Додаткові відомості

Освіта

У 1994 році закінчила Донецький державний
університет за спеціальністю “Історія"

Перелік місць роботи

14.07.1997 - 01.09.1997 - старший викладач кафедри історії та
соціально-політичних дисциплін Маріупольського гуманітарного університету

01.09.1997 - 31.10.1999 - старший викладач кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного університету

01.11.1999  - 01.12.1999 - доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету

02.12.1999 - 30.11. 2002  -  проректор  з міжнародних
зв'язків Маріупольського державного університету

01.12.2002 – 01.12.2005 -  докторант кафедри історії України 
Донецького національного університету

01.09.2006 – 05.09.2016   - професор кафедри історіографії,
джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету

05.09.2016 – 30.06.2017 -   професор кафедри зовнішної політики та
дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України

07.09.2017 - 05.01.2018 - доцент кафедри історії України
Київського університету імені Бориса Грінченка  

06.01.2018 - до тепер. часу - професор кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка           

                                  
Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація «Греки Північного Приазов’я (1778-1875 рр.)», 1997 р.

Докторська дисертація «Соціальний статус та розвиток господарства грецьких громад України
середини XVII-ХІХ ст.: джерелознавчий аспект», 2006 р.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
40 3 0 2022.11.28 21:39:05 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 0 0 2022.12.03 23:37:32 Перейти до Scopus link

Конференції (17)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8612 «ІНФОРМОЛОГІЧНІ, ДОКУМЕНТОЗНАВЧІ, БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ ТА АРХІВОЗНАВЧІ СТУДІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» Фонд 101 «Ніжинський грецький магістрат» Державного архіву Чернігівської області: структура, склад, інформативний потенціал Київ document.pdf
8611 ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЖІНОК-НАУКОВИЦЬ 20-30-ТИХ РР. ХХ СТ. В МЕМУАРАХ Н. ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО: ДОБРОВІЛЬНИЙ ЖІНОЧИЙ САМОМІНУС Київ document.docx
8610 КИЇВ І КИЯНИ В СОЦІОКУЛІЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст. Епідеміологічна ситуація в Києві у висвітленні міської періодики наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. Київ document.pdf
7390 ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЕМІГРАЦІЇ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ ВНЕСОК ОДЕСЬКОГО БОЛГАРСЬКОГО НАСТОЯТЕЛЬСТВА В РОЗВИТОК ОСВІТИ БОЛГАРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Київ document.docx
7389 «ІСТОРИК ТА ІСТОРИЧНА НАУКА У СИСТЕМІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ» КРИМ У 1778-1783 РР. ТА 2014 Р.: ІСТОРИЧНІ АНАЛОГІЇ ТА ДЕКОНСТРУКЦІЯ МІФІВ Київ document.doc
8609 КИЇВ І КИЯНИ В СОЦІОКУЛІЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст. Епідемії в Києві у висвітленні газетної періодики міста кінця ХІХ — початку ХХ ст. Київ document.pdf
6239 Лихолобовські читання Крим у 1778-1780 рр. і 2014 р.: історичні аналогії Київ document
6240 ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ З КРИМУ ДО ПІВНІЧНОГО НАДАЗОВ’Я У 1778 Р.: МІФИ, РЕАЛЬНІСТЬ ТА СУЧАСНІСТЬ Київ document.doc
3857 Українська діаспора: досвід і перспективи взаємодії Українські вчені за кордоном Київ document.pdf
3856 ІСТОРИЧНІ МІДРАШІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Мемуари як джерело з історії євреїв Півдня України кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. Миколаїв document.pdf
3854 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» (, 19-20 квітня 2018 року) ЕПІСТОЛЯРІЙ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ НАУКОВОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ (1917-1932 РР.) м. Покровськ document.pdf
3855 Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи Студентська академічна мобільність в контексті державних інтересів та національної безпеки Маріуполь document.pdf
2788 Трагедія греків України в історичній пам’яті українців (80-і роковини репресивної «грецької операції)», яка відбудеться 14 грудня 2017 р. на історичному факультеті МДУ. НАПРЯМ «Грецька операція» як складова політичних репресій в Україні Маріуполь document
2782 Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина Греки м. Ніжина (кінець XVI – середина XVII ст.): джерелознавчий вимір Київ document.pdf
2779 Українська історична наука в сучасному інформаційному та освітньому просторі Політика пам'яті в сучасному соціо-гуманітарному дискурсі Київ document.pdf
3858 Грецька громада Ніжина: історія та сучасність Соціально-правовий статус ніжинської грецької громади в контексті універсалів українських гетьманів: джерелознавчий аспект Ніжин document.pdf
2781 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА: ШЛЯХ, ТРИВАЛІСТЮ 100 РОКІВ МЕМУАРИ ДИПЛОМАТІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. Київ document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25761 Historical sources in the Ukrainian informational and educational space: verification and interpretation

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
40992 Russian empire in the fight against the ottoman heritage: conquest of the crimean khanate peoples
40452 Russian Propaganda During the First World War: Technologies and Forms
38453 Сharitable activity of Bulgarians in the South of Ukraine (the middle of the 19th century - the early 20th century)
38454 Politics of Memory in Latvia and Ukraine: Official Narratives and the Challenges of Counter-Memory

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
42469 Development of Education in Kyiv through the Pages of News Papers «Nova Rada» and «Kyivlyanyn» in the Central Rada Period
42486 Religious and cultural features of church records of civil statusparish registers
38456 Charters and Universals of Ukrainian Metropolitans and Archbishops Given to the Nizhyn Greek Community: Source-Study Discourse
42470 Cultural life and leisure of kiyans at the times of the Central Rada on the materials of “Nova Rada” and “Kievlyanin” newspapers
40451 Epidemics in Kyiv Covered in the Newspaper Periodicals of the City of the Late 19th – Early 20th Centuries
40637 Religious and Cultural Features of Church Records of Civil Statusparish Registers
40452 Russian Propaganda During the First World War: Technologies and Forms
29974 City review: Kyiv by pages of the memorial heritage of scientists (20–30s, 20th century)
31164 Inadmissible memory “operations”: repressions against the greeks in Ukraine
29970 Legal status and development of the greek community of agriculture of the northern Pryazovia (1779–1875): analysis of the record-keeping materials
21715 Ukrainian-Greek relations in scientific studios N.O. Terentyeva

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
42469 Development of Education in Kyiv through the Pages of News Papers «Nova Rada» and «Kyivlyanyn» in the Central Rada Period
40992 Russian empire in the fight against the ottoman heritage: conquest of the crimean khanate peoples
38456 Charters and Universals of Ukrainian Metropolitans and Archbishops Given to the Nizhyn Greek Community: Source-Study Discourse
42470 Cultural life and leisure of kiyans at the times of the Central Rada on the materials of “Nova Rada” and “Kievlyanin” newspapers
40451 Epidemics in Kyiv Covered in the Newspaper Periodicals of the City of the Late 19th – Early 20th Centuries
34278 Greeks in Odessa (end of the 18th - beginning of the 20th century): historiographical dimension
30396 "Genealogy of Donetsk Region": genealogical sources of XVIII - the beginning of ХХ century
29974 City review: Kyiv by pages of the memorial heritage of scientists (20–30s, 20th century)
29966 A daily life of the Ukrainian scientific intelligentsia in the first third of the 20th century: historical source discourse
31164 Inadmissible memory “operations”: repressions against the greeks in Ukraine
33253 Політ ичні пр ичини переселення греків і з Криму до Північного Приазов’я у 1778 р. (за архівними джерелами)
29969 Confessional and Ethnicultural markers of the Parish Registers
29968 Epistolary style of educators and artists as a source of the history of the culture of Southern Ukraine in the XIX and early XX centuries
29965 The materials of personal origin as a source from jews’ history in the south of Ukraine at the end of the XVIII – early XX
29970 Legal status and development of the greek community of agriculture of the northern Pryazovia (1779–1875): analysis of the record-keeping materials
21718 The role of foreign consulates in development of charity in odessa (middle xix - beginning of xx century)
21719 The role Of The Security Council in the settlement of the modern regional conflicts
21716 Diplomatic activity of I. Capodistriya (1776-1831)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
29976 Переселення греків з Криму до Північного Надазов’я у 1778 р.:добровільно чи примусово?
29962 Переселення греків з Криму до Північного Надазов’я у 1778 р.

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
112 Politics of Memory in Latvia and Ukraine: Official Narratives and the Challenges of Counter-Memory https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38454/ 2021
124 Russian Propaganda During the First World War: Technologies and Forms https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40452/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
220 Кафедра історії України 57271985600 2 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57271985600

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
179 Кафедра історії України - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
610 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 0.3 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Hedo_Anna

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
47 Епістолярій діячів освіти та мистецтва як джерело з історії культури південної України ХІХ початку ХХ ст. фахове службова 2018
138 Неприпустимі «операції» пам’яті: репресії проти греків в Україні фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31164/ 2020
322 Religious and Cultural Features of Church Records of Civil Statusparish Registers наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40637/ 2022
356 Культурне життя та дозвілля киян доби Центральної Ради за матеріалами газет «Нова Рада» та «Киевлянин» фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42470/ 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
219 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2176 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
2987 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.03.2019
3194 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3937 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
5356 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
481 Науково-дослідний семінар (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
709 Спеціальні історичні дисципліни (3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020
731 Історична реконструкція (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2020 251 12.05.2020
880 Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6204 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство: Архівознавство (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6205 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство: Джерелознавство (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7100 Історико-філософський факультет Спеціальні історичні дисципліни (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
7283 Історико-філософський факультет Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8184 Історико-філософський факультет Історична реконструкція (5 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8327 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8473 Історико-філософський факультет Історична реконструкція (5 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
10256 Історико-філософський факультет Спеціальні історичні дисципліни (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10603 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 3 30.11.2021
11266 Історико-філософський факультет Університетські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11830 Історико-філософський факультет Історична реконструкція (5 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021
12015 Історико-філософський факультет Практика виробнича (Етнографічно-Києвознавча) (4 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1029 Кафедра історії України 3,93 12.01.2017
1890 Кафедра історії України 4,12 26.12.2018
2507 Кафедра історії України 4,77 28.12.2019
3621 Кафедра історії України 4,51 28.12.2020
4681 Кафедра історії України 4,66 28.12.2021

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
44 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
209 Мілютін Марк Йосипович III Історія I 2022