Додаткові відомості

Освіта
Донецький державний університет, 1996
Перелік місць роботи

Донецький національний медичний університет

Київський університет імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)

Реальна онімія як засіб
образності в історичній оповіді

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 38 3 1 12 2023.12.08 11:51:42 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 30 2 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
864 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 3.2 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Vintoniv

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8800 ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ ФУНКЦІЙНІ ВИЯВИ ЧАСТОК У ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького document.pdf
8798 СТРАТЕГІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МОВНІЙ ОСВІТІ СУЧАСНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ПОЕТИКИ ВЛАСНИХ НАЗВ В ІДІОСТИЛІ С. ЖАДАНА КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА document.pdf
7765 Словник мови творів Бориса Грінченка Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7766 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ Відапелятивні утворення в ергонімному просторі Київщини Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка document.pdf
7767 XIX Мiжнародної наукової конференцiї з актуальних проблем філологічних дослiджень (пам’яті доктора філологічних наук, професора Анатолiя Тихоновича Гулака) Динаміка імперативних висловлень у сучасній українській публіцистиці ХАРКIВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ імені Г.С.СКОВОРОДИ document.pdf
7779 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю \ Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Лесі Українки м.Львів , Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького кафедра українознавства document.pdf
4942 Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових структур Функційно-семантичне навантаження часток у вираженні негативних емоцій в українській публіцистиці початку ХХІ ст. Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка document.pdf
4948 Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів Реальні історичні антропоніми в сучасній українській літературі Київ document.pdf
3677 Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов'янських мов Поетика онімного простору роману Ліни Костенко "Берестечко" Умань document.pdf
3675 Лігвалізація світу Прагматичний аспект поетики власних наз в ідіостилі Бориса Грінченка Черкаси document.pdf
3676 Сучасна лінгвістична освіта Психолінгвістичний аспект поетики власних назв в ідіостилі Ю.Андруховича Кропивницький document.pdf
2885 ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ ДИСКУРСНИЙ ПРОСТІР: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ Роль міфонімів та біблійних онімів у створенні семантичної аури антропоетоніма Мотря в історичній епопеї Богдана Лепкого «Мазепа» Київ document.pdf
1593 Лексико-граматичні інновації в слов'янських і неслов'янських мовах: типологія, функції Іншомовна лексика в ергонімії Київщини: стан і динаміка розвитку Маріуполь document.pdf
1592 Лексико-граматичні інновації в слов'янських і неслов'янських мовах: типологія, функції 3. Функції онімів у сучасних рекламних текстах Маріуполь document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25556 The ways of expressive syntax in Ukrainian political discourse

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
42655 The Functional-Semantic Field of the Imperative Category in Journalistic Discourse: Problems of Structure Definition and Description
42654 Onymian and Appeallativian Names in the Ukrainian Ergonimicon

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
42655 The Functional-Semantic Field of the Imperative Category in Journalistic Discourse: Problems of Structure Definition and Description
40001 Cинтаксичні засоби експресивізації в лінгвоукраїністиці: статус, динаміка

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
45340 Лінгквокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної (на прикладі вивчення постаті Бориса Грінченка)
40001 Cинтаксичні засоби експресивізації в лінгвоукраїністиці: статус, динаміка
33841 Конотативні вияви імперативних висловлень у сучасній лінгвістиці
26115 Типологійні вияви експресивних синтаксичних конструкцій в українському політичному дискурсі
23560 Роль міфонімів та біблійних онімів у створенні семантичної аури антропоетоніма Мотря в історичній епопеї Богдана Лепкого «Мазепа»

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
40149 Викладання української мови як іноземної крізь призму творчості Лесі Українки

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
226 Onymian and Appeallativian Names in the Ukrainian Ergonimicon https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42654/ 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
461 Лінгквокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної (на прикладі вивчення постаті Бориса Грінченка) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45340/ 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1574 Модуль з ІКТ - 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
1651 Фаховий модуль (стажування) - document 03.04.2015
2583 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
4364 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020
6157 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
7920 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 23.08.2023
8233 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
8235 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
8347 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників ЗВО Інший модуль Яцика -Журі ВНЗ _1 - 0011 (1).pdf 01.03.2023
8463 Українська мовно-літературна освіта Інший модуль document 21.11.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
17504 Синтаксис української мови: навчальний посібник

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
46952 Українська мова як іноземна: культура усного і писемного мовлення: посібник із розвитку зв’язного мовлення для студентів-іноземців, слухачів підготовчого відділення (українська мова)
17534 Синтаксис української мови: навчальний посібник

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
319 Сучасна українська мова (4 курс, ФУб, VII-IX семестр, з.ф.н.) Інститут філології Бакалавр Заочна 2017 392 12.06.2017
1146 Українські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2021 856 30.12.2021
1536 Методика викладання української мови як іноземної (6 курс, УМ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Магістр Денна 2023 398 03.07.2023

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3963 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (4 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується 25 28.12.2018
7449 Інститут філології Культура усного та писемного мовлення (українська) (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
8015 Інститут філології Українські студії: Культура усного і писемного мовлення (українська) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 3 не враховується 10.12.2020
9534 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9537 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10419 Інститут філології Українська мова як іноземна (1 курс, ПКІН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10557 Інститут філології Українські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
11219 Факультет права та міжнародних відносин Українські студії (1 курс, ІС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12545 Факультет української філології, культури і мистецтва Українські студії (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
357 Кафедра української мови 4,76 29.12.2016
1010 Кафедра української мови 3,49 12.01.2017
1872 Кафедра української мови 4,38 26.12.2018
3228 Кафедра української мови 4,59 28.12.2019
3597 Кафедра української мови 4,68 28.12.2020
4587 Кафедра української мови 4,79 28.12.2021
6035 Кафедра української мови 4,50 30.12.2022