Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут імені О.М.Горького
Перелік місць роботи
з 1989р. до 2003р. - асистент кафедри психології Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту; з 2003р. до 2004р. - старший викладач кафедри психології освіти і управління Кам'янець-Подільського державного університету; з 2004 р. до 2008р. - доцент кафедри галузевої та організаційної психології Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова; з 2008р. - до тепер - доцент кафедри психології особистості та соціальних практик Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти КУ імені Бориса Грінченка
Теми дисертацій (захищених)
Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 465 8 8 73 2023.11.29 11:27:58 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 295 7 7

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
60 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 6.9 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Kutishenko

Конференції (22)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8545 V Міжнародній науково-практичній конференції «ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ» Ціннісний підхід до формування сучасних освітніх взаємодій м.Київ document.pdf
7036 X Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання Інноваційні методи викладання м. Київ document
7037 IV Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ» Ненасильницьке спілкування як технологія підготовки молоді до подружньої взаємодії м. Київ document.PDF
5934 Загальноукраїнський круглий стіл "Реформа-шлях до школи моєї мрії" за результатами Всеукраїнського експерименту "Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій" (2016-2020 роки Причини опору змінам в освітніх організаціях м. Київ document.pdf
5695 І Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості» Духовно-релігійні аспекти розвитку особистості в уявленнях майбутніх психологів м.Полтава document
5698 IV науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології загальної і соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» Особливості взаємозвязку між тривожністю й інтересом до навчальної діяльності у дітей молодшого шкільного віку м.Київ document.pdf
5699 Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій» Забезпечення психологічної підтримки реформи загальної середньої освіти м. Київ document.pdf
5694 VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми практичної психології» Старість як період мудрості і духовного просвітлення людини м. Глухів document
4742 Міжнародний науково-практичний семінар КОМПЕТЕНЦІЇ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ: НАУКОВІ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (латвійський і український досвіди) Особливості формування духовно-моральної компетентності майбутніх психологів м.Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова document
4750 ІІ Всеукраїнському конгресі із соціальної психології (з міжнародною участю) Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи Психологічні аспекти розвитку духовної культури сучасного вчителя м.Київ, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України document.PDF
4744 IX науково-практичний семінар «Ціннісна взаємодія обдарованої особистості в освітньому просторі» Розвиток духовної культури майбутнього психолога в контексті його фахової підготовки м.Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України document
4743 ІІ Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми» Розвиток комунікативної рефлексії майбутніх психологів у практиці взаємодії суб’єктів університетського освітнього простору м.Київ, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України document.pdf
3554 Науково-практичний семінар “Психологічні особливості аксіогенезу обдарованої особистості" Специфіка прояву комунікативної обдарованості психолога м.Київ, Лабораторія психології обдарованої особистості Інституту психології імені Г.С.Костюка. document
3555 III Науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології загальної і соціальної психології і психотерапії в умовах сучасного суспільства» Цинізм як моральна дезорієнтація особистості м. Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова document
3552 III всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю \ Стратегії продуктивної міжособистісної взаємодії в освітньому просторі м. Полтава, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка document
3553 Науковий семінар "Аксіогенез особистості і розвиток обдарованості: теоретичні та прикладні аспекти" Духовні цінності як психологічна основа побудови гармонійних міжособистісних стосунків м. Київ, Інститут психологї імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія психології обдарованості document
1331 II науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» Корпоративна культура навчального закладу як основа гармонізації міжособистісних відносин у ньому м. Київ document
1329 Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи» Технологія освітніх взаємин у студентської молоді м. Полтава document
362 1 Международная научно-практическая конференция «Национальные культуры в межкультурной коммуникации» Религиозное просвещение юношества как условие развития толерантности г. Минск. Белорусский государственный университет document
9568 Засідання круглого столу "Освітологічні концепти психології особистості" у рамках Огнев’юківських читань"Освіта - сутність часу" Трансформація ціннісно-смислової сфери студентів в умовах сучасного соціокультурного середовища Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ document
9570 Засіданні круглого столу «Сучасні психологічні вимоги до підручника для Нової української школи» Ціннісний аспект змісту сучасного підручника гуманітарного циклу Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України , м.Київ document.pdf
4276 2 Всеукраїнська конференція з міжнародною участю "Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освытнього простору в контексты гуманыстичноъ парадигми" Розвиток комунікативної рефлексії майбутніх психологів у практиці взаємодії суб’єктів університетського освітнього простору м. Київ, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
39087 Коучінговий супровід в умовах глобальної кризи

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
46705 Методичний інструментарій для проведення психологічного тренінгу

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
47086 Переживання внутрішньоособистісних конфліктів студентською молоддю в умовах війни в Україні
42593 Конструктивна поведінка людини в конфлікті: погляд фахівців
42766 Трансформація цінностей студентів в умовах реконструкції ними травматичних подій початку війни в Україні
36601 Особливості відповідальності як світоглядного феномену студентів-психологів і соціальних працівників на первинному етапі професійної підготовки
31528 Бізнес-коучінг як соціально-психологічна практика розвитку людських ресурсів
33277 Бізнес-коучинг як соціально-психологічна практика самопізнання та самовдосконалення людських ресурсів
25210 Особливості оцінки жінками власного розлучення та досвіду вирішення його негативних наслідків
25207 Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів
8735 Психологічне здоров’я молодших школярів в контексті їх соціальної взаємодії з дорослими

Фахові видання, що затверджені МОН (20)

ID Назва Рік
46262 До питання духовності та копінг-поведінки
47086 Переживання внутрішньоособистісних конфліктів студентською молоддю в умовах війни в Україні
47170 Ціннісно-мотиваційний профіль студентів-психологів молодших курсів
42593 Конструктивна поведінка людини в конфлікті: погляд фахівців
42766 Трансформація цінностей студентів в умовах реконструкції ними травматичних подій початку війни в Україні
36601 Особливості відповідальності як світоглядного феномену студентів-психологів і соціальних працівників на первинному етапі професійної підготовки
31528 Бізнес-коучінг як соціально-психологічна практика розвитку людських ресурсів
33277 Бізнес-коучинг як соціально-психологічна практика самопізнання та самовдосконалення людських ресурсів
29861 Вплив релігійних цінностей на формування морально-ціннісної сфери особистості
29516 Рефлексія як метаздібність до вибудовування цілісності життя та успішності спілкування майбутніх фахівців
25210 Особливості оцінки жінками власного розлучення та досвіду вирішення його негативних наслідків
25207 Психологічні особливості індивідуальної релігійності майбутніх психологів
15946 Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості
15948 Феномен міжстатевої любові в контексті духовної парадигми психології
11896 Роль інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій юнацтва
8742 Емоційне благополуччя молодших школярів в учбовому процесі як чинник збереження їх здоров’я
8741 Психологічні аспекти кар'єрного зростання жінки
5040 Spiritual guide of formation of the modern woman gender identity
361 The problem of the spiritual development of the individual psychotherapist
1084

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (24)

ID Назва Рік
42780 Ціннісний підхід до формування сучасних освітніх взаємодій
38363 Ненасильницьке спілкування як техноглогія підготовки молоді до подружньої взаємодії
38154 Провідні тенденції розвитку духовної культури педагога
33293 Духовно-релігійні аспекти розвитку особистості в уявленні майбутніх психологів
33284 Особливості взаємозв’язку між тривожністю й інтересом до навчальної діяльності у дітей молодшого шкільного віку
33286 Старість як період мудрості і духовного просвітлення людини
29522 Психологічні аспекти розвитку духовної культури сучасного вчителя
25166 Цинізм як моральна дезорієнтація особистості
21598 Універсалізація гендерних уявлень подружжя про важливі риси шлюбних партнерів
21546 Психологічні основи уміння вибудовувати близькі міжстатеві відносини
21599 Тренінговий метод як технологія ресурсного розвитку духовної самосвідомості особистості
16519 Релігійне просвітництво юнацтва як умова розвитку толерантності
12392 Психологічний портрет сучасного інтелігента
11878 Психологічні особливості виникнення i подолання професійних криз педагогами та психологами
10667 Spiritual values as a mental resource of a leader
11896 Роль інтелектуального компоненту у становленні життєвих стратегій юнацтва
6054 Психологічне здоров'я молодших школярів в контексті їх соціальної взаємодії з дорослими
6045 Емоційне благополуччя молодших школярів в учбовому процесі як чинник збереження їхнього здоров’я
8735 Психологічне здоров’я молодших школярів в контексті їх соціальної взаємодії з дорослими
5052 Psychological support for getting the students personally-unique way of professional formation
5048 Professional socialization of students as their way of spiritual development
360 Intimacy as a form of self-knowledge and knowledge of another person
1530 Взаємообумовленість процесів соціалізації та індивідуалізації особистості як складових її духовного розвитку
5055 Wisdom as an integral personal phenomenon

Робота у складі експертних рад МОН (1)

ID Назва експертної ради Наказ про затвердження складу експертних рад Рік
15 Комісія з метою проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки "Практична психологія" document 2017

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
434 Elderly people and global European safety Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
547 Культура академічної доброчесності Центр культурного менеджменту за фінансування Посольства Королівства Нідерландів Коллективний - 2021
731 Розвиток самоефективності і психологічної стійкості в умовах війни Академія української преси Коллективний - 2023
757 Психологічні ресурси життєстійкості в умовах війни Мережа ANTS за фінансової підтримки NED Коллективний - 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
120 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
277 Разова участь 2017 1

Підвищення кваліфікації (15)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
747 Фаховий модуль (стажування) - document 28.11.2014
934 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
1500 Лідерський модуль - document 21.04.2017
1581 Інше - document 01.03.2017
2716 Модуль з ІКТ Інший модуль document 13.11.2018
3311 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3668 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
3758 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.12.2019
5468 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_448_06.30.2021.pdf 30.06.2021
5567 інше Інший модуль document 30.03.2021
5884 інше Інший модуль document 26.08.2021
6952 інше Інший модуль document 22.04.2022
8245 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
8637 Інший Інший модуль Витяг_ФПСРСО_Кутішенко_варіантивна_01.12.23.pdf 22.11.2023
8638 Дослідницький модуль Інший модуль document 22.11.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
216 «Любов: сучасний погляд» Психологічний кіно-клуб Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 13.04.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
5696 Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій)

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
5703 Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум: навчальний посібник

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
13639 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення дипломного проекту для студентів магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 8.03010201 «Психологія»

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
178 Соціальна психологія (2 курс, ПП, з.ф.н.) Інститут людини Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
531 Соціальна психологія (1 курс, ПС, денна) - Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019 -
1064 Психологія розвитку (1 курс, ПП, ПБУ, КП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 448 30.06.2021 22/23 н.р.
1542 Соціальна психологія (1 курс, ПБ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023
1543 Психологія мотивації та прийняття рішень (3 курс, ПБ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
415 Інститут людини Соціальна психологія (2 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 7 не враховується не враховується 30.12.2016
3649 Інститут людини Галузі психологічної науки: Модуль 3. Соціальна психологія (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується 25 28.12.2018
6151 Інститут людини Виробнича за спеціалізацією - Проміжний етап № 1 (4 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7021 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується 10.12.2020
7686 Інститут людини Практика (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7838 Інститут людини Психологія (3 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7986 Інститут людини Тренінг з командоутворення (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
9072 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, ПП, ПБУ, КП, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9073 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9074 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9486 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10206 Інститут людини Психологія розвитку (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10901 Інститут людини Тренінг з командоутворення (2 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12007 Інститут людини Психологія мотивації та прийняття рішень (3 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12065 Педагогічний інститут Педагогіка і психологія вищої школи (5 курс, ФІЛОС, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12847 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Психологія розвитку (1 курс, ПП, ПБУ, КП, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
635 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,51 30.12.2016
1207 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,99 12.01.2017
2054 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,52 26.12.2018
2865 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,13 28.12.2019
3813 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,55 28.12.2020
4964 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,68 28.12.2021
5743 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,85 30.12.2022