Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького
Перелік місць роботи
з 1989р. до 2003р. - асистент кафедри психології Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту; з 2003р. до 2004р. - старший викладач кафедри психології освіти і управління Кам'янець-Подільського державного університету; з 2004 р. до 2008р. - доцент кафедри галузевої та організаційної психології Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова; з 2008р. - до тепер - доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти КУ імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
384 7 6 2017.01.16 21:33:37 Перейти на сторінку link

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8545 V Міжнародній науково-практичній конференції «ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ» Ціннісний підхід до формування сучасних освітніх взаємодій м.Київ document.pdf
7036 X Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання Інноваційні методи викладання м. Київ document
7037 IV Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ» Ненасильницьке спілкування як технологія підготовки молоді до подружньої взаємодії м. Київ document.PDF
5934 Загальноукраїнський круглий стіл "Реформа-шлях до школи моєї мрії" за результатами Всеукраїнського експерименту "Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій" (2016-2020 роки Причини опору змінам в освітніх організаціях м. Київ document.pdf
5695 І Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості» Духовно-релігійні аспекти розвитку особистості в уявленнях майбутніх психологів м.Полтава document
5698 IV науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології загальної і соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» Особливості взаємозвязку між тривожністю й інтересом до навчальної діяльності у дітей молодшого шкільного віку м.Київ document.pdf
5699 Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» Забезпечення психологічної підтримки реформи загальної середньої освіти м. Київ document.pdf
5694 VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми практичної психології» Старість як період мудрості і духовного просвітлення людини м. Глухів document
4742 Міжнародний науково-практичний семінар КОМПЕТЕНЦІЇ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ: НАУКОВІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (латвійський і український досвіди) Особливості формування духовно-моральної компетентності майбутніх психологів м.Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова document
4750 ІІ Всеукраїнському конгресі із соціальної психології (з міжнародною участю) Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи Психологічні аспекти розвитку духовної культури сучасного вчителя м.Київ, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України document.PDF
4744 IX науково-практичний семінар «Ціннісна взаємодія обдарованої особистості в освітньому просторі» Розвиток духовної культури майбутнього психолога в контексті його фахової підготовки м.Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України document
4743 ІІ Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми» Розвиток комунікативної рефлексії майбутніх психологів у практиці взаємодії суб’єктів університетського освітнього простору м.Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України document.pdf
3554 Науково-практичний семінар “Психологічні особливості аксіогенезу обдарованої особистості" Специфіка прояву комунікативної обдарованості психолога м.Київ, Лабораторія психології обдарованої особистості Інституту психології імені Г.С.Костюка. document
3555 III Науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології загальної і соціальної психології і психотерапії в умовах сучасного суспільства» Цинізм як моральна дезорієнтація особистості м. Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова document
3552 III всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю \ Стратегії продуктивної міжособистісної взаємодії в освітньому просторі м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка document
3553 Науковий семінар "Аксіогенез особистості і розвиток обдарованості: теоретичні та прикладні аспекти" Духовні цінності як психологічна основа побудови гармонійних міжособистісних стосунків м. Київ, Інститут психологї імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія психології обдарованості document
1331 II науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» Корпоративна культура навчального закладу як основа гармонізації міжособистісних відносин у ньому м. Київ document
1329 Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» Технологія освітніх взаємин у студентської молоді м. Полтава document
362 1 Международная научно-практическая конференция «Национальные культуры в межкультурной коммуникации» Религиозное просвещение юношества как условие развития толерантности г. Минск. Белорусский государственный университет document
4276 2 Всеукраїнська конференція з міжнародною участю "Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освытнього простору в контексты гуманыстичноъ парадигми" Розвиток комунікативної рефлексії майбутніх психологів у практиці взаємодії суб’єктів університетського освітнього простору м. Київ, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
39087 Coaching support in the context of the global crisis

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
42766 Transformation of students' values in conditions of their reconstruction of traumatic events of the beginning of the war in Ukraine
42623 Transformation of students' values in the conditions they reconstructed the traumatic events at the beginning of the war in Ukraine
42593 Конструктивна поведінка людини в конфлікті: погляд фахівців
36601 Features of responsibility as a worldview phenomenon of psychology students and social workers at the initial stage of the professional training
31528 Business coaching as a social-psychological practice of the development of human resources
33277 Business coaching as social-psychological practice of human resources self-knowing and self-improvement
25207 Psychological features of individual religiosity of future psychologists
25210 The aspects of women's assessment of their own divorse and experience in addressing its negative consequences
8735 Psychological health of primary school children in the context of their social interaction with adults

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
42766 Transformation of students' values in conditions of their reconstruction of traumatic events of the beginning of the war in Ukraine
42623 Transformation of students' values in the conditions they reconstructed the traumatic events at the beginning of the war in Ukraine
42593 Конструктивна поведінка людини в конфлікті: погляд фахівців
36601 Features of responsibility as a worldview phenomenon of psychology students and social workers at the initial stage of the professional training
31528 Business coaching as a social-psychological practice of the development of human resources
33277 Business coaching as social-psychological practice of human resources self-knowing and self-improvement
29516 Reflection as a meta-capability to build integrity of life and successful communication of future specialists
29861 Religious values influence on the formation of the personality's moral and value scope
25207 Psychological features of individual religiosity of future psychologists
25210 The aspects of women's assessment of their own divorse and experience in addressing its negative consequences
15948 THE PHENOMENON OF INTERSEXUAL LOVE IN THE SPIRITUAL PSYCHOLOGY PARADIGM
15946 The theoretical justification development of the structure self-consciousness of the individual
11896 Role of intellectual component in the formation of life strategies youth
8742 Emotional well-being of younger pupils in the learning process as a factor in maintaining their health
8741 Psychological aspects of career advancement women
5040 Spiritual guide of formation of the modern woman gender identity
361 The problem of the spiritual development of the individual psychotherapist
1084

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (24)

ID Назва Рік
42780 Value approach to the formation of modern educational interactions
38363 Nonviolent communication as a technology of preparing young people for marital interaction
38154 Leading trends in spiritual development teacher's culture
33293 Духовно-религиозные аспекты развития личности в представлении будущих психологов
33284 Особенности взаимосвязи между тревожностью и интересом к учебной деятельности у детей младшего школьного возраста
33286 Старость как период мудрости и духовного просветления человека
29522 Психологические аспекты развития духовной культуры современного учителя
25166 Цинизм как нравственная дезориентация личности
21598 Universalization of gender ideas of the spouses about the important features of marital partners
21546 Psychological foundations of the ability to build close interpersonal relationships
21599 Training method as a technology of resource development of the spiritual self-consciousness of the individual
16519 The religious education of young people as a condition of development of tolerance
12392 The psychological portrait of modern intellectual person
11878 Психологические особенности возникновения и преодоления профессиональных кризисов педагогами и психологами
10667 Spiritual values as a mental resource of a leader
11896 Role of intellectual component in the formation of life strategies youth
6054 Psychological health of primary school children in the context of their social interaction with adults
6045 Emotional well-being of younger pupils in the learning process as a factor in maintaining their health
8735 Psychological health of primary school children in the context of their social interaction with adults
5052 Psychological support for getting the students personally-unique way of professional formation
5048 Professional socialization of students as their way of spiritual development
360 Intimacy as a form of self-knowledge and knowledge of another person
1530 Interdependence of processes of socialization and individualization of the individual as part of her spiritual development
5055 Мудрость как интегральное личностное новообразование

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
60 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 6.9 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Kutishenko

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
15 Комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки "Практична психологія" document 2017

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
434 Elderly people and global European safety Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
547 Культура академічної доброчесності Центр культурного менеджменту за фінансування Посольства Королівства Нідерландів Коллективний - 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
120 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
277 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (12)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
747 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2014
934 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1500 Лідерський модуль - document 21.04.2017
1581 Інше - document 01.03.2017
2716 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
3311 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3668 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3758 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.12.2019
5468 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021
5567 інше Інший модуль document 30.03.2021
5884 інше Інший модуль document 26.08.2021
6952 інше Інший модуль document 22.04.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
216 «Любов: сучасний погляд» Психологічний кіно-клуб Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 13.04.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
5696 Developmental and educational psychology (lectures)

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
5703 Psychology of development and age psychology: practical work: manual

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
13639 Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломного проекта для студентов магистерского уровня высшего образования по специальности 8.03010201 «Психология»

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
178 Соціальна психологія (2 курс, ПП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
531 Соціальна психологія (1 курс, ПС, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
1064 Психологія розвитку (1 курс, ПП, ПБУ, КП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021

Використання ЕНК (15)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
415 Інститут людини Соціальна психологія (2 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
3649 Інститут людини Галузі психологічної науки: Модуль 3. Соціальна психологія (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 25 28.12.2018
6151 Інститут людини Виробнича за спеціалізацією - Проміжний етап № 1 (4 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7021 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7686 Інститут людини Практика (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7838 Інститут людини Психологія (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7986 Інститут людини Тренінг з командоутворення (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9072 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, ПП, ПБУ, КП, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9073 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9074 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9486 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10206 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10901 Інститут людини Тренінг з командоутворення (2 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
12007 Інститут людини Психологія мотивації та прийняття рішень (3 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021
12065 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
635 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,51 30.12.2016
1207 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,99 12.01.2017
2054 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,52 26.12.2018
2865 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,13 28.12.2019
3813 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,55 28.12.2020
4964 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,68 28.12.2021