Додаткові відомості

Освіта

1993 р. -  закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «Музика».

 

1998-2000 рр. - навчалась в аспірантурі на кафедрі соціальної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.07 – теорія та методика виховання.

  

2009-2011 рр. - навчалась в докторантурі Інституту проблем виховання НАПН України. Шифр і назва наукової спеціальності: 13.00.05 – соціальна педагогіка.

Перелік місць роботи

1993-1995 рр. - педагог-організатор СШ № 13 м. Рівне.

1995-1996 рр. - вчитель початкових класів СШ № 64 м. Львів.

1996-1997 рр. - вихователь групи продовженого дня СШ № 64 м. Львів.

1997-1998 рр. - вчитель української мови початкових класів гуманітарної гімназії м. Рівне.

2001-2008 рр. - завідувач лабораторії вивчення сімейних форм виховання, завідувач центру дослідження дитинства Державного інституту проблем сім'ї та молоді.

2005-2007 рр. - доцент кафедри соціальної педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова.

2007-2012 рр. - завідувач лабораторії дитячих об'єднань Інституту проблем виховання АПН України.

2012-2018 рр. - заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН України. 

2008-2011 рр. – за сумісництвом доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка; 

2011-2018 рр. – за сумісництвом професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини; 

з 2018 року і до нині – професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини.

Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація "Формування духовних потреб молодших школярів у позанавчальній діяльності", 2001

Докторська дисертація "Теорія і практика соціально-педагогічного забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах", 2011

Громадська активність
Досвід роботи у проектах міжнародних та українських громадських/благодійних організацій:
- проект ЮНІСЕФ «Місто, дружнє до дитини» (2004, керівник проекту),
- проект ЮНІСЕФ «Підтримка розробки Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» (2005, керівник проекту);
- проект Євросоюзу «Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей і дітей» (2007-2009, експерт з питань оцінки потреб клієнта);
- проект Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» (2009-2014, експерт-консультант);
- проект ЮНІСЕФ «Розвиток єдиного національного інструментарію та алгоритму оцінки потреб дитини та її сім’ї» (2013, експерт);
- проект ЮНІСЕФ «Розробка посібника із соціальної роботи із вразливими сім’ями з дітьми (2015-2016, експерт);
- проект Представництво благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні «Створення навчальних матеріалів тренінгової програми з деінституціалізації» (2018, експерт);
- проект Євросоюзу «Технічна підтримка реформування сектора соціального захисту в Киргизькій Республіці» (2018-2020, міжнародний експерт із соціальної роботи);
- проект Світового банку «Розроблення та впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області)» (2019-2021 рр.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Бібліографічні посилання h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1788 12 14 2021.12.02 12:24:10 Перейти на сторінку link

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7108 XIII Міжнародна наукова конференція DLCC2021 "Теоретичні і практичні аспекти дистанційного навчання: Е-навчання в період Covid-19 пандемії Етичні аспекти застосування ІКТ у комунікації з батьками дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами Катовіце (Польша) document.pdf
7078 ІІІ Всеукраїнський форум за міжнародної участі "Дитина у тривожному середовищі: розвивальні і відновлювальні практики" Специфіка соціального супроводу сімей з дітьми в СЖО Київ document
7103 Науково-практична онлайн конференція "Наука і молодіжна політика" Роль наукових досліджень і наукового супроводу у національно-патріотичному вихованні Київ document.pdf
7102 XІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Національна ідентичність в мові і культурі" Національні цінності як базис національно-культурної ідентичності Київ document.pdf
7076 VI Міжнародна науково-практична конференція "Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології" Особливості та результати деінституціалізації в Україні Київ document
6300 XV Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського світового простору Подалання опору змінам в освітньому колективі: актуальний кейс для керівника і кожного - https://youtu.be/Hr65H-HEPPk Київ document
6301 ІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики" Концептуальні засади деінституціалізації в Україні Київ document.pdf
5664 Міжнародна конференція «Соціальні послуги для сімей з дітьми у громадах» Системний підхід до професіоналізації соціальної роботи в умовах децентралізації Київ document.pdf
5663 VII Міжвузівський науково-практичний семінар «Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій» Ідентичність як соціокультурний феномен і чинник соціального розвитку Харків document
5665 І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» Соціально-педагогічна робота з кризовою сім'єю в умовах обєднаної територіальної громади Запоріжжя document.pdf
3603 Роль средств массовой информации в обеспечении права каждого ребенка на семью в контексте реформирования системы детских учреждений интернатного типа Этические принципы освещения в СМИ вопросов, связанных с защитой прав детей м. Бішкек, Киргизька Республіка document.pdf
3602 Особистість у просторі виховних інновацій Особливості тренінгових технологій національно-патріотичного виховання лідерів учнівського самоврядування м. Київ, Україна document
3571 VII Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання work-shop м. Київ, Україна document.pdf
3662 Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Особливості тренінгових технологій національно-патріотичного виховання лідерів учнівського самоврядування м. Київ, Україна document.PDF
3601 Cоціальне виховання: від традицій до сучасності Суспільно-державницькі цінності як аксіологічна основа соціального виховання в сучасній Україні м. Київ, Україна document
3590 Міжнародний науковий семінар Вчимося у батьків м. Гданськ, Республіка Польща document.pdf
3600 Brodcast EVROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY - 2018 Assessment of the Needs of the Child and Family: еру Basis of Modern Education м. Краків, Республіка Польща document
3604 Освітні програми зі спеціальностей галузі "соціальна робота": теоретичні та практичні аспекти Варіативність освітніх програм за спеціальності "соціальна робота" м. Київ, Україна document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
38512 Нова програма підготовки сімей до догляду та виховання влаштованих/усиновлених дітей
37311 Опір змінам в процесі реформування інтернатних закладів: прояви та шляхи подолання
37310 Соціальне партнерство як ключовий фактор національно-патріотичного виховання
38514 Сутність та особливості впровадження соціального замовлення в Україні
31550 Забезпечення адаптації учнів – колишніх вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей у новому шкільному середовищі
31548 Змістово-технологічне забезпечення соціальної роботи з дитиною, влаштованою в сім’ю патронатного вихователя
31551 Довіра до вчителів як ключова передумова безпеки дитини в школі
34006 Передумови та концептуальне бачення створення системи підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання
30271 Обеспечение субъектности личности в процессе правовой социализации как доминанта социальной работы
25302 Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: питання стандартів та індикаторів
30269 Новые векторы профессионализации социальной работы в Кыргызстане

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
38512 Нова програма підготовки сімей до догляду та виховання влаштованих/усиновлених дітей
38514 Сутність та особливості впровадження соціального замовлення в Україні
31550 Забезпечення адаптації учнів – колишніх вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей у новому шкільному середовищі
34006 Передумови та концептуальне бачення створення системи підготовки фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання
32645 Розуміння майбутніми соціальними працівниками та соціальними педагогами сутності та особливостей процесу деінституціалізації
25295 Передумови та стратегічні завдання деінституціалізації в Україні
25237 Суспільно-державницькі цінності як аксіологічна основа сучасного суспільного виховання в Україні

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
37505 Національні цінності як базис національно-культурної ідентичності
37310 Соціальне партнерство як ключовий фактор національно-патріотичного виховання
31551 Довіра до вчителів як ключова передумова безпеки дитини в школі
32694 Особливості соціально-педагогічної профілактики жорстокого поводження щодо дітей в сім’ї
25302 Національно-патріотичне виховання дітей та молоді: питання стандартів та індикаторів
25306 Особливості тренінгових технологій національно-патріотичного виховання лідерів учнівського самоврядування
25305 Система захисту дітей в україні: компоненти та кроки до оновлення

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
96 Інститут людини Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 1.79 12.8 2021 https://www.researchgate.net/profile/Zanna_Petrocko

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (6)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
103 Партнерство "Кожній дитині" Технічна підтримка реформування сектора соціального захисту в Киргизькій Республіці 05.11.-03.12.2018 Директор Партнерства В.Д.Дибайло
Учасник проекту document
171 Європейський Союз Технічна підтримка реалізації контракту з реформування сектора соціального захисту, Киргизстан» 30.09-11.10.2019

Кузьмінський
Володимир Олександрович, консультант Oxford Policy management, т.0557403110   

Учасник проекту 09_84_Grinchenka.pdf
172 Європейський Союз Технічна підтримка реалізації контракту з реформування сектора соціального захисту, Киргизстан» 22.04-11.05.2019

Кузьмінський
Володимир Олександрович, консультант Oxford Policy management, т.0557403110   

Учасник проекту OUT_2019_04_56_KyivHrinchenkoUni_Petrochko_20190412_ukr.pdf
187 МБО "Партнерство кожній дитині" Технічна підтримка реалізації контракту з реформування сектора соціального захисту 10-28.02.2020 В.Д.Дибайло Учасник програми Petrochko_лист_запрош.pdf
226 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Петрочко.pdf
255 Партнерство "Кожній дитині" Технічна підтримка реформування сектора соціального захисту в Киргизькій Республіці 05.11.-03.12.2021 Директор Партнерства В.Д.Дибайло
Учасник проекту document

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
611 Моніторинг та оцінка соціальних послуг для дітей з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю на рівні територіальних громад Національний фонд досліджень України. Назва конкурсу «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері» Колективний - 2021

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
35 Підтримка досліджень провідних і молодих учених Національний фонд досліджень України Подано Документ відсутній 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
141 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 50

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39233 Енциклопедія освіти

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
945 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
2701 Інше Інший модуль сертифікат.pdf 18.12.2018
3727 Інше Інший модуль document 27.06.2019
3728 Інше Інший модуль document 27.11.2019
4132 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
4261 інше Інший модуль document 09.10.2020
4770 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.12.2020
4901 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5140 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5471 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021
5518 інше Інший модуль document 08.10.2021
5726 інше Інший модуль document 23.11.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (7)

ID Назва Рік
31374 Социальная работа с семьями и детьми: ответы на актуальные вопросы
21983 Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми
21626 Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології
36833 Упровадження програми виховної роботи з учнями щодо питань протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» навч.-метод. посіб. (для інститутів післядипломної пед. освіти)
5543 Соціальна педагогіка
3491 Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
36054 Соціальна робота. Стислий таджицько-російський словник

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
25298 Учнівське самоврядування: відповідь на виклики ХХІ століття п. 1.4 Програма «Школа лідерів учнівського самоврядування»: модуль «Я – патріот» п. 2.2
4457 Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми (11 клас)
3495 Комплексна допомога бездоглядним та безпритульним дітям

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
191 Основи соціально-правового захисту особистості (3 курс, СП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
855 Технологія оцінки потреб отримувачів послуг (2 курс, СР, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
1076 Соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (2 курс, СП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021
1086 Основи соціально-правового захисту (3 курс, САРП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1348 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,38 12.01.2017
2177 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,90 27.12.2018
3029 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 5,00 28.12.2019
3962 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,80 28.12.2020