Додаткові відомості

Освіта
Закінчила Київський державний інститут імені О.М. Горького (1981 р.) за спеціальністю «Педагогіка і психологія» (дошкільна);

Магістратуру закінчила в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (2001 р.) за спеціальністю «Дошкільне виховання»
Перелік місць роботи
ДНЗ №256, 755 (вихователь, звання "вихователь-методист), педагогічний коледж імені К.Д. Ушинського (методист, викладач психолого-педагогічних дисциплін), Київський університет імені Бориса Грінченка (завідувач НМЦ педагогічних технологій), старший викладач кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
"Педагогічні умови підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до навчання у школі
Громадська активність
Профорг Педагогічного інституту

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
22 3 0 2021.09.15 10:05:27 Перейти на сторінку link

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6376 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" Педагогічні умови організації діяльності дітей дошкільного віку в дослідницькій лабораторії ЗДО Переяслав, Україна document
6091 Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін без доповіді Київ document
6092 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації ІКТ як інструмент взаємодії педагогів з родинами вихованців Переяслав document
5487 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Екопростір розвитку дитини Київ document
4425 Зростаюча особистість у смислоціннісних обрисах Підготовка майбутніх вихователів до роботи в інклюзивному середовищі ЗДО Київ document
4169 Інновації у професійній підготовці в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків Формування уявлення про форму у дітей п'ятого року життя засобом аплікацій (на матеріалі ознайомлення з природою) Київ document
4166 Підготовка фахівців дошкільної та початкової освіти у контексті ідей Нової української школи Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх вихователів у процесі виробничої практики м. Старобільськ document
4088 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Потенціал музики у формуванні природно-екологічної компетентності дошкільника Переяслав-Хмельницький document
4045 Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи Інклюзивні підходи в дошкільній освіті в контексті концепції НУШ Біла Церква document
4086 DISCOVERING ENTREPRENEURSHIP IN A KNOWLEDGE - BASED ECONOMY Економічне виховання дітей дошкільного віку в Україні Czestochowa - Poland document
4087 Zaburzenia w procesie edukacji/Zaburzenia procesu edukacji II Інклюзивна освіта в Україні: Європейський досвід Czestochowa document
3350 Особистість у просторі виховних інновацій Екологічне виховання дітей дошкільного віку на народознавчих природознавчих традиціях Київ document.pdf
3504 Хортінг- національний бренд України у світі : олімпійська перспектива Формування мотиваційно-вольової сфери у дітей старшого дошкільного віку засобом хортингу м.Ірпінь document
2575 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Дитячі розважальні центри: європейський досвід та українські реалії м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2576 Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти Формування просторових уявлень у дітей п'ятого року життя (на матеріалі об'єктів екологічної стежини) м. Рівне, Україна document
2577 Сутність та інноваційний потенціал превентивної педагогіки і інклюзивної освіти дітей та молоді в умовах соціальної згуртованості Підготовка майбутнього вихователя до роботи з дітьми дошкільного віку в інклюзивних групах м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document
117 Використання спадщини С.Ф.Русової у контексті розвитку духовного потенціалу та патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку Територія дошкільного навчального закладу як чинник формування у дітей позитивного ставлення до рідного краю Прилуки document
1198 Особливості мовленнєвих вад дітей дошкільного, молодшого шкільного віку та їх усунення Формування лексичної компетентності дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням у процесі занять з математики Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки document
2579 Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі різновікового об'єднання дошкільників математика на кухні для дітей третього року життя м. Умань document
2578 Сучасне дошкілля: актуальні проблеми, досвід, перспективи розвитку Підготовка дітей із зоровим відхиленням до навчання у школі: співпраця педагогів і батьків Ніжин document
2580 Пріоритетні напрями розвитку передшкільної освіти на засадах педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в системі євроінтеграційних процесів Вивчення окремих аспектів підготовки вихователів до роботи з дітьми із зоровим відхиленням м. Миколаїв document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
18484 Підготовка дітей старшого дошкільного віку з зоровим відхиленням до навчання у школі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
34189 Готовность будущих специалистов дошкольного образования к творческой самореализации в профессиональной деятельности
32398 Прогрессивные практики государственного управления в профессиональной подготовке воспитателей дошкольных учреждений в странах Западной Европы

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
31119 Роль педагогічної практики у професійному становленні майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти
30584 Підготовка майбутніх вихователів до формування гендерної самоідентичності дитини засобом ІКТ
24313 Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії
24911 Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії
21286 Дитячі розважальні центри: європейський досвід та українські реалії
19447 Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку
18482 Підготовка дітей із зоровим відхиленням до навчання у школі: співпраця педагогів і батьків
18484 Підготовка дітей старшого дошкільного віку з зоровим відхиленням до навчання у школі
5969 Педагогичные условия подготовки детей старшего дошкольного возраста со зрительным отклоном к обучению в школе

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
30584 Підготовка майбутніх вихователів до формування гендерної самоідентичності дитини засобом ІКТ
27590 Виробнича (організаційна) практика як важлива складова професійної підготовки магістрів
21859 Формуванн просторових уявлень у дітей п`ятого року життя (на матеріалі об`єктів екологічної стежини)
730 Виховання здорової особистості: погляди В.О.Сухомлинського і сьогодення
751 Інклюзивна освіта як складова гуманного виховання
8245 Передшкільна освіта дітей із відхиленням зору в умовах сьогодення
8255 Проблема здійснення індивідуалізації навчання і виховання дітей з відхиленнями зору в умовах інклюзивної освіти
11694 До проблеми педагогічного забезпечення підготовки дітей із зоровим відхиленням до навчання в загальноосвітній школі
7743 Проблема виховання і навчання дітей з патологією зору за межами спеціального дошкільного навчального закладу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
33702 ІКТ як інструмент взаємодії педагогів з родинами вихованців
34272 Педагогічні умови організації дітей дошкільного віку в дослідницькій лабораторії ЗДО
27093 Потенціал музики у формуванні природничо-екологічної компетентності дошкільника
10972 Вивчення окремих аспектів підготовки вихователів до роботи з дітьми із зоровим відхиленням
8634 Засоби підготовки дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням до школи
3886 Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням
8230 Состояние подготовки детей жошкольного возраста с отклонениями зрения к обучению в общеобразовательной школе
8245 Передшкільна освіта дітей із відхиленням зору в умовах сьогодення
8248 Формування життєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку як відображеня організації освітнього простору ДНЗ у світлі сучасних вимог
8257 Впровадження ідей В.О.Сухомлинського а практику роботи з дітьми з вадами зору

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
153 Кафедра дошкільної освіти 57219407404 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219407404&eid=2-s2.0-85092600099

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра Researcher ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання
155 Кафедра дошкільної освіти - 1 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
150 Педагогічний інститут Кафедра дошкільної освіти 0 1.3 2020 https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Vertugina

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
133 Вища школа лінгвістична в Ченстохові (Польща) Наукове стажування 24.10.2018-21.01.2019

Ректор Вищої лінгвістичної школи

Едіта Садовська


Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
163 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 40

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
91 Фаховий модуль (стажування) - document 26.02.2015
284 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
442 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
484 Лідерський модуль - document 22.01.2016
1577 Інше - document 01.03.2017
2638 Інше Інший модуль document 30.06.2018
2639 Інше Інший модуль document 31.03.2018
2997 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 25.01.2019
4103 Модуль ІКТ Інший модуль document 04.05.2020
5152 інше Інший модуль document 24.04.2021
5166 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_58_01.02.21.pdf 01.02.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
258 Інноваційний проект для вихователів-методистів ДНЗ «Еко-середовище і технічні пристрої: ризики та переваги» науково-методичний семінар Київський міський Будинок природи 23.06.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (6)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
14713 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
8299 Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей
8233 Інклюзивна освіта як складова гуманного виховання
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"

Використання ЕНК (7)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6155 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6774 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6775 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (2-3 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7597 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7600 Педагогічний інститут Основи природничо-математичних наук з методикою (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8633 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8648 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ДО) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
33 Кафедра дошкільної освіти 4,6 20.05.2016
1001 Кафедра дошкільної освіти 4,21 12.01.2017
1863 Кафедра дошкільної освіти 4,41 26.12.2018
3180 Кафедра дошкільної освіти 4,31 28.12.2019
3549 Кафедра дошкільної освіти 4,79 28.12.2020

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
44 Сінозацька Тетяна Петрівна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта III document 2018