Додаткові відомості

Освіта

Криворізький державний педагогічний інститут, 1997

Перелік місць роботи

Криворізький державний педагогічний університет, старший викладач кафедри української літератури, 2000–2007

Криворізький державний педагогічний університет, доцент кафедри української та світової літератур, 2007–2010

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, докторант кафедри теорії літератури та компаративістики, 2010–2013

Криворізький національний університет, доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, 2013

Криворізький національний університет, доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання, 2013–2014

Криворізький національний університет, професор кафедри української та світової літератур, 2015

Криворізький державний педагогічний університет, професор кафедри російської філології та зарубіжної літератури, 2015–2017

Теми дисертацій (захищених)

Художній час і художній простір у драматургії (на матеріалі української літератури (XVII–XVIII ст.) (10.01.01 – українська література)

Хронотопіка драм Івана Франка: теорія та інтерпретація (10.01.06 – теорія літератури, 10.01.01 – українська література)

Громадська активність
26.10.2019 — Тренер майстер-класу на освітньому форумі «Академія ігрових технологій: навчання літератури» (сертифікат № 69-ІФ-19)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
36 4 0 2022.12.04 16:03:58 Перейти на сторінку link

Конференції (15)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7250 Літературний твір: теорія, методологія, переклад, критика Інтимізація Майдану в українському романі про Революцію Гідності як інструмент меморалізації Житомир document.pdf
7079 Літературний процес: межі толерантності Поетика ненависті в романах про Революцію Гідності Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7099 Художні феномени в історії та сучасності («Географічний простір і художній текст») Майдан в українському романі про Революцію Гідності: поетика і міфологія Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна document.pdf
4975 Борис Грінченко: людина на тлі епохи Онлайнова платформа текстологічного опрацювання корпусу творів Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document
4961 Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем Онлайнова платформа текстологічного опрацювання корпусу творів Бориса Грінченка Київський університет імені Бориса Грінченка document
4302 Віктор Петров-Домонтович: мапування творчості письменника Концепт theatrum mundi в наукових есеях Віктора Петрова Краків, Польща document
4231 Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам’яті та ідентичності Міграційній дискурс у публіцистиці В. Петрова Чорноморський національний університет імені Петра Могили document.doc
4069 Літературний процес: моделі, матриці, категорії У пошуку сенсу в абсурді буття («Спокуси несвятого Антона» І. Костецького) Київський університет імені Бориса Грінченка document
4070 Літературний театр у становленні філолога: досвід і перспективи Студентська інтерпретація драми абсурду через сценічну читку Київський університет імені Бориса Грінченка document
3564 Борис Грінченко в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України Образ Грінченка-письменника в публіцистиці МУРу Київський університет імені Бориса Грінченка document
3295 Фестиваль освітнього лідерства «Clever» Участь у тренінгах Київський університет імені Бориса Грінченка document
3071 Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час) Концепт «художня структура» в дискусіях Мистецького українського руху Київський університет імені Бориса Грінченка document
1822 Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі Катарсис пекельного болю (сміхове орнаментування автобіографічної повісті Шайло Гарріса «Сталева воля») Бердянськ, Україна document.pdf
1829 Актуальні проблеми літературознавчої термінології П’єса в книзі. Українська драматургія в контекстах distant reading Рівне, Україна document
1823 Globalne aspekty Ekonomii Śviatowej i Stosunków Międzynarodowych w warunkach niestabilności gospodarczej Educational hyperbook, or Should there be the references in textbook Ченстохова, Польща document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
20250 Chronotopics of Ivan Franko’s drama works: theory, practice and interpretation

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
35546 Концепт theatrum mundi в наукових есеях Віктора Петрова
29728 Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення
27717 Detraumatyzacja poprzez absurd albo rola sensu w Kuszeniu nieświętego Antona Igora Kosteckiego

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
39724 Generation related self-identity of Lesia Ukrainka (Based on her epistolary heritage)
35587 Ukrainian Intellectual Drama of the 2000s
34462 The Jay’s Wing by Ivan Franko: imaginary drama dialogue

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
39724 Generation related self-identity of Lesia Ukrainka (Based on her epistolary heritage)
35545 The start of studying Ukrainian literary networks
23978 From the position of modern Ivan Franko’s studies

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
37114 Three men's novels about the Revolution of Dignity: poetics and mythology of the Maidan
31055 Literary Theater in the educational process: experience of the University College and training of non-philological specialists
28342 Principles of evaluation and canonization of dramatic works by Ukrainian publicists of the late XIX - early XX century
31948 Literary theater in the educational process: experience of the University college and training of non-philological specialists.
26062 The image of Grinchenko in the journalism of the MUR
23150 Genre transformation of drama in the last quarter of the century: a trend instead of dominant and trends

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
29476 Театр народний / соціалістичний / національний (погляди Івана Франка і Бертольда Брехта)
28113 Fraternities
24120 R. A. Kozlov. “Booth #27” by Ivan Franko: chronotopic-numerological reading
20581 Сatharsis of hellish pain (the humorous ornamentation of autobiographical novel “Steel Will” by Shilo Harris)

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
158 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства D-9783-2017 3 1 0 https://publons.com/researcher/2140205/roman-kozlov/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
217 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 9.5 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Roman_Kozlov5

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (4)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
6 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Заступник головного редактора Том 27 № 1 Дотримано 2021
21 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Заступник головного редактора Том 27, випуск 2 Дотримано 2021
73 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Заступник головного редактора Том 27, випуск 3 Дотримано 2021
74 Інститут філології Синопсис: текст, контекст, медіа Технічний супровід Заступник головного редактора Том 27, випуск 4 Дотримано 2021

Реєстр наукових публікацій (3)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
25 З позицій сучасного франкознавства наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23978/ 2018
74 Detraumatyzacja poprzez absurd albo rola sensu w Kuszeniu nieświętego Antona Igora Kosteckiego монографія http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27717/ 2019
241 Концепт theatrum mundi в наукових есеях Віктора Петрова монографія https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/35546/ 2021

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
87 Вища школа у м. Сонч (Польща) Наукове стажування 27.-30.11.2018

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University. Вищий навчальний заклад
приватної форми власності

Учасник проекту Козлов_сертифікат.pdf

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
91 Поглиблений текстуальний аналіз п’єс Івана Франка Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Індивідуальний - 2018
138 Художні сценарії творення ідентичності в умовах війни: досвід української та зарубіжної літератури ХХ–ХХІ століть Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
151 "Поколіннєва ідентичність учасників літературних дискусій в Україні кінця 19 століття" Державний фонд фундаментальних досліджень Коллективний - 2018
247 «Інноваційний університет і лідерство. Фаза V: «Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» Варшавський університет, Ягелонський університет. Фундація Artes Liberales Індивідуальний - 2019
499 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2020
614 Електронний архів і корпус текстів Бориса Грінченка “Грінченкознавство” Український культурний фонд Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1657 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.03.2018
1662 Лідерський модуль - document 04.07.2017
2237 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
3075 Модуль з ІКТ Інший модуль document 25.04.2019
3361 Інше Інший модуль КозловР.pdf 26.10.2019
5177 інше Інший модуль document 06.05.2021
5287 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6467 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
76 Летаратурний конкурс "Молода коронація" Театральний Україна - 27.12.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
37553 Практикум з української літератури: види літературознавчого аналізу

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
997 Теорія літератури (4 курс, ФУ, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5526 Інститут філології Практикум з літературної критики (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
6067 Інститут філології Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін: Трансформації літературного канону (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6488 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (3-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7909 Інститут філології Соціальні комунікації (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7961 Інститут філології Теорія літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8552 Інститут філології Науково-методична експертиза навчальної літератури (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8893 Інститут філології Теорія літератури (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 10 30.11.2021
10502 Інститут філології Науково-методична експертиза навчальної літератури (5-6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10524 Інститут філології Актуальні проблеми вивчення філологічних дисциплін (5-6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10533 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (3-4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11678 Інститут філології Соціальні комунікації (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1164 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,66 12.01.2017
2021 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,90 26.12.2018
2630 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,83 28.12.2019
3769 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,73 28.12.2020
4820 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,96 28.12.2021