сучасному соціо-гуманітарному дискурсі Київ document.pdf
3858 Грецька громада Ніжина: історія та сучасність Соціально-правовий статус ніжинської грецької громади в контексті універсалів українських гетьманів: джерелознавчий аспект Ніжин document.pdf
2781 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА: ШЛЯХ, ТРИВАЛІСТЮ 100 РОКІВ МЕМУАРИ ДИПЛОМАТІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. Київ document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25761 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
29974 Випробування містом: Київ сторінками мемуарної спадщини науковців (20‒30-ті рр. ХХ ст.)
31164 Неприпустимі «операції» пам’яті: репресії проти греків в Україні
29970 Правовий статус та розвиток господарства греків північного Надазов’я (1779–1875 рр.): аналіз матеріалів діловодства
21715 Українсько-грецькі відносини в наукових студіях Н. О. Терентьєвої

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
34278 Греки Одеси (кінець XVIII - початок ХХ ст.): історіографічний вимір
30396 "Родовід Донеччини": генеалогічні джерела XVIII - початку ХХ ст.
29974 Випробування містом: Київ сторінками мемуарної спадщини науковців (20‒30-ті рр. ХХ ст.)
29966 Повсякденність української наукової інтелігенції в першій третині ХХ ст.: джерелознавчий дискурс
31164 Неприпустимі «операції» пам’яті: репресії проти греків в Україні
33253 Політ ичні пр ичини переселення греків і з Криму до Північного Приазов’я у 1778 р. (за архівними джерелами)
29969 Конфесійні та етнокультурні маркери в метричних книгах
29968 Епістолярій діячів освіти та мистецтва як джерело з історії культури південної України ХІХ – початку ХХ ст.
29965 Матеріали особового походження як джерело з історії євреїв півдня України кінця ХVІІІ - початку ХХ ст
29970 Правовий статус та розвиток господарства греків північного Надазов’я (1779–1875 рр.): аналіз матеріалів діловодства
21718 Роль консульських установ в розвитку Доброчинності в Одесі (середина ХІХ – початок ХХ ст.)
21719 Роль Ради Безпеки ООН у врегулюванні сучасних регіональних конфліктів
21716 Дипломатична діяльність Іоанна Каподістрії (1776-1831)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
29976 Переселення греків з Криму до Північного Надазов’я у 1778 р.:добровільно чи примусово?
29962 Переселення греків з Криму до Північного Надазов’я у 1778 р.

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
179 Кафедра історії України - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
610 Історико-філософський факультет Кафедра історії України 3.22 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Hedo_Anna

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
47 Епістолярій діячів освіти та мистецтва як джерело з історії культури південної України ХІХ початку ХХ ст. фахове службова 2018
138 Неприпустимі «операції» пам’яті: репресії проти греків в Україні фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31164/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2176 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
2987 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.03.2019
3194 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3937 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
5356 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
481 Науково-дослідний семінар (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
709 Спеціальні історичні дисципліни (3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020
731 Історична реконструкція (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2020 251 12.05.2020
880 Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6204 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство: Архівознавство (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6205 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство: Джерелознавство (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7100 Історико-філософський факультет Спеціальні історичні дисципліни (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
7283 Історико-філософський факультет Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8184 Історико-філософський факультет Історична реконструкція (5 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
8327 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
8473 Історико-філософський факультет Історична реконструкція (5 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1029 Кафедра історії України 3,93 12.01.2017
1890 Кафедра історії України 4,12 26.12.2018
2507 Кафедра історії України 4,77 28.12.2019
3621 Кафедра історії України 4,51 28.12.2020

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
44 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017