Додаткові відомості

Освіта

Криворізький державний педагогічний інститут, 1997

Перелік місць роботи

Криворізький державний педагогічний університет, старший викладач кафедри української літератури, 2000–2007

Криворізький державний педагогічний університет, доцент кафедри української та світової літератур, 2007–2010

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, докторант кафедри теорії літератури та компаративістики, 2010–2013

Криворізький національний університет, доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, 2013

Криворізький національний університет, доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання, 2013–2014

Криворізький національний університет, професор кафедри української та світової літератур, 2015

Криворізький державний педагогічний університет, професор кафедри російської філології та зарубіжної літератури, 2015–2017

Теми дисертацій (захищених)

Художній час і художній простір у драматургії (на матеріалі української літератури (XVII–XVIII ст.) (10.01.01 – українська література)

Хронотопіка драм Івана Франка: теорія та інтерпретація (10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література)

Громадська активність
26.10.2019 — Тренер майстер-класу на освітньому форумі «Академія ігрових технологій: навчання літератури» (сертифікат № 69-ІФ-19)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
158 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства D-9783-2017 3 1 2021 https://publons.com/researcher/2140205/roman-kozlov/
270 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства D-9783-2017 3 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/626379
409 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства D-9783-2017 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/626379

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 123 7 5 2024.05.21 10:58:14 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 40 4 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
217 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 15.6 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Roman_Kozlov5

Конференції (21)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10048 Епоха Грінченка: просвіта, нація, ідентичність Борис Грінченко - біограф: міркування на відстані часу Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
10047 Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 175-річчя заснування катедри української словесності у Львівському університеті) Літературознавчі аспекти біографічних праць Бориса Грінченка Львівський національний університет імені Івана Франка document.pdf
9285 Круглий стіл "Лідер українства у Серці України" Наукова біографія Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8700 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (XV Грінченківські читання) «Біографічний наратив: текст і дискурс» Любов і кохання в картині історії світу молодого Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8699 VІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених «Актуальні проблеми літературознавства і мовознавства» Формування пам’яті про Революцію Гідності в українському романі. Пролегомени Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8698 Літературний процес: Хаос. Апокаліптика. Біфуркації Мотивний комплекс вірша Бориса Грінченка «Святеє слово» («На Голгофі») Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7250 Літературний твір: теорія, методологія, переклад, критика Інтимізація Майдану в українському романі про Революцію Гідності як інструмент меморалізації Житомир document.pdf
7079 Літературний процес: межі толерантності Поетика ненависті в романах про Революцію Гідності Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7099 Художні феномени в історії та сучасності («Географічний простір і художній текст») Майдан в українському романі про Революцію Гідності: поетика і міфологія Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна document.pdf
4975 Борис Грінченко: людина на тлі епохи Онлайнова платформа текстологічного опрацювання корпусу творів Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document
4961 Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем Онлайнова платформа текстологічного опрацювання корпусу творів Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document
4302 Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника Концепт theatrum mundi в наукових есеях Віктора Петрова Краків, Польща document
4231 Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності Міграційній дискурс у публіцистиці В. Петрова Чорноморський національний університет імені Петра Могили document.doc
4069 Літературний процес: моделі, матриці, категорії У пошуку сенсу в абсурді буття («Спокуси несвятого Антона» І. Костецького) Київський університет імені Бориса Грінченка document
4070 Літературний театр у становленні філолога: досвід і перспективи Студентська інтерпретація драми абсурду через сценічну читку Київський університет імені Бориса Грінченка document
3564 Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України Образ Грінченка-письменника в публіцистиці МУРу Київський університет імені Бориса Грінченка document
3295 Фестиваль освітнього лідерства «Clever» Участь у тренінгах Київський університет імені Бориса Грінченка document
3071 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Концепт «художня структура» в дискусіях Мистецького українського руху Київський університет імені Бориса Грінченка document
1822 Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі Катарсис пекельного болю (сміхове орнаментування автобіографічної повісті Шайло Гарріса «Сталева воля») Бердянськ, Україна document.pdf
1829 Актуальні проблеми літературознавчої термінології П’єса в книзі. Українська драматургія в контекстах distant reading Рівне, Україна document
1823 Globalne aspekty Ekonomii Śviatowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej Educational hyperbook, or Should there be the references in textbook Ченстохова, Польща document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
20250 Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
47925 Непокірний. Грані долі : монографія
35546 Концепт theatrum mundi в наукових есеях Віктора Петрова
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
27717 Detraumatyzacja poprzez absurd albo rola sensu w Kuszeniu nieświętego Antona Igora Kosteckiego

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
39724 Generation related self-identity of Lesia Ukrainka (Based on her epistolary heritage)
35587 Українська інтелектуальна драма 2000-х років
34462 The Jay’s Wing by Ivan Franko: imaginary drama dialogue

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
48624 «Книжки для дітей і для дорослих»: буття Бориса Грінченка в каноні
44480 До історії перших публікацій віршів Бориса Грінченка
39724 Generation related self-identity of Lesia Ukrainka (Based on her epistolary heritage)
35545 The start of studying Ukrainian literary networks
23978 З позицій сучасного франкознавства

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
48624 «Книжки для дітей і для дорослих»: буття Бориса Грінченка в каноні
44480 До історії перших публікацій віршів Бориса Грінченка
37114 Три чоловічі романи про Революцію Гідності: поетика і міфологія Майдану
31055 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях
28342 Засади оцінки та канонізації драматургічних творів українськими публіцистами кінця XIX - початку XX ст.
31948 Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях.
26062 Образ Грінченка-письменника в публіцистиці МУРу
23150 Жанрова трансформація драматургії останньої чверті століття: тренд замість домінант і тенденцій

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
29476 Театр народний / соціалістичний / національний (погляди Івана Франка і Бертольда Брехта)
24120 «Будка ч. 27» Івана Франка: хронотопно-нумерологічне прочитання
28113 Братства
20581 Сatharsis of hellish pain (the humorous ornamentation of autobiographical novel “Steel Will” by Shilo Harris)

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (14)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
6 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Заступник головного редактора Том 27 № 1 Дотримано 2021
21 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Заступник головного редактора Том 27, випуск 2 Дотримано 2021
73 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Заступник головного редактора Том 27, випуск 3 Дотримано 2021
74 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Заступник головного редактора Том 27, випуск 4 Дотримано 2021
119 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Головний редактор Том 28 № 1 Дотримано 2022
120 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Головний редактор Том 28 № 2 Дотримано 2022
121 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Головний редактор Том 28 № 3 Дотримано 2022
132 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Головний редактор Том 28 № 4 Дотримано 2022
192 Факультет української філології, культури і мистецтва Літературний процес: методологія, імена, тенденції Зміст Випусковий редактор № 21 Дотримано 2023
193 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Головний редактор Том 29 № 1 Дотримано 2023
194 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Головний редактор Том 29 № 2 Дотримано 2023
195 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Головний редактор Том 29 № 3 Дотримано 2023
203 Факультет української філології, культури і мистецтва Літературний процес: методологія, імена, тенденції Зміст Випусковий редактор № 22 Дотримано 2023
204 Факультет української філології, культури і мистецтва Синопсис: текст, контекст, медіа Зміст Головний редактор Том 29 № 4 Дотримано 2023

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
25 З позицій сучасного франкознавства наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23978/ 2018
74 Detraumatyzacja poprzez absurd albo rola sensu w Kuszeniu nieświętego Antona Igora Kosteckiego монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27717/ 2019
241 Концепт theatrum mundi в наукових есеях Віктора Петрова монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35546/ 2021
413 До історії перших публікацій віршів Бориса Грінченка фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44480/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
87 Вища школа у м. Сонч (Польща) Наукове стажування 27.-30.11.2018

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Вищий навчальний заклад
приватної форми власності

Учасник проекту Козлов_сертифікат.pdf

Заявки на колективні гранти (7)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
91 Поглиблений текстуальний аналіз п’єс Івана Франка Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Індивідуальний - 2018
138 Художні сценарії творення ідентичності в умовах війни: досвід української та зарубіжної літератури ХХ–ХХІ століть Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
151 "Поколіннєва ідентичність учасників літературних дискусій в Україні кінця 19 століття" Державний фонд фундаментальних досліджень Коллективний - 2018
247 «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Варшавський університет, Ягелонський університет. Фундація Artes Liberales Індивідуальний - 2019
499 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2020
614 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2021
709 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2022

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
106 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Аналітик-дослідник 24.04.2023

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1657 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2018
1662 Лідерський модуль - document 04.07.2017
2237 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3075 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3361 Інше Інший модуль КозловР.pdf 26.10.2019
5177 інше Інший модуль document 06.05.2021
5287 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6467 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
7776 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.04.2023

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
14 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства Цифрова бібліотека Університету Бориса Грінченка 2022

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
76 Летаратурний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна - 27.12.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
37553 Практикум з української літератури: види літературознавчого аналізу

Нові освітні програми (2)

ID Підрозділ Назва Тип освітньої програми Діяльність Дата Документ, що засвідчує
50 Факультет української філології, культури і мистецтва Біографістика і текстологія Міжгалузева Створення програми 30.03.2023 Витяги_ОП_30.03.2023.pdf
55 Факультет української філології, культури і мистецтва Біографістика і текстологія Міжгалузева Набір на програму 30.03.2023 біт-м-д-б.pdf

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
997 Теорія літератури (4 курс, УМЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5526 Інститут філології Практикум з літературної критики (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 27.12.2019
6067 Інститут філології Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін: Трансформації літературного канону (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
6488 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (3-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
7909 Інститут філології Соціальні комунікації (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 10.12.2020
7961 Інститут філології Теорія літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8552 Інститут філології Науково-методична експертиза навчальної літератури (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8893 Інститут філології Теорія літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 30.11.2021
10502 Інститут філології Науково-методична експертиза навчальної літератури (5-6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10524 Інститут філології Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін (5-6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10533 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (3-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11678 Інститут філології Соціальні комунікації (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12083 Факультет української філології, культури і мистецтва Теорія літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 4 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1164 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,66 12.01.2017
2021 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,90 26.12.2018
2630 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,83 28.12.2019
3769 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,73 28.12.2020
4820 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,96 28.12.2021
6014 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,50 30.12.2022
6897 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,66 30.12.2023