Додаткові відомості

Освіта

У 1985 році закінчила  Кіровоградський державний
педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна зі спеціальності
«Педагогіка і методика початкового навчання» (диплом з відзнакою). Упродовж 2013-2016 рр. навчалася в докторантурі
Інституту педагогіки НАПН України.

Перелік місць роботи

Протягом 1985-1995 рр. працювала вихователем
закладів дошкільної освіти; здійснювала розроблення авторських методик
підготовки дітей до школи (м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград). 

У  1995-2003 рр. працювала вчителем
початкових класів Навчального науково-педагогічного комплексу СЗШ №8 (м.
Кіровоград). 

У 2003-2007 рр. працювала викладачем кафедри
теорії і методики дошкільного виховання та початкової освіти Кіровоградського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

У 2007-2009 рр. працювала на посадах
старшого викладача кафедри теорії і методики дошкільного виховання та
початкової освіти та доцента кафедри теорії і методики середньої освіти Кіровоградського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського.

Протягом 2010-2013 рр. працювала ученим
секретарем Національного центру «Мала академія наук України» (м. Київ).
Упродовж 2013-2016 рр. навчалася в докторантурі Інституту педагогіки
НАПН України.

Теми дисертацій (захищених)

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання
з теми «Наступність у формуванні цілісного сприйняття природи між дошкільною та
початковою ланками освіти»).

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання з
теми «Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів».

 
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
109 5 4 2021.09.21 11:30:23 Перейти на сторінку link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6896 2nd International Scientific Conference ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ОРІЄНТОВАНИЙ НА СПРИЯННЯ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ: СУТНІСТЬ, ДИДАКТИЧНА ТРІАДНА СТРУКТУРА, ІННОВАЦІЙНА ОСНОВА Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach document.pdf
6888 Всеукраїнський науковий онлайн-форум Діяльнісно-рефлексивна основа професійної підготовки педагога в Україні та Європі м.Київ document
6889 DIGITAL ECONOMY AND DIGITAL SOCIETY (2nd INTERNATIONAL CONFERENCE) SOCIAL, ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL DIMENSIONS OF THE “HUMAN – SUBJECT OF ECONOMIC LIFE” PHENOMENON UNDER CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY TRANSITION TO A NEW LEVEL OF DEVELOPMENT Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Польща, м. Катовиці) document.pdf
6890 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Дидактичні акценти зарубіжного та вітчизняного перспективного досвіду підготовки фахівців із початкової освіти м.Київ document
6891 V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю "Фізична реабілітація та здоров'язбережувальні технології: реалії і перспективи", присвяченої 90-річчю Національного університету "Пoлтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" Здоров'язбережувальна дидактика як новий напрям розвитку теорії освіти і навчання м. Полтава document
6892 Полтавські дня громадського здоров'я Розвиток хронічної втоми у сучасної людини в контексті теорії ноосфери В.Вернадського м. Полтава document
6893 Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Дидактичний аспект інновацій у професійній підготовці педагога м.Київ document
6894 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Полістратегічні тенденції становлення й розвитку засадничих положен феномену "неперервна освіта" м.Київ document
6895 Творча спадщина Василя Сухомлинсько у вітчизняному та міжнародних вимірах Розгляд феномену "Освітній прстір" у контексті поєднання результатів сучасних наукових напрацювань з вагомою педагогічною спадщиною минулого м. Кропивницький document

Монографії (колективні) (8)

ID Назва Рік
35992 Здоров’я як індикатор оптимального реагування людини на ноосферні, глобалізаційні, інформаційні та пандемічні процеси
36170 Процес навчання, орієнтований на сприяння сталому розвитку: сутність, дидактична тріадна структура, інноваційна основа
32250 Дидактичні акценти організації дистанційного навчання в умовах пандемічних процесів
33815 Початкова освіта та професійна підготовка майбутніх учителів у країнах ЄС: Значущі для української освіти тенденції
33816 Спрямованість е-навчання на підготовку майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів ключової компетентності навчання впродовж життя
31338 Суспільний, управлінський та освітній виміри феномена «людина-суб’єкт економічного життя» в умовах переходу інформаційного суспільства на новий рівень розвитку
27912 Двовекторний розгляд феномену здоров'я
26499 Дидактична тріада «учіння – викладання – управління» в контексті реалізації в освітньому процесі інноваційних авторських нововведень

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (7)

ID Назва Рік
36437 An overview of the continuous education system components in dimensions «umwelt», «mitwelt» and «eigenwelt»
36636 ICT as a means of implementing thematic FIN-modeling in the organization of training in institutions of higher pedagogical and adult education
35991 Preventing the pre-sick conditions of those who practice lifelong learning
37069 Usage of information and communication technologies in foreign and ukrainian practices in continuing pedagogical education of the digital era
35199 А change of human values during the life as an indicator of the formation of a spiritual being
30588 Mastering your body and your health resources: from theoretical scientific developments to individual comprehension
27593 Розвиток хронічної втоми сучасної людини у контексті теорії нософери В.Вернадського

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
33906 Дидактична сутність поняття "підхід": генеза, трактування, функціональність, ієрархізація, класифікація
31150 Практичні аспекти професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції
35993 Сутність освітніх парадигм і поліпарадигмальних проявів у багатовимірній педагогічній реальності та особистісній самореалізації студентів під час е-навчання
32249 Сучасний процес навчання в запитаннях і відповідях
27593 Розвиток хронічної втоми сучасної людини у контексті теорії нософери В.Вернадського
25867 Дидактичні основи організації навчально-екскурсійної діяльності як засобу вибудовування суб’єкт-суб’єктивної взаємодії тих, хто навчає, з тими, хто навчається
24511 Розгляд феномену «освітній простір» у контексті поєднання результатів сучасних наукових напрацювань з вагомою педагогічною спадщиною минулого

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
33906 Дидактична сутність поняття "підхід": генеза, трактування, функціональність, ієрархізація, класифікація
31150 Практичні аспекти професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах євроінтеграції
35993 Сутність освітніх парадигм і поліпарадигмальних проявів у багатовимірній педагогічній реальності та особистісній самореалізації студентів під час е-навчання
27077 Полістратегіальні тенденції становлення й розвитку засадничих положень феномену «неперервна освіта»
24511 Розгляд феномену «освітній простір» у контексті поєднання результатів сучасних наукових напрацювань з вагомою педагогічною спадщиною минулого

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
36169 Дослідницька основа інноваційної складової професійної підготовки вчителя початкових класів з використанням європейського і вітчизняного досвіду
32248 Навчання впродовж життя: генеза феномену, компонентний склад у ранзі ключової компетентності молодших школярів, особливості формування в першокласників
30834 Авторська освітня технологія «біла лабораторія» («whitelab»): візуалізація сутності, аналіз складників у контексті сучасних інноваційних напрацювань учених
30150 Здоров’язбережувальна дидактика як новий напрям розвитку теорії освіти і навчання

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
45 Кафедра початкової освіти 57209685021 3 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209685021&eid=2-s2.0-85068457658

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
162 Кафедра початкової освіти - 4 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
130 Педагогічний інститут Кафедра початкової освіти 2.27 3.7 2020 https://www.researchgate.net/profile/Tetyana_Miier

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
569 Development of professional potential of future primary school teachers using the experience of Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
176 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 100

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2316 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 27.04.2017
2528 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
2536 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
3913 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
4661 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5097 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
36621 Нормативно-правові основи професійної діяльності вчителя початкової школи
32308 Нормативно-правові основи професійної діяльності вчителя початкової школи:навчальний посібник

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
693 Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 198 19.03.2020
896 Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6741 Педагогічний інститут Організація та управління в початковій школі (5 курс, ПО) Магістр Денна 10 5 10 10.12.2020
7931 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8331 Педагогічний інститут Сучасні моделі початкової освіти (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2122 Кафедра початкової освіти 4,67 27.12.2018
2649 Кафедра початкової освіти 4,87 28.12.2019
3898 Кафедра початкової освіти 4,83 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
85 Широков Денис Леонідович Педагогічний інститут I Початкова освіта III 2_5413730285751634063-607168893.pdf 2020