Додаткові відомості

Освіта

Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка Східноукраїнського університету (1992-1996р.р.)

Спеціаліст: вчитель початкових класів.

Київський університет імені Бориса Грінченка (2003-2006 р.р.)

Спеціаліст:вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури

Асіпрантура (2006-2010р.р.)

Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
"Формування в учнів 5-7 класів умінь доводити в процесі застосування групи дискусійних методів"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
4 1 0 2021.09.15 12:16:29 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6927 ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Молода наука – 2021: соціально-освітні розвідки» Модернізація форм навчання у ЗВО в умовах парадигмальних змін НПУ імені М. Драгоманова document.pdf
6928 IX International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society» Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти та школи у підготовці дітей до навчання у НУШ Manchester, Great Britain document.pdf
5861 «ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН» "Інформаційна педагогіка в умовах НУШ" Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document
5860 ПЕДАГОГІКА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ ВИМІРІ: АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІКТ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ І ОСВІТНІХ БАР’ЄРІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДИНИ І КОМП’ЮТЕРА Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
5589 "STEM, STEAM, STREAM: від концепції до практичного втілення" "Наскрізні навички сучасного педагога у змішаному навчанні" Освітній портал "На Урок" document.pdf
5519 «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю. Ідеї Василя Сухомлинського крізь призму сучасних освітніх практик: набутий досвід і перспективи» Eмоційний інтeлeкт: потенційний вектор розвитку майбутніх філологів (на матeріалі літературної спадщини В.О. Сухомлинського) ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського document
5591 "Нова українська школа 2020: досвід і перспективи" "Практичні методи і прийоми дистанційного навчання" Освітній портал "На Урок" document.pdf
5399 "Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри" «Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки у простір вищої школи» Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка document.pdf
5520 Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації Інформаційні технології: виклики часу до мовної особистості викладача Інститут післядипломної освіти Університета Грінченка document
5398 «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» «Інструменти та прийоми сучасного вчителювання» Освітній портал "На Урок" document.pdf
5400 "Мислення логічне, креативне, критичне" "Методи фоомування критичного мислення" Освітній портал "На Урок" document.pdf
4243 "Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: Погляд науковців і практиків" "Використання ідей В.О. Сухомлинського у професійній підготовці сучасного педагога-філолога" Київ document.pdf
2617 Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики Інформаційна педагогіка як аспект прикладної інформології Дніпро document
2585 Проблеми сучасного підручника Інформаційна педагогіка: новий формат педагогічної освіти Київ document
2584 Актуальні проблеми педагогічної освіти:європейський і національний вимір Інформаційна педагогіка: теорія і практика Луцьк document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
11447 Вища освіта: досвід і перспективи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
32778 Пути преодоления психолого-педагогических барьеров между учителями и учениками во время пандемии COVID-19

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
36712 Підготовка дітей до навчання в Новій українській школі: партнерська взаємодія освітніх установ і здобувачів освіти
33400 Розвиток мотивації школярів до навчання засобами ІКТ
32989 Педагогічні умови використання казок В.О. Сухомлинського як засобу формування морально-етичних понять у старших дошкільників
32880 Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами дидактичної гри
31730 Проєктування систем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
15208 Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки в освітній простір ВНЗ
12080 ІКТ-педагогіка – складова освітнього процесу
11447 Вища освіта: досвід і перспективи
7779 Теоретичні аспекти прикладної інформології у процесі формування інформаційної компетентності
8906 Інформація як педагогічна категорія процесу формування інформаційної компетентності
36824 Інтелектуальні можливості в інформаційній компетентності суб’єктів педагогічної взаємодії

Фахові видання, що затверджені МОН (22)

ID Назва Рік
36712 Підготовка дітей до навчання в Новій українській школі: партнерська взаємодія освітніх установ і здобувачів освіти
33400 Розвиток мотивації школярів до навчання засобами ІКТ
32989 Педагогічні умови використання казок В.О. Сухомлинського як засобу формування морально-етичних понять у старших дошкільників
31728 Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки у простір вищої освіти
31729 Інтерактив як педагогічна інновація в умовах інформаційного суспільства
29451 Уміння доводити власну думку в процесі розвитку критичного мислення молодших школярів
24780 "Казкова кімната": Педагогічний інтерактив майбутніх філологів у роботі з дітьми (на матеріалі літературної спадщини В.О. Сухомлинського)
24777 "Педагогіка серця": Упровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського у практику освітнього процесу ЗВО
24591 Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів (на матеріалі творів В.О. Сухомлинського)
27586 Формування мотивації старшокласників до вивчення математики у процесі застосування ІКТ
21995 Розвиток критичного мислення у форматі інформаційної педагогіки
15204 Інформаційний менеджмент - підґрунтя якості освітнього процесу ВНЗ
12080 ІКТ-педагогіка – складова освітнього процесу
12059 Інформаційна компетентність – обов’язковий актив сучасного школяра
11480 Інформаційна педагогіка як розділ прикладної інформології
7503 Психолого-педагогічні особливості формування аргументаційних умінь молодших школярів у процесі інтелектуально-комунікативної діяльності на уроках української мови
11483 Формування аргументаційних умінь учнів 5-7 класів у процесі інформаційно-комунікаційної діяльності: психолого-педагогічний аспект
8906 Інформація як педагогічна категорія процесу формування інформаційної компетентності
36824 Інтелектуальні можливості в інформаційній компетентності суб’єктів педагогічної взаємодії
8903 Структура й процес практичної аргументації
8902 Публічне мовлення як різновид аргументаційного тексту
8911 Теорія аргументації у формуванні в учнів вмінь доводити в ході критичної дискусії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
31730 Проєктування систем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
14418 Управління інформацією: компетентнісний аспект вищої освіти
15205 Формування інформаційної компетентності викладачів в умовах нової економіки, яка ґрунтується на знаннях
12080 ІКТ-педагогіка – складова освітнього процесу
12304 Інформаційна компетентність як пріоритет успішного менеджменту у сучасному освітньому просторі
12059 Інформаційна компетентність – обов’язковий актив сучасного школяра
12109 Формування інформаційної компетентності особистості в кризових умовах
11483 Формування аргументаційних умінь учнів 5-7 класів у процесі інформаційно-комунікаційної діяльності: психолого-педагогічний аспект
36834 Аргументація як інтелектуально-комунікативна діяльність учнів 5-7 класів на уроках української мови
36822 Формування в учнів 5-7 класів мовленнєво-комунікативних умінь засобами інтеракції на уроках української мови
8897 Формування в учнів 5-7 класів мовленнєво-комунікативних умінь засобами інтеракції на уроках української мови
8924 Формування в учнів 5-7 класів вмінь доводити на уроках розвитку зв’язного мовлення в контексті методичної спадщини Медушевського А.П.
8998 Лінгводидактичні особливості процесу формування в учнів 5-7 класів умінь доводити на уроках рідної мови
8911 Теорія аргументації у формуванні в учнів вмінь доводити в ході критичної дискусії
8912 Мовленнєва активність як першооснова формування вмінь доводити в учнів 5-7 класів ЗНЗ в процесі вивчення морфології
2320 Інтерактивна компетенція як складова комунікативної компетенції в процесі вивчення української мови

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
7 Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка - 2015

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
176 Кафедра теорії та історії педагогіки 57219868959 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219868959&eid=2-s2.0-85095829517

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
155 Педагогічний інститут Кафедра теорії та історії педагогіки 0 0.6 2020 https://www.researchgate.net/profile/Margarita_Kozir

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (1)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
45 Педагогічний інститут Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. Технічний супровід Відповідальний секретар № 35(1) Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
63 Формування мотивації старшокласників до вивчення математики у процесі застосування ІКТ фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27586/ 2019
184 Інтерактив як педагогічна інновація в умовах інформаційного суспільства фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31729/ 2020

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
83 Ініціативи для підвищення уваги до прав людини SIMschool – Teaching Human Rights with Simulation Games Подано Документ відсутній 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
60 Зміст і технології забезпечення якості неперевної педагогічної освіти в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 02.2021 https://pi.kubg.edu.ua/images/Звіт.pdf 70

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
51 Модератор соціального проекту від кафедри теорії та історії педагогіки 2016 1
221 Системна робота впродовж півріччя 2017 5

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
265 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
373 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
1077 Фаховий модуль (стажування) - document 21.11.2013
1243 Дидактичний модуль - DM.pdf 02.07.2015
3142 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 07.05.2019
3405 ІКТ Інший модуль Сертифікат Козир .pdf 25.06.2019
3980 інше Інший модуль document 25.05.2020
4221 Інше Інший модуль document 06.10.2020
4222 Інше Інший модуль document 29.05.2020
4303 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 5555.pdf 09.10.2020
4730 інше Інший модуль document 07.12.2020
4892 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5095 Лідерський модуль Інший модуль document 29.03.2021
5387 інше Інший модуль document 14.05.2021
5388 інше Інший модуль document 30.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
13 Міжпредметна інтеграція як умова забезпечення якості професійної підготовки майбутніх педагогів Методичний семінар НМЦ практичної підготовки студентів спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта" (вул. Березняківська, 4 а) 08.11.2016 2

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
4 Педагогічний інститут Зимова V міжнародну Грінченківську наукову зимову школу для докторантів, аспірантів, молодих вчених та магістрантів у галузі знань «Освіта / Педагогіка». Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2020 Наказ_Зимова школа.doc

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
37 Бути успішним педагогом Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 23.03.2016
98 Школа успішного педагога упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 15 Не зазначено 18.01.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
175 Методика виховної роботи (3 курс, Ф(А), з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
212 Педагогіка загальна (2 курс, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 317 08.07.2015
246 Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 200 13.04.2016
834 Педагогічна інноватика (5 курс, ПВШ) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
166 Факультет інформаційних технологій та управління Педагогіка загальна (2 курс, МА) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 25.11.2016
168 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (3 курс) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 25.11.2016
372 Педагогічний інститут Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм, з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
379 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (2 курс, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
600 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,71 30.12.2016
1591 Кафедра теорії та історії педагогіки 5,00 12.01.2017
2019 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,75 26.12.2018
2627 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,89 28.12.2019
3768 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,91 28.12.2020

Кураторство академічною групою (1)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
38 ПВШм-1-15-2.0д VI 1 - 2016