Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). Рік закінчення 1994, спеціальність: дефектологія (сурдопедагогіка і російська мова та література), кваліфікація: вчитель початкових класів та російської мови і літератури шкіл глухих та слабочуючих. Сурдопедагог дошкільних закладів
Перелік місць роботи
1999 р. закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
1993-1997 рр. вихователь спеціальної школи-інтернату для глухих дітей № 6 м. Києва;
1995-1999 рр. навчання в аспірантурі НПУ імені М.П. Драгоманова;
01.09.1999-31.01.2008 рр. асистент кафедри сурдопедагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова;
01.02.2008-30.08.2008 р.р. доцент кафедри теорії, методики і психології дошкільної освіти та родинного виховання Київського університету імені Бориса Грінченка;
01.09.2008-19.03.2009 рр. в.о. завідувача кафедри методики і технологій дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
20.03.2009-30.08.2011 р.р. доцент кафедри методик і технологій дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
01.09.2011-30.08.2013 р.р. доцент кафедри педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;
з 01.09.2013 р. завідувач кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Розвиток мовлення глухих учнів 5-7 класів у процесі вивчення дієслова
Громадська активність
Член науково-методичної підкомісії 016 Спеціальна освіта сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

Науково-дослідницька діяльність

Індекси цитування Google Академії

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
26 2 1 2017.09.18 09:24:42 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
1259 I з'їзд корекційних педагогів України "Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами" Емоційна компетентність педагога як умова успішного впровадження інклюзивної освіти м. Дніпро, Україна document
1258 I Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми комплексної корекції аутистичних порушень" Технології підготовки фахівців спеціальної освіти до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами м. Київ, Україна, НПУ імені М.П. Драгоманова document
1257 Науково-практична конференція "Освіта дітей з особливими освітніми потребами в місті Києві: основні досягнення та виклики" Підготовка фахівців спеціальної освіти до інклюзивного навчання дітей з ТПМ м. Київ, Україна document
455 Специальное образование: традиции и инновации «Индекс инклюзии» как ресурс обеспечения стратегии развития инклюзивного учебного заведения г. Минск document
456 X Міжнародна науково-практична конференція "Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку" Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання м. Кам`янець-Подільський, Україна, Кам'янець-Подільський Національний університет імені Івана Огієнка document
454 'Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати' Формування тезаурусу інклюзивної педагогіки м. Братислава, Словаччина document
453 'Особливості мовленнєвих вад дітей старшого дошкільного віку та їх усунення' Особливості корекційно-педагогічного супроводу дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення в умовах освітньої інтеграції м. Луцьк, Україна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
19504 Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка
14335 Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання
13447 Current Trends in the Development of Inclusive Education in Ukraine
10486 Expeiance of Boris Grinchenco Kyiv University in the elaboration of the educational programm for the speciality "Special education (speech therapy)"

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
19504 Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка
15260 Інклюзивна освіта: освітологічний контекст
14481 Інклюзивна освіта: формування наукового тезаурусу
16504 Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку сучасного наукового знання про освіту
18434 Емоційна компетентність педагога як умова успішного впровадження інклюзивної освіти
18432 Комплексна організація компенсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції
14335 Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання
13246 Зміст і структура професійних компетентностей майбутнього вчителя-логопеда
10360 Підготовка фахівців до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами на основі компетентнісного підходу як наукова проблема
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
10359 Студентоцентрований підхід до підготовки фахівців з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
10381 Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання
10422 Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
3477 Компетентнісний підхід до фахової підготовки вчителів-дефектологів для забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку
2427 Розвиток освітньої інтеграції дітей з психофізичними порушеннями
2352 Інклюзивне навчання як інноваційна форма організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку: фактори успішного впровадження

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (30)

ID Назва Рік
19512 Исследование эмоционального интеллекта по шкале «эмпатия» у будущих специалистов в сфере специального образования
19013 Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології "Лялька як персона" в інклюзивному середовищі
19740 Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології «Лялька як персона» в інклюзивному середовищі
14402 «Индекс инклюзии» как ресурс обеспечения стратегии развития инклюзивного учебного заведения
14150 Формування тезаурусу інклюзивної педагогіки
18226 Інклюзивна освіта в контексті розвитку освітології
14481 Інклюзивна освіта: формування наукового тезаурусу
10486 Expeiance of Boris Grinchenco Kyiv University in the elaboration of the educational programm for the speciality "Special education (speech therapy)"
10337 Особливості пізнавальної сфери у дітей з дизонтогенезом розумового розвитку
10459 Інклюзивна освіта: формування наукововго тезаурусу
10360 Підготовка фахівців до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами на основі компетентнісного підходу як наукова проблема
10465 Програма Міжнародного конгресу зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації "Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі"
13735 Современные подходы к построению содержания професиональной подготовки логопедов к работе в условиях инклюзивного образования в контексте евроинтеграционных процессов
10359 Студентоцентрований підхід до підготовки фахівців з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами
10381 Компетентнісний підхід як концептуальна основа оновлення змісту підготовки майбутніх логопедів до роботи в умовах інклюзивного навчання
5975 СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
10379 Стратегічні орієнтири удосконалення фахової підготовки вчителів-логопедів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання
10422 Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення
5992 Формування мовлення у дітей з дизартрією як фактор їх навчальної успішності
2690 Проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання
2425 Методологічні підходи до фахової підготовки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання
2467 Проблема підготовки студентів-дефектологів до інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку
3410 Генезис дослідницьких підходів до визначення поняття «освітня інтеграція дітей з психофізичними порушеннями»
10733 Формування толерантності як складової професійно-педагогічної підготовки студентів до роботи в інклюзивних закладах освіти
2464 Формування толерантності як складова професійно-педагогічної підготовки студентів до роботи в інклюзивних закладах освіти
2449 Особливості забезпечення педагогічного супроводу ігрової діяльності дітей з порушеннями слуху в освітньому просторі спеціального дошкільного навчального закладу
2249 Формування толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку у педагогів дошкільних навчальних закладів
2462 Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі
2463 Теоретичні основи формування професійної компетентності вихователів дошкільних закладів у сфері розвитку дітей з особливими освітніми потребами
2447 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у сфері організації інтегрованого та інклюзивного навчання

Міжнародні науково-дослідні проекти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проекту Координатор проекту Документ, що засвідчує Період реалізації
30 Учасник проекту Британська Рада в Україні Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженні Брит.Рада.pdf 20.01.2016-20.02.2017
45 Учасник проекту Фонд відкритого суспільства (Лондон, Велика Британія) та Фонд Чарльза Стюарта Мотта (Сполучені штати Америки). «Створення інклюзивного безпечного середовища у навчальних закладах і громадах» document листопад 2015 -грудень 2016 року.

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації Нарахований бал
23 Інклюзивний клуб 1-2 рази на місяць 20 всеукраїнський 17.03.2016 4

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
306 Лідерський модуль Інший модуль document 20.10.2016
666 Дидактичний модуль Інший модуль document 01.12.2016
896 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_600_18_12_15.pdf 18.12.2015
1394 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.02.2017

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (11)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
75 “Навчальна супервізія у підготовці майбутніх логопедів в центрі “Логотренажер” Презентація діяльності логопедичного центру Київський університет імені Бориса Грінченка, Тимошенка, 13Б 11.02.2016 2
77 «Логопедичне «Що? Де? Коли?» в рамках Міжнародного дня логопеда Змагання Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
361 Логопедичний марафон Святкування Міжнародного дня логопеда Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
362 «Корекційно-компенсаторна складова інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в соціальне середовище» Презентація наукової теми Пуща-Озерна 20.05.2016 2
364 «Навчання, засноване на дослідженнях. Метод CASE-STUDY » Інституський форумі “Навчання, засноване на дослідженні в системі забезпечення якості освіти” Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 03.11.2016 2
365 “Дитячий логопедичний центр “Логотренажер” як ресурс надання компенсаторно-корекційної підтримки дітям з порушеннями мовлення Фестиваль педагогічної майстерності для освітян KyivEdFest ЗНЗ № 140 м. Києва 31.10.2016 2
366 «Допомагай-КА» Зустріч з коучем програми Наталією Дзюбою Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 26.10.2016 2
367 «Синдром Дауна - досвід США у вихованні, розвитку та захисті прав» Зустріч з представниками "The National Down Syndrome Society (NDSS)" (США) Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 23.05.2016 2
368 «Поринь у світ ляльки-персони” Навчальний тренінг Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 29.04.2016 2
369 «Поринь у світ ляльки-персони» Презентаційний тренінг у рамках Наукової цукерні Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
370 «Пропедевтична стратегія формування фонологічного компоненту мовленнєвої діяльності дітей старшого дошкільного віку» Методичне об’єднання вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів, вчителів-тифлопедагогів дошкільних навчальних закладів Дарницько ДНЗ № 250 10.03.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
9821 Асистент учителя в інклюзивному класі
10942 Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
15833 Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
10437 Асистент учителя в інклюзивному класі
10942 Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку
6497 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання та оформлення курсової роботи зі спецметодик для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.0100105 «Корекційна освіта (логопедія)»(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу
70 Інклюзивна освіта (6 курс) Інститут людини Магістр Денна 2014 71 28.02.2014
100 Інклюзивна освіта (4 курс ДО) Інститут людини Бакалавр Денна 2014 249 10.06.2014
230 Спецкурс "Освітня інтеграція в сучасному світі" (3 курс, КО(л)) Інститут людини Бакалавр Денна 2015 600 18.12.2015

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Дата оцінювання
142 Інститут людини Основи інклюзивної освіти (3 курс СП) Бакалавр Денна 6 1 25.11.2016
143 Інститут людини Основи інклюзивної освіти (4 курс, КО) Бакалавр Денна 7 4 25.11.2016
234 Інститут людини Спецкурс Бакалавр Денна 9 4 25.11.2016

Затверджені робочі програми (45)

ID ЕНК Форма навчання ОКР Реєстраційний номер Дата затвердження програми
1864 Пропедевтична волонтерська практика Денна Бакалавр "0346" 29.01.2016
1865 Пропедевтична практика Денна Бакалавр "0345" 29.01.2016
1866 Виробнича (переддипломна) педагогічна практика Денна Бакалавр "0344" 29.01.2016
1867 Виробнича (Професійна за напрямом підготовки) Денна Магістр 1555 29.01.2016
1999 (Педагогіка): Спеціальна педагогіка з історією,Логопедагогіка, Загальна педагогіка Денна Бакалавр 0072 28.01.2016
2002 Спеціальна дошкільна педагогіка Денна Бакалавр 0213 18.02.2016
2005 Основи корекційної педагогіки Денна Бакалавр 0064 18.02.2016
2006 Основи корекційної педагогіки Денна Бакалавр 0209 18.02.2016
2007 Основи дефектології і логопедії Денна Бакалавр 0651 23.09.2015
2009 Спецметодика розвитку мовлення Денна Бакалавр 0210 18.02.2016
2015 Основи інклюзивної освіти Денна Бакалавр 0208 18.02.2016
2019 Інклюзивна освіта Денна Бакалавр 0063 18.02.2016
2020 Інклюзивна освіта Денна Бакалавр 0219 18.02.2016
2022 Основи інклюзивної педагогіки Денна Бакалавр 0061 18.02.2016
2023 Основи інклюзивної педагогіки Денна Бакалавр 0220 18.02.2016
2028 Спецметодика початкового навчання мови Денна Бакалавр 0626 23.09.2015
2034 Актуальні проблеми організації корекційної освіти (Планування та організація логопедичної роботи, Організація та керівництво мет Денна Магістр 0623 23.09.2015
2037 Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації: Медико-психологічна абілітація і реабілітація дітей з порушенням розвитку, Педагогічна і соціальна абілітація дітей з порушенням розвитку Денна Магістр 0068 09.02.2016
2038 Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти :Сучасні психолого-педагогічні проблеми дефектології і корекційної освіти, Денна Магістр 0069 09.02.2016
3310 Основи дефектології Денна Бакалавр 1641 27.09.2016
3311 Основи дефектології і логопедії Денна Бакалавр 1640 27.09.2016
3313 Спеціальна методика розвитку мовлення дітей раннього і дошкільного віку з порушеннями мовлення Денна Бакалавр 1636 27.09.2016
3319 Спецпедагогіка з історією Денна Бакалавр 1631 27.09.2016
3320 Спецкурс Освітня інтеграція в сучасном світі Денна Бакалавр 1629 27.09.2016
3328 Спецметодика початкового навчання мови Денна Бакалавр 1628 27.09.2016
3329 Спецметодика формування елементарних математичних уявлень Денна Бакалавр 1624 27.09.2016
3330 Основи інклюзивної освіти Денна Бакалавр 1630 27.09.2016
3342 Історія і філософія корекційної педагогіки і спеціальної психології Денна Магістр 1613 27.09.2016
3343 Актуальні проблеми організації корекційної освіти:Планування та організація логопедичної роботи,Організація та керівництво методичною роботою в корекційній освіті,Методи відбору в спецільні заклади для дітей з ТПМ Денна Магістр 1610 27.09.2016
3344 Методологія психолого-педагогічних досліджень Денна Магістр 1614 27.09.2016
3345 Логоритмика з методикою Денна Магістр 1612 27.09.2016
3346 Порівняльна корекційна педагогіка Денна Магістр 1615 27.09.2016
4183 Педагогіка Денна Бакалавр 0449/17 02.02.2017
4184 Основи інклюзивної педагогіки Денна Бакалавр 0450/17 02.02.2017
4187 Спецметодика розвитку мовлення Денна Бакалавр 0453/17 02.02.2017
4195 Основи інклюзивної освіти Денна Бакалавр 0461/17 02.02.2017
4196 Інклюзивна освіта Денна Бакалавр 0462/17 02.02.2017
4200 Основи корекційної педагогіки Денна Бакалавр 0466/17 02.02.2017
4204 Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти Денна Магістр 0470/17 02.02.2017
4207 Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації Денна Магістр 0473/17 02.02.2017
4242 Методики викладання фахових дисциплін (інтегрований курс) Денна Бакалавр 0508/17 02.02.2017
4483 Пропедевтична (безвідривна) практика Денна Бакалавр 0744/17 02.02.2017
4484 Виробнича (переддипломна) педагогічна практика Денна Бакалавр 0743/17 03.02.2017
4485 Виробнича практика (професійна за напрямом підготовки) Денна Магістр 0742/17 03.02.2017
4488 Пропедевтична волонтерська практика Денна Бакалавр 0747/17 03.02.2017

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
657 Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 4,15 30.12.2016

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID Науковий ступінь Вчене звання Посада ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
3 Кандидат наук Доцент Завідувач кафедри (доцент) Малієнко Олександра Володимирівна Інститут людини VI Корекційна освіта (логопедія) II document 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
16 Царенко Юлія Олександрівна Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти IV Актуальні проблеми інклюзивної освіти I document 2017