Додаткові відомості

Освіта
Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова. Рік закінчення 1992, спеціальність: історія і педагогіка
Перелік місць роботи

Із вересня 2008 р. – ст. викладач кафедри соціальної роботи та практичної психології Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Викладала такі дисципліни: «Соціальна педагогіка», «Методика формування здорового способу життя», «Соціальна деонтологія», «Вступ до спеціальності «Соціальна робота».

З 01.09.2009 – 31.08.2010 – викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 01.09.2010 – 02.09.2012 – старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

З 03.09.2012 – 30.08.2013 – доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Інституту психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка

З 30.08.2013 – донині – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини наказ Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти". Дата захисту 16.06.2009 р.
Громадська активність
Із 2010 р. – волонтер громадської організації «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», а з 2011 р. – по сьогодні – на волонтерських засадах – голова методичної ради Всеукраїнського громадського центру „Волонтер", майстер-тренер.
З 28.01.2020 р. - експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
З вересня 2021 р. - член Громадської організації "Українська асоціація оцінювання"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
180 6 4 2022.07.01 12:56:54 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.12.03 23:40:02 Перейти до Scopus link

Конференції (28)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8319 "Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”, Subtitle “E-learning in the Transformation of Education in Digital Society” (DLCC2022 conference) Professional self-improvement of social workers in working with female combatants: the potential of the МООС Cieszyn, Poland document
8324 5 International Scientific Conference “Information and Innovation Technologies in the XXI Century” ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА Katowice (Poland) document.pdf
8145 Актуальні питання спеціальної та інклюзивної освіти: виклик сьогодення Соціально-педагогічна діяльність в інклюзивному освітньому середовищі Полтава document.pdf
7106 Theoretical and practical aspects of distance learning BUILDING PROFESSIONAL COMPETENCIES OF SOCIAL WORKERS THROUGH DISTANCE LEARNING IN THE CONTEXT OF THE COVIDͳ19 PANDEMIC Katowice (Poland) document.pdf
6864 СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СІМ’Ї ТА ДИТИНИ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ГРОМАДИ Оцінка потреб вразливих груп населення у контексті розвитку територіальних громад в Україні Суми document.docx
6869 Актуальні проблеми соціальної роботи та соціального забезпечення: європейський та національний вимір СОЦІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Луцьк document.pdf
6836 Педагогічна наука і освіта у сучасному вимірі: проблеми та перспективи розвитку Моделювання професійної діяльності викладача вищої шкли в умовах змішаного навчання Одеса document
5865 ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМІ ІНСТИТУТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Розвиток волонтерських ініціатив як інструменту активізації людських ресурсів місцевих громад Ніжин document.pdf
5928 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Підготовка фахівців соціальної роботи до організації волонтерської діяльності у викликах часу Київ document.pdf
5552 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР МІЖВІДОМЧА ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ВЗАЄМОДІЯ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ Луцьк document.pdf
5318 Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості в умовах суспільних трансформацій Підготовка практиків "без дипломів" із числа фахівців з соціальної роботи ОТГ засобами ІКТ: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка Харків document
5257 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: НОВАЦІЇ, ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ Соціально-педагогічна підтримка сімей, які виховують дітей з інвалідністю в умовах об’єднаної територіальної громади Запоріжжя document.pdf
5266 ROLE OF SCIENCE AND EDUCATION IN PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGGRESSIVE BEHAVIOR OF TEENAGERS: CAUSES AND CONSEQUENCES Katowice, Poland document
5256 ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ В ОТГ: ЯК БУТИ З «ПРАКТИКАМИ БЕЗ ДИПЛОМІВ»? Київ document.pdf
3548 Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з ВІЛ- інфікованими людьми Старобільськ document.pdf
2660 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики Роль громад у наданні інноваційних соціальних послуг в умовах деінституалізації Київ document
2720 Забезпечення якості вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори Профілактика вживання алкоголю у підлітковому середовищі м. Старобільськ document.pdf
2165 ІІІ Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітології “ Інклюзія в новій українській школі: виклики сьогодення” Етика соціально-педагогічної діяльності з дітьми з особливостями психофізичного розвитку Київ document
1797 III міжнародна науково-практична конференція Students standing before the distance learning in institution of higher education Київ document.pdf
1799 Другі соціально-педагогічні читання імені І.Д.Звєрєвої Актуальні проблеми соціальної педагогіки як науки Київ document
737 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ Й НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ІНДИКАТОРИ Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до використання інноваційних технологій у професійній діяльності. м. Старобільськ document
734 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОСТІР: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ МЕДІАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОСЕРЕДНИЦТВА У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ Старобільськ document
736 Science, Education and Technology in the Modern World Милосердя як передумова розвитку системної благодійної діяльності в Україні United States, Cambridge, Massachusetts document
733 Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії ДЕОНТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Переяслав-Хмельницький document
735 Іннноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Суми document
732 ”Наука и образование в современном мире” Подготовка социальных работников в системе непрерывного образования Новая Зеландия, Окленд document
730 Актуальные проблемы социальной психологии Профессиональная подготовка специалистов социальной сферы в системе непрерывного образования. г. Минск
731 Соціальний захист та соціальний супровід: теорія, практика та перспективи розвитку. Особливості викладання курсу 'Історія соціальної роботи' у процесі підготовки соціальних педагогів. м. Кам'янець-Подільський

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
41960 Making effective decisions as a component of the professional culture of a social worker
40133 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic
35471 Development of volunteer initiatives as a tool for activating human resources of local communities
31228 Aggressive behavior of teenagers: causes and consequences
27096 Social prevention of teenage bullying

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (5)

ID Назва Рік
41844 Needs Assessment of Parents Raising Children with Disabilities in Preschool Educational Institution
36468 Development of youth volunteer programs in the condition of the Covid-19 pandemic in the communities, neighboring to the area of the Joint Forced Operation in the East of Ukraine
40133 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic
31435 Recommendations on social support to families affected by HIV/AIDS
36851 Risk factors for developing children and young people dependent on substance use behavior

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (21)

ID Назва Рік
41844 Needs Assessment of Parents Raising Children with Disabilities in Preschool Educational Institution
41605 Social prevention of family injury in the territorial community
41198 Algorithm for organizing and conducting a successful interest representation advocacy campaign
41096 Methods of territorial community assessment of own needs
42069 Foreign experience of social and pedagogical support of minors in conflict with the law
40091 Provision of integrated social services in Ukraine: interdisciplinary approach
31430 Principles of interdisciplinary interaction in social work
34374 Social and pedagogical support of students with disabilities in higher education institutions
27872 Military women: a challenge to stereotypes
31382 Social workers training in continuing education system
23973 Information and communication technologies in the training of future specialists of social sphere
26374 Social-pedagogical prophylaxis of bullying in a school environment
23738 International experience of development and reforming social services
20097 Students standing before the distance learning in institution of higher education
19756 Supervision as a component of social work
14841 Formation of professional and ethical qualities of future specialists of social sphere
10639 Charity as a prerequisite for the development of systemic philanthropy in Ukraine
10118 The Features of the Socio-educational Prevention of Human Trafficking among the Students in Vocational Schools
9026 Training of social workers in continuing education
36826 Formation of professional competence of specialists social workers
36779 Formation of professional competence of professionals - social workers

Фахові видання, що затверджені МОН (39)

ID Назва Рік
41605 Social prevention of family injury in the territorial community
41198 Algorithm for organizing and conducting a successful interest representation advocacy campaign
41096 Methods of territorial community assessment of own needs
41030 On the causes of interruption of ARV therapy by adolescents
41460 Socio-pedagogical work with parents to support their children during the war
42069 Foreign experience of social and pedagogical support of minors in conflict with the law
40091 Provision of integrated social services in Ukraine: interdisciplinary approach
31430 Principles of interdisciplinary interaction in social work
34374 Social and pedagogical support of students with disabilities in higher education institutions
31252 The problem of social prevention of gender inequality in military services
27872 Military women: a challenge to stereotypes
27205 Training as a form of prevention of trafficking in human beings
25163 Preparation of Future Social Workers for Work with HIV-Infected People
26374 Social-pedagogical prophylaxis of bullying in a school environment
23738 International experience of development and reforming social services
22646 Prevention of Alcohol Consumption in Adolescent Environment
19756 Supervision as a component of social work
14841 Formation of professional and ethical qualities of future specialists of social sphere
14553 Readiness of the Future Social Professionals to Use Innovative Technologies in Professional Activity
14844 Risk factors for alcohol abuse adolescents and young
14046 Socio-pedagogical prevention of addictive behavior of vocational schools students
15396 Specifics of forming leadership potential future specialists
9949 Mediation as social technology in conflict situations
10118 The Features of the Socio-educational Prevention of Human Trafficking among the Students in Vocational Schools
2677 Features training leaders in vocational school
1405 Formation of professional culture of social services professionals
2675 Mentoring program marginalized populations
1518 Training of social workers is in system of continuing education
295 Motivating them to a heathly lifestyle in adolescents as a social and educational problem
1166 Forming tolerant crops in future social workers
1180 Culture of professional communication - a necessary condition of social services professionals
1191 Formation of socio-cultural values ​​of future specialists social
1520 Motivating them to a healthy lifestyle in adolescents as a social and educational problem
1183 Social protection of neglected and homeless children as a social and educational problem
1300 Formation of professional culture of future social workers in the system of lifelong learning
1236 Principles of professional intercourse of future social teachers
1301 "History of Social Work" as part of training future social workers
1482 On the question of the formation of professional culture of future professionals - social workers
36013 The socio-cultural activities as a form of values ​​of young people in their leisure time

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
39003 Assessment of the needs of vulnerable groups in the context of the development of territorial communities in Ukraine
36518 Modeling of professional activity of a high school teacher in the conditions of blended learning
36537 Social activity as an important component of training future social professionals
31252 The problem of social prevention of gender inequality in military services
20299 Social and pedagogical problems of adaptation of students to distance learning in higher education
20097 Students standing before the distance learning in institution of higher education
9206 Ethical culture as a necessary component of professional social workers
10908 Features social and educational prevention of trafficking among vocational- technical schools
5861 Theoretical foundations of trade problems in children in Ukraine
36826 Formation of professional competence of specialists social workers
36779 Formation of professional competence of professionals - social workers
5859 On the question of forming a tolerant culture of future specialists of social sphere
3662 On the question of the formation of a tolerant culture in the future professionals of the social sphere
5852 Preparation Professyonalnaya specialists sotsyalnoy sferы in the system continuously education
4651 Features of adaptation to first-year students of the learning environment in higher education
4515 Formation of professional ethical foundations of future social workers
4513 Professional training of the social sphere in continuing education
4652 Theoretical foundations of trade problems in children in Ukraine
1298 Family as a leading institution of socialization of the child
4514 Formation of the professional culture of social workers in the course of their training
296 Training of social workers in the system of continuous education on principles andrahohiky
4195 Adapting to the conditions of first-year institution of higher education as a social and pedagogical problem
4196 Psychological and pedagogical aspects of the adaptation period, first-year students of higher educational institutions

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
68 Тренер Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) “Будуємо майбутнє разом”: профілактика правопорушень та злочинів на грунті ненависті

ВГЦ “Волонтер”за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)https://www.facebook.com/aupcvolunteer/" target="_blank">https://www.facebook.com/aupcvolunteer/Лист-підтвердження ВГЦ_2017.pdf 01.09.2016-29.12.2017 р.
70 Тренер Microsoft YouthSpark IDEA: комп’ютерна грамотність та інформаційна безпека

ВГЦ “Волонтер” за підтримки Microsoft YouthSpark

Лист-підтвердження ВГЦ_2017.pdf 01.09.2016-29.12.2017 р.

Індексування публікацій у Scopus, WoS (4)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
159 Building professional competences of social workers through distance learning in the context of the Covid-19 pandemic https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40133/ 2022
171 Recommendations on social support to families affected by HIV/AIDS https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31435/ 2022
174 Risk factors for developing children and young people dependent on substance use behavior https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36851/ 2022
216 Development of youth volunteer programs in the condition of the Covid-19 pandemic in the communities, neighboring to the area of the Joint Forced Operation in the East of Ukraine https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36468/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
92 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 40 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Spirina_Tp

Реєстр наукових публікацій (5)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
1 Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23738/ 2018
75 Соціально-педагогічна профілактика булінгу у шкільному середовищі фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26374/ 2019
150 Підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31382/ 2020
260 Social and pedagogical support of students with disabilities in higher education institutions фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34374/ 2021
286 Соціально-педагогічна підтримка неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом: зарубіжний досвід фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40524/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
231 National College of Education (USA) Наукове стажування 05.04-10.05.2021

Larysa Koval

ICEA President, professor

Учасник програми Спіріна.pdf
294 Остравський університет (Чехія) Міжнародне стажування Еразмус+ 06-10.12.2021

Pavla Nemethova

Учасник програми document

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
439 Youth and community work Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
452 Integration into European Scientific Space Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
505 Digitalization of social work “Barriers-free Social Services” (BarFree) Erasmus+KA2 Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
143 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40
250 Соціальна дезадаптація підлітків з ВІЛ через переривання антиретровірусної терапії Етап дослідження 05.2022 https://il.kubg.edu.ua/naukova-robota-4/naukovi-doslidzhennia.html 85

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
39233 Encyclopedia of Education

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
23 Тренінгове заняття для підлітків “Я обираю здоров’я” 29 жовтня 2016р. 3
282 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (33)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
158 Фаховий модуль (стажування) - document 23.01.2015
612 Модуль з ІКТ - document 16.12.2013
1277 Дидактичний модуль - document 14.12.2016
1415 Лідерський модуль - document 27.02.2017
1627 Інше - document 27.12.2017
1671 Інше - document 11.08.2017
1672 Інше - Certificate Як ефективно спланувати та провести діалог.pdf 28.04.2017
1673 Інше - Татьяна Спирина.pdf 12.03.2017
1781 Дослідницький модуль - document 16.11.2017
1801 Інше - document 04.12.2017
1909 Інше - document 06.12.2017
2104 Інше Інший модуль document 23.03.2018
2627 Інше Інший модуль document 02.11.2018
2629 Лідерський модуль Інший модуль document 09.11.2018
2898 Інше Інший модуль document 17.02.2019
2920 Інше Інший модуль Certificate Спіріна.pdf 20.02.2019
2921 Інше Інший модуль Cпіріна Certificate.pdf 24.02.2019
3341 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Сертифікат тренера (Спіріна Т.)-об'єднано.pdf 08.10.2019
3432 ІКТ Інший модуль Сертифікат Спіріна .pdf 25.06.2019
3500 Інше Інший модуль document 12.10.2019
3509 Інше Інший модуль document 08.11.2019
3704 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.11.2019
3967 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4043 Дидактичний модуль Інший модуль document 28.02.2020
4264 інше Інший модуль document 09.10.2020
5143 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.05.2021
5421 інше Інший модуль document 20.08.2021
5517 інше Інший модуль document 08.10.2021
6223 інше Інший модуль document 07.02.2022
6273 інше Інший модуль document 01.05.2022
6275 інше Інший модуль document 15.04.2022
6366 інше Інший модуль document 20.06.2022
6732 інше Інший модуль document 07.10.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (9)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
28 «Перші кроки в науку» Секція «Соціальна педагогіка» Студентська науково-практична конференція Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 12.05.2016 2
32 «Становлення особистості як складова професійної діяльності майбутнього фахівця» Керована дискусія Київський університет імені Бориса Грінченка, Університетський коледж, пр. Гагаріна, 16 02.11.2016 2
621 «Спікерське Бюро» Проект Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 05.12.2016 2
1121 Онлайн-платформа "Центр Знань" - надійний помічник фахівця соціальної сфери Презентація інформаційного проекту Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1128 Деінституалізація та розвиток системи соціальних послуг у місті Києві: виклики та перспективи Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 01.11.2017 2
1145 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1156 Програма профілактики онфліктів та злочинів на грунті ненависті "Будуємо майбутнє разом" Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 15.12.2017 5
1181 Попередження конфліктів та злочинів серед підлітків та молоді "Будуємо майбутнє разом" Наукова цукерня, презентація програми Київський університет імені Бориса Грінченка 15.05.2017 2
1194 Створення просвітницьких та профілактичних настільних ігор Майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2017 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
112 Наукова студія «Соціальний експериментаріум» упродовж 2017 року (2 рази на місяць) 28 Не зазначено 29.09.2017

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник
5543 Social pedagogy

Навчальні та методичні матеріали (10)

ID Назва Рік
41510 Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник
41661 Steps to health: an educational and preventive program of training classes
9439 Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом
10305 Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом
4194 Guide services for adolescents on prevention of risk behavior and HIV infection in Kiev
4959 Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців, які здійснюють соціальну профілактику
4130 Путівничок для підлітків: послуги профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у місті Києві: довідник організацій, які протидіють поширенню ВІЛ/СНІДу та надають послуги підліткам
5003 Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади
3486 Management of volunteer groups from A to Z
3490 Steps to Health

Сертифіковані ЕНК (6)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
51 Іноваційна діяльність у соціальній сфері (6 курс) Інститут людини Магістр Денна 2013 648 16.12.2013
122 Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс) Інститут людини Бакалавр Денна 2014 582 24.12.2014
738 Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Інститут людини Магістр Денна 2020 251 12.05.2020 21/22 н.р.
763 Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс, САРП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2020 464 01.09.2020 21/22 н.р.
777 Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс, СП, заочна) Інститут людини Бакалавр Заочна 2020 464 01.09.2020 21/22 н.р.
1210 Методика організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу (3 курс, СП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2022 212 02.05.2022

Використання ЕНК (43)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
13 Інститут людини Іноваційна діяльність у соціальній сфері (6 курс) Магістр Денна 9 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
88 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
220 Інститут людини Соціалізація особистості (2 курс) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
221 Інститут людини Соціальні інновації (5 курс, СРм) Магістр Денна 9 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
231 Інститут людини Соціальне адміністрування (6 курс, СР) Магістр Денна 9 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
273 Інститут людини Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності (5 курс, СП) Магістр Денна 10 не враховується 4 не враховується 26.11.2016
341 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
342 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (3 курс, СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
412 Інститут людини Соціалізація особистості (СП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 5 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
429 Інститут людини Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності (5 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
3624 Інститут людини Актуальні педагогічні практики: Інноваційна діяльність у соціальній сфері (5 курс) Магістр Денна 7 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3625 Інститут людини Актуальні педагогічні практики: Методика створення корекційних та профілактичних програм (5 курс) Магістр Денна 12 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3934 Інститут людини Соціальна педагогіка: теорія і практика: Етика соціально-педагогічної діяльності (1 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 25 28.12.2018
3976 Інститут людини Творча майстерня соціального педагога: Методика організації форум-театру (3 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3997 Інститут людини Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності (4 курс) Бакалавр Денна 10 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
4024 Інститут людини Управлінська діяльність соціального педагога: Управлінські аспекти посередництва у соціально-педагогічній діяльності (5 курс) Магістр Денна 14 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
5533 Інститут людини Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 27.12.2019
5728 Інститут людини Соціально-педагогічна робота із вразливими сім`ями та дітьми (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 10 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5730 Інститут людини Соціально-педагогічна робота із вразливими сім`ями та дітьми (5 курс, СП, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5805 Інститут людини Технології соціально-педагогічної діяльності: Технології організації волонтерської діяльності (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 3 не враховується 27.12.2019
6165 Інститут людини Виробнича/Волонтерська практика (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6294 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
7168 Інститут людини Творча майстерня соціального педагога: Методика організації форум-театру (3 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7543 Інститут людини Міжвідомча та міждисциплінарна взаємодія суб’єктів соціальної роботи (6 курс, СР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7573 Інститут людини Організація міжсекторної взаємодії в соціальній сфері (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8356 Інститут людини Виробнича/навчально-технологічна практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
8426 Інститут людини Експертна діяльність соціального працівника (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 31.12.2020
8690 Інститут людини Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 31.12.2020
10139 Інститут людини Практикум із організації системи соціальної підтримки населення в ОТГ (5 курс, СР, денна) Магістр Денна 9 5 5 3 30.11.2021
10253 Інститут людини Соціально-педагогічна робота із вразливими сім`ями та дітьми (5 курс, СП, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10334 Інститут людини Технології прийняття управлінських рішень (5 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10537 Інститут людини Етика соціально-педагогічної діяльності (2 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 3 30.11.2021
10691 Інститут людини Виробнича в НУО практика (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021
10695 Інститут людини Стажерська в НУО практика (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10779 Інститут людини Організація міжсекторної взаємодії в соціальній сфері (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10850 Інститут людини Рекреаційна діяльність соціального педагога (2 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10851 Інститут людини Рекреаційна діяльність соціального педагога (2 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11313 Інститут людини Практика переддипломна (6 курс, МОСП, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11326 Інститут людини Навчальна (оглядова / без відриву) практика (1 курс, САРП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11330 Інститут людини Виробнича в ЦСССДМ практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11333 Інститут людини Виробнича в НУО практика (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11339 Інститут людини Виробнича практика / в реабілітаційних центрах (4 курс, СП) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11344 Інститут людини Стажерська практика в ЦССДМ (4 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
676 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,49 30.12.2016
1443 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,76 12.01.2017
2287 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,86 27.12.2018
3070 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,59 28.12.2019
4066 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,35 28.12.2020
4850 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 4,98 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
305 СРб-1-14-4.0д III 1 - 2016-2017
515 СРб-1-14-4.0д IV 2 3 2017-2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
46 Пугачук Дар’я Тарасівна Інститут людини VI Соціальна робота III document 2018
47 Тимошенко Людмила Олександрівна Інститут людини VI Соціальна робота III document 2018

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
83 Зінченко Аліна Сергіївна,
Шипелик Людмила Іванівна
IV Соціальна робота I 2019
119 Рогожинська Валерія Євгеніївна I Соціальна робота I 2020
120 Зінченко Аліна Сергіївна,
Шипелик Людмила Іванівна
V Соціальна робота I 2020