Додаткові відомості

Освіта

У 1994 році закінчила Донецький державний
університет за спеціальністю “Історія"

Перелік місць роботи

14.07.1997 - 01.09.1997 - старша викладачка кафедри історії та
соціально-політичних дисциплін Маріупольського гуманітарного університету

01.09.1997 - 31.10.1999 - старша викладачка кафедри історичних дисциплін Маріупольського гуманітарного університету

01.11.1999  - 01.12.1999 - доцентка кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету

02.12.1999 - 30.11. 2002  -  проректорка  з міжнародних
зв'язків Маріупольського державного університету

01.12.2002 – 01.12.2005 -  докторантка кафедри історії України 
Донецького національного університету

01.09.2006 – 05.09.2016   - професорка кафедри історіографії,
джерелознавства, археології та методики викладання історії Донецького національного університету

05.09.2016 – 30.06.2017 -   професорка кафедри зовнішньої політики та
дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України

07.09.2017 - 05.01.2018 - доцентка кафедри історії України
Київського університету імені Бориса Грінченка  

06.01.2018 - 02.10.2022 - професорка кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка   

03.10.2022 - до тепер. часу -  завідувачка кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка 

                          
Теми дисертацій (захищених)

Кандидатська дисертація «Греки Північного Приазов’я (1778-1875 рр.)», 1997 р.

Докторська дисертація «Соціальний статус та розвиток господарства грецьких громад України
середини XVII-ХІХ ст.: джерелознавчий аспект», 2006 р.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 0 0 2024.07.06 06:02:05 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
179 Кафедра історії України - 1 0 2021 -
330 Кафедра історії України F-4190-2019 2 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1223822
391 Кафедра історії України F-4190-2019 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1223822

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 175 6 4 2024.07.08 11:01:31 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 46 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
610 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України 2.2 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Hedo_Anna

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9887 «ХХVI СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО Терор голодом у грецьких селах Північного Надазов’я (1932–1933 рр.) Київ document.pdf
9886 КИЇВ І КИЯНИ В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: МІСТО ПІД ЧАС ВІЙНИ Повсякдення киян в умовах воєнного часу кінця 1917 — 1918 рр. у висвітленні київської періодики Київ document.doc
8612 «ІНФОРМОЛОГІЧНІ, ДОКУМЕНТОЗНАВЧІ, БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ ТА АРХІВОЗНАВЧІ СТУДІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» Фонд 101 «Ніжинський грецький магістрат» Державного архіву Чернігівської області: структура, склад, інформативний потенціал Київ document.pdf
8611 ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЖІНОК-НАУКОВИЦЬ 20-30-ТИХ РР. ХХ СТ. В МЕМУАРАХ Н. ПОЛОНСЬКОЇ-ВАСИЛЕНКО: ДОБРОВІЛЬНИЙ ЖІНОЧИЙ САМОМІНУС Київ document.docx
8610 КИЇВ І КИЯНИ В СОЦІОКУЛІЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст. Епідеміологічна ситуація в Києві у висвітленні міської періодики наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. Київ document.pdf
7390 ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЕМІГРАЦІЇ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ВИКЛИКИ ВНЕСОК ОДЕСЬКОГО БОЛГАРСЬКОГО НАСТОЯТЕЛЬСТВА В РОЗВИТОК ОСВІТИ БОЛГАРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. Київ document.docx
7389 «ІСТОРИК ТА ІСТОРИЧНА НАУКА У СИСТЕМІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ» КРИМ У 1778-1783 РР. ТА 2014 Р.: ІСТОРИЧНІ АНАЛОГІЇ ТА ДЕКОНСТРУКЦІЯ МІФІВ Київ document.doc
8609 КИЇВ І КИЯНИ В СОЦІОКУЛІЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст. Епідемії в Києві у висвітленні газетної періодики міста кінця ХІХ — початку ХХ ст. Київ document.pdf
6239 Лихолобовські читання Крим у 1778-1780 рр. і 2014 р.: історичні аналогії Київ document
6240 ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ТА ТВОРЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ МІФІВ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ З КРИМУ ДО ПІВНІЧНОГО НАДАЗОВ’Я У 1778 Р.: МІФИ, РЕАЛЬНІСТЬ ТА СУЧАСНІСТЬ Київ document.doc
3857 Українська діаспора: досвід і перспективи взаємодії Українські вчені за кордоном Київ document.pdf
3856 ІСТОРИЧНІ МІДРАШІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я Мемуари як джерело з історії євреїв Півдня України кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. Миколаїв document.pdf
3854 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій» (, 19-20 квітня 2018 року) ЕПІСТОЛЯРІЙ ЯК ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ НАУКОВОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ (1917-1932 РР.) м. Покровськ document.pdf
3855 Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи Студентська академічна мобільність в контексті державних інтересів та національної безпеки Маріуполь document.pdf
2788 Трагедія греків України в історичній пам’яті українців (80-і роковини репресивної «грецької операції)», яка відбудеться 14 грудня 2017 р. на історичному факультеті МДУ. НАПРЯМ «Грецька операція» як складова політичних репресій в Україні Маріуполь document
2782 Суспільства давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина Греки м. Ніжина (кінець XVI – середина XVII ст.): джерелознавчий вимір Київ document.pdf
2779 Українська історична наука в сучасному інформаційному та освітньому просторі Політика пам'яті в сучасному соціо-гуманітарному дискурсі Київ document.pdf
3858 Грецька громада Ніжина: історія та сучасність Соціально-правовий статус ніжинської грецької громади в контексті універсалів українських гетьманів: джерелознавчий аспект Ніжин document.pdf
2781 СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА: ШЛЯХ, ТРИВАЛІСТЮ 100 РОКІВ МЕМУАРИ ДИПЛОМАТІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. Київ document.pdf

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
25761 Історичні джерела в українському інформаційному й освітньому просторі: верифікація та інтерпретація

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
40992 Russian empire in the fight against the ottoman heritage: conquest of the crimean khanate peoples
40452 Russian Propaganda During the First World War: Technologies and Forms
38453 Сharitable activity of Bulgarians in the South of Ukraine (the middle of the 19th century - the early 20th century)
38454 Politics of Memory in Latvia and Ukraine: Official Narratives and the Challenges of Counter-Memory

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
46589 Міста та народи Криму у сприйнятті барона Гакстгаузена
44038 Санітарно-епідеміологічна ситуація в Києві в умовах соціальної нестабільності на шпальтах міської преси кінця XIX – початку XX ст.
42469 Розвиток освіти в Києві на сторінках газет «Нова Рада» й «Киевлянин» доби Центральної Ради
42486 Religious and cultural features of church records of civil statusparish registers
38456 Charters and Universals of Ukrainian Metropolitans and Archbishops Given to the Nizhyn Greek Community: Source-Study Discourse
40451 Epidemics in Kyiv Covered in the Newspaper Periodicals of the City of the Late 19th – Early 20th Centuries
40637 Religious and Cultural Features of Church Records of Civil Statusparish Registers
40452 Russian Propaganda During the First World War: Technologies and Forms
42470 Культурне життя та дозвілля киян доби Центральної Ради за матеріалами газет «Нова Рада» та «Киевлянин»
29974 Випробування містом: Київ сторінками мемуарної спадщини науковців (20‒30-ті рр. ХХ ст.)
31164 Неприпустимі «операції» пам’яті: репресії проти греків в Україні
29970 Правовий статус та розвиток господарства греків північного Надазов’я (1779–1875 рр.): аналіз матеріалів діловодства
21715 Українсько-грецькі відносини в наукових студіях Н. О. Терентьєвої

Фахові видання, що затверджені МОН (22)

ID Назва Рік
47485 Греки Північного Надазов'я в матеріалах демографічної статистики XVIII XІХ ст.: інформативні можливості, проблеми збереженості та доступу
46589 Міста та народи Криму у сприйнятті барона Гакстгаузена
44038 Санітарно-епідеміологічна ситуація в Києві в умовах соціальної нестабільності на шпальтах міської преси кінця XIX – початку XX ст.
42469 Розвиток освіти в Києві на сторінках газет «Нова Рада» й «Киевлянин» доби Центральної Ради
40992 Russian empire in the fight against the ottoman heritage: conquest of the crimean khanate peoples
44755 Фонд Ніжинського грецького магістрату Державного архіву Чернігівської області як джерело з історії Ніжинської грецької громади
38456 Charters and Universals of Ukrainian Metropolitans and Archbishops Given to the Nizhyn Greek Community: Source-Study Discourse
40451 Epidemics in Kyiv Covered in the Newspaper Periodicals of the City of the Late 19th – Early 20th Centuries
42470 Культурне життя та дозвілля киян доби Центральної Ради за матеріалами газет «Нова Рада» та «Киевлянин»
34278 Greeks in Odessa (end of the 18th - beginning of the 20th century): historiographical dimension
30396 "Родовід Донеччини": генеалогічні джерела XVIII - початку ХХ ст.
29974 Випробування містом: Київ сторінками мемуарної спадщини науковців (20‒30-ті рр. ХХ ст.)
29966 Повсякденність української наукової інтелігенції в першій третині ХХ ст.: джерелознавчий дискурс
31164 Неприпустимі «операції» пам’яті: репресії проти греків в Україні
33253 Політ ичні пр ичини переселення греків і з Криму до Північного Приазов’я у 1778 р. (за архівними джерелами)
29969 Конфесійні та етнокультурні маркери в метричних книгах
29968 Епістолярій діячів освіти та мистецтва як джерело з історії культури південної України ХІХ – початку ХХ ст.
29965 Матеріали особового походження як джерело з історії євреїв півдня України кінця ХVІІІ - початку ХХ ст
29970 Правовий статус та розвиток господарства греків північного Надазов’я (1779–1875 рр.): аналіз матеріалів діловодства
21718 Роль консульських установ в розвитку Доброчинності в Одесі (середина ХІХ – початок ХХ ст.)
21719 Роль Ради Безпеки ООН у врегулюванні сучасних регіональних конфліктів
21716 Дипломатична діяльність Іоанна Каподістрії (1776-1831)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
44753 «Letters from Bulgaria»: bulgarian problems on the pages of the Kyiv Rada magazine (1906–1914)
29976 Переселення греків з Криму до Північного Надазов’я у 1778 р.:добровільно чи примусово?
29962 Переселення греків з Криму до Північного Надазов’я у 1778 р.

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
112 Politics of Memory in Latvia and Ukraine: Official Narratives and the Challenges of Counter-Memory https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/38454/ 2021
124 Russian Propaganda During the First World War: Technologies and Forms https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40452/ 2022

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
11 Київ і кияни в соціокультурному просторі України: місто у війні Факультет суспільно-гуманітарних наук ХІІ Всеукраїнська наукова онлайн-конференція Київський університет імені Бориса Грінченка Голова (співголова) оргкомітету 2023

Реєстр наукових публікацій (6)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
47 Епістолярій діячів освіти та мистецтва як джерело з історії культури південної України ХІХ початку ХХ ст. фахове службова 2018
138 Неприпустимі «операції» пам’яті: репресії проти греків в Україні фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31164/ 2020
322 Religious and Cultural Features of Church Records of Civil Statusparish Registers наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40637/ 2022
356 Культурне життя та дозвілля киян доби Центральної Ради за матеріалами газет «Нова Рада» та «Киевлянин» фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42470/ 2022
400 Санітарно-епідеміологічна ситуація в Києві в умовах соціальної нестабільності на шпальтах міської преси кінця XIX – початку XX ст. фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44038/ 2023
434 Фонд Ніжинського грецького магістрату Державного архіву Чернігівської області як джерело з історії фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44755/ 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
219 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2176 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
2987 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.03.2019
3194 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3937 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
5356 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
8003 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 08.07.2023
8090 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023
9721 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.04.2024

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
17 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра історії України Науково-методичне видання "Борис Грінченко: сам про себе й у спогадах сучасників" 2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
47907 Борис Грінченко: сам про себе й у спогадах сучасників: хрестоматія

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
47462 Методичні рекомендації для підготовки бакалаврських і магістерських робіт

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
481 Науково-дослідний семінар (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2019 397 03.06.2019
709 Спеціальні історичні дисципліни (3 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020 -
731 Історична реконструкція (5 курс, ІСТ, денна) - Магістр Денна 2020 251 12.05.2020 -
880 Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
1449 Спеціальні історичні дисципліни (3 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023 23/24 н.р.
1585 Університетські студії (1 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023
1601 Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2 курс, ІСТ, денна) - Бакалавр Денна 2023 786 04.12.2023
1602 Методика роботи з історичними джерелами (6 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Магістр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (16)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6204 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство: Архівознавство (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6205 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство: Джерелознавство (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7100 Історико-філософський факультет Спеціальні історичні дисципліни (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 10.12.2020
7283 Історико-філософський факультет Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8184 Історико-філософський факультет Історична реконструкція (5 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
8327 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
8473 Історико-філософський факультет Історична реконструкція (5 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
10256 Історико-філософський факультет Спеціальні історичні дисципліни (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10603 Історико-філософський факультет Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2-3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 30.11.2021
11266 Історико-філософський факультет Університетські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11830 Історико-філософський факультет Історична реконструкція (5 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12015 Історико-філософський факультет Практика виробнича (Етнографічно-Києвознавча) (4 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
13105 Факультет суспільно-гуманітарних наук Джерелознавство, архівознавство, музеєзнавство (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 15 31.12.2023
13241 Факультет суспільно-гуманітарних наук Спеціальні історичні дисципліни (3 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13499 Факультет суспільно-гуманітарних наук Університетські студії (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 10 4 15 31.12.2023
13739 Факультет суспільно-гуманітарних наук Методика роботи з історичними джерелами (6 курс, ІСТ, денна) Магістр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1029 Кафедра історії України 3,93 12.01.2017
1890 Кафедра історії України 4,12 26.12.2018
2507 Кафедра історії України 4,77 28.12.2019
3621 Кафедра історії України 4,51 28.12.2020
4681 Кафедра історії України 4,66 28.12.2021
5945 Кафедра історії України 4,66 30.12.2022
6822 Кафедра історії України 4,43 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
44 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
209 Мілютін Марк Йосипович III Історія I 2022